Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Monika
Nazwisko: Hawańczak
Nazwisko rodowe: Bujwid
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 06-08-1956
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wasale” nr rej. 50269, prowadzona od 15.09.1977 do 17.12.1987 przez Dep. III MSW, dotycząca Studenckiego Komitetu Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), w którego skład weszli czołowi działacze SKS. Anna Bujwid przechodzi w aktach jako rzecznik wrocławskiego »SKS-u», aktywna działaczka antysocjalistyczna, w której to mieszkaniu odbywały się zebrania i wykłady "Latającego Uniwersytetu". Utrzymywała kontakty z "Graczami" (KOR) i kolportowała opozycyjne pisma. Rozpracowywana przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR kryp. "Orędownicy", "Pomocnik" i "Próba". IPN BU 0222/701 t. 1-6 (54100/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Próba" nr rej. 38381 prowadzona od 16.03.1977 do 11.08.1986 przez Wydz. III KW MO/WUSW we Wrocławiu/ DUSW Wrocław-Psie Pole. Sprawa dot. działalności grupy antysocjalistycznej w środowisku młodzieżowym. Anna Bujwid, kontrolowana w ramach SOR krypt. "Orędownicy", przechodzi w meldunkach operacyjnych jako uczestnik zebrań dotyczących działalności SKS-u. Akta sprawy "Próba" zarchiwizowano pod sygn. 102816/II. IPN Wr 054/1613 (102816/II).
Rozpracowywana w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Pomocnik" nr rej. 38550 prowadzonej od 13.06.1977 do 28.06.1984 przez Wydz. III/ III-1 KW MO/ WUSW we Wrocławiu. Sprawa została założona na uczestnika zgromadzeń studentów przez pomnikiem papieża Jana XXIII. Akta złożono do archiwum 20.10.1984 pod sygn. 102487/II. Akt o sygn. 102487/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Rozpracowywana w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Orędownicy" nr rej. 39123 prowadzonej od 20.12.1977 do 02.08.1982 przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu. Sprawa dot. założenia Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) we Wrocławiu. Akta złożono 20.08.1982 do archiwum pod sygn. 102011/II. Akt o sygn. 102011/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kartoteka z lat 1977-1980 sporządzona w Dep. III MSW dotycząca działaczy i sympatyków Studenckich Komitetów Solidarności z następujących ośrodków: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław (nazwiska na litery A-M w układzie alfabetycznym). W materiałach znajduje się karta dotycząca Anny Bujwid, aktywistki wrocławskiego »SKS-u», sygnatariuszki petycji kierowanych do władz, kolportera antysocjalistycznej literatury. Swoje mieszkanie udostępniła dla potrzeb »TKN-u» i »SKS-u». Figurantka sprawy „Orędownicy””. IPN BU 01232/204.
Akta prokuratorskie. Akta sprawy nr II 2 Ds. 172/76, prowadzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie w latach 1976-1977 na inne osoby. Postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego w Warszawie dokonano przeszukania 25.05.1977 miejsca zamieszkania A. Bujwid z powodu podejrzenia: „rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważaną szkodę interesom PRL”. IPN BU 576/38 t. 13, 19.
Zarejestrowana 25.03.1978 przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu jako Osoba Zabezpieczona (OZ). 19.02.1983 zabezpieczenie zakończono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Emisariusz” nr rej. 35922 dotycząca członka ROPCiO, współzałożyciela Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska, członka NSZZ „Solidarność”, utrzymującego szerokie kontakty z regionalnymi, jak i krajowymi działaczami opozycji. W aktach znajduje się informacja operacyjna przekazana 23.11.1978 przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu o planowanym wyjeździe do Katowic Anny Bujwid, zaangażowanej w działalność antysocjalistyczną na terenie Wrocławia i Warszawy, utrzymującej liczne kontakty z przedstawicielami SKS-u i KSS-KOR. Ww. planowała zatrzymać się u swojej matki. Wydz. III KW MO w Katowicach zebrał wywiad dot. zamieszkałej na terenie Katowic rodziny Anny Bujwid. IPN Ka 048/916 t. 32 (44073/II).
Akta prokuratorskie prowadzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie w sprawie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw o treści lżącej, wyszydzającej i poniżającej PRL, jej ustrój i naczelne organy oraz zawierającej fałszywe wiadomości. W aktach znajduje się Postanowienie Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie nr II Ds 172/76 z 19.07.1977 dot. wyłączenia ze sprawy niektórych materiałów do odrębnego postępowania w tym m.in. protokołu przeszukania wraz z pełną dokumentacją oraz zakwestionowanymi materiałami u Anny Bujwid. 25.05.1977 dokonano przeszukania miejsca zamieszkania Anny Bujwid, w czasie którego zabezpieczono jeden egzemplarz „Komunikatu nr 8” KOR z dnia 22.03.1977. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (VI Ko 31/87) z 31.08.1988 orzeczono przepadek wymienionych dowodów rzeczowych zakwestionowanych podczas przeszukania mieszkania ww. IPN BU 576/104 t. 1, 3, 5.
Akta osobowe internowanej Anny Bujwid w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Internowana na mocy decyzji nr 1545 wydanej 05.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Wrocławiu ponieważ "prowadziła działalność , która w okresie stanu wojennego rodziła niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych" (pracowała jako redaktor prasy związkowej w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu). Zatrzymana 05.03.1982 i umieszczona w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, skąd 09.03.1982 została przeniesiona do OO. w Gołdapi. W związku z zastosowanie sankcji prokuratorskiej w postaci tymczasowego aresztowania 06.05.1982 została zwolniona z ośrodka odosobnienia i przekazana do KW MO we Wrocławiu celem osadzenia w areszcie. IPN Bi 51/1 (16/82/B).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego od 22.04.1982 do 22.05.1982 przez Wydz. Śledczy KW MO/WUSW we Wrocławiu (RSD-42/82) dot. prowadzenia przez grupę byłych członków zdelegalizowanej NSZZ „Solidarność” działalności związkowej po 13.12.1981. Jedną z osób podejrzanych w sprawie była A. Bujwid wobec której prokurator zastosował areszt tymczasowy. W związku z tym została ona zwolniona z internowania. Jako redaktor Radia „Solidarność” Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” oskarżono ją o dalsze kontynuowanie zawieszonej działalności związkowej przez organizowanie punktów powielania prasy związkowej, w tym „Solidarność Dolnośląska”, organizowanie materialnej pomocy dla byłych działaczy związkowych oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw „Solidarności”. IPN Wr 039/11372 (24617/III).
Akta nadzoru nad sprawą prowadzoną przez Prokuraturę Rejonową Dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (2 Ds. 25/82) dot. oskarżenia A. Bujwid o udział od 13.12.1981 do 04.03.1982 w nielegalnej działalności wrocławskich struktur zawieszonego NSZZ „Solidarność” polegającej na wydawaniu pisma związkowego „Solidarność Dolnośląska”, do którego zbierała materiały oraz brała udział przy powielaniu i kolportażu gotowego wydawnictwa. Ponadto utrzymywała kontakt z ukrywającym się innym działaczem, członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego, od którego otrzymała fundusze potrzebne na kontynuowanie działalności wydawniczej. IPN Wr 33/203.
Akta sądowe prowadzone przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu (III K. 108/82) w sprawie działaczy związkowych, którzy prowadzili działalność antysocjalistyczna po wprowadzeniu stanu wojennego. A. Bujwid została skazana wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 03.07.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności i karę dodatkową 3 lat pozbawienia praw publicznych. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu (V Kow. A/I/4/83) z 26.07.1983 darowano Annie Bujwid wymierzoną przez sąd karę, w oparciu o ustawę o amnestii z 21.07.1983. IPN Wr 23/363 t. 1-16.
Akta penitencjarne A. Bujwid tymczasowo aresztowanej 06.05.1982 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej dla dzielnicy Wrocław-Śródmieście w związku z toczącym się postępowaniem 2 Ds. 25/82. Skazana wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu (III K. 108/20) z 03.07.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności i kary dodatkowe. Orzeczoną karę odbywała w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, skąd 27.07.1982 została przeniesiona do Zakładu Karnego w Krzywańcu. Ze względu na stan zdrowia członka rodziny postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze (II 1 Kow. 4/83) z 23.02.1983 udzielono jej przerwy w odbywaniu kary na okres 6 miesięcy. Zakład opuściła 25.02.1983. W związku z zastosowaniem amnestii z 21.07.1983 na mocy postanowienia sądu z 02.08.1983 zasadzona karę darowano ww. w całości. IPN Wr 31/1916 (55/1984).
Rozpracowywana od 20.05.1983 do 11.02.1987 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Wizjer” nr rej. 46459 prowadzonej przez Wydz. V-1 KW MO we Wrocławiu/ DUSW Wrocław-Psie Pole w związku z prowadzeniem działalności związkowej w nielegalnych strukturach zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” po zwolnieniu z więzienia. Akta złożono 18.02.1987 do archiwum pod sygn. 102886/II. Akt o sygn. 102886/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta Wydz. Śledczego KW MO/WUSW we Wrocławiu z lat 1983-1984 zawierające dokumenty dotyczące osób, w tym Anny Bujwid, wobec których zastosowano ustawę z dnia 21.07.1983 o amnestii. 02.08.1983 Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze zastosował ustawę o amnestii wobec Anny Bujwid skazanej 03.07.1982 przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu na karę 3 lat pozbawienia wolności (III K. 108/82) za kontynuowanie po wprowadzeniu stanu wojennego działalności związkowej. W aktach znajduje się pismo do Naczelnika Wydz. V-1 KW MO we Wrocławiu o objęcie rozpracowaniem operacyjnym osób, które będąc działaczami b. NSZZ „Solidarność” wyróżniały się dużą aktywnością w nielegalnej działalności w okresie stanu wojennego, w tym A. Bujwid. IPN Wr 039/11383 t. 1-4 (24640/III).
Charakterystyki istniejących i działających w kraju i na terenie województwa wrocławskiego ugrupowań antysocjalistycznych takich jak: »KSS-KOR», »ROPCZiO», »TKN», »SKS», »WZZ», »KSCH», »KPN». W aktach znajduje się m.in. charakterystyka dot. działalności wrocławskiego »SKS-u» za rok 1979, w tym informacja o przywiezieniu przez A. Bujwid z Warszawy przygotowanych do kolportażu wydawnictw antysocjalistycznych. IPN Wr 053/2340.
Na wniosek Wydz. Śledczego KW MO we Wrocławiu A. Bujwid zastrzeżono wyjazdy do "wszystkich Krajów Świata" (WKŚ) nr Z-281/82 w okresie od 21.05.1982 do 21.05.1984. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.