Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir
Nazwisko: Czarlewski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 07-05-1955
Imię ojca: Józef
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sławomir Czarlewski (ur. w 1955 r. w Gdańsku), wówczas student Wydz. Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, występuje w materiałach administracyjnych Departamentu III MSW z lat 1977-1980 zatytułowanych "Kartoteka działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków akademickich: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław". W tej kartotece zapisano m.in., iż Sławomir Czarlewski to "aktywny działacz gdańskiego SKS-u, uczestnik nielegalnych zgromadzeń i wykładów oraz sygnatariusz różnych petycji SKS". IPN BU 01232/204 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 30).
Sławomir Czarlewski występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Wasale" - dotyczącej inwigilacji aktywistów Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS), a następnie Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), w którego skład weszli czołowi działacze SKS. Sprawa ta była prowadzona w latach 1977-1987 przez Departament III MSW. IPN BU 0222/701 t. 1-2 (54100/II).
Sławomir Czarlewski w latach 1979-1981 był działaczem Ruchu Młodej Polski, a w roku 1981 także asystentem rzecznika prasowego Biura Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Od roku 1982 zamieszkały w Paryżu. W dniu 4 czerwca 1983 został zarejestrowany pod nr 47057 przez Wydz. "C" KW MO w Gdańsku w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Francuz". W grudniu 1983 sprawa ta została przekazana do Wydz. XI Departamentu I MSW (gdzie w styczniu 1984 zarejestrowano ją pod numerem 84039). Akt SOS krypt. "Francuz" brak w zasobie archiwum IPN. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Dnia 11 stycznia 1984 Sławomir Czarlewski - mieszkający wówczas w Paryżu i działający w paryskim Komitecie Koordynacyjnym "Solidarności" - został zarejestrowany przez Wydz. XI Dep. I MSW pod numerem 84039 w kategorii "zabezpieczenie". Konkretne przyczyny tego zainteresowania wywiadu zagranicznego SB MSW osobą Sławomira Czarlewskiego nie zostały zapisane (w materiałach ewidencyjno-kartotecznych). Ww. został wyrejestrowany przez Biuro "C" MSW w styczniu 1990 "z powodu braku mat.[eriałów] op.[eracyjnych]". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sławomir Czarlewski występuje (wraz z 282 innymi osobami) w aktach Sprawy Obiektowej kryptonim "Klan"/ "Związek" (nr rejestracyjny 37004). Sprawa ta dotyczyła operacyjnej kontroli działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku i była prowadzona od listopada 1980 do roku 1982 przez SB z Wydziału III "A" KW MO Gdańsk. IPN Gd 003/166 t. 14 i 16 (185/IV).
Występuje (wraz z 57 innymi osobami) w materiałach gdańskiej SB (Wydz. Śledczego KW MO) zatytułowanych "Meldunki o wszczęciu i zakończeniu lub umorzeniu śledztw przez Wydział Śledczy KW MO/WUSW w Gdańsku za okres od marca 1980 r. do lutego 1985 r.". Materiały te zawierają też m.in. postanowienia o "zastrzeżeniu wyjazdów za granicę" w stosunku do osób prowadzących działalność opozycyjną. IPN Gd 0046/804 t. 7 (1458/7).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 14 grudnia 2020 r. w sprawie o sygn. Ppl Gd 160/20 dotyczące Sławomira Józefa Czarlewskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu

.