Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Małgorzata Justyna
Nazwisko: Łukasiewicz-Traczyńska
Nazwisko rodowe: Łukasiewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 09-11-1955
Imię ojca: Stanisław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Paryżanka” nr rejestr. 16031. Sprawa została założona 06.10.1976 przez Wydział III KSMO w Warszawie na osobę Małgorzaty Łukasiewicz, studentki II roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, podejrzanej o działalność antypaństwową. Podstawą do wszczęcia sprawy było nawiązanie przez Małgorzatę Łukasiewicz „kontaktu osobistego” z ludźmi powiązanymi ze środowiskiem paryskiej „Kultury”. W notatce z 13.11.1976 znajduje się informacja, ze M. Łukasiewicz uczestniczyła (wraz z innymi osobami) 12.11.1976 w spotkaniu grupy o nazwie „Gromada”, gdzie w czasie osobistych przeszukań zarekwirowano szereg publikacji powiązanych z KOR oraz innych materiałów o treści antysocjalistycznej. 16.11.1976 sprawę przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Podczas przeszukania przeprowadzonego 06.06.1977 przez Wydział III wspólnie z Wydziałem Śledczym w mieszkaniu figurantki zabezpieczono m.in. materiały „Graczy” (KOR)i „Hazardzistów” (ROPCiO) oraz maszynę do pisania. Według analizy Biura Śledczego MSW wykorzystywano ją do pisania wydawnictw „Graczy”. Po przeprowadzeniu przeszukania przewieziono M. Łukasiewicz do KSMO, gdzie odbyto z nią rozmowę ostrzegawczą i „ostrzeżono ją o konsekwencjach grożących za przekazywanie do publicznej wiadomości informacji szkalujących nasz ustrój”. W materiałach znajduje się także postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę na okres od 20.02.1977 do 19.02.1979. Sprawę przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) z postanowieniem dalszej kontroli operacyjnej. Sprawę zamknięto 16.04.1981 w związku z zaniechaniem wrogiej działalności. IPN BU 0247/614 t. 1 (6924/II).
Materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Kibice" i nr. rejestracyjnym 16146 prowadzonej przez Wydział III SUSW w Warszawie. Sprawę założono 11.02.1977 (dokonując przekwalifikowania wcześniejszej Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia „Przyjaciele” o tym samym numerze) na podstawie potwierdzonej informacji dotyczącej współpracy grupy wywodzącej się z byłych wychowanków LO im. T. Reytana ze środowiskiem „Graczy”. W związku z powyższym postanowiono wyłonić z tej grupy 53 osoby i poddać aktywnemu rozpracowaniu w ramach odrębnego rozpracowania. Z informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia sprawy wynika, iż aktywne współdziałanie z „Graczami” polegało głównie na kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz organizowaniu spotkań z osobami powiązanymi ze wspomnianym środowiskiem. Małgorzata Łukasiewicz przechodzi w materiałach jako jedna z osób zaangażowanych w działalność grupy. W informacji przekazanej 13.11.1976 przez Wydział III „A” KSMO w Warszawie, dotyczącej rozwiązania nielegalnego spotkania grupy o nazwie „Gromada” jest wymieniona jako jedna z 22 osób uczestniczących w spotkaniu. Jej nazwisko pojawia się również w meldunku operacyjnym z 27.12.76, wśród „osób najbardziej zaangażowanych na rzecz współdziałania z >Graczami<” oraz w wykazie umieszczonym w analizie operacyjnej z 21.01.1977. IPN BU 0247/205 (6213/II).
Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Koziorożec” (nr rejestr. 2274) założona w 1977 roku przez Wydział III KSMO w Warszawie na osobę Krzysztofa Kozłowskiego, asystenta na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Podstawą do założenia sprawy były ścisłe kontakty ww. z Małgorzatą Łukasiewicz, figurantką prowadzonego przez Wydział III KSMO rozpracowania (nr 16031). Sprawę „Koziorożec” zakończono w 1978 roku. W notatce służbowej z 12.12.1977, sporządzonej po rozmowie przeprowadzonej z K. Kozłowskim widnieje informacja o kolportażu ulotek „o treści antypaństwowej”, prowadzonym przez M. Łukasiewicz oraz NN mężczyznę przy użyciu samochodu należącego do figuranta sprawy. M. Łukasiewicz, podejrzana o wrogą działalność polityczną (działania na rzecz „nieformalnych grup antysocjalistycznych” pod nazwą „Gracze” i „Klika”), występuje także w notatce z 03.04.1978, w której znajduje się informacja o niewydaniu paszportu na wyjazd M. Łukasiewicz do Wielkiej Brytanii. IPN BU 01322/1189/J (5502/2) mikrofilm.
Małgorzata Łukasiewicz została odnotowana w materiałach ewidencyjnych Departamentu III MSW z lat 1977 -1980, stanowiących kartotekę działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław. Na karcie widnieją zapisy dotyczące jej działalności w SKS: podpisanie petycji do władz, kontaktowanie się ze środowiskiem "Graczy", uczestnictwo w nielegalnych zebraniach oraz kolportaż ulotek i innych materiałów na terenie Politechniki Warszawskiej. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Materiały administracyjne w postaci korespondencji i meldunków Wydziałów III KWMO (WUSW) i Departamentu III MSW z lat 1977-1986 dotyczące środowisk akademickich i uczniowskich. Małgorzata Łukasiewicz przechodzi w powyższych materiałach w części poświęconej środowisku akademickiemu i Politechnice Warszawskiej (w szczególności członkom SKS). Z notatki biograficznej (na dokumencie brak daty wytworzenia), zamieszczonej na stronie 168 wynika, iż M. Łukasiewicz nawiązała w październiku 1976 kontakty ze środowiskiem paryskiej „Kultury” oraz aktywnie włączyła się we współpracę z KSS KOR, biorąc wielokrotnie udział w kolportażu i produkcji materiałów (podczas przeszukania przeprowadzonego w mieszkaniu znaleziono wiele publikacji oraz narzędzi do ich wytworzenia). Utrzymywała także kontakty z wieloma figurantami Wydziału III Departamentu III MSW (P. Naimski, W. Onyszkiewicz, A. Macierewicz i inni). IPN BU 01232/118
.