Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Edmund
Nazwisko: Gaczewski
Miejsce urodzenia: Kraśnik
Data urodzenia: 16-11-1953
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leszek Gaczewski został zarejestrowany dnia 28.03.1984 pod nr rej. 30946 jako osoba do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), przekwalifikowanej następnie na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Motyl" (nr rej. 27951), prowadzonej przez Wydział V KW MO Lublin/ RUSW Kraśnik w latach 1982-1987. Według zachowanych zapisów kartotecznych, wszczęto ją w związku z faktem „druku i kolportażu nielegalnego wydawnictwa pt. Biuletyn Informacyjny >S[olidarności]< Ziemi Kraśnickiej oraz 3 innych wydawnictw również o charakterze antypaństwowym i antyustrojowym”, które ukazywały się „co miesiąc w Kraśniku”. Jak odnotowano, „w toku sprawy (…) potwierdzono zarzuty i przez zastosowanie różnorodnych działań operacyjnych doprowadzono do rozbicia i likwidacji nielegalnych grup (…)”. Materiały SOR „Motyl” złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW Lublin dnia 31.12.1987, pod sygn. 11131/II. Dnia 30.01.1988 akta zmikrofilmowano (sygn. mikrofilmu: 11131/2). Zarówno akta, jak i mikrofilm zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 127/89 z dnia 21.10.1989. Akta o sygn. 11131/II oraz mikrofilm o sygn. MF 11131/2 WUSW Lublin zostały wybrakowane. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie (nr rep.: Pg.Śl.II-34/82) w sprawie rozpowszechniania na terenie Kraśnika, w tym w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku, "fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokoje społeczne". Postępowanie prowadzono w okresie od 25.01.1982 do 25.02.1982. Leszek Gaczewski był jednym z pracowników FŁT, których wytypowano do pobrania ich próbek pisma (na podstawie akt osobowych). Dnia 25.02.1982 postępowanie umorzono z powodu „niewykrycia sprawców czynu”. Akta o sygn. IPN Lu 94/463 (Pg.Śl.II-34/82).
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego (śledztwa) nr RSD 33/83, prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Lublin w okresie 04.11.1983 - 27.12.1983, w sprawie druku i kolportażu „nielegalnych wydawnictw” na terenie Kraśnika. Leszek Gaczewski był jednym z podejrzanych o te działania. Dnia 03.11.1983 przeprowadzono przeszukanie w miejscu jego zamieszkania, w następstwie czego został on zatrzymany na 48 godzin i przesłuchany. W dniu 05.11.1983 przedstawiono mu zarzuty, iż „w okresie od wiosny 1982 r. do lipca 1983 r. w Kraśniku brał udział w nielegalnym związku mającym na celu wydawanie i rozpowszechnianie nielegalnego pisma sporządzanego metodą powielaczową >Wola Narodu< zawierające[go] treści antypaństwowe”. Dnia 27.12.1983 Prokuratura Rejonowa w Lublinie (nr rep. 1 Ds. 1337/83) wystąpiła do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania m.in. wobec L. Gaczewskiego na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii. Zgodnie z tym wnioskiem, Sąd Wojewódzki w Lublinie (nr akt: II Ko. 16/84), w dniu 31.01.1984 umorzył postępowanie karne w odniesieniu do objętych nim osób. Akta kontrolne śledztwa złożono 04.03.1985 w archiwum Wydziału „C” WUSW Lublin pod sygn. 14853/III, następnie zostały one zmikrofilmowane (sygn. mikrofilmu: 14853/3). Akta o sygn. 0218/49 (14853/III), mikrofilm o sygn. IPN Lu 0220/250 (14853/3) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Dziennik rejestracyjny postępowań przygotowawczych i osób podejrzanych, prowadzony przez Wydział Śledczy KW MO/WUSW Lublin w okresie od 11.05.1982 do 27.04.1988. Zawiera on zapis dotyczący postępowania przygotowawczego nr RSD 33/83, do którego 17.11.1983 zarejestrowano cztery osoby, w tym Leszka Gaczewskiego. Jako „rodzaj przestępstwa – podejrzenia” wpisano „nielegalny związek”; nr rep. prokuratorskiego: 1 Ds. 1337/83. Postępowanie zakończono 27.12.1983 (wniosek o zatosowanie amnestii na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983). Akta o sygn. IPN Lu 0276/185 (265/185).
Wykazy dowodów rzeczowych zabezpieczonych przez Wydział Śledczy KW MO/WUSW Lublin do prowadzonych postępowań przygotowawczych, stanowiące załączniki do Księgi dowodów rzeczowych. Znajduje się tu m.in. "Wykaz dowodów rzeczowych nr 1” do postępowania RSD 33/83, w którym wymieniono przedmioty oraz dokumenty znalezione i „zakwestionowane” w wyniku „czynności opisanych (...) w protokole przeszukania pomieszczeń należących do Leszka Gaczewskiego (…) z dnia 3 listopada 1983 r. o godz. 11.00". Złożono je w Depozycie WUSW Lublin na potrzeby prowadzonego postępowania. Akta o sygn. IPN Lu 0192/33 t. 28 (194/31 b).
"Zastrzeżenie" wyjazdów nr Z-I-3821/83, wydane na wniosek Wydziału Śledczego WUSW Lublin, z powołaniem na "art. 4 ust. 2 pkt 1" (ustawy o paszportach). Zakaz obejmował wyjazdy do wszystkich krajów świata w okresie od 23.11.1983 do 23.11.1985, anulowano go 22.05.1984. Karta PZ-35 z Kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
W dniu 07.12.1983 Wydział Śledczy WUSW Lublin zarejestrował pod nr rej. 30340 "zastrzeżenie wyjazdów" dotyczące Leszka Gaczewskiego. Dnia 03.07.1984 rejestrację "zdjęto z ewidencji operacyjnej". Zapis w Dzienniku rejestracyjnym WUSW Lublin pod nr 30340.
Informacje Wydziału V WUSW Lublin dotyczące sytuacji w zakładach pracy na terenie woj. lubelskiego za okres 30.01.1984 - 26.11.1985. Znajduje się tu Informacja z dnia 23.02.1984 powiadamiająca m.in. o działaniach konspiracyjnych struktur NSZZ "Solidarność" na terenie Kraśnika i okolic, polegających na opracowywaniu, przechowywaniu i kolportażu „nielegalnych wydawnictw”, zbieraniu związkowych składek członkowskich. W dokumencie wymieniono również Leszka Gaczewskiego jako jednego z zaangażowanych w tę działalność. Akta o sygn. IPN Lu 0141/6 (130/8).
W dniu 14.10.1985 Wydział V WUSW Lublin zarejestrował pod nr rej. 33448 „Informację” dotyczącą Leszka Gaczewskiego. Odnotowano, że prowadził on na terenie Kraśnika „nielegalną działalność w strukt[urach] >S[olidarności]<, polegającą na wydawaniu i kolportowaniu nielegalnych wydawnictw”. Jak wynika z zapisu kartotecznego, dokument włączono do teczki „Informacji” Wydziału V. Karta EO-4-A/77 z Kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Lublin, zapis w Dzienniku rejestracyjnym WUSW Lublin pod poz. 33448.
Informacje dotyczące Leszka Gaczewskiego umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Zapis zawiera dane o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym dot. "udziału w nielegalnym związku mającym na celu wydawanie i rozpowszechnianie nielegalnego pisma" (wskazano akta o sygn. 14853/III oraz mikrofilm o sygn. 14853/3). Wydruk zawiera ponadto informacje o zarejestrowaniu Leszka Gaczewskiego pod nr 30946 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania w związku z tym, że "brał udział w drukowaniu i kolportowaniu nielegalnych wydawnictw" (wskazano akta o sygn. 11131/II oraz mikrofilm o sygn. 11131/2). Wydruk "Informacji o osobie" z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.