Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Daniela Urszula
Nazwisko: Mielczarek
Miejsce urodzenia: Głogów
Data urodzenia: 22-01-1955
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Daniela Mielczarek dnia 02.11.1983 została zarejestrowana do numeru Go 6327 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Resztka" nr rej. Go 6107 (sprawę zarejestrowano 09.06.1983) przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wlkp. Z zachowanych zapisów wynika, że ww. "Kolportowała biuletyn >Feniks<. Zajmowała się zbieraniem składek pieniężnych na działalność podziemnej NSZZ >Solidarność<. Rozpracowanie zakończono 12.08.1984 z uwagi na umorzenie na mocy amnestii z dnia 21.07.1984". Sprawa została zdjęta z ewidencji i przekazana do archiwum 29.08.1984. Materiały o sygn. 636/II zniszczono. Protokół brakowania nr 11/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Wydz. Śledczego WUSW w Gorzowie Wlkp. (8/s/84, Ds. 16/84) prowadzone w okresie 16.04.1984-27.07.1984. Daniela Mielczarek została tymczasowo aresztowana 14.04.1984 jako podejrzana o "działalność w tajnym związku". Jej rola w strukturach NSZZ "Solidarność" polegała na prowadzeniu działalności finansowej, zajmowała się także kolportażem wydawnictw zawierających "fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Prokuratura Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. 27.07.1984 umorzyła postepowanie na "zasadzie amnestii". Materiały o sygn. 141/III zniszczono, protokół brakowania nr 17/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego z Zakładu Karnego w Krzywaniu. Daniela Milczarek występuje jako osadzona w ww. zakładzie karnym w dniu 04.05.1984 na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. Daniela Mielczarek była podejrzana o to, że "od 1982 do grudnia 1984 w Gorzowie Wlkp. należała do nielegalnych struktur organizacyjnych związku, którego ustrój i cel pozostawał tajemnicą dla organów państwowych i w ramach którego prowadziła działalność finansową, jak również zajmowała się kolportowaniem nielegalnych wydawnictw zawierających >fałszywe wiadomości<, co mogło wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Daniela Mielczarek została zwolniona z aresztu w dniu 25.07.1984. IPN Po 72/19 (17122).
W materiałach administracyjnych WUSW w Gorzowie Wlkp., stanowiących ewidencję zastrzeżeń wyjazdów za granicę, Daniela Mielczarek występuje jako osoba z zastrzeżeniem wyjazdu z kraju na okres 14.04.1984-14.04.1986. Ww. zastrzeżenie anulowano 04.12.1984. IPN Sz 05/8 t. 37.
W materiałach administracyjnych WUSW w Gorzowie Wlkp., zawierających postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę, w dokumencie z dnia 25.05.1984, Daniela Mielczarek występuje jako osoba objęta zastrzeżeniem wyjazdów do wszystkich krajów świata, na okres 14.04.1984-14.04.1986. IPN Sz 05/8 t. 70.
W aktach paszportowych Wydziału Paszportów WUSW w Legnicy dot. Danieli Mielczarek widnieje zapis: "Wydział Śledczy WUSW Gorzów Wlkp. zastrzega wyjazdy do WKŚ od 14.04.1984-14.04.1986. Daniela Mielczarek pozostaje w zainteresowaniu SB RUSW Głogów - podejrzana o kontynuowanie działalności w nielegalnych strukturach >S<. Proponuję zgodnie z zastrzeżeniem wydać decyzję negatywną co do wydania paszportu". IPN Wr 502/77696 (EALG 077696).
W aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Uparta" nr rej. Lg 7065 prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Legnicy w okresie 28.11.1985- 24.10.1988, Daniela Mielczarek występuje jako osoba podejrzewana o udostępnianie swojego mieszkania do drukowania nielegalnych wydawnictw m.in. "Biuletynu Informacyjnego" i "Śpiewnika pieśni patriotycznych". Sprawa początkowo prowadzona była jako Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) przez pion V RUSW Głogów (do 17.11.1987). Daniela Mielczarek została "pociągnięta do odpowiedzialności karno-administracyjnej" przed Kolegium ds. Wykroczeń w Głogowie w dniu 06.07.1988. IPN Wr 022/1031/1 (1255/II).
W aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie ,,Samotna" nr rej. Lg 9316 prowadzonego przez grupę V RUSW w Głogowie w okresie 16.11.1988-16.10.1989, Daniela Mielczarek występuje jako osoba podejrzewana o pomoc działaczom podziemnej "Solidarności" przy kolportowaniu i przechowywaniu nielegalnych wydawnictw. Sprawę zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum 07.11.1989. IPN Wr 022/1031/2 (1255/II).
W aktach kontrolno-śledczych nr rej. RSD 3/88 Wydz. Śledczego WUSW w Legnicy prowadzonych w okresie 18.04.1988-06.06.1988, Daniela Mielczarek była podejrzana o rozpowszechnianie nielegalnych publikacji, które zostały przysłane z Wrocławia, celem ich kolportażu w Legnicy. Podejrzewana była także o udostępnianie swojego mieszkania dla drukowania nielegalnych wydawnictw "podziemnej Solidarności" oraz "działania w celu wywołania niepokoju publicznego polegającego na zgromadzeniu nielegalnych wydawnictw przeznaczonych do rozpowszechniania". Daniela Mielczarek została ukarana przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny oraz orzeczono przepadek urządzeń poligraficznych. IPN Wr 030/104/3 (195/III).
W aktach spraw o wykroczenie Kolegium ds. Wykroczeń w Głogowie (nr rej. 621/88, 622/88, 623/88) prowadzonych w roku 1988, Daniela Mielczarek występuje jako osoba, która wraz z obwinionymi w ww. sprawach drukowała w swoim mieszkaniu "nielegalne wydawnictwa". IPN Wr 053/143, IPN Wr 53/144, IPN Wr 53/145.
W aktach sprawy o wykroczenie nr rej. 624/88 prowadzonej w okresie 15.06.1988-06.07.1988, Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Głogów uznało Danielę Mielczarek winną tego, że ,"22.04.1988 użyczyła w Głogowie swojego mieszkania osobom postronnym umożliwiając im sporządzanie bez zezwolenia nielegalnych wydawnictw (...) że od bliżej nieustalonego czasu do dnia 22.04.1988 w Głogowie podjęła działania w celu wywołania niepokoju publicznego polegające na gromadzeniu nielegalnych wyd. przeznaczonych do rozpowszechniania (...)". Daniela Mielczarek została ukarana grzywną. Kolegium II instancji przy Wojewodzie Legnickim, w dniu 12.08.1988, podtrzymało ww. orzeczenie. IPN Wr 53/146.
.