Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Aleksander
Nazwisko: Indyka
Miejsce urodzenia: Jabłonica
Data urodzenia: 11-12-1952
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 11.02.1981 Wydział III „A” KW MO Radom zarejestrował Ryszarda Indykę pod nr rej. 7297, do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Tragarz” (nr rej. 5202), prowadzonej w latach 1979-1981 przez Wydział III „A” oraz Wydział II KW MO Radom. Objęcie kontrolą operacyjną nastąpiło w związku z pełnieniem przez niego funkcji Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Radomskich Zakładach Naprawy Samochodów, zgodnie z „poleceniem Dyrektora Departamentu III >A<” (dyspozycja ta odnosiła się do ogólnych zasad „ochrony” Związku przez SB, co wiązało się m.in. z rozpoznaniem osób „funkcyjnych”). Według zapisu kartotecznego, w dniu 20.05.1981 Ryszarda Indykę „wyrejestrowano z powodu niestwierdz[enia] wrogiej działal.[ności]. Materiały zniszcz.[ono]”. Zapisy ewidencyjne nie zawierają informacji na temat protokołu brakowania akt. Materiałów SO „Tragarz” brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Wykręt” (nr rej. 7374), prowadzonej przez Wydział II KW MO Radom w 1981 roku. Sprawę wszczęto w związku z pozyskaniem przez SB informacji (doniesienie TW) na temat ogłoszenia w dniu 09.03.1981 przez KZ NSZZ „Solidarność” Radomskich Zakładów Naprawy Samochodów (RZNS) stanu gotowości strajkowej, który miał obowiązywać „do odwołania” (nastąpiło to na polecenie MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska). Ryszard Indyka, pełniący wówczas funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w tym przedsiębiorstwie, występuje w dokumentach w związku z działaniami, jakie wtedy podejmował. Z ustaleń Służby Bezpieczeństwa wynikało m.in., że 10.03.1981 dostarczył on do zakładowego radiowęzła taśmę z nagraniem przemówienia Przewodniczącego MKZ Andrzeja Sobieraja, którą wyemitowano. Prowadzenie SOS „Wykręt” zakończono w lipcu 1981 roku, w związku z tym, że nie obowiązywała już gotowość strajkowa. Jednocześnie wskazano, że dalsza kontrola operacyjna KZ NSZZ „Solidarność” przy RZNS w Radomiu będzie prowadzona w ramach Sprawy Obiektowej krypt. „Racjonalizator”. Akta sprawy "Wykręt" złożono do archiwum pod sygn. 647/IV. Akta o sygn. IPN Ra 08/646 (647/IV).
Akta kontrolne (Nr dziennika koresp. W-0191/83) "w sprawie działań prewencyjnych przed 1 maja 1983 r.", planowanych i podjętych przez KW MO Radom. Ryszard Indyka był jedną z osób objętych tymi przedsięwzięciami. Został wymieniony m.in. w „planie przeszukań” przewidywanych do przeprowadzenia w dniu 30.04.1983, gdzie wpisano jego dane wśród „podejrzanych wytypowanych przez Wydział II”. W materiałach znajduje się także "Notatka urzędowa" funkcjonariusza Wydziału II KW MO Radom z dnia 25.04.1983, dotycząca Ryszarda Indyki, która zawiera jego krótką charakterystykę: „(…) w okresie działalności >Solidarności< pełnił funkcję przewodniczącego w RZNS-sie. W tym czasie znany był jako działacz o ekstremalnych poglądach, był autorem petycji do rządu i sejmu. Po wprowadzeniu stanu wojennego był podejrzewany o kolportaż bezdebitowych ulotek i plakatów na terenie RZNS. Nie był internowany”. Akta o sygn. IPN Ra 04/108 (109/III).
Akta Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Ptak” nr rej. 9148, prowadzonego przez Wydział II, a następnie przez Wydział V KW MO/WUSW Radom w okresie 27.07.1983 - 10.01.1986, w celu kontroli operacyjnej Ryszarda Indyki – w ramach „zagrożeń” określanych jako „wroga działalność w środowiskach” oraz „aktywiści ruchu związkowego”. Powodem założenia Kwestionariusza była wcześniejsza działalność R. Indyki w NSZZ „Solidarność” RZNS w Radomiu, którego był współzałożycielem oraz przewodniczącym Komisji Zakładowej tego Związku do grudnia 1981. Był on także członkiem Zarządu MKR „Ziemia Radomska”. Podejrzewano go również o kontynuowanie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego i uznawano za osobę o radykalnej postawie. Ponadto w dniu 28.06.1983 Służba Bezpieczeństwa uzyskała informację, że Ryszard Indyka złożył dnia 25.06.1983 pod obeliskiem upamiętniającym „Czerwiec 76” wieniec z szarfą opatrzoną napisem „Solidarność RZNS”. Do akt włączono też pojedyncze dokumenty sprzed zarejestrowania KE, tj. „Oświadczenie” o zaniechaniu „działalności szkodliwej dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (…)” z 04.01.1981, Notatkę służbową z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z 04.01.1982 (prawdopodobnie błędna data roczna w dokumencie, winno być: 1981), „List otwarty pracowników R.Z.N.S. członków NSZZ >Solidarność< oraz sympatyków tego Związku do Przew. KK NSZZ >Solidarność< Lecha Wałęsy” 10.12.1981, którego był autorem. Przez cały okres prowadzenia KE „Ptak”, SB posiłkowała się doniesieniami osobowych źródeł informacji, „zadaniując” także tajnych współpracowników np. do poczynienia określonych ustaleń. Z Ryszardem Indyką przeprowadzano też rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Według „Analizy materiałów zawartych w kwest. ewid. nr rejestr. 9148 krypt. >Ptak<” z dnia 30.10.1985, opracowanej przez funkcjonariusza Wydziału V, Ryszard Indyka z inicjatywy SB „został wytypowany do odbywania ćwiczeń wojskowych”. Wynikiem działań Służby Bezpieczeństwa miało być także jego zwolnienie się z pracy w lutym 1985 (wskutek odmowy udzielenia urlopu bezpłatnego). Odnotowano również, że „figurant nie brał udziału w wyborach do rad narodowych w 1984 r.”. W związku z tym, że „w czasie prowadzenia Kwestionariusza nie stwierdzono, aby [R. Indyka] prowadził wrogą działalność”, zaś on sam powrócił do rodzinnej miejscowości i zajął się pracą w gospodarstwie rolnym, zakończono kontrolę operacyjną. W dniu 10.01.1986 sprawę „zdjęto z ewidencji operacyjnej”. Materiały KE „Ptak” złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Radom pod sygn. 681/II. Akta o sygn. IPN Ra 05/580 (681/II) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Długi" (nr rej. 8821), prowadzonego przez Wydział II, a następnie V KW MO/WUSW Radom w okresie od 09.03.1983 do 10.11.1986, w celu kontroli operacyjnej innej osoby (pracownika RZNS oraz MKR NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska). Ryszard Indyka wymieniany jest w materiałach w związku z działalnością w NSZZ "Solidarność" w Radomskich Zakładach Naprawy Samochodów oraz pełnieniem funkcji Przewodniczącego Komisji Zakładowej „Solidarności” w RZNS do grudnia 1981, jak też w kontekście jego postawy w okresie stanu wojennego. We włączonej do akt „Notatce służbowej”, sporządzonej przez funkcjonariusza Wydziału II KW MO Radom dnia 31.08.1982 (przed zarejestrowaniem KE „Długi”), odnotowano m.in., że w tym dniu, „były przewodniczący zawieszonego NSZZ >Solidarność< R. Indyka w prowokacyjny sposób nosił przypięty do roboczego ubrania znaczek organizacyjny. Po zwróceniu mu uwagi przez przełożonych znaczek ten zdjął”. Materiały zawierają też odniesienia do kontroli R. Indyki w ramach KE krypt. "Ptak". Akta o sygn. IPN Ra 05/651 (761/II).
Informacje dotyczące Ryszarda Indyki umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Znajduje się tu zapis na temat Kwestionariusza Ewidencyjnego (dot. KE "Ptak"), prowadzonego w związku z wcześniejszą aktywną działalnością R. Indyki w NSZZ "Solidarność" - ze wskazaniem na sygnaturę archiwalną 681/II, pod którą złożono materiały w archiwum w 1986 roku. Wydruk "Informacji o osobie" z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.