Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Bodziuch
Miejsce urodzenia: Annopol
Data urodzenia: 03-12-1954
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie w sprawie nr Pg. Śl. II-4/83, prowadzonej w 1983 roku przeciwko działaczowi NSZZ „Solidarność”, Wiesławowi Pastuszce, ukrywającemu się i ściganemu listem gończym w związku z podejrzeniem udziału w organizacji i kierowaniu strajkiem okupacyjnym, jaki miał miejsce w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku w dniach 14-17.12.1981, tj. przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. W strajku tym uczestniczył także Ryszard Bodziuch. Do materiałów włączono również dokumenty z dwóch wcześniejszych śledztw Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie, wszczętych w związku „nieodstąpieniem od działalności związkowej” i zorganizowaniem wspomnianego strajku w FŁT - nr Pg. Śl. II-13/81 oraz nr Pg. Śl. II-194/82. Ryszard Bodziuch występuje w materiałach związanych z czynnościami wykonywanymi w 1982 roku. W Notatce służbowej funkcjonariusza KW MO Lublin z dnia 06.11.1982 został on wymieniony w grupie osób, które mogły w swoich miejscach zamieszkania udzielać schronienia ukrywającemu się Wiesławowi Pastuszce oraz przechowywać dostarczone przez niego ulotki, „nawołujące (…) do strajku generalnego” w dniu 10.11.1982. W związku z tymi ustaleniami, funkcjonariusz postulował przeprowadzenie przeszukań u osób wskazanych w jego Notatce. W dniu 08.11.1982 Komendant Miejski MO w Kraśniku wydał Nakaz przeszukania „pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych” Ryszarda Bodziucha „celem ujaw.[nienia] nielegalnej literatury >S[olidarności]<]”. Przeszukanie przeprowadzono 09.11.1982, jednak w jego wyniku nie odnaleziono poszukiwanych wydawnictw bezdebitowych. Akta o sygn. IPN Lu 95/269 (Pg. Śl. II-4/83).
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD 33/83, prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Lublin w okresie 04.11.1983 - 27.12.1983, w sprawie druku i kolportażu na terenie Kraśnika w 1982 i 1983 roku „nielegalnego pisma >Wola Narodu<, zawierającego treści lżące i wyszydzające naczelne organy PRL, fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL oraz nawołujące do strajku”, tj. przestępstwo z art. 276 & 3, art. 270 & 1, art. 271 & 1 w zw. z art. 273 & 2, art. 282 & 1 w zw. z art. 10 & 2 kk. W dniu 04.11.1983 Prokuratura Rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo (nr rep. 1 Ds 1337/83/S), powierzając jego prowadzenie Wydziałowi Śledczemu WUSW Lublin. Według informacji SB, Ryszard Bodziuch, zatrudniony wówczas w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku, miał m.in. brać udział w zbieraniu „nielegalnych składek” (na działalność związkową), a w lipcu 1982 przekazać „do kolportażu biuletyny”. W dniu 06.12.1983 przesłuchano go w charakterze świadka. Ryszard Bodziuch potwierdził jedynie przystąpienie do NSZZ „Solidarność” z chwilą „zarejestrowania tego związku” oraz przyznał się do udziału w strajku na terenie FŁT „od 14.12.1981 do chwili odblokowania zakładu przez siły porządkowe”. Postępowanie przygotowawcze umorzono na mocy ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii. Akta kontrolne złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW Lublin pod sygn. 14853/III; zostały one również zmikrofilmowane - sygn. mikrofilmu 14853/3. Akta o sygn. IPN Lu 0218/49 (14853/III), mikrofilm o sygn. IPN Lu 0220/250 (14853/3).
Dziennik korespondencyjny Wydziału III WUSW Lublin, prowadzony w okresie 29.07.1983 - 10.07.1984. Pod poz. 0822 znajduje się wpis z dnia 10.10.1983, dotyczący korespondencji w sprawie Ryszarda Bodziucha (oraz drugiej osoby), która wpłynęła do WUSW Lublin z RUSW Kraśnik. Korespondencję przekazano do Wydziału III. Akta o sygn. IPN Lu 0323/2 (169/4).
Egzemplarze Informacji sytuacyjnych, szyfrogramów, zestawień, sporządzanych w WUSW Lublin w latach 1988-1989, przekazane do Wydziału „C" WUSW Lublin. Ryszard Bodziuch został wymieniony w Informacji sytuacyjnej Nr 90/89 z dnia 16.04.1989 (zarejestrowano w Wydziale „C” dnia 27.04.1989, pod nr 38235), gdzie odnotowano, że 13.04.1989 w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku odbyło się zebranie „członków i sympatyków Komitetu Założycielskiego NSZZ >S[solidarność]< w tym przedsiębiorstwie”. Na zebraniu powołano dwunastoosobowy Komitet Obywatelski, w skład którego wszedł m.in. Ryszard Bodziuch (członek KZ NSZZ „Solidarność”). Akta o sygn. IPN Lu 0276/211 (265/211).
Praca dyplomowa pt. „Działalność związków zawodowych w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku w latach 1980-1989”, napisana w 1989 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie. W treści opracowania został wymieniony m.in. Ryszard Bodziuch, który był pracownikiem tego przedsiębiorstwa i działaczem NSZZ „Solidarność” przy FŁT. Akta o sygn. IPN BU 001708/3703 (T 3913 Pd, 3746).
.