Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sylwester
Nazwisko: Werner
Miejsce urodzenia: Buszewko
Data urodzenia: 17-12-1928
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze sprawy prowadzonej w okresie 5.11.1948-19.12.1949 przez PUBP w Drawsku oraz Wydział III WUBP w Szczecinie, dotyczącej powstania i działalności na terenie b. powiatu Drawsko nielegalnej antypaństwowej organizacji, noszącej nazwę "Wyzwoleńcza Armia Podziemna". Organizację tworzyła grupa młodych ludzi, głównie mieszkańców Złocieńca, którzy począwszy od 1948 roku, przynależąc do w/w organizacji dążyli do zmiany panującego w Polsce ustroju. W tym celu gromadzono broń palną oraz werbowano nowych członków tajnej grupy, do której należał również Sylwester Werner, pracujący wówczas na stanowisku tkacza w Powiatowych Zakładach Włókienniczych w Złocieńcu. W wyniku przeprowadzonego śledztwa aresztowano większość działaczy nielegalnej organizacji, w tym 4.09.1949 Sylwestra Wernera, którego osadzono w areszcie przy PUBP w Drawsku. Śledztwo zamknięto 16.12.1949, a 18.12.1949 wystosowano akt oskarżenia wobec członków nielegalnego związku, na mocy którego w/w został oskarżony o usiłowanie zmiany przemocą ustroju państwa polskiego. 24.02.1950 został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie na kare więzienia w wymiarze lat 3 oraz utratę praw publicznych i obywatelskich na okres 2 lat. IPN Sz 00101/390 (2709/III).
Akta sądowe sprawy dotyczącej powstania i działalności na terenie Złocieńca, w drugiej połowie lat 40-tych, nielegalnej organizacji młodzieżowej, która przyjęła nazwę "Wyzwoleńcza Armia Podziemna". Głównym założeniem tajnego związku, powołanego do życia w 1948 roku, była przede wszystkim walka z socjalistycznym ustrojem panującym w ówczesnej Polsce. W celu podjęcia działań mających doprowadzić do zmiany ustroju państwa polskiego, młodzi działacze gromadzili broń palną oraz werbowali kolejnych nowych członków, aby w jak najkrótszym czasie móc połączyć swe siły z antysocjalistycznymi organizacjami, działającymi na terenie ówczesnego woj. białostockiego i lubelskiego. W trakcie śledztwa, przeprowadzonego przez funkcjonariuszy PUBP w Drawsku oraz WUBP w Szczecinie, trwającego od 09.1948 do 12.1949 wykryto i aresztowano większość działaczy organizacji, w tym również 21-letniego wówczas Sylwestra Wernera. W/w wstąpił w szeregi organizacji w roku 1948 za namową kolegów. Sylwester Werner został aresztowany 4.09.1949 i osadzony w areszcie przy PUBP w Drawsku. W trakcie pobytu w areszcie był kilkukrotnie przesłuchiwany. Ostatecznie śledztwo prowadzone w sprawie w/w i kilku pozostałych działaczy tajnego związku zamknięto w dniu 16.12.1949, a 18.12.1949 wystosowano akt oskarżenia, w kórym Sylwestrowi Wernerowi zarzucono usiłowanie zmiany przemocą ustroju państwa polskiego, poprzez przynależność do nielegalnej i antypaństwowej organizacji. W dniu 24.02.1950 Sylwester Werner został uznany winnym zarzucanych czynów i skazany na 3 lata więzienia, przepadek mienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich na okres 2 lat. Karę więzienia w/w odbywał w różnych miejscach, m.in. w więzieniu we Wronkach, w obozach pracy w Potulicach i Piechcinie oraz w więzieniu w Grudziądzu, które opuścił 05.09.1952. Natomiast 07.08.1991 na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie wyrok b. WSR w Szczecinie, skazujacy Sylwestra Wernera na kare więzienia został unieważniony. IPN Sz 187/202-203 (Sr 27/50).
Akta administracyjne zawierające zbiór korespondencji i sprawozdań dot. działalności organizacji niepodległościowych a także działań operacyjnych ze strony aparatu bezpieczeństwa, mających na celu rozwiązanie w/w organizacji, jak również materiały dot. inwigilacji byłych żołnierzy AK i NSZ. W niniejszych aktach Wydziału III WUBP w Szczecinie, dane Sylwestra Wernera widnieją w raporcie specjalnym z 17.09.1949, w którym wymieniany jest jako jeden z członków nielegalnej grupy, działającej pod nazwą "Wyzwoleńcza Armia Podziemna" na terenie b. powiatu Drawsko. Ponadto w raporcie zawarto informacje dot. okoliczności w jakich zidentyfikowano i aresztowano większość członków "WAP". IPN BU 0296/1 t. 2 (2/KS/2).
Akta administracyjne Okręgowego Szpitala Więziennego nr 1 w Grudziądzu, do którego w roku 1951 został skierowany Sylwester Werner, odbywający wówczas karę więzienia w Ośrodku Pracy Więźniów w Piechcinie-Kamieniołom w Bielawach. Karę więzienia w/w odbywał na podstawie wyroku WSR w Szczecinie, którą zasądzono z powodu jego przynależności do nielegalnej organizacji młodzieżowej o nazwie "Wyzwoleńcza Armia Podziemna". Akta zawierają historię choroby Sylwestra Wernera, odbywającego zasądzoną karę w kilku różnych więzieniach, a także obozach pracy, najczęściej w bardzo trudnych warunkach, wykonując ciężką pracę fizyczną. W szpitalu więziennym przybywał z powodu choroby płuc w okresie 8.09.1951- 01.09.1952. IPN By 49/1702 (8/813, 36/52, 625/51, 518/51).
Spraw Obiektowa (SO) krypt. "Wełna" zarejestrowana pod nr 7108 i prowadzona w okresie 17.09.1970-01.03.1976 przez Wydział III KWMO w Koszalinie oraz KPMO w Drawsku dotycząca Zakładu Przemysłu Wełnianego w Złocieńcu. Ze względu na znaczny wpływ w/w zakładu na gospodarkę ówczesnego powiatu drawskiego, a także fakt zatrudnienia grupy osób znanych ze swej antypaństwowej postawy, bądź notowanych już za przestępstwa polityczne, jak również osób utrzymujących kontakty z przedstawicielami państw kapitalistycznych, istniało zagrożenie wystapienia aktów dywersji lub sabotazu ze strony wspomnianej grupy pracowników. Z tychże przyczyn zakład włókienniczy w Złocieńcu został objety ochroną w ramach sprawy obiektowej. W trakcie podejmowanych działań, szczególnej kontroli operacyjnej ze strony OZI poddano osoby znane ze swej wcześniejszej antypaństwowej działalności. W aktach zawarto listę osób wytypowanych do tego typu kontroli, na której wymienione jest nazwisko Sylwestra Wernera, pracującego na stanowisku mistrza tkalni, zarejestrowanego 08.03.1973 w ramach prowadzonej sprawy obiektowej pod nr 9717, zdjęty z ewidencji 05.05.1975. W dokumentach sprawy zawarto równiez kartę sprawdzająca E-15 dot. Sylwestra Wernera, z której wynika, iż wcześniej był karany z powodów politycznych. Działania związane z zabezpieczeniem operacyjnym zakładu w Złocieńcu prowadzono do 01.03.1976, a następnie 03.03.1976 sprawę zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum KW MO w Koszalinie pod sygn. 145/IV. IPN Sz 00102/70 (146/IV).
.