Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Franciszek
Nazwisko: Chudy
Miejsce urodzenia: Wieluń
Data urodzenia: 08-12-1947
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany pod nr 24708 od 19.12.1979 do 09.12.1985 przez Wydz. II KW MO/WUSW w Lublinie w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Jankesi" nr rej. 13724 prowadzonej od 23.09.1972 do 31.01.1990. Sprawa dotyczyła kontroli obywateli USA, dyplomatów ambasady USA oraz osób z terenu woj. lubelskiego utrzymującego kontakty z obywatelami USA. Materiały dot. Wojciecha Chudego zniszczono. Akta zniszczono 29.01.1990 za protokołem brakowania nr 015/90. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt IPN Lu 018/162 t. 6-7.
Wojciech Chudy figuruje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Związek" nr rej. 25985, dotyczącej Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność", prowadzonej przez Wydz. III "A"/ V KW MO w Lublinie w okresie 02.10.1980 - 21.03.1983. W materiałach znajduje się imienny wykaz i informacje personalne dotyczące pracowników Zarządu Regionu, w tym Wojciecha Chudego zatrudnionego na etacie sekretarza redakcji pisma NSZZ «Solidarność» pt. "Miesiące". Ww. figuruje w meldunkach do sprawy jako osoba pozostająca w zainteresowaniu Wydz. II KW MO w Lublinie. IPN Lu 018/162 t. 6, 7 (249/IV).
W dn. 22.09.1981 w związku z powstaniem pierwszego w kraju miesięcznika NSZZ «Solidarność» pt. "Miesiące" Wydz. III "A" KW MO w Lublinie założył Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Widmo" nr rej. 26913 celem ustalenia legalności powołanego wydawnictwa, jego druku, nakładu i formy kolportażu oraz rozpoznania założeń programowych, jak też składu osobowego redakcji. Pierwszy numer "Miesięcy" ukazał się w nakładzie 7 tysięcy egzemplarzy, liczył kilkadziesiąt stron, a treścią jego były wspomnienia uczestników fali strajków, które ogarnęły Lubelszczyznę w lipcu 1980. Wojciech Chudy występuje w sprawie jako sekretarz redakcji oraz autor artykułów do przygotowywanego numeru 2-3 "Miesięcy", który to numer nie ukazał się. Sprawę zakończono 20.04.1983 uznając, iż członkowie redakcji zawiesili działalność wydawniczą. Akta złożono do archiwum pod sygn. 10141/II. Informacje dotyczące SOS krypt. "Widmo" znajdują się w meldunku operacyjnym umieszczonym w aktach SO "Związek". Akta o sygn. 10141/II zniszczono 20.10.1989 za protokołem brakowania nr 127/89. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt IPN Lu 018/162 t. 6-7.
Wojciech Chudy był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Unia" zarejestrowanej 25.10.1988 przez Wydz. IV WUSW w Lublinie pod nr rej. 37679, zakończonej 04.07.1989. Sprawa dotyczyła faktu powstania Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W dniu 07.06.1989 akta złożono do archiwum pod sygn. 11603/II. W dn. 15.09.1989 wykonano z akt mikrofilm. Akta o sygn. 11603/II oraz wykonany z nich mikrofilm zniszczono 20.10.1989 za protokołem brakowania nr 127/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.