Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Cezary
Nazwisko: Wiskirski
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 10-07-1954
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Ksenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie sporządzania i przechowywania nielegalnych wydawnictw i materiałów na terenie Gdańska. Protokoły przeszukań, raporty o zatrzymaniu osób, protokoły przesłuchania świadków, notatki urzędowe, wykazy skonfiskowanych materiałów. W aktach znajduje się protokół zatwierdzenia przeszukania osoby Andrzeja Wiskirskiego dokonanego w dn. 22.02.1978 przez KMMO Sopot w związku z prowadzeniem postępowania Ds. 741/77. Protokół zatwierdziła Prokuratura Rejonowa w Sopocie w dniu 27.02.1978. IPN Gd 013/136 t. 8 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta postępowania Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku (sygn. Ds.7/77) wszczętego 10.02.1977 w sprawie "redagowania i rozpowszechniania na terenie Gdańska i innych miast nielegalnych wydawnictw, druków i pism". W związku z prowadzoną sprawą protokół przeszukania osoby Andrzeja Wiskirskiego z dnia 22.02.1978 włączono do powyższego postępowania nr Ds. 7/77 (po wyłączeniu go 25.02.1978 ze sprawy nr Ds. 741/77). Postępowanie Ds. 7/77 umorzono w marcu 1982 bez przedstawienia zarzutów. IPN Gd 321/70 t. 1-3
Akta prokuratorskie Akta w sprawie "rozpowszechniania na terenie Gdańska przy użyciu druku fałszywych wiadomości, które mogły wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". Postępowania w tej sprawie do nr 4Ds 60/78 i 4Ds 46/80 prowadziła Prokuratura Rejonowa w Gdańsku, która 25.06.1980 postanowiła połączyć oba postępowania i prowadzić pod wspólnym numerem 4Ds 46/80 oraz powierzyć je Wydz. Śledczemu KWMO Gdańsk. W aktach zachował się protokół przeszukania osoby Andrzeja Wiskirskiego w dniu 22.02.1978 (przeszukanie zakończone wynikiem negatywnym) w związku z tym, że przebywał w mieszkaniu innej osoby, które przeszukiwano oraz postanowienie Prokuratury Rejonowej w Sopocie z 25.02.1978 o wyłączeniu z akt sprawy Ds. 741/77 m.in. wspomnianego protokołu przeszukania osoby Andrzeja Wiskirskiego z dnia 22.02.1978 i przekazaniu wg właściwości do dalszego prowadzenia Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku do sprawy Ds. 7/77. IPN Gd 286/2 t. 1, 4.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 16.03.1978 zarejestrowany pod nr 24968 do SOR krypt. "Mnich" przez Wydz. III KWMO Gdańsk. 12.10.1978 "materiały przesłano do Wydz. III w Toruniu celem przerejestrowania". Akta nie zachowały się. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Inżynier" założonego 06.11.1978, przerejestrowanego 27.11.1978 na SOS (z zachowaniem nr i krypt.) przez Wydz. III KWMO w Toruniu, ponieważ "w okresie od listopada 1977 do kwietnia 1978 r. systematycznie uczestniczył w spotkaniach prowadzonych przez KSS-KOR w Gdańsku. Z chwilą ukończenia studiów i podjęcia pracy na terenie Torunia objęty dalszą kontrolą. Z figurantem przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą w trakcie której wysondowano, że figurant zaniechał swojej działalności". Materiały złożono w archiwum 30.05.1979 pod nr II-409, następnie zniszczono 10.01.1990. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Inżynier" założonej na wymienionego 21.08.1979 pod nr To 5066, następnie przekwalifikowanej na SOR. Sprawę prowadził Wydz. III, następnie od 02.02.1981 Wydz. III"A"/ Wydz. V KWMO w Toruniu w zw. z tym, że "nie zaniechał działalności związkowej. Obecnie figurant wyjechał na pobyt stały do Francji". Sprawę zdjęto z ewidencji 21.12.1982 i nadano jej sygnaturę archiwalną nr II-866. Akta włączono do nr II-409 dot. KE/SOS krypt. "Inżynier", następnie całość zniszczono 10.01.1990. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa (RSD 1/80) w sprawie rozpowszechniania na terenie Torunia literatury zawierającej "fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom PRL". Andrzej Wiskirski przechodzi w śledztwie. Został zatrzymany w mieszkaniu osoby, u której w dniu 08.07.1980 przeprowadzono przeszukanie, następnie przesłuchany. Zachowała się również notatka służbowa z przeprowadzonej w dniu 10.07.1980 rozmowy z wymienionym przez Wydz. Śledczy KWMO w Toruniu w zw. z prowadzeniem powyższego postępowania. IPN By 082/143 t. 2 (III-196)
Akta operacyjne Materiały dot. wydarzeń politycznych w okresie od sierpnia 1980 do 13.12.1981 na terenie woj. toruńskiego. Zawierają: wytyczne Komendanta KWMO w Toruniu, oceny sytuacji operacyjno-politycznej, plany realizacji internowania osób z woj. toruńskiego, informacje dot. operacji "Lato-80", plany operacyjne akcji krypt. "Malwa" i "Wrzos" mających na celu unieruchomienie i zabezpieczenie łączności telekomunikacyjnej, radiowej, poligrafii zakładowej na wypadek ogłoszenia stanu wyjątkowego na terenie woj. toruńskiego. Andrzej Wiskirski figuruje jako przewidziany do internowania w zw. z działalnością w KSS KOR i uczestnictwem w "nielegalnych zgromadzeniach" i na "Wykazie osób, które z racji swej negatywnej postawy politycznej nie powinny być wcielone do WP" sporządzonym przez Wydz. III "A" KWMO Toruń 23.01.1981. IPN By 466/1-2
Akta internowanego Andrzej Wiskirski internowany na mocy decyzji KWMO Toruń nr 17/81-OE z 15.12.1981 za to, że "uczestniczy w nielegalnych zgromadzeniach i podburza do nieprzestrzegania prawa".16.12.1981 umieszczony w ZK Potulice, od 31.03.1982 w OO Strzebielinek. Decyzja nr 140 z 07.04.1982 internowanie uchyliła. IPN Gd 159/148
Akta internowania Internowany na mocy decyzji nr 17/81-OE z dn. 15.12.1981 w zw. z tym., że "uczestniczy w nielegalnych zgromadzeniach i podburza do nieprzestrzegania prawa". Umieszczony w ZK Potulice, następnie od 31.03.1982 w Strzebielinku. Internowanie uchylono decyzją nr 140 z 07.04.1982. IPN By 082/1 t. 13 (54/III), IPN By 076/321, IPN Po 161/1.
Akta paszportowe Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata wydane przez Wydz. III KWMO w Gdańsku 26.08.1978 do 01.08.1980 oraz zastrzeżenie (Z-I-915) wydane od 13.02.1981 do 13.02.1983 na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o paszportach z dnia 17 czerwca 1959. Zastrzeżenie anulowano 20.11.1986. IPN By 681/38977 (EATO 38977), zapis kartoteczny.
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce personalnej TW ps. "Mechanik" znajdują się doniesienia dot. Andrzeja Wiskirskiego. IPN By 001/461 t. 1 (3680/I)