Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Miklaszewska
Nazwisko rodowe: Miklaszewska
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 01-01-1947
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Gwidon
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:

W dokumentach SB występuje także jako Maryna Miklaszewska. Jej krótka relacja o podziemnej działalności w ramach NOWej w pracy „N jak NOWA. Od wolnego słowa do wolności 1977–1990”, Warszawa 2012, s. 148-149.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Miklaszewska została odnotowana w kartotece ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW przez Wydz. VIII Dep. II MSW, który kontrolował działalność pracowników obcych ambasad i konsulatów. Kontrwywiad PRL zanotował, że 25.10.1969 spotkała się w kawiarni hotelu „Bristol” w Warszawie z sekretarzem ambasady francuskiej. Wpis na podstawie danych z kartoteki.
Objęta Sprawą Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Hermes-81” zarejestrowaną 14.04.1981 przez Wydz. XIII Dep. II MSW pod nr. 64919. Sprawa założona po doniesieniu agenturalnym, że grupa pracowników Komitetu ds. Radia i Telewizji (w tym Maria Miklaszewska jako redaktor Polskiego Radia) utworzyła zespół, który miał nagrywać kasety magnetofonowe z audycjami radiowymi przeznaczonymi dla dużych zakładów pracy. Od 7.02. do 1.08.1981 ukazało się 26 kaset z audycjami. SB podejrzewała, że „audycje te mogą stanowić bazę dla prowadzenia działalności opozycyjnej w PRL, inspirowanej przez „wrogie ośrodki” państw kapitalistycznych. W materiałach odnotowano, że Maria Miklaszewska była „powiązana z KSS-KOR” i że była członkiem redakcji programów dla radiowęzłów NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze i w październiku 1981 współtworzyła Radio „Solidarność” Region Mazowsze. Sprawę formalnie zakończono w styczniu 1983 po uznaniu, że po wprowadzeniu stanu wojennego i internowaniu lub zwolnieniu z pracy cześci z inwigilowanych osób, pozostałe nie prowadzą „nielegalnej działalności radiowej”. Materiały złożone 13.06.1983 w archiwum Biura „C” MSW pod sygn. 51668/II. W trakcie prowadzenia sprawy była sprawdzana przez Wydz. VI Dep. II MSW (powód zapytania: „[prze]d [rozprac]owaniem)”. IPN BU 0204/1700 (51668/II), k. 15/6, 15/9, 22, 27, 30, 35-37, 41, 43, 80, 98, 112, 127, 142, 144-145, mikrofilm IPN BU 01224/1894 (12860/2).
Zarejestrowana 12.01.1983 przez Wydz. II Dep. III MSW do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kaseta” pod nr. 76030. Objęta inwigilacją po uzyskaniu przez SB informacji, że w jej prywatnym mieszkaniu dokonywane są nagrania na kasetach magnetofonowych, które są następnie rozpowszechniane i które „mają zawierać treści antysocjalistyczne”. SB oceniła, że „materiały foniczne o wrogich, tendencyjnych treściach, tworzących zdecydowanie negatywne efekty propagandowe” są wykonywane w ramach Niezależnej Oficyny Wydawniczej (NOWA). Sprawę przekwalifikowano 11.05.1983 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) po ustaleniu, że wydawanie kaset jest efektem porozumienia pomiędzy wydawnictwem NOWA, a przedstawicielami opozycyjnych środowisk artystycznych. Rozpracowanie prowadzone we współpracy z Wydz. III-2 KSMO/SUSW miało objąć osoby zaangażowane w wydawanie materiałów dźwiękowych. Ponieważ „działania operacyjne i operacyjno-techniczne wobec Maryny Miklaszewskiej nie przyniosły oczekiwanych rezultatów”, SB skupiła się na rozpracowywaniu innych osób objętych sprawą. W lipcu 1984 doszło do aresztowania kliku osób, rewizji w mieszkaniach i skonfiskowaniu kaset i sprzętu fonograficznego. Ponieważ jednocześnie uchwalona została amnestia i zatrzymanych zwolniono, SOR krypt. „Kaseta” była odtąd prowadzona mało aktywnie. Funkcjonariusze SB w ramach akcji krypt. „Brzoza” przeprowadzili 11.09.1986 z M. Miklaszewską rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą w jej mieszkaniu, podczas której odmówiła wyjaśnień na temat swojej działalności i nie chciała skorzystać z zapisów kolejnej amnestii (z 14.07.1986.). Prowadzenie sprawy formalnie zakończono 23.04.1987. W trakcie prowadzenia SOR M. Miklaszewska była sprawdzana w 1984 roku przez inne jednostki SB: Wydz. VI Dep. II MSW (powód zapytania: „przed rozpracow[aniem] i Wydz. VI Biura „B” MSW (powód: „sprawdzenie”). Materiały sprawy złożono 2.06.1988 w archiwum Biura „C” MSW pod sygn. 53934/II. IPN BU 0222/599 (53934/II), mikrofilm IPN BU 01228/1018 (53934/2).
Wymieniona w wydruku z Elektronicznego Systemu Ewidencji Zainteresowań Operacyjnych (ESEZO-III) na podstawie danych z meldunków operacyjnych wprowadzanych do tego systemu w latach 1985–1990. Odnotowano, że zajmuje się „w ramach Niezależnej Oficyny Wydawniczej «Nowa» produkcją i kolportażem wrogich materiałów fonicznych”. IPN BU 01302/7, k. 19.
Maria Miklaszewska 24.04.1987 została zarejestrowana pod nr. 101364 przez Wydz. VI Dep. III MSW w kategorii zabezpieczenie. Wydz. VI Dep. III MSW zajmował się operacyjną kontrolą Komitetu ds. Radia i Telewizji, ale dokładna przyczyna objęcia zabezpieczeniem Marii Miklaszewskiej jest nieznana. W trakcie prowadzenia sprawy w 1987 roku była sprawdzana przez Wydz. VI Dep III MSW (powód: „p[rzed] rozprac[owaniem])”. Z zabezpieczenia zrezygnowano 22.08.1989. W kartotece odnotowano, że w sprawie „materiałów o znaczeniu operacyjnym nie uzyskano”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.