Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Marian
Nazwisko: Falkiewicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 24-05-1953
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Jesień '70", nr rej. 12573 dotycząca wydarzeń Grudnia '70 na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia ‘70, założona przez Wydz. III KW MO w Gdańsku i prowadzona również przez Wydz. Śledczy i pion milicyjny KW MO w okresie 31.12.1970 - 10.03.1978. Paweł Falkiewicz, uczeń Liceum Ogólnokształcącego figuruje jako osoba, której pogotowie ratunkowe w Gdańsku-Wrzeszczu udzieliło pomocy w dniach 14, 15 grudnia 1970. Ww. znalazł się na liście osób przyjętych do Kliniki Onkologii Chirurgicznej w Gdańsku 15.12.1970, z adnotacją: „rana postrzałowa uda prawego z uszkodzeniem nerwu kulszowego. Leczony nadal, inwalidztwo niewątpliwe. Stan ciężki". W aktach znajduje się notatka służbowa na temat sprawdzenia Pawła Falkiewicza sporządzona 13.12.1971. Funkcjonariusz informuje, że chłopiec został postrzelony w okolicy dworca, do tej pory choruje, jest uczniem liceum, otrzymuje zapomogę, od 30.11. przebywa w sanatorium i ma dobrą opinię w miejscu zamieszkania. IPN Gd 003/14 t. 2, 4, 28, 64, 72, 82 (15/IV).
Akta operacyjne stanowiące materiały dodatkowe zgromadzone do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Jesień 70”. W aktach znajdują się m.in. fotografie, wykazy nagrodzonych funkcjonariuszy KW MO, także zeznania i spisy funkcjonariuszy rannych i takich, którzy utracili broń, spisy osób zatrzymanych, aresztowanych w czasie wystąpień z podziałem np. na miejsce zamieszkania, miejsce pracy czy wykonywany zawód. Akta zawierają również opisy wydarzeń w Gdańsku i w Elblągu sporządzane na bieżąco – głównie w grudniu 1970 i styczniu 1971, listy funkcjonariuszy oddelegowanych do Gdańska z innych regionów kraju, plany działań, wnioski z analizy funkcjonowania Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, różne dyrektywy itp. Na listach osób poszkodowanych w dniach 14 - 15 grudnia 1970, a następnie hospitalizowanych widnieje Paweł Falkiewicz. IPN Gd 431/1 t. 6, 7, 8 (1285/II-m).
Akta stanowią kopię wybranych materiałów ze Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Jesień '70", dotyczącej wydarzeń grudniowych 1970 w Gdańsku. Zawierają meldunki sytuacyjne, meldunki do MSW, informacje dotyczące przebiegu wydarzeń, w tym kronikę, a także wykazy osób poszkodowanych. Paweł Falkiewicz znajduje się na liście osób, którym pogotowie ratunkowe we Wrzeszczu udzieliło pomocy 15 grudnia 1970 oraz na liście hospitalizowanych w Instytucie Chirurgii. IPN Gd 371/251.
Dokumenty ze Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Jesień 70" dotyczącej wydarzeń grudniowych na terenie województwa gdańskiego. W aktach znajdują się materiały zastrzeżone przez MSW z klauzulą „nie udostępniać, bez pisemnej zgody szefa WUSW”: notatki i wykazy poległych i rannych funkcjonariuszy MO, zabitych i rannych osób cywilnych podczas wydarzeń Grudnia 1970 r. na terenie Gdańska, Gdyni i Elbląga, oświadczenia żołnierzy LWP dotyczące doznanych obrażeń podczas działań na terenie Gdańska i in. Paweł Falkiewicz figuruje na liście rannych hospitalizowanych w Instytucie Chirurgii Państwowego Szpitala Klinicznego, jako mający ranę postrzałową uda prawego, z postrzałowym przerywaniem 2/3 nerwu kulszowego, a także na liście „kontuzjowanych w zajściach ulicznych na terenie m. Gdańska”. IPN Gd 466/20/K (188/IV, 154/21).
Materiały administracyjne zawierają dokumenty zgromadzone przez Wydz. II KW MO w Szczecinie związane z monitorowaniem marynarzy oraz statków (z różnorodnych powodów): donosy, korespondencję wytworzoną na ich podstawie, sprawozdania z podjętych działań itp. W teczce zachowały się dwa dokumenty na temat Pawła Falkiewicza, który 15.03.1978 jako pasażer promu do Szwecji został poddany „bezskutecznej rewizji”. IPN Sz 0012/497 t. 41 (1522/IV).
.