Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Franciszek
Nazwisko: Ossowski
Miejsce urodzenia: Działdowo
Data urodzenia: 17-08-1950
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70”, nr rej. 12573, prowadzona od 07.01.1971 do 10.03.1978 przez Wydz. III, Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku, dotycząca „wydarzeń grudniowych” na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70’. Edward Ossowski przechodzi w wykazach osób poszkodowanych w wyniku wydarzeń grudniowych. Został przyjęty 15.12.1970 do szpitala na oddział chirurgii ogólnej w stanie nieprzytomności. Rozpoznano u niego stłuczenie czaszki i wstrząśnienie mózgu, wypisano go ze szpitala 23.12.1970. Przechodzi także w meldunku nr 1/71 KPMO w Działdowie z 04.01.1971, w którym odnotowano m.in., że Edward Ossowski rozpowiadał wśród kolegów i mieszkańców wsi Turza Wielka o wydarzeniach mających miejsce w Gdańsku w grudniu 1970. Przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. IPN Gd 003/14 t. 2, 4, 16, 28, 56, 82 (15/IV).
Materiały operacyjne KWMO w Gdańsku do akcji „Jesień 70” z lat 1970-1971 (notatki służbowe funkcjonariuszy z przebiegu „wydarzeń grudniowych”, informacje, meldunki, raporty, wykazy rannych i zmarłych, fotografie i inne). Edward Ossowski figuruje w trzech wykazach osób poszkodowanych przyjętych do szpitala w wyniku obrażeń poniesionych na ulicach Gdańska. Został przyjęty w stanie ciężkim 15.12.1970. Rozpoznano u niego stłuczenie czaszki i wstrząśnienie mózgu. Został wypisany 23.12.1970. IPN Gd 431/1 t. 6-8 (1285/II).
Akta operacyjne KWMO w Gdańsku/Biura Śledczego MSW w Warszawie z lat 1970-1971 zawierające meldunki, notatki służbowe, plany działania MO i SB, kronikę wydarzeń, harmonogram realizacji wniosków i postulatów wynikających z wydarzeń Grudnia 1970, notatki służbowe i inne materiały dotyczące Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Jesień 70”. Edward Ossowski figuruje w wykazie chorych leczonych w Instytucie Chirurgii PSK. Przebywał w szpitalu od 15 do 23.12.1970. Rozpoznano u niego wstrząśnienie mózgu i stłuczenie głowy. IPN Gd 466/20 (188/IV, 154/21).
Edward Ossowski był objęty kontrolą operacyjną ze strony SB KPMO w Działdowie od 18.02.1971 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Ścigany” nr rej. 4678. Przyczyną zainteresowania ze strony organów bezpieczeństwa państwa były jego „wrogie wypowiedzi o wypadkach grudniowych na Wybrzeżu”. Kontrolę zakończono 16.11.1974 złożeniem materiałów do archiwum pod sygn. 10956/II. Materiały o sygn. 10956/II zniszczono za protokołem brakowania akt nr 27/82 z 07.07.1982. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Korespondent”, nr rej. 1439, prowadzona od 12.02.1979 do 29.07.1980 przez Wydz. III KW MO w Ciechanowie. Sprawę założono w związku z przesłaniem przez Edwarda Ossowskiego listu do Radia Wolna Europa. W liście prosił o pomoc i poradę, w jaki sposób otrzymać odszkodowanie za trwały ubytek na zdrowiu, który odniósł w czasie wydarzeń Grudnia 1970 w Gdańsku. List zawierał również prośbę o podanie krajowych adresów KSS «KOR». Podejrzewano, że nawiązanie kontaktu z członkami «KOR» może doprowadzić do aktywnego włączenia Edwarda Ossowskiego do „działalności antysocjalistycznej”. 24.07.1980 przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczną. Przy kontroli operacyjnej Edwarda Ossowskiego wykorzystywano TW pseud. „Klon”. Sprawę zakończono 29.07.1980 złożeniem materiałów do archiwum pod sygn. 323/II. Z akt wykonano mikrofilm pod sygn. 323/2. IPN BU 0904/226 (323/II), IPN BU 01329/227 (323/2) mikrofilm.
Materiały dotyczące przebiegu operacji Krypt. „Klon” w Wydz. III KWMO w Ciechanowie w latach 1981-1982. Akta zawierają wnioski o zastosowanie internowania, wykazy osób przewidzianych do przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych, plany rozmów ostrzegawczych do złożenia w archiwum wyodrębnione do sprawy krypt. „Gotowość”. W materiałach znajduje się „Wniosek o zastosowanie izolacji-internowania” dotyczący Edwarda Ossowskiego, sporządzony 29.01.1981. Edward Ossowski w grudniu 1970 brał czynny udział w „wydarzeniach w Gdańsku, doznając urazu głowy”. W 1971 roku w miejscu zamieszkania rozpowszechniał informacje dotyczące rozruchów ulicznych na Wybrzeżu. Manifestował swoją wrogość wobec członków PZPR. W lutym 1972 poprzez swoją znajomą zamieszkałą we Francji usiłował nawiązać kontakt korespondencyjny z Radiem „Wolna Europa”. Chciał uzyskać pomoc w sprawie uzyskania odszkodowania za trwały ubytek na zdrowiu poniesiony w czasie grudnia 1970 w Gdańsku. Próbował także pozyskać adresu członków KSS-«KOR». Korespondencję Edwarda Ossowskiego zabezpieczono i włączono do SOR krypt. „Korespondent”, nr rej. 1439. Przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczną, „w której przestrzeżono go przed podejmowaniem działań godzących w porządek prawny w PRL”. Wniosek o internowanie uzasadniono m.in. „eksponowaniem w przeszłości postawy antysocjalistycznej”. Edward Ossowski przechodzi także w osobnym wykazie osób przewidzianych do internowania. IPN BU 01218/75.
Akta Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa Edwarda Ossowskiego przeciwko KW MO w Gdańsku o odszkodowanie z tytułu doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek pobicia go 15.12.1970 przez funkcjonariuszy MO. Sprawę prowadzono od 31.01.1983 do 21.04.1983. Wyrokiem Sądu Najwyższego (II CR 583/82) z 31.01.1983 na skutek rewizji od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 30.08.1982 (IC. 709/80) zmieniono zaskarżony wyrok zwiększając zasądzoną na rzecz Edwarda Ossowskiego kwotę odszkodowania. W uzasadnieniu wyroku podano m.in., że Edward Ossowski 15.12.1970 w godzinach przedpołudniowych wraz z innymi pracownikami Stoczni Gdańskiej wziął udział w akcji protestacyjnej w okolicach gmachu Komendy Miejskiej MO w Gdańsku, w związku z zatrzymaniem 15.12.1970 przedstawicieli stoczni, którzy udali się z postulatami do KW PZPR w Gdańsku. Protestujący zostali zaatakowani przez oddział MO. Edward Ossowski uciekając z miejsca protestu, gdzie funkcjonariusze zastosowali świece dymne i gazy łzawiące, został zaatakowany przez funkcjonariusza i uderzony kilkukrotnie twardym przedmiotem w tył głowy. W skutek uderzeń Edward Ossowski stracił przytomność. Dopiero w późnych godzinach popołudniowych został zabrany z ulicy i przewieziony do szpitala, gdzie przebywał do 31.12.1970. Zdiagnozowano złamanie podstawy czaszki i wstrząśnienie mózgu. Po wyjściu ze szpitala stał się niezdolny do pracy. Ostatecznie Edward Ossowski musiał przejść na rentę. Dalsze opinie lekarskie wykazały związek obrażeń doznanych 15.12.1970 z trwałym uszkodzeniem słuchu na jedno ucho. IPN BU 1098/10 t. 55 (176n/10, OP-III-68/83).
.