Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Bujak
Miejsce urodzenia: Pleśna
Data urodzenia: 16-11-1946
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Franciszek Bujak, wówczas student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, został zatrzymany dnia 11.03.1968 na terenie Miasteczka Uniwersyteckiego w Lublinie jako „podejrzany o udział w nielegalnym zgromadzeniu”. Następnego dnia KW MO Lublin skierowała do Kolegium Karno-Administracyjnego przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie wniosek o jego ukaranie w oparciu o art. 28 prawa o wykroczeniach. Według notatki Naczelnika Wydziału Śledczego KW MO Lublin z 18.03.1968, w dniu 12.03.1968 Kolegium uznało Franciszka Bujaka winnym popełnienia wykroczenia i ukarało go grzywną w wysokości 3000 zł, z zamianą na areszt "w razie nieściągalności”. Dnia 14.03.1968 grzywna została zapłacona. We wspomnianej Notatce podano, iż materiały dotyczące F. Bujaka pozostawiono w Kolegium Karno-Administracyjnym pod nr IV 109/68. Dokumenty odnoszące się do zatrzymania Franciszka Bujaka i czynności prowadzonych przez KM MO oraz KW MO Lublin wobec niego w marcu 1968 roku złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO Lublin dnia 26.03.1968, pod sygn. 4896/III. W roku 1989 do akt tych dołączono materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Listonosz”. Losu dokumentacji aktowej nie ustalono. Zachował się jedynie mikrofilm o sygn. 4896/3, obejmujący materiały z obu spraw, w tym nieliczne dokumenty z 1968 roku. Akt sygn. 4896/III KW MO/WUSW Lublin brak. Wpis na podstawie mikrofilmu o sygn. IPN Lu 0220/237 (4896/3) oraz zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta osobowe więźnia karnego Franciszka Bujaka, prowadzone w okresie 12-14.03.1968 przez Centralne Więzienie w Lublinie. Franciszek Bujak został zatrzymany (11.03.1968) podczas wystąpień studentów. Postępowanie wobec niego prowadzono w trybie przyspieszonym. W dniu 12.03.1968 Kolegium Karno-Administracyjne przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie uznało go winnym tego, że dnia 11.03.1968 w Lublinie, "biorąc udział w nielegalnym zgromadzeniu zakłócał spokój publiczny, przez to, że utrudniał funkcjonariuszom MO utrzymanie porządku, stawiał opór i nie reagował na ich wezwania do zaniechania krzyku”, tj. o wykroczenie z art. 28 prawa o wykroczeniach. Za czyn ten Kolegium wymierzyło mu karę 3000 zł grzywny, z zamianą na 60 dni aresztu w razie nieuiszczenia grzywny w terminie. Elementem kary było także podanie orzeczenia do publicznej wiadomości „w prasie miejscowej”. W uzasadnieniu stwierdzono, że „wina obwinionemu została udowodniona na podstawie notatki służbowej funkcjonariusza MO (…). Obwiniony do zarzutu nie przyznał [się], jednakże Kolegium obdarzyło wiarą motywy opisane w notatce funkcjonariusza (…)”. Orzeczenie w sprawie IV-109/68 włączono do akt więźnia. Dnia 12.03.1968, o godz. 23:00 doprowadzono Franciszka Bujaka do więzienia. Decyzją Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie z 14.03.1968 został on zwolniony z odbywania kary aresztu - w związku z wpłaceniem grzywny. Akta o sygn. IPN Lu 574/64 (3/4/68).
Mikrofilm z akt Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Listonosz" (nr rej. 32412), dotyczącej Franciszka Bujaka, prowadzonej w latach 1985-1989 przez Wydział V, a następnie (od 05.06.1986) przez Wydział III WUSW Lublin. Sprawę założono dnia 04.02.1985 i jednocześnie, pod nr 32412, zarejestrowano Franciszka Bujaka jako jej „figuranta” – w związku z podejrzeniem, iż uczestniczy on w dostarczaniu „nielegalnych wydawnictw na teren lubelskich zakładów pracy”. Informację tę Wydział V uzyskał od TW ps. „Maryla (nr rej. 31133), w wyniku przedsięwzięć w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Konspiratorzy” (nr rej 30548). SOS „Listonosz” wszczęto „celem potwierdzenia uzyskanych informacji oraz rozpoznania i likwidacji kanału przerzutowego, w którym mógł uczestniczyć F. Bujak (Meldunek operacyjny Wydziału V nr 63 z dnia 05.02.1985). Sprawę nadzorował Departament V MSW. O kolejnych ustaleniach i czynnościach powiadamiano również na bieżąco Gabinet Ministra w informacjach sytuacyjnych. W dniu 18.03.1985 Służba Bezpieczeństwa podjęła próbę zatrzymania F. Bujaka „podczas przenoszenia nielegalnych wydawnictw, m.in. zorganizowano zasadzkę (…)”, jednakże „do zatrzymania nie doszło, ponieważ figurant wyszedł spod obserwacji Wydz. >B<” (Meldunek operacyjny Wydziału V nr 179 z dnia 27.03.1985). Niezależnie od czynności operacyjnych, Wydział Śledczy WUSW Lublin zarejestrował w dniu 17.05.1985 postępowanie przygotowawcze (nr rep. prokuratorskiego 1 Ds 729/85/S) w sprawie kolportażu „nielegalnych wydawnictw”, którym został również objęty Franciszek Bujak. Dnia 10.07.1985 przeszukano jego mieszkanie – „z wynikiem negatywnym” oraz przeprowadzono z nim „rozmowę operacyjno-sondażową”, która również „nie przyniosła oczekiwanych (…) ezultatów”, ponieważ F. Bujak zaprzeczył uczestniczeniu w kolportażu i odmówił składania zeznań, w związku z czym został zatrzymany na 48 godzin „do dyspozycji Wydziału Śledczego” (Meldunek operacyjny Wydziału V nr 358 z dnia 11.07.1985). W dniu 11.07.1985 prokurator „przedstawił [mu] zarzut, przesłuchał w charakterze podejrzanego oraz zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 m-cy (…)”. Jak odnotowano w Meldunku operacyjnym Nr 360 z 12.07.1985, „w trakcie przesłuchania figurant nie złożył wyczerpujących wyjaśnień oraz nie przyznał się do kolportażu Informatorów >Solidarność< Region Środkowo-Wschodni Lublin (…)”. W dniu 31.08.1985 Prokurator Rejonowy dla m. Lublina skierował do sądu Akt oskarżenia „przeciwko figurantowi niniejszej sprawy”. Meldunkiem operacyjnym Nr 542 z dnia 20.11.1989, Wydział V WUSW Lublin zawiadomił Departament V, iż w dniu 19.11.1985 „realizując decyzje w sprawie stosowania indywidualnych aktów łaski wobec osób aresztowanych za przestępstwa wobec państwa (…)”, Sąd Rejonowy w Lublinie uchylił areszt wobec F. Bujaka, zastępując go dozorem MO. „Zwolnienie figuranta z aresztu poprzedzone zostało rozmową profilaktyczno-ostrzegawczą, przeprowadzoną z nim przy współudziale Prokuratora Rejonowego dla m. Lublina (…)”. Z uwagi na skazanie F. Bujaka, które nastąpiło 27.12.1985, Wydział V uznał, że „zmierzać będzie” do zakończenia SOS „Listonosz”. Do dalszego prowadzenia przejął ją Wydział III WUSW Lublin. W Meldunku o zakończenie sprawy nr 442, sporządzonym w Wydziale III dnia 19.08.1989, stwierdzono, że „z uwagi na zmianę sytuacji polityczno-społecznej (…)” Franciszek Bujak „nie prowadzi działalności antypaństwowej”. W związku z tym sprawę zakończono, a materiały złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Lublin pod sygn. 4896/III, dołączając je do akt sprawy z 1968 roku. Następnie dokumentację aktową zmikrofilmowano (dalszych losów akt nie ustalono). Zachował się mikrofilm o sygn. 4896/3. Akt sygn. 4896/III KW MO/WUSW Lublin brak. Wpis na podstawie mikrofilmu o sygn. IPN Lu 0220/237 (4896/3) oraz zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Mikrofilm z akt kontrolnych postępowania przygotowawczego nr RSD 19/85, którym objęto grupę osób, w tym Franciszka Bujaka, w związku z podejrzeniem ich udziału w „kolportażu nielegalnej literatury b. >Solidarności<”. Śledztwo w tej sprawie wszczęto 15.05.1985. W dniu 09.07.1985 Prokuratura Rejonowa dla m. Lublina (nr rep. 1 Ds. 729/85/S), na wniosek Wydziału Śledczego WUSW Lublin, wydała Postanowienie o zarządzeniu u F. Bujaka przeszukania, w celu znalezienia „w szczególności nielegalnych wydawnictw oraz urządzeń i materiałów poligraficznych” (przeprowadzono je 10.07.). Dnia 10.07.1985 Franciszek Bujak został zatrzymany, następnego dnia przedstawiono mu zarzuty i przesłuchano w charakterze podejrzanego. Od 11.07.1985 zastosowano też wobec niego areszt tymczasowy (Meldunek o przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu środka zapobiegawczego z dnia 11.07.1985, przesłany przez Wydział Śledczy WUSW Lublin do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW). Mikrofilm zawiera również szereg pism, kierowanych do Prokuratury m.in. przez kierownictwo Instytutu Medycyny Wsi oraz przez KUL (miejsca pracy F. Bujaka), w których poręczano za nim, wnosząc, bezskutecznie, o jego uwolnienie. Sąd Rejonowy odrzucił również zażalenie na areszt samego F. Bujaka. Dopiero w dniu 19.11.1985 Sąd Rejonowy w Lublinie uchylił F. Bujakowi areszt „i zastosował jako środek zapobiegawczy dozór MO” (Meldunek Wydziału Śledczego WUSW Lublin do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW z 19.11.1985). Do akt włączono Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej dla m. Lublina, skierowany 31.08.1985 do sądu przeciwko dwom osobom, tj. Wacławowi Wasilewskiemu i Franciszkowi Bujakowi oraz wyrok zapadły w ich sprawie 27.12.1985 przed Sądem Rejonowym w Lublinie (sygn. akt II K 1573/85). Wskutek rewizji pełnomocników obu oskarżonych, dnia 29.04.1986 Wydział Rewizyjny Sądu Wojewódzkiego w Lublinie (sygn. akt III Kr 597/86), „uznając słuszność zarzutów podniesionych przez obrońców oskarżonych, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania” przez Sąd Rejonowy w Lublinie. W materiałach znajdują się również dokumenty dotyczące "planu operacyjno-technicznego zabezpieczenia" kolejnej rozprawy, która miała odbyć się 11.06.1986. Przedsięwzięcia te organizował Wydział III i Wydział Śledczy WUSW Lublin w związku z "przebiegiem dotychczasowych rozpraw", wskazującym, że w posiedzeniu Sądu w dniu 11.06. mogą wziąć udział "niektórzy działacze podziemnych struktur >S[olidarności]<", którzy "zachowaniem swoim akcentować będą swoje poglądy (wręczanie kwiatów, pozdrowienia itp)". Sąd Rejonowy w Lublinie, Postanowieniem z dnia 24.07.1986 (sygn. akt III K 959/86), umorzył postępowanie karne w stosunku do Franciszka Bujaka i drugiego oskarżonego na podstawie ustawy z dnia 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. Dnia 20.10.1989 akta kontrolne postępowania przygotowawczego RSD 19/85 złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Lublin pod sygn. 14999/III. W styczniu 1990 akta zmikrofilmowano, a następnie zniszczono (nie odnaleziono protokołu brakowania). Zachował się mikrofilm o sygn. 14999/3. Akta sygn. 14999/III WUSW Lublin zniszczono. Wpis na podstawie mikrofilmu o sygn. IPN Lu 0220/369 (14999/3) i zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz wpisu dotyczącego postępowania przygotowawczego RSD 19/85 w aktach o sygn. IPN Lu 0192/35 (194/14) Rejestr śledztw i dochodzeń Wydziału Śledczego WUSW Lublin za l. 1985-1989.
„Dziennik rejestracyjny postępowań przygotowawczych i osób podejrzanych”, prowadzonych przez Wydział Śledczy KW MO/WUSW Lublin w okresie 11.05.1982 - 27.04.1988. Znajduje się tu zapis dotyczący postępowania przygotowawczego nr RSD 19/85 (nr prokuratury: 1 Ds 729/85/S), zarejestrowanego 17.05.1985 w związku z podejrzeniem „rozpowszechniania wydawnictw bez zezwolenia o treści nawołującej do wywołania rozruchów”. Postępowaniem objęto 9 osób, wśród których znalazł się Franciszek Bujak. We wpisie odnotowano datę jego zatrzymania (10.07.1985) oraz informację o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia wobec niego oraz drugiego „podejrzanego”. Podano też sygnaturę archiwalną „teczki kontrolnej” – 14999/3. Akta o sygn. IPN Lu 0276/185 (265/185), akta o sygn. IPN Lu 0192/32 (194/35) Ewidencja zatrzymań Wydziału Śledczego WUSW Lublin za l. 1984-1989.
Kserokopie repertoriów Prokuratury Rejonowej dla miasta Lublina z lat 1979-1986. We wpisach z 1985 roku, pod poz. 729 znajduje się zapis z datą wpływu 15.05.1985, dotyczący postępowania wszczętego wskutek zawiadomienia przez WUSW Lublin i prowadzonego przeciwko Wacławowi Wasilewskiemu oraz Zbigniewowi Bujakowi, podejrzanym, a następnie oskarżonym o "rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw". We wpisie zawarto m.in. informację o wyroku zapadłym wobec F. Bujaka w tej sprawie przed Sądem Rejonowym w Lublinie w dniu 27.12.1985 (2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata), uchyleniu tego wyroku przez Sąd Wojewódzki dnia 29.04.1986 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz o ostatecznym umorzeniu postępowania przez Sąd Rejonowy w Lublinie w dniu 24.07.1986, na mocy amnestii z dnia 17.07.1986. Akta o sygn. IPN Lu 124/19 (RA 4/42/12/01).
Akta Sądu Rejonowego w Lublinie w sprawie karnej III K 1573/85 oraz III K 959/86, prowadzonej m.in. przeciwko Franciszkowi Bujakowi. Materiały zawierają dokumentację wytworzoną w toku postępowania przygotowawczego Prokuratury Rejonowej dla m. Lublina (nr 1 Ds. 729/85/S), którym objęty był F. Bujak, m.in. Protokół przeszukania jego mieszkania z dnia 10.07.1985, postanowienia z 11.07.1985 o przedstawieniu mu zarzutów oraz o tymczasowym aresztowaniu, a także protokoły jego przesłuchań w charakterze podejrzanego. Franciszek Bujak został osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Do akt sprawy włączono również pisma, opinie i poręczenia, z jakimi występowali w obronie F. Bujaka m.in. jego pracodawcy (Instytut Medycyny Wsi i KUL), wnosząc o jego uwolnienie. Wystąpienia te spotkały się z odmową Prokuratury – z uzasadnieniem, iż „podejrzanemu zarzucono popełnienie przestępstwa o znacznym stopniu społecznego niebezpieczeństwa”. W dniu 31.08.1985 Prokuratura Rejonowa dla m. Lublina skierowała do Sądu Rejonowego Akt oskarżenia przeciwko Wacławowi Wasilewskiemu i Franciszkowi Bujakowi. W stosunku do pozostałych „podejrzanych” postępowanie warunkowo umorzono. Franciszka Bujaka oskarżono „o to, że od jesieni 1983 r. do kwietnia 1985 r. rozpowszechniał bez wymaganego zezwolenia pisma p.n. >Solidarność Region Środkowo-Wschodni< i inne, mające na celu wywołanie niepokoju publicznego”, tj. o przestępstwo określone w art. 45 ustawy z dnia 26.01.1984 prawo prasowe i art. 282a & 1 kk w zw. z art. 10 & 2 kk. W dniu 19.09.1985 Sąd Rejonowy uchylił areszt tymczasowy wobec Franciszka Bujaka, jednakże Prokuratura Rejonowa dla m. Lublina złożyła w tej sprawie zażalenie, które Sąd Wojewódzki w Lublinie, na posiedzeniu dnia 23.09.1985 uznał za zasadne, pozostawiając F. Bujaka w areszcie. Jego wniosek o uchylenie aresztu, skierowany 30.09.1985 do Sądu Rejonowego w Lublinie również został odrzucony (Postanowienie z 23.10.1985). Dopiero na wniosek Prokuratora Wojewódzkiego w Lublinie z 18.11.1985, Sąd Rejonowy postanowił w dniu 19.11.1985 zmienić środek zapobiegawczy zastosowany wobec F. Bujaka na dozór MO. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 27.12.1985 Franciszek Bujak został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i skazany na 2 lata pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 4 lata. Sąd orzekł również przepadek dowodów rzeczowych w oraz opłatę 6000 zł na rzecz Skarbu Państwa i 1520 zł kosztów postępowania. Dnia 24.02.1986 pełnomocnik Franciszka Bujaka wniósł do Sądu Wojewódzkiego rewizję od tego wyroku (rewizję wniósł także pełnomocnik Wacława Wasilewskiego). Sąd Wojewódzki w Lublinie, w dniu 29.04.1986 (sygn. akt III Kr 597/86) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę F. Bujaka i W. Wasilewskiego do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 24.07.1986 (sygn. akt III K 959/86), postępowanie karne w stosunku do Franciszka Bujaka zostało umorzone na podstawie ustawy z dnia 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. Do akt dołączono Rewizję Nadzwyczajną, skierowaną 25.03.1991 przez Prokuratora Generalnego do Sądu Najwyższego, w której zaskarżył on postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie z 24.07.1986 na korzyść F. Bujaka i W. Wasilewskiego, wnosząc o ich uniewinnienie. Wyrokiem z dnia 02.10.1991 Sąd Najwyższy w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienia i uniewinnił Franciszka Bujaka i Wacława Wasilewskiego. Akta o sygn. IPN Lu 572/70, t. 1-4 (III K 1573/85 i III K 959/86), akta o sygn. IPN BU 713/8 (Odpisy aktów oskarżenia oraz wyroków z 1985 roku, dotyczące przestępstw przeciwko przepisom stanu wojennego).
Akta tymczasowo aresztowanego Franciszka Bujaka, prowadzone przez Areszt Śledczy w Lublinie w 1985 roku. Franciszek Bujak został tymczasowo aresztowany na mocy Postanowienia Prokuratury Rejonowej dla m. Lublina z dnia 11.07.1985 (nr rep. 1 Ds 729/85/S), w związku z podejrzeniem, że „od jesieni 1983 r. do kwietnia 1985 r. w Lublinie rozpowszechniał bez wymaganego zezwolenia pisma sygnowane przez były związek NSZZ >Solidarność<, mające na celu wywołanie niepokoju publicznego”. W aktach znajduje się m.in. wspomniane Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu oraz Nakaz przyjęcia F. Bujaka do Aresztu Śledczego w dniu 11.07.1985, wydany przez Prokuraturę Rejonową dla m. Lublina. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 19.11.1985 w sprawie III K 1573/85, zmieniono środek zapobiegawczy zastosowany wobec F. Bujaka na dozór MO „z obowiązkiem meldowania się jeden raz w tygodniu (…) we właściwym Komisariacie MO”. Tego samego dnia Franciszek Bujak został zwolniony z aresztu. Akta o sygn. IPN Lu 574/652 (11/13/85).
Mikrofilm z akt Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Śliski” (nr rej. 32775), prowadzonej w okresie 29.04.1985 – 24.03.1989 przez Wydział V, a następnie Wydział III WUSW Lublin w odniesieniu do Wacława Wasilewskiego, podejrzanego m.in. „o związek z poligrafią konspiracyjnych struktur >S[olidarności]<. Czynności operacyjne realizowano równolegle ze śledztwem wszczętym 15.05.1985 (RSD 19/85, nr rep. prokuratorskiego 1 Ds 729/85/S), którym objęci byli W. Wasilewski i Franciszek Bujak. Wzmianki na temat F. Bujaka znajdują się w dokumentach sporządzonych i zgromadzonych w sprawie „Śliski”, a odnoszących się do postępowania, toczącego się wówczas przeciwko niemu oraz Wacławowi Wasilewskiemu. Działania zakładane wobec Franciszka Bujaka przez Wydział Śledczy WUSW Lublin ujęto w „Planie czynności śledczych w sprawie nr 1 Ds 729/85/S…” z dnia 18.06.1985. Zamierzano je wykonać „przy współudziale grupy operacyjno-śledczej”. Wymieniono go również m.in. w „Meldunku operacyjnym” nr 461 z dnia 17.09.1985, informującym o akcie oskarżenia Prokuratury Rejonowej dla m. Lublina z 31.08.1985, którym objęto dwie osoby, w tym Franciszka Bujaka – adiunkta w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie, „figuranta sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. >Listonosz< (LU 32412), nadzorowanej przez Wydz. III Dep. V MSW”. W kolejnych meldunkach także wskazywano SOS „Listonosz” jako sprawę, w ramach której kontrolowano go operacyjnie. W „Meldunku operacyjnym” nr 464 z dnia 20.09.1985 zawarto informację o rozprawie, jaka odbyła się 19.09.1985 w Sądzie Rejonowym w Lublinie przeciwko W. Wasilewskiemu i Franciszkowi Bujakowi. Z kolei w „Meldunku operacyjnym” nr 618 z dnia 27.12.1985 (szyfrogram do Departamentu V) informowano o wyroku Sądu Rejonowego, który 27.12.1985 skazał Franciszka Bujaka na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Zaznaczono przy tym, że o wyrokach wobec obu oskarżonych (zapadł wtedy także wyrok wobec W. Wasilewskiego) powiadomiono Gabinet Ministra w „informacji sytuacyjnej”. Wzmianki na temat F. Bujaka zawarto też w „Notatkach służbowych” funkcjonariuszy Wydziału V WUSW Lublin z 19.09.1985 i 28.12.1985, w których referowali oni przebieg procesu (byli obecni na sali rozpraw). Do materiałów włączono ponadto „Informację dot. Wacława Wasilewskiego i Franciszka Bujaka, oskarżonych o kolportaż literatury b. NSZZ >Solidarność<”, datowaną na 02.05.1988 i podpisaną przez Naczelnika Wydziału Śledczego. Podsumowano tu postępowanie karne oraz rozstrzygnięcia sądu I i II instancji. Stwierdzono m.in., że „wyrok I instancji odzwierciedlał charakter i zakres przestępnej działalności oskarżonych i ze względu na znaczne społeczne niebezpieczeństwo ich czynów był uzasadniony”. Odnotowano też, że przed rozprawą rewizyjną I Zastępca Szefa ds. SB WUSW Lublin „rozmawiał z kierownictwem Prokuratury Wojewódzkiej i Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, prosząc o poważne podejście do niniejszej sprawy i podjęcie decyzji zgodnych z praktyką wymiaru sprawiedliwości”. Odnosząc się do orzeczenia w II instancji podkreślono, że „tego typu orzecznictwo Sądu Wojewódzkiego w Lublinie w znacznym stopniu utrudnia skuteczne przeciwdziałanie czynom wyczerpującym znamiona przestępstw o charakterze antypaństwowym”. Materiały SOS "Śliski" złożono w archiwum pod sygn. 11547/II. Zachował się jedynie wykonany z nich mikrofilm o sygn. 11547/2. Akta o sygn. 11547/II WUSW Lublin zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie mikrofilmu o sygn. IPN LU 0229/1188 (11547/2).
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia / Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Redaktor” (nr rej. 26815), prowadzonej przez Wydział III "A"/ Wydział V KW MO/WUSW Lublin / Grupę V RUSW Świdnik w latach 1981-1989, w odniesieniu do działacza NSZZ „Solidarność” ze Świdnika. W materiałach znajduje się pismo Naczelnika Wydziału III WUSW Lublin z dnia 09.06.1986, skierowane do Wydziałów IV i V WUSW Lublin oraz do RUSW Świdnik, zawierające informację, że 11.06.1986 w Sądzie Rejonowym w Lublinie odbędzie się rozprawa przeciwko dwom „działaczom b. >S[olidarności]<”, w tym przeciwko Franciszkowi Bujakowi, w której planuje uczestniczyć „figurant” tych jednostek. Jednocześnie wnoszono o uniemożliwienie mu udziału w rozprawie. Materiały SOS/SOR "Redaktor" zarchiwizowano pod sygn. 11655/II. Akta o sygn. IPN Lu 020/839, t. 2 (11655/II).
Akta Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „Pirat” (nr rej. 32590), w ramach którego w okresie 12.03.1985 - 07.04.1988 Wydział IV WUSW Lublin kontrolował lubelskiego działacza Konfederacji Polski Niepodległej. Akta zawierają pismo z dnia 09.06.1986, skierowane przez Naczelnika Wydziału III WUSW Lublin do Naczelnika Wydziału IV, w którym informował on o rozprawie mającej odbyć się 11.06.1986 przed Sądem Rejonowym w Lublinie przeciwko Franciszkowi Bujakowi (oraz drugiemu działaczowi NSZZ „Solidarność”), prosząc przy tym o „podjęcie działań zmierzających do uniemożliwienia” udziału w tej rozprawie dwom „figurantom” Wydziału IV. Materiały KE "Pirat" złożono w archiwum pod sygn. 11227/II. Akta o sygn. IPN Lu 020/813 (11227/II).
Zgromadzone w Wydziale „C” WUSW Lublin „Informacje dotyczące wyborów do Sejmu PRL na terenie woj. lubelskiego”, sporządzane przez WUSW Lublin w okresie 18.07.1985 - 06.11.1985. W „Informacji dot. sytuacji społeczno-politycznej” z dnia 18.07.1985 odnotowano m.in., że 11.07.1985 Franciszkowi Bujakowi przedstawiono zarzuty z art. 45 ustawy z dnia 26.01.1984 prawo prasowe i art. 282a & 1 kk w zw. z art. 10 & 2 kk, wskazujące, iż „od jesieni 1983 roku do kwietnia 1985 roku rozpowszechniał bez wymaganego zezwolenia pisma sygnowane przez b. NSZZ >S[olidarność]<, mające na celu wywołanie niepokoju publicznego”. Podano również, że „F. Bujak do zarzutów nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień (…)”, zaś Prokuratura Rejonowa zastosowała wobec niego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy”. Natomiast w „Informacji…” z dnia 20.07.1985 powiadamiano, że „w związku z zażaleniem Franciszka Bujaka [na areszt]” akta śledztwa przesłano do sądu. Zaznaczono też fakt interwencji w sprawie jego aresztowania ze strony członka Rady Państwa. Akta o sygn. IPN Lu 0141/10 (130/12).
„Informacje sytuacyjne” SB WUSW Lublin, adresowane do Dyżurnego Operacyjnego MSW, za okres 01.07.1985 - 30.09.1985. W „Informacjach” Nr 176/85” z 10.07.1985, Nr 177/85 z 11.07.1985, Nr 184/85” z 19.07.1985 oraz Nr 238/85 z 19.09.1985 powiadamiano o zatrzymaniu Franciszka Bujaka, a następnie jego tymczasowym aresztowaniu w związku z podejrzeniem, że „do marca 1985 roku rozpowszechniał na terenie Lublina pisma sygnowane przez b. >S[olidarność]<, zawierające treści mające na celu wywołanie niepokoju społecznego”, jak też o dalszych decyzjach merytorycznych i okolicznościach zaistniałych w związku jego sprawą (odmowa składania wyjaśnień, skierowanie sprawy do sądu w związku z jego zażaleniem na areszt, interwencja w jego sprawie członka Rady Państwa). W „Informacji…” z 19.09.1985 podano również, że tego dnia „o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym w Lublinie rozpoczęła się rozprawa” przeciwko Franciszkowi Bujakowi oraz drugiemu oskarżonemu w tym postępowaniu, podczas której Sąd uchylił areszt tymczasowy wobec F. Bujaka. Od decyzji tej prokurator zapowiedział odwołanie. Następnie rozprawę odroczono bezterminowo, ponieważ nie dowieziono Franciszka Bujaka z aresztu do Sądu. W „Informacji…” tej odnotowano ponadto, że na rozprawę „w charakterze obserwatorów przybyło ok. 80 osób, w większości znanych z aktywnej działalności w b. NSZZ >S[olidarność]<”. Akta o sygn. IPN Lu 0143/5 (147/7).
"Informacje dzienne i sytuacyjne" WUSW Lublin z 1986 roku. W „Informacji sytuacyjnej Nr 18/86” z 21.01.1986 podano, że tego dnia na terenie Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie „ujawniono i zabezpieczono” egzemplarze Informatora NSZZ "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni, w którym opublikowano artykuł „podważający obiektywność procesu karnego” przeciwko dwom „kolporterom nielegalnych wydawnictw”, tj. Franciszkowi Bujakowi oraz drugiemu oskarżonemu w tej sprawie. Akta o sygn. IPN 0276/117 (265/117).
Dziennik korespondencyjny Wydziału Śledczego WUSW Lublin za okres 02.01.1985 - 17.08.1987. Wśród korespondencji rejestrowanej w 1986 roku, pod poz. 97, znajduje się wpis z datą wpływu 06.05.1986, dotyczący „Informacji” z Wydziału Śledczego odnoszącej się do „W. Wasilewskiego i F. Bujaka”, której egzemplarze tego samego dnia przekazano do Wydziału III i do Wydziału „C” WUSW Lublin. Akta o sygn. IPN Lu 0192/20 (194/19).
Dokumentacja mobilizacyjno-obronna Wydziału V KWMO/WUSW Lublin z lat 1978-1989. W materiałach znajduje się „Protokół brakowania Nr 1/88 dokumentacji operacyjno-obronnej” Wydziału V WUSW Lublin z dnia 15.04.1988, dotyczący zakwalifikowanych do zniszczenia „nieaktualnych dokumentów (…)” z lat 1980-1987. W części I zestawienia, pod poz. 18 wpisano „Arkusz ewidencyjny (…)” z dnia 18.02.1985 dotyczący Franciszka Bujaka. Akta o sygn. IPN Lu 0167/1 (187/3).
Informacje dotyczące Franciszka Bujaka umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Zapis zawiera dane o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym w związku z jego aktywnym udziałem w „nielegalnym zgromadzeniu studentów” w marcu 1968 roku, z odniesieniem do sygnatury archiwalnej dokumentacji – 4896/III. Odnotowano też, że w związku z kolportowaniem „nielegalnych wydawnictw >Solidarności<” zarejestrowano go pod nr 32412 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia [krypt. „Listonosz”], której materiały zarchiwizowano również pod sygn. 4896/III; akta zniszczono, pozostawiając mikrofilm o sygn. 4896/3. We wpisie zawarto także informację o postępowaniu przygotowawczym nr 19/85, zaznaczając, że zniszczono dokumentację aktową, złożoną pod sygn. 14999/III, pozostawiając mikrofilm o sygn. 14999/3. Wydruk "Informacji o osobie" z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.