Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Jan
Nazwisko: Fedorowicz
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 18-07-1937
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:

IPN BU 1042/1133 „Solidarność -500 pierwszych dni” komiks autorstwa Jacka Fedorowicza o historii „Solidarności”. IPN Gd 072/14 kasety magnetofonowe wydane przez opozycję lat osiemdziesiątych zawierające m.in. wypowiedź Jacka Fedorowicza „O cenzurze".  IPN BU 3059/34, IPN BU 3059/41 IPN BU 3059/43 kasety  kasety magnetofonowe z piosenkami, skeczami i występami kabaretowymi Jacka Fedorowicza. IPN BU  1748/1 płyta dvd „Byłem figurentem SB. Jacek Fedorowicz".Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jacek Fedorowicz w 1969 roku został objęty działaniami Samodzielnej Grupy Operacyjnej (SGO) MSW, która zajmowała się kwestią zabójstwa w 1957 Bogdana Piaseckiego. Jacek Fedorowicz znalazł się w zainteresowaniu SGO, ponieważ w latach 1951-1953 uczęszczał do tej samej szkoły co zamordowany czyli do Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia PAX im. św. Augustyna w Warszawie. Przesłuchiwany w siedzibie MSW 21., 22.10. i 6.11.1969. W kręgu zainteresowania SGO pozostawał także 10 i 12 lat później, o czym świadczą zapis z dziennika koordynacyjnego MSW z 7.05.1979 i pismo z 3.02.1982. W pierwszym przypadku odnotowano odpowiedź dla sprawdzającego Jacka Fedorowicza Wydz. Dochodzeniowo-Śledczego KWMO w Lublinie (powód sprawdzenia: „p[rzed post[awieniem] zarzutów”), że zajmuje się nim Grupa Operacyjna MSW, nie jest zarejestrowany i że „mat[eriałów[ kompr[omitujących] brak”. Za drugim razem naczelnik Wydz. III-1 KSMO konsultował się z kierownikiem SGO przed rozpoczęciem inwigilacji w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. IPN BU 0204/1481 (51144/II) k. 6, IPN 0258/526 (10493/II) t. 1, k. 24-25. Informacje o sprawie w notatce z sierpnia 1981 (IPN BU 0204/1481)
Jacek Fedorowicz występuje w materiałach operacyjnych i kartotece Biura „B” MSW z powodu kontaktów z cudzoziemcami obserwowanymi przez SB. Odnotowano, że jego adres znajdował się w przeszukanych 9.01.1980 bagażach obywatela amerykańskiego i że 11.03.1981 do budynku, w którym mieszkał wszedł obserwowany dziennikarz BBC. Zanotowano ponadto 4.07.1985, 4.07., 27.08., 18.10., 3. i 11.12.1986 oraz 20.05.1987 spotkania lub kontakty Jacka Fedorowicza z dyplomatami amerykańskimi oznaczonymi przez SB kryptonimami: „Alert 83”, „As 84” i „Atlant 84”. IPN BU 01220/10 (56178/II) t. 853, k. 17, 20.
Jacek Fedorowicz znalazł się w zainteresowaniu SB z powodu „udziału w występach artystycznych podczas manifestacji zorganizowanej przez «Solidarność» na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich [w Warszawie] w dniu 4 VII 1981”. Tego samego dnia wieczorem odwiedzili go w mieszkaniu funkcjonariusze SB: zastępca naczelnika Wydz. IV Dep. III MSW i kierownik sekcji III Wydz. III-1 KSMO, którzy zwrócili mu uwagę, że podczas występu zaprezentował „antyrządowy tekst, który wpłynął antagonizująco na zebraną publiczność”. W tekście wymienione zostały „w ujęciu satyrycznym i rozweselającym nazwiska M[ieczysława] Rakowskiego i A[lbina] Siwaka nazwanego przez autora Falkonetim”. Funkcjonariusze poprosili go, aby przed kolejnym występem „zrezygnował lub złagodził w swoim tekście passus dotyczący Milicji Obywatelskiej”. Sprawa nie została zarejestrowana i już 14.08.1981 została złożona w archiwum Biura „C” MSW pod nr. 51144/II (mikrofilm nr 8649/2). Materiały sprawy były 2 razy wypożyczane przez Wydz. III-1 stołecznej SB: w październiku 1981 i styczniu 1985. IPN BU 0204/1481 (51144/II), IPN BU 01222/1171 (8649/2) mikrofilm.
Jacek Fedorowicz występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Klan” dotyczącej działalności NSZZ „Solidarność”. Sprawa była prowadzona w latach 1980–1983 przez Wydz. IIIA KWMO w Gdańsku pod nr. 37004. W aktach znalazły się informacje (z meldunków operacyjnych i doniesień agenturalnych) o jego udziale w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (5.09.-7.10.1981): 8.09.1981 wszedł w skład zespołu, który miał opracować koncepcje przeciwdziałania kampanii propagandowej wymierzonej w „Solidarność”, pomagał w redagowaniu komunikatów zjazdowych i współredagował satyryczny biuletyn „Pełzający Manipulo”. IPN Gd 003/166 (185/IV) t. 12, k. 220-221, t. 20, k. 210, t. 22, k. 104, 115 , 178, 198.
Jacek Fedorowicz od 20.02.1982 został objęty Kwestionariuszem Ewidencyjnym krypt. „Helios” założonym przez Wydz. III-1 KSMO pod nr. 33088. Powodem inwigilacji były informacje, że był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, „popierał organizowanie strajków i inicjatywy mające na celu osłabienie polityczne i gospodarcze PRL”, jako artysta estradowy występował na rzecz „Solidarności”, został zaproszony na krajowy zjazd związku do Gdańska i aktywnie zaangażował się w prace organizacyjne zjazdu. Po wprowadzeniu stanu wojennego przeprowadzono z nim 15.12.1981 rozmowę ostrzegawczą, a kolejną 13.01.1982, gdy wziął udział w procesie strajkujących pracowników Huty „Warszawa” i szkicował „skład sędziowski”, odnotowano ponadto, że wraz z żoną włączył się w działalność Prymasowskiego Komitetu Pomocy Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. W kwietniu 1982 po uzyskaniu przez SB informacji, że J. Fedorowicz może kontaktować się z poszukiwanym Zbigniewem Bujakiem, miał być objęty „szczególnym zainteresowaniem operacyjnym”. Wzywany na rozmowy ostrzegawcze do siedziby KSMO: 30.04.1983 (z ostrzeżeniem przed udziałem w nielegalnych manifestacjach 1 maja) i 11.06.1983 (w ramach akcji „Zorza” przed przyjazdem do Polski papieża Jana Pawła II). W styczniu 1984 Wydz. III WUSW w Gdańsku przekazał informację, że w galerii w Gdyni skonfiskowano 16 prac J. Fedorowicza i jego żony „o negatywnej wymowie politycznej”, przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą z właścicielem galerii, a o „niewłaściwie prowadzonej polityce skupu” poinformowano gdańską Izbę Skarbową. Dalsze prowadzenie sprawy przekazano 14.02.1984 do Wydz. III Biura Studiów MSW, co uzasadniono zainteresowaniem tej jednostki działalnością J. Fedorowicza i jego „ciągłym poruszaniem się po kraju”. Tymczasem Wydz. III Biura Studiów 23.03.1984 zwrócił sprawę uznając, „że nie kwalifikuje się do prowadzenia przez naszą jednostkę”. Z tego powodu Wydz. III-1 SUSW założył i zarejestrował nowy KE krypt. „Kobra”, do którego włączono materiały KE krypt. „Helios”. Sprawa określona w aktach 18.02. i 24.09.1983 jako Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Kobra”. Brak w materiałach i dzienniku rejestracyjnym zapisu o zmianie kategorii i krypt. sprawy. Jako KE krypt. „Kobra” nazwana w momencie przekazania jej do Biura Studiów MSW. Meldunek o przekazaniu sprawy datowany 14.02.1984, natomiast w dzienniku rejestracyjnym zapisana data 24.02.1984. IPN BU 0258/526 (10493/II) t. 1, k. 22-95, IPN BU 01322/4039 (10493/2) mikrofilm.
Po zwróceniu 23.03.1984 materiałów Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Helios” (nr 33088) przez Wydz. III Biura Studiów MSW do SUSW Jacek Fedorowicz od 27.04.1984 został objęty KE krypt. „Kobra” prowadzonym przez Wydz. III-1 SUSW pod nr. 40462. Inwigilacja była uzasadniana „negatywną działalnością polityczną”. W aktach odnotowano m.in. podpisanie przez J. Fedorowicza w październiku 1984 „apelu do rodaków” dotyczący porwania ks. Jerzego Popiełuszki. SB utrudniała sprzedawanie jego grafik i rysunków, starała się o zakazywanie wystaw prac, co nastąpiło np. w październiku 1984 w Białej Podlaskiej, kontrolowała i rejestrowała jego wystąpienia. Wedle „Oceny prawnej treści publicznych wystąpień Jacka Fedorowicza” z 4.12.1985 jego działalność spełniała znamiona przestępstwa i powinna stać się przedmiotem śledztwa Wydz. Śledczego SUSW. Na piśmie odnotowano, że przekazano je „kompetentnym osobom w Komitecie Centralnym [PZPR], celem zajęcia stanowiska politycznego, co do dalszego postępowania”. W lutym 1986 Wydz. Śledczy SUSW wnioskował do Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie o wszczęcie wobec J. Fedorowicza postępowania karnego pod zarzutem „gloryfikacji ustroju kapitalistycznego i b[yłego] NSZZ «S» przy jednoczesnym wyszydzaniu ustroju socjalistycznego i władz PRL”, do czego jednak nie doszło z racji ogłoszenia amnestii. Opis jego „antypaństwowej” działalności znalazł się w załączniku do „informacji dziennej” MSW z 19.05.1986, gdzie odnotowano od stycznia 1984 do kwietnia 1986 około 60 prelekcji J. Fedorowicza w kościołach, których treść „ma szkodliwy politycznie charakter i nastawiona jest na powodowanie niezadowolenia i niepokojów społecznych”. Zaznaczono przy tym, że jest aktywnie wspierany przez żonę. Z powodu „szczególnego nasilenia” w 1986 roku „wrogiej działalności” („ujawniono blisko 20 wrogich wystąpień”) i bezskutecznych rozmów ostrzegawczych 11.09., 23.10., 13. i 23.12.1986 KE przekwalifikowany 23.02.1987 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym krypt. Wniosek o założenie SOR z 19.02.1987 uzasadniony działalnością „o wrogiej wymowie politycznej”, przejawiającej się nagrywaniem i kolportowaniem „wideokaset zawierających sfałszowaną wersję dziennika telewizyjnego, przedstawiającą w sposób jednoznacznie obraźliwy, wyszydzający i poniżający niektórych przedstawicieli organów państwowych i partyjnych”. Ponadto wygłasza prelekcje w kościołach i kolportuje w całej Polsce „grafiki o negatywnym politycznie wydźwięku”. Celem sprawy było zebranie dowodów na łamanie „kodeksu wykroczeń i ustawy o kontroli publikacji i widowisk” i objęcie sankcjami „karno-administracyjnymi”. O sprawie poinformowano w styczniu 1987 Wydział Społeczno-Polityczny KC PZPR, uzależniając podjęcie procedury karnej wobec J. Fedorowicza od „aprobaty politycznej”. Rozpracowanie zakończone 18.09.1989 z powodu „zmian polityczno-społecznych w kraju” i „zaniechania wrogiej działalności”. W sprawie wykorzystano obserwację operacyjną, podsłuch telefoniczny i perlustrację korespondencji. Ponieważ córka J. Fedorowicza mieszkała za granicą, prowadzący SOR korzystali z pomocy wywiadu PRL. W ramach działań represyjnych zalecano MO częste kontrole samochodów małżeństwa Fedorowiczów „celem wychwycenia usterek technicznych lub niesprawności” i ukarania oraz sprawdzano status ich działki, aby zakwestionować prawo własności. Wedle planów SB „działania prawne powinny być firmowane przez organy finansowe lub administracyjne, a nie organy ścigania”. Materiały sprawy złożone 9.11.1989 w archiwum Wydziału „C” SUSW pod nr. 10493/II. IPN BU 0258/526 (10493/II) t. 1, k. 1-22, 95-361, t. 2, IPN BU 01322/4039 (10493/2) mikrofilm.
Jacek Fedorowicz w czasie pobytów we Wrocławiu w latach 1984-1987 był kontrolowany przez tamtejszą SB. W materiałach wrocławskiego Wydz. III WUSW odnotowano, że 27.01.1984 w Galerii Sztuki Współczesnej „Na Solnym” zarekwirowano 126 grafik Jacka Fedorowicza i jego żony, a kierownika galerii zatrzymano. Formalnym powodem konfiskaty grafik m.in. „Portretu nieznanego mężczyzny z wąsem (I połowa XX wieku)”, w którym funkcjonariusze SB rozpoznali Lecha Wałęsę, było przekroczenie ustawowej liczby 100 egzemplarzy autorskich przeznaczonych do sprzedaży. W niedatowanym i niepodpisanym piśmie z 1984 do dyrektora Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk (OUKPiW) we Wrocławiu, zaznaczono natomiast, że prace J. Fedorowicza sprzedawane w Białymstoku, Gdyni, Gnieźnie, Lublinie, Toruniu i Zakopanem przedstawiały „treści wrogie ustrojowi PRL, wyszydzające przedstawicieli organów porządku i bezpieczeństwa publicznego z jednej strony, a gloryfikujące idee b[yłej] «Solidarności» i osobę L. Wałęsy z drugiej”. Postępowanie w tej sprawie skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Stare Miasto, które 8.08.1984 umorzyło sprawę z mocy amnestii, ale jednocześnie orzekło przepadek zarekwirowanych prac i ich komisyjne zniszczenie. W aktach znajduje się informacja o nagraniu i przesłaniu do Wydz. IV Dep. III MSW wystąpienia J. Fedorowicza na temat cenzury z 11.01.1985 w sali przy kościele św. Antoniego we Wrocławiu, notatka o odczycie na ten sam temat 23.03.1985 w kościele św. Klemensa, stenogram tego odczytu i stenogram prelekcji „Szanse kultury niezależnej” wygłoszonej 19.05.1985 we wrocławskim kościele Św. Krzyża. Funkcjonariusze z Wydz. III i „T” WUSW w towarzystwie zastępcy dyrektora OUKPiW usiłowali 2.04.1985 zamknąć wystawę prac J. Fedorowicza przy kościele św. Wawrzyńca. IPN Wr 054/176.
Jacek Fedorowicz występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Paleta II” prowadzonej w latach 1978-1989 przez Wydz. III KWMO/WUSW we Wrocławiu pod nr. 40034. W sprawie kontrolowano środowisko wrocławskich artystów-plastyków i współpracujących z nimi pracowników instytucji wystawienniczych i usługowych. W „Planie zabezpieczenia operacyjnego Krajowej Wystawy Malarstwa Młodych «Droga i Prawda» i towarzyszącego jej sympozjum 18-19.05.1985” w kościele św. Krzyża we Wrocławiu zakładano, że aby uniemożliwić J. Fedorowiczowi wygłoszenie 19.05.1985 prelekcji „Szanse kultury niezależnej” zostanie on zatrzymany przed kościołem i przewieziony do siedziby WUSW. W razie niepowodzenia tego planu przewidziano nagranie jego wystąpienia. W informacji z 15.09.1986 odnotowano wygłoszenie wspomnianej prelekcji, wystawę prac w kościele przy ul. Bujwida (kościół św. Wawrzyńca) „o wyjątkowo tendencyjnej antysocjalistycznej wymowie” oraz interwencję SB i wicedyrektora Okręgowym Urzędem Kontroli Publikacji i Widowisk (OUKPiW), która doprowadziła do zamknięcia ekspozycji, ale postawa jednego z księży uniemożliwiła kontrolę i udokumentowanie „jej pozareligijnego i antypaństwowego charakteru”. W szyfrogramie dyrektorów Dep. III i Biura Śledczego MSW z 18.02.1987 do zastępcy szefa WUSW ds. SB J. Fedorowicz został wymieniony jako przykład osoby, która wykorzystuje obiekty sakralne do „wrogiej politycznie działalności mającej charakter artystyczny” i z tej racji zobowiązywano Wydz. III i Śledczy, aby we współpracy z Urzędem Skarbowym i OUKPiW kontrolowały i dokumentowały jego wystąpienia i „inne zachowania”, które mogłyby stać się podstawą do podjęcia postępowań karnych. IPN Wr 054/1626 (282/1728) k. 84, 87, 90.
Wystąpienie Jacka Fedorowicza na temat kultury niezależnej 15.09.1985 w kościele św. Trójcy w Radomiu stało się przedmiotem analizy Wydz. Śledczego WUSW w Radomiu przeprowadzonej 10.10.1985 na zlecenie radomskiego Wydz. IV. SB uznała, że prelekcja J. Fedorowicza miał charakter felietonu i nie daje podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego. IPN Ra 04/475 (478/III).
Jacek Fedorowicz występuje w materiałach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Ćma” prowadzonego w latach 1986-1989 przez RUSW w Łańcucie pod nr. 23511. Inwigilację pracownika łańcuckiego Muzeum-Zamku rozpoczęto po informacji z Wydz. III-1 SUSW, że utrzymuje on kontakt z Jackiem Fedorowiczem „znanym działaczem opozycyjnym”. Odnotowany przez warszawską SB kontakt polegał na przekazaniu mu propozycji wygłoszenia odczytu w Łańcucie podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej odbywających się 6-14.06.1986. IPN Rz 044/964 (18205/II) k. 8-9, 49, 54, IPN Rz 00141/3386 (18205/2) mikrofilm.
Jacek Fedorowicz występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Galeria” prowadzonej od maja do grudnia 1987 przez Wydz. III-1 SUSW pod nr. 48530. W sprawie kontrolowano działalność Prywatnej Galerii Sztuki Współczesnej „Saska Kępa” w Warszawie, która wedle informacji SB była nastawiona „na lansowanie twórców prezentujących wrogie nastawienie do obecnej rzeczywistości”. Jacek Fedorowicz jest wymieniony jako jeden z plastyków „znanych SB z negatywnej działalności politycznej”, którzy korzystali z usług galerii w latach 1985–1986 i który utrzymuje kontakt z jej właścicielką. IPN BU 0258/82 (9657/II).
Jacek Fedorowicz został objęty zakazem wyjazdów zagranicznych od 6.12.1985 do 31.12 1987 na wniosek Wydz. III-1 SUSW. Jako powód zastrzeżenia podano: „Wielokrotnie występował w kościołach wygłaszając odczyty o jednoznacznie wrogiej treści, szkalujące partię i rząd, podburzające słuchaczy do negatywnych i wrogich zachowań . Wyjazdy zagraniczne może wykorzystać do wrogiej, antypolskiej działalności”. Z racji zakazu w 1986 roku nie otrzymał paszportu na wyjazd Francji, a w 1987 roku do Francji i Szwajcarii. Zastrzeżenie anulowane 27.11.1987. IPN BU 728/26767 (EAGP 026727, EAWA 85929).
IPN BU 1042/1133 „Solidarność -500 pierwszych dni” komiks autorstwa Jacka Fedorowicza o historii „Solidarności”. IPN Gd 072/14 kasety magnetofonowe wydane przez opozycję lat osiemdziesiątych zawierające m.in. wypowiedź Jacka Fedorowicza „O cenzurze". IPN BU 3059/34, IPN BU 3059/41 IPN BU 3059/43 kasety kasety magnetofonowe z piosenkami, skeczami i występami kabaretowymi Jacka Fedorowicza. IPN BU 1748/1 płyta dvd „Byłem figurentem SB. Jacek Fedorowicz".
.