Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Pleśniak
Nazwisko rodowe: Pleśniak
Miejsce urodzenia: Błażowa
Data urodzenia: 19-01-1922
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Urzędów Bezpieczeństwa w Przemyślu, Rzeszowie i Warszawie dotyczące b. członków AK i WiN gromadzone w okresie 17.09.1947 do 22.09.1948. Dokumentację stanowią w przeważającej większości protokoły przesłuchań Stanisława Pleśniaka (członka AK, WiN), podejrzanego o udział w akcjach zbrojnych organizacji, m.in. próbie odbicia więźniów na Zamku w Rzeszowie, działaniach wymierzonych w członków PPR, kradzież list poborowych do WP z gminy w Błażowej oraz nielegalne przechowywanie broni. Z obawy przed aresztowaniem ww. wyjechał do Gliwic, gdzie kontynuował swoją podziemną działalność w ramach WiN, pełniąc w niej funkcję łącznika. Materiały sprawy złożono do archiwum pod sygn. 22150 (03.05.1956), a następnie przerejestrowano do sygn. 2552/II. IPN Rz 042/745 (2552/II).
Materiały dotyczą Stanisława Pleśniaka i innych działaczy AK i WiN. Teczka zawiera m.in. odpis sentencji wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach z 17.02.1949, który skazał Stanisława Pleśniaka na dożywotnie więzienie oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Wymieniony został oskarżony to, że od lipca 1944 do stycznia 1948 na terenie pow. rzeszowskiego oraz Gliwic przynależał do AK i WiN oraz o przekazywanie członkom organizacji wiadomości stanowiących tajemnicę państwową dot. całokształtu życia gospodarczego. Dodatkowo oskarżony był o magazynowanie broni, działania skierowane przeciwko członkom PPR oraz udział w akcji na zamek w Rzeszowie. Materiały sprawy złożono do archiwum WUSW Katowice w dniu 31.08.1971. IPN Ka 02/1307 (13830/II).
Akta sprawy sądowej dot. m.in Stanisława Pleśniaka, prowadzonej od 17.03.1948 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach. Wobec w/w w dniu 11.01.1949 sporządzony został akt oskarżenia, w którym zarzucono mu, iż przez swoją działalność "miał zamiar usunięcia przemocą ustanowionych organów władzy zwierzchniej Narodu (...), zagarnięcia ich władzy oraz zmiany ustroju". W dniu 17.02.1949 skazany został na dożywotnie więzienie oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat i przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok odsiadywał kolejno w: Więzieniu Karno-śledczym w Katowicach (od 22.12.1948), Centralnym Więzieniu (CW) Wronkach (od 13.10.1949), Rzeszowie (od 09.06.1953) ponownie we Wronkach (od 25.10.1953) oraz w Centralnym Więzieniu w Strzelach Opolskich ( od 09.06.1957). Zwolniony warunkowo 11.07.1957. IPN Ka 279/73 (Sr. 37/49).
Sprawa agenturalnego sprawdzenia założona w dniu 23.05.1955 pod nr 137/55 przez PUds.BP w Wadowicach dotycząca osoby trzeciej podejrzanej o "działalność antyreżimową". Stanisław Pleśniak znalazł się w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem udzielenia pomocy w przerzucie innego członka WiN z Kluczborga do Gliwic oraz w związku z pełnieniem funkcji łącznika w organizacji. Za powyższe został skazany i osadzony w Centralnym Wiezieniu we Wronkach. W dniu 22.03.1956 sprawę zamknięto, a następnie wznowiono jako sprawę ewidencyjno-obserwacyjną pod nr 2505/56, którą ostatecznie zakończono w dniu 03.01.1957. IPN Kr 010/8523 (8647/II).
Akta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej dot. byłego oficera Armii Krajowej z terenu woj. rzeszowskiego, a później Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Stanisław Pleśniak pośredniczył w przekazywaniu materiałów wywiadowczych pomiędzy nim, a innym członkiem organizacji. Sprawę powadził Urząd ds. Bezpieczeństwa we Wrocławiu i Środzie Śląskiej w okresie 28.12.1955-14.02.1958. IPN Wr 024/7351 (94970/II).
Stanisław Pleśniak występuje w Księgach głównych i skorowidzach więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach z lat 1945-1957 jako więzień odbywający w tut. więzieniu karę pozbawienia wolności w okresach: 14.10.1949-08.06.1953 oraz 25.10.1953-09.06.1957. IPN Po 3/62, IPN Po 3/63, IPN Po 3/64, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70, IPN Po 3/71, IPN Po 3/72, IPN Po 3/73, IPN Po 3/74, karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
Charakterystyka nr 229 nielegalnej organizacji „Wolność i Niezawisłość” działającej na terenie ówczesnego woj. śląsko-dąbrowskiego jako Śląski Okręg WiN podległy Obszarowi Południowemu WiN w Krakowie. Organizacja powstała w październiku 1945, a jej celem była zmiana ustroju Państwa Polskiego przez usunięcie władz zwierzchnich, propagandę skierowaną p-ko ustrojowi i Związkowi Radzieckiemu oraz popieranie w wyborach do sejmu grupy politycznej PSL. Materiały opracowywane były przez Wydział „C” KWMO w Katowicach w okresie 1975-1982 na podstawie akt sądowych, akt osobowych, operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków WiN w tym Stanisława Pleśniaka. IPN Ka 057/225 t. 1-3 (1032/III).
Charakterystyka faktologii Nr 23 opracowana prze KW MO w Rzeszowie dot. organizacji działającej na terenie pow. Rzeszów w okresie 17.11.1944 do 22.08.1948. Grupa powstała na bazie byłych struktur AK podobwodu „Południe". W materiałach znajdują się charakterystyki jej członków w tym Stanisława Pleśniaka. Od lutego 1945 brał udział w akcjach zorganizowanych przeciwko członkom PPR, za co w wyrokiem WSR w Katowicach z dnia 17.02.1949 skazany na karę więzienia. IPN Rz 0172/24/J (CHF-23).
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w okresie 1977-1978. Charakterystyka Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji. Stanisław Pleśniak występuje w materiałach jako członek AK ps. "Grom" od 1944, a następie WiN (używał również ps. "Karol") na terenie powiatu rzeszowskiego. Dla organizacji magazynował broń, w 1946 roku wyjechał do Gliwic, gdzie kontynuował działalność konspiracyjną jako członek zespołu "Biura Studiów przy KG WiN". Aresztowany w dniu 05.04.1948 i skazany przez WSR w Katowicach. IPN Rz 05/6 (CHF-3 t. 5).
Kwestionariusze osobowe dot. osób podejrzanych o przynależność nielegalnych organizacji: „Żandarmeria Sił Podziemnych”, „Armia Krajowa”, „Konspiracyjne Wojsko Polskie”, „Szeregi Wolności”, „Schwarzer Wolf von Hubertus”, „Narodowe Zjednoczenie Wojskowe”, „Ojczyzna”, „Strzelec”, „Liga Walki Patriotów Polskich”, „Podziemna Organizacja Narodowa”, „Narodowa Organizacja Wojskowa”, „Wolność i Niezawisłość" i „Narodowe Siły Zbrojne”. W materiałach znajduje się Kwestionariusz osobowy dot. Stanisława Pleśniaka, członka AK, a następnie WiN, działającego od lipca 1944 do kwietnia 1946 na terenie pow. rzeszowskiego. Wymieniony przechowywał nielegalną broń, brał w akcjach wymierzonych w instytucje państwowe, funkcjonariuszy UB, MO i członków PPR. Od marca 1947 do grudnia 1947 był członkiem WiN w Gliwicach, tzw. "komórki technicznej". Materiały opracowane zostały w 1980 roku przez Wydział „C” KWMO w Katowicach na podstawie akt osobowych, operacyjnych, dochodzeniowo-śledczych i sądowych. IPN Ka 057/542 t. 3.
.