Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Janke
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 21-02-1907
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały kartoteczne. Zygmunt Janke figuruje w kartotece pomocniczo-tematycznej KW MO Kraków – dot. sprawy o nr arch. 29/OB, prowadzonej do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Akademia" mającej na celu rozpracowanie byłych żołnierzy Armii Krajowej z okręgu krakowskiego. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Komisji Likwidacyjnej b. Armii Krajowej Okręg Śląski z lat 1945-1946, zawierające rozliczenie finansowe i pokwitowanie odbioru pieniędzy otrzymanych od Głównej Komisji Weryfikacyjnej AK w Warszawie podpisane przez przewodniczącego Komisji Okręgu Śląsk ppłk. Zygmunta „Waltera” Janke. IPN BU 9/42 (66/42), IPN BU 0423/7180 (238/VI).
Materiały administracyjne Komisji Likwidacyjnej b. Armii Krajowej Okręg Śląski z lat 1945-1946, zawierające sprawozdania podpisane przez przewodniczącego Komisji Okręgu Śląsk ppłk. Zygmunta "Waltera" Janke. IPN BU 9/43 (66/43).
Materiały administracyjne Komisji Likwidacyjnej b. Armii Krajowej Okręg Śląski z roku 1946, zawierające odpisy dokumentów niemieckiej tajnej policji w Katowicach z lat 1944-1945 dot. struktury AK. Materiały odtworzone do dyspozycji płk. Jana Mazurkiewicza ps. "Radosław", podpisane "za zgodność" przez przewodniczącego Komisji Okręgu Śląskiego ppłk. dypl. Zygmunta „Waltera” Janke. IPN BU 9/136.
Materiały administracyjne w postaci albumu zawierające fotografie przedstawiające osoby pozostające w zainteresowaniu władz bezpieczeństwa województwa śląskiego w okresie powojennym. Teczka zawiera m.in. fotografie członków nielegalnych organizacji działających w latach 1945-1947, w tym Z. Janke. Materiały niedatowane. IPN Ka 032/87 (95/3).
Materiały administracyjne Wydz. III WUBP Katowicach, Wydz. III WUds.BP Katowicach oraz Wydz. III KW MO w Katowicach/Stalinogrodzie z lat 1945-1963, dot. byłych członków Okręgu Śląsk AK. Z. Janke występuje w materiałach z lat 1945-1959. Pojawia się w protokołach przesłuchań innych osób, jako Szef Sztabu Okręgu Śląsk AK, późniejszy p.o. Komendanta Okręgu Śląsk AK i Komendant Okręgu Śląsk AK. Materiały zawierają odpisy przesłuchań Z. Janke z Warszawy (śledztwo nr 162/49), opis siatki wywiadowczej na terenie Śląska, w którym to występuje pod ps. „Zygmunt” oraz w opracowaniu MSW Dep. Kadr i Szkolenia z 12.1959. IPN Ka 032/25/1 (26/3).
Materiały administracyjne, Wydz. III WUBP Katowicach, Wydz. III WUds.BP Katowicach oraz Wydz. III KW MO w Katowicach/Stalinogrodzie z lat 1945-1960, dot. byłych członków organizacji "Korpus Wojska Polskiego", AK, SG KWP oraz WiN zamieszkałych na terenie województwa katowickiego/stalinogrodzkiego. Zygmunt Janke występuje w: raportach, arkuszach informacyjnych, protokołach przesłuchań innych osób oraz donosach z lat 1945-1958 jako były „oficer sanacyjny”, żołnierz AK pozostający w ciągłym zainteresowaniu SB. W aktach także odnajdujemy protokół z rewizji Z. Janke oraz raport o jego aresztowaniu. IPN Ka 032/30/2 (31/3).
Materiały administracyjne Departamentu III MBP z lat 1946-1954, zawierające korespondencję i materiały dotyczące inwigilacji żołnierzy AK i NSZ. Z. Janke występuje w materiałach z roku 1949 jako ostatni Komendant Okręgu Śląskiego AK. IPN BU 0296/1 t. 1 (2/KS/1).
Sprawa agenturalnego opracowania krypt. „Zbłądzeni", prowadzona od 07.03.1947 przez Wydz. III WUBP Katowice. Materiały dot. byłych oficerów WP II RP, członków AK Okręgu Śląskiego - w tym Zygmunta Janke - w czasie II wojny światowej oraz organizacji WiN działającej na terenie woj. śląskiego w okresie powojennym, „negatywnie ustosunkowanych do ustroju socjalistycznego i podejrzanych o prowadzenie wrogiej działalności skierowanej przeciwko Polsce Ludowej”. Z. Janke w sprawie podlegał ciągłej inwigilacji UB. W wyniku sprawy został aresztowany 01.02.1949 przez WUBP w Katowicach. Przewieziony został do Warszawy w dn. 02.02.1949 i podjęto przeciw niemu śledztwo nr 162/49. IPN Ka 032/15/2 (16/3).
Akta śledcze. Materiały śledztwa nr 162/49 prowadzonego przez Wydz. Śledczy MBP w Warszawie, przeciwko Zygmuntowi Janke. 02.02.1949 został dostarczony Wydz. III MBP w Warszawie, który podejrzewał Z. Janke o „antypaństwową działalność i przynależność do nielegalnej org. WiN”. Wobec podejrzanego zastosowano areszt tymczasowy. 14.02.1949 z aresztu został przetransportowany do Zakładu Karnego na Mokotowie. Po zebraniu materiału dowodowego śledztwo zostało zamknięte w dn. 14.05.1952 i w dn. 16.05.1952 materiały przekazano do Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie. IPN BU 0330/84 t. 1-2 (4423/III/1, 4423/III/2), IPN BU 01236/1433/J (4423/III).
Akta sądowe. Sprawa sądowa nr Sr. 522/52 prowadzona przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie przeciwko Zygmuntowi Janke. Postanowieniem o zatwierdzeniu aktu oskarżenia z dn. 13.06.1952 przez wiceprokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 86 § 1 i 2 KKWP oraz art. 7 dekretu z dnia 13.06.1946. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dn. 11.08.1952 na podstawie art. 32§ 2 i 33 § 1 i 3 KKWP łącznie na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Decyzją Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z dn. 24.09.1952 wyrok zmieniono na: karę dożywotniego więzienia z utratą praw na czas 5 lat i przepadkiem całego mienia. Wyrok dożywotniego więzienia został postanowieniem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie z dn. 19.05.1956 zmieniony na karę12 lat pozbawienia wolność z utratą praw na czas 5 lat i przepadkiem całego mienia. Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie w dn. 18.07.1956 umorzyło postępowanie karne wobec Z. Janke. W kolejnych latach Z. Janke wnioskował o odszkodowanie za bezzasadne aresztowanie i wyrok skazujący. W wyniku sprawy sądowej nr Żo.285/57, postanowieniem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojsk. z dn. 16.04.1958 otrzymał odszkodowanie. IPN BU 944/475 (Sr. 522/52), IPN BU 942/2787 (Żo.285/57, Sr. 522/52).
Z. Janke został umieszczony 14.02.1949 w Zakładzie Karnym (ZK) na Mokotowie jeszcze w trakcie śledztwa. Po rozprawie ponownie umieszczony w ZK na Mokotowie. Od 17.12.1952 przebywał w ZK we Wronkach. Nakazem zwolnienia z dn. 23.07.1956 wydanym przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie został zwolniony z więzienia w dn. 25.07.1956. Akt penitencjarnych nie odnaleziono. Wpis na podstawie akt oraz materiałów ewidencyjnych: IPN BU 0330/84 t. 4, IPN BU 944/475 , IPN Po 3/70, IPN Po 3/71, IPN Po 3/72, IPN Po 3/73, IPN Po 3/74, IPN Po 3/64.
Akta śledcze prowadzone przez Dep. Śledczy MBP w latach 1949-1953. Z. Janke występuje jako osoba „figurująca” w materiałach śledztwa prowadzonego przeciwko płk. Janowi Mazurkiewiczowi ps. „Radosław”, dowódcy zgrupowania „Radosław” oraz innym oskarżonym o działalność w „nielegalnej organizacji i usiłowanie zmiany przemocą ustroju Polski Ludowej” (art. 86 § 1 i 2 KKWP i inne). Z. Janke występuję m.in. w protokołach przesłuchań innych osób, w doniesieniach agenturalnych i opracowaniach sprawy. Zeznania Z. Janke dołączone były do powyższej sprawy. IPN BU 0330/217 t. 5, 6, 9,10 (4808/III/5, 4808/III/6, 4808/III/9, 4048/III/10).
Sprawa wstępno-agencyjna krypt. „Walcowania” zarejestrowana w 1953 roku, dot. kontroli operacyjnej byłych członków AK podejrzanych o dokonywanie aktów sabotażu w Wydziale Walcowni Huty im. Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej. Z. Janke występuje w sprawie w latach 1953-1954 jako świadek, który jest przesłuchiwany w Zakładzie Karnym we Wronkach w dn. 17-18.08.1954. Ponadto jako jeden z gł. kontaktów jednego z figurantów sprawy w okresie okupacji – pełniący wówczas funkcję Komendanta Okręgu Śląsk Delegatury Sił Zbrojnych. Sprawa została zakończona 16.04.1955 IPN Ka 02/179 t. 3-5 (1730/II).
Materiały administracyjne zawierające kontrwywiadowcze charakterystyki powiatu łaskiego opracowane przez PUBP w Łasku oraz PUds.BP w Łasku za lata 1950-1952 i 1956 oraz miasta Pabianice opracowane przez KMMO w Pabianicach za 1958-1962. Z. Janke występuje w materiałach jako były ppłk. uczestniczący w zebraniach ZBOWiD w Pabianicach. IPN Ld PF10/343 (359/X).
Materiały administracyjne zawierające Biuletyny MBP z 1954, KdsBP z 1955 WUds.BP w Łodzi z 1956 oraz MSW z 1957. Z. Janke występuje w Biuletynie Informacyjnym MSW nr 4 z dn. 28.03.1957 i nr 13 z dn. 13.07.1957 jako były Komendant Okręgu Śląskiego AK, wybrany do ZBOWiD jako prezes powiatowego zarządu w Pabianicach. IPN Ld PF10/471 (546/X).
Materiały administracyjne Międzyresortowej Komisji do Spraw Pomocy Osobom Rehabilitowanym z lat 1956-1957 zawierające akta dot. Zygmunta Janke w sprawie przyznania zasiłku, renty, udzielenia pomocy w zwrocie domu, leczeniu sanatoryjnym i w uzyskaniu zatrudnienia. IPN BU 660/342 (707/10/21).
Materiały administracyjne Wydz. III KW MO w Katowicach z roku 1957, zawierające notatki informacyjne dot. sytuacji społeczno-politycznej panującej na terenie woj. katowickiego. Zygmunt Janke występuje jako członek Zarządu Głównego ZBOWiD, który utrzymuje stały kontakt z byłymi żołnierzami AK z terenu Śląska. IPN Ka 032/108 t. 1/2 (112/3).
Materiały administracyjne zawierające meldunki i informacje WUds.BP Łódź, KW MO Łódź z lat 1956-1958 i jednostek terenowych. Z. Janke występuje w materiałach jako były Komendant Okręgu Śląskiego AK, wybrany do zarządu ZBOWiD w Pabianicach, skazany na karę śmierci - na mocy amnestii ułaskawiony. IPN Ld PF10/475 (552/X).
Materiały administracyjne zawierające meldunki sytuacyjne i informacje KMMO w Pabianicach dot. sytuacji politycznej w mieście i gminie Pabianice za lata 1956-1958. Z. Janke występuje w meldunkach jako aktywny działacz byłej org. AK, prezes ZBOWiD w Pabianicach, pozostający w ciągłym zainteresowaniu Wydz. III KW MO w Łodzi. IPN Ld PF10/361 (381/X).
Materiały administracyjne KW MO z Katowic z lat 1947-1963, dot. byłych członków AK i WiN oraz żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ przebywających na terenie województwa katowickiego. Z. Janke występuje w notatce służbowej z dn. 01.08.1957 dot. zagadnienia Armii Krajowej. IPN Ka 032/16 t. 1/3 (17/3).
Materiały administracyjne Departamentu Kadr i Szkolenia MSW w Warszawie dot. sytuacji polityczno-gospodarczej kraju z lat 1957-1958, przesłane do Wydziału III KW MO w Łodzi. Z. Janke występuje w materiałach jako były dowódca Śląskiego Okręgu AK, zwolennik utrzymania jak najdłużej popularność AK, poprzez działalność ZBOWiD-ów. IPN Ld PF10/415 (453/X).
Materiały administracyjne Wydz. III KW MO Katowice z lat 1957-1959, dot. byłych członków AK działających w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym na terenie kraju. Z. Janke jako działacz ZBOWiD, który utrzymuje stały kontakt z byłymi żołnierzami AK z terenu Śląska. IPN Ka 032/17 t. 7/2, 7/3 (18F/3).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdanie kwartalne Wydz. III KW MO w Łodzi za lata 1957-1960. Z. Janke występuje w materiałach jako były Komendant Okręgu Śląskiego AK, prezes zarządu ZBOWiD w Pabianicach, wcześniej karany i zwolniony w 1956 roku. Stale utrzymujący kontakt ze środowiskiem byłych członków AK, pozostający w stałym zainteresowani SB w sprawie obserwacyjno-ewidencyjnej prowadzonej na jego osobę. IPN Ld PF10/49 (51/X), IPN Ld PF10/50 (52/X), IPN Ld PF10/51 (53/X), IPN Ld PF10/52 (54/X).
Materiały administracyjne zawierające informacje Wydz. III KW MO w Łodzi przesyłane do Departamentu III MSW w Warszawie i KW PZPR w Łodzi dot. sytuacji politycznej w woj. łódzkim za lata 1957-1963. Z. Janke występuje w materiałach jako dowódca Śląskiego Okręgu AK, komendant obszaru śląskiego org. „NIE” i Delegatury Sił Zbrojnych po wyzwoleniu. Skazany za nielegalną działalność przez Sąd PRL na karę śmierci, warunkowo zwolniony w roku 1956. Odznaczony Krzyżem Partyzanckim, członek zarządu ZBOWiD w Pabianicach. IPN Ld PF10/419 (459/X).
Materiały administracyjne Wydz. III KW MO w Katowicach z lat 1957-1963, dot. byłych członków organizacji konspiracyjnych, m.in. AK, NSZ, Stronnictwa Narodowego, PSL, PPS-WRN oraz członków nielegalnych organizacji i "band rabunkowych" działających w czasie II wojny światowej oraz w okresie powojennym na terenie kraju, zamieszkałych na terenie woj. katowickiego. Z. Janke występuje w notatkach służbowych, informacyjnych oraz w sprawozdaniach z roku 1957 jako były dowódca AK z terenu Śląska, często przyjeżdżający na teren woj. katowickiego, utrzymujący stałe kontakty ze środowiskiem kombatanckim z powyższego terenu. IPN Ka 032/107 (111/3).
Materiały administracyjne zawierające korespondencję i sprawozdania KW MO w Łodzi oraz podległych jednostek terenowych dot. przebiegu kampanii wyborczej oraz wyborów do rad narodowych w 1958 roku na terenie woj. łódzkiego. Z. Janke występuje w materiałach jako były dowódca AK, karany po wyzwoleniu za działalność przeciwko władzy ludowej. Po jego wypowiedzi na zebraniu ZBOWiD w Pabianicach w dn. 10.03.1957 został „wzięty w rozpracowanie”. IPN Ld PF10/371 t. 2 (392/X).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania kwartalne zastępcy komendanta miejskiego MO ds. bezpieczeństwa w Łodzi dotyczące pracy jednostek SB za rok 1959. Z. Janke figuruje w materiałach jako były szef sztabu Komendy Okręgu AK Katowice, pełniący funkcję prezesa ZBOWiD w Pabianicach. IPN Ld PF10/15 (15/X).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania kwartalne KMMO w Pabianicach za rok 1959. Z. Janke występuje w materiałach jako były dowódca Okręgu Śląskiego AK, który został wybrany do władz ZBOWiD w Pabianicach oraz ponownie wybrany na prezesa Związku. Pozostający w zainteresowaniu Wydz. III KW MO w Łodzi. IPN Ld PF10/192 (199/X).
Sprawa Ewidencyjnej Obserwacji krypt. „Janke” nr rej. 1754 założona 11.06.1957, prowadzona przez Wydz. III KW MO w Łodzi na Zygmunta Janke, pełniącego w okresie okupacji funkcję Komendanta Okręgu Śląskiego AK. Sprawa nr rej. 1754 została przerejestrowana 14.11.1960 pod nr 55. IPN BU 0330/84 t. 3 (4423/III/3), IPN 01236/1433/J (4423/III).
Sprawa Operacyjnej Obserwacji (SOO) krypt. „Walter” nr rej. 55 prowadzona przez Wydz. III KW MO w Łodzi od 14.11.1960 na Z. Janke. Materiały operacyjne zostały złożone w dn. 19.09.1962 pod nr 989. IPN BU 0330/84 t. 3 (4423/III/3), IPN 01236/1433/J (2226/3).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania kwartalne zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. bezpieczeństwa w Łodzi dotyczące pracy operacyjnej KW MO w Łodzi za rok 1960. Z. Janke występuje w materiałach jako było Komendant Okręgu Śląskiego AK. IPN Ld PF10/8 (8/X).
Materiały administracyjne zawierające protokoły, notatki służbowe i sprawozdania dot. kontroli przeprowadzonych w jednostkach terenowych przez Inspektorów ds. Bezpieczeństwa KW MO w Łodzi w latach 1960-1961. Z. Janke występuje w materiałach jako były dowódca Śląskiego Okręgu AK, będący głównym figurantem w sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej. IPN Ld PF10/333 t. 5-6 (348/X).
Materiały administracyjne Biura „C” MSW zawierające wykazy niektórych akt sądowych przekazanych w depozyt MSW z archiwów sądowych w 1961 roku, w tym akt dot. Z. Janke. IPN BU 0547/1, IPN BU 0547/2.
Materiały administracyjne KW MO w Katowicach z roku 1961, zawierające wykaz osób z terenu byłego powiatu katowickiego rejestrowanych w Wydz. "C" KW MO w Katowicach. Zygmunt Janke występuje w wykazie jako były ppłk AK z okresu okupacji, który w Wydz. „C” KW MO w Katowicach nie posiada materiałów. IPN Ka 0104/19 t. 1 (19/KA).
Materiały administracyjne zawierające meldunki sytuacyjne komendanta miejskiego MO ds. bezpieczeństwa w Łodzi przesyłane do Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych za lata 1962-1963. Z. Janke występuje w meldunkach specjalnym z dn. 30.04.1962 oraz w informacji dot. ówczesnej działalności „byłego aktywu AK” z dn. 24.01.1963. Figuruje w powyższych materiałach jako były komendant Okręgu Łódzkiego AK, były szef sztabu Okręgu Śląskiego AK, ps. „Walter”, uczestniczący w spotkaniach byłych grup AK. IPN Ld PF10/522 t. 1 (610/X), IPN Ld PF10/523, t. 1 (611/X).
Sprawa Operacyjnej Obserwacji (SOO) krypt. „Walter” nr rej. 989 prowadzona od 19.09.1962 przez Wydz. III KW MO w Łodzi do dn. 29.06.1965. Zdjęta z ewidencji i złożona do archiwum w dn. 16.07.1965 do nr 3127/II. Materiały spraw nr 1754, 55 i 989 skomasowano do nr arch. 3127/II i zostały one przekazane do Warszawy i złożone do nr arch. 4423/III. W dn. 21.03.1978 materiały zmikrofilmowano do nr 2226/3. IPN BU 0330/84 t. 3 (4423/III/3), IPN 01236/1433/J (2226/3).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „II-69” nr rej. 16330 prowadzony w okresie 14.01.1967-11.02.1972 przez Wydz. III KW MO w Katowicach na działaczkę Związku Harcerstwa Polskiego, która w czasie II wojny światowej była członkiem Wojskowej Służby Kobiet przy Okręgu Śląsk AK, a w okresie powojennym utrzymywała kontakty z byłymi oficerami AK na Górnym Śląsku, m.in. z Zygmuntem Janke - byłym dowódcą Okręgu Śląskiego AK. Z. Janke występuje w materiałach sprawy także jako osoba aktywnie działająca w środowisku byłych żołnierzy AK, utrzymująca z nimi kontakty. Pojawia się w donosach w/w sprawy. IPN Ka 014/627 (33773/II).
W dn. 15.05.1967 ponownie została wszczęta Sprawa Operacyjnej Obserwacji (SOO) krypt. „Walter”. Z. Janke został zarejestrowany pod nr rej. 11749. Sprawa prowadzona była przez Wydz. III KW MO w Łodzi. W grudniu 1969 przekwalifikowano sprawę na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Walter” nr rej. 11749. Zakończono go w dn. 27.12.1969. W związku z przeprowadzką Z. Janke do Warszawy, obserwację przejął Wydz. II Dep. III MSW. W Łodzi brak archiwizacji. Materiały sprawy nr 11749 zostały skomasowane do nr arch. 50961/II w Warszawie. Akta zmikrofilmowano pod nr 12080/2. IPN BU 0204/1402 (50961/II), IPN BU 01224/1146/J (12080/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Walter” nr rej. 27656 prowadzona od 06.01.1970 przez Wydz. II Dep. III MSW i Wydz. V Dep. III MSW na Zygmunta Janke. 12.05.1973 SOS przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Walter” nr rej. 27656. Kolejno 30.04.1974 zmieniono KE na SOS. W dn. 29.10.1974 ponownie przekwalifikowano SOS na KE, który ostatecznie zakończono w dn. 25.03.1987. Materiały skomasowano i złożono do archiwum Biura „C” MSW w dn. 16.04.1987 pod nr 50961/II. Akta zmikrofilmowano pod nr 12080/2. Dalszą kontrolę operacyjną na Z. Janke prowadzono w ramach Sprawy Obiektowej krypt. „Utrwalacze” nr rej. 49270. IPN BU 0204/1402 (50961/II), IPN BU 01224/1146/J (12080/2) mikrofilm.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Utrwalacze" nr rej. 49270 prowadzona od 06.06.1977 przez Wydz. II Dep. III MSW oraz Wydz. V Dep. III MSW, dot. środowiska byłych działaczy ugrupowań prawicowych, żołnierzy AK. Z. Janke ps. „Walter” występuje w materiałach sprawy jako przedstawiciel Okręgu AK na Śląsku, główny organizator zjazdu byłych żołnierzy AK w dn. 11.09.1977 na Jasnej Górze. Doktor historii wygłaszający prelekcje. Sprawa Obiektowa krypt. „Utrwalacze” została zakończona, zdjęta z ewidencji i złożona do archiwum w dn. 24.10.1989 do nr 2557/IV. IPN BU 0236/430 (2557/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Profesor” nr rej. 37095, prowadzona od 16.11.1977 przez Wydz. III KW MO w Katowicach na nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Zawodowych Przemysłu Węglowego w Będzinie, członka Komisji Historycznej ZBoWiD Oddział w Katowicach, utrzymującego kontakty korespondencyjne z płk Zygmuntem Walterem-Janke. SOS krypt. „Profesor” został zakończony w dn. 23.01.1979. IPN Ka 036/1094 (37193/II).
Materiały administracyjne zawierające meldunki dzienne WUSW w Radomiu do gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych w roku 1989. Z. Janke występuje w meldunku z dn. 03.04.1989 i w informacji z dn. 04.04.1989 jako były Komendant Obwodu Śląskiego AK, uczestniczący w nabożeństwie w dn. 02.04.1989 w kościele parafialnym w Grójcu, w trakcie którego dokonano poświęcenia sztandaru AK Obwodu Grójeckiego „Głuszec”. IPN Ra 02/66 (112/Ad), IPN Ra 02/67 (113/Ad).
W teczce pracy i teczce personalnej TW „Grab” nr rej. 972 (od roku 1973 nr 29565) prowadzonej w latach 1962-1979 przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajdują się donosy na osobę Z. Janke. IPN Ld 0040/21 t. 1-3 (36784/I).
.