Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Władysław
Nazwisko: Pawlik
Miejsce urodzenia: Bochnia
Data urodzenia: 14-08-1930
Imię ojca: Józef
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:

Rewizja Nadzwyczajna Naczelnego Prokuratora Wojskowego zaskarżająca wyrok z dnia 5 lutego 1982 r. wnosząca o uniewinnienie od przypisanych czynów. Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa orzekł uniewinnienie Jerzego Pawlika od zarzucanych mu czynów. Sygn. IPN BU 1357/107 (Pn. Rew. 246/92), IPN BU 1209/767 (Pn. Rew. 246/82).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Pawlik został zarejestrowany 12.01.1982 pod numerem KR 25796 przez Wydział V KWMO w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Energia" nr rejestracyjny KR 25258, prowadzonej przez Wydział III-A, a następnie Wydział V KWMO w Krakowie w okresie od 21.12.1981 do 20.02.1982. Objęty rozpracowaniem SB z uwagi na udział w strajku przeprowadzonym 15-16.12.1981 na terenie Elektrociepłowni w Krakowie oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Prowadzenie sprawy zakończono po skierowaniu wniosku do sądu. Materiały SOR krypt. "Energia" złożono 04.03.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15468/II-gr. Akta zniszczono 10.10.1989. Akta o sygn. 15468/II-gr. nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie z postępowania przygotowawczego prowadzonego w trybie doraźnym wobec J. Pawlika podejrzanego o organizowanie i kierowanie strajkiem na terenie Elektrociepłowni w Krakowie, a także o kolportaż ulotek. Sprawę zarejestrowano 07.01.1982 pod nr RSD-2/82. Prokuratura zastosowała wobec areszt tymczasowy. Materiały sfilmowano i złożono 16.06.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5432/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/5184 (5432/III), mikrofilm IPN Kr 096/940 (5432/III).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dot. internowanego Jerzego Pawlika. Był uczestnikiem strajku okupacyjnego w Elektrociepłowni w Krakowie. Zatrzymany 16.12.1981, internowany 17.12.1981 decyzją nr 382/81 KWMO w Krakowie. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Decyzją prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie od 04.01.1982 zmieniono internowanie w areszt tymczasowy. Akta o sygn. IPN Kr 076/100 (16077/II), mikrofilm IPN Kr 0102/99 (16077/II).
Akta penitencjarne. Aresztowany tymczasowo 04.01.1982 w związku z oskarżeniem o organizowanie i udział w strajku na terenie Elektrociepłowni w Krakowie oraz kolportaż ulotek. Osadzony w AŚ w Krakowie. Zwolniony 05.02.1982 na mocy postanowienia Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego o uchyleniu tymczasowego aresztowania. Akta o sygn. IPN Kr 081/163 (38/181/82).
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie oraz Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w sprawie dotyczące Jerzego Pawlika. Został objęty śledztwem od 16.12.1981, nakazem Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie 04.01.1981 tymczasowo-aresztowany i oskarżony o przestępstwo z art. 48 ust. 2 i art. 46 ust. 2 w zb. z. ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Podejrzany o to, że "na terenie Przedsiębiorstwa Budowy Elektrowni i Przemysłu >Energoprzem< Kraków-Łęg rozpowszechniał fałszywe wiadomości, które z uwagi na ich treść mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy (...) oraz kontynuował działalność w ramach NSZZ Solidarność i brał udział w organizowaniu strajku na terenie ww. zakładu". Śledztwo, prowadzone w trybie doraźnym, zamknięto 16.01.1982 i skierowano sprawę wraz z aktem oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Sąd WOW 05.02.1982 skazał Jerzego Pawlika na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karę grzywny w wysokości 10 tys. zł. oddalając zarzut o „rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości”. Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie 10.02.1982 wniósł rewizję na niekorzyść oskarżonego, dotyczącą uchylenia w/w wyroku w całości i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa orzekł 26.02.1982 o nieuwzględnianiu rewizji prokuratora i zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. Akta o sygn. IPN Kr 97/913 (Pg Śl II 3/82), IPN BU 1357/107 (So. W 73/82, Rw 143/82).
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczące działań w ramach akcji "Klon". Zawierają dokumentację związaną z wprowadzeniem stanu wojennego, akty prawne, wykazy internowanych, korespondencję pomiędzy jednostkami SB, notatki na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych, informacje o przeprowadzonych rozmowach operacyjnych i profilaktyczno-ostrzegawczych z nieinternowanymi działaczami NSZZ "Solidarność". J. Pawlik wymieniony jest w dokumentacji osób internowanych. Materiały złożono 14.04.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15952/II. Akta o sygn. 010/12080 t. 1-10 (15952/II).
Akta paszportowe. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-6905/82 wniesione na okres 05.01.1982 do 05.01.1984 przez Wydział V KWMO w Krakowie z uwagi na aktywną działalność w NSZZ "Solidarność" i internowanie. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-936/83 wniesione na okres 13.01.1983 do 13.01.1985 przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie w związku z prowadzonym śledztwem RSD-2/82. Akta o sygn. IPN Kr 37/170973 (EAKR 170973).
.