Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Danielak
Miejsce urodzenia: Stradzew
Data urodzenia: 04-04-1923
Imię ojca: Antoni
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ludwik Danielak (ur. w roku 1923), od roku 1945 do 1954 żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) na terenie powiatów Piotrków Trybunalski, Bełchatów i Sieradz - używał organizacyjnych pseudonimów: "Bojar", "Lotny", "Szatan", "Śmiały". Figuruje w wielu aktach ewidencyjnych i kartotekach WUBP i KM MO w Łodzi, MBP oraz PUBP w Piotrkowie Tryb. z lat 1945-1956. Zapisano w nich między innymi, iż Ludwik Danielak "należał do KWP od 1945 r. Był członkiem bandy [oddziałów KWP] >Murata< i dowódcą bojówki krypt. >Turbina<". W innym dokumencie UB zanotowano, iż Ludwik Danielak "był poszukiwany przez MBP w skali krajowej", został "zatrzymany 3.3.1954 r. przez WUBP Łódź jako członek organizacji >Konspiracyjne Wojsko Polskie< do końca 1948, a od 1949 do chwili zatrzymania dowódca bandy terrorystyczno-rabunkowej w pow. Piotrków (...). Posiadał 47 jednostek różnej broni, którą melinował na melinach w pow. Piotrków. Dokonał 56 napadów na posterunki MO, ORMO, członków PPR, poborców podatkowych (...) rabując broń i umundurowanie oraz pieniądze na ogólną sumę 2.599.742 zł. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 11.I.1955 skazany na karę śmierci". Odnotowano, iż ten "wyrok wykonano" dnia 5.08.1955. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Ppor. Ludwik Danielak figuruje wraz z innymi osobami w materiałach operacyjnych Wydz. III WUBP w Łodzi z lat 1947-1953 zatytułowanych "Materiały dotyczące rozpracowania operacyjnego" oddziałów zbrojnych Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) pod dowództwem Ludwika Danielaka pseudonim "Szatan", "Lotny", "Bojar" oraz Jana Kwapisza pseudonim "Lis-Kula" - działających na terenie województwa łódzkiego. Materiały te obejmują m.in. plany działań operacyjnych, raporty, protokoły przesłuchań podejrzanych i świadków, sprawozdania, agenturalne doniesienia, charakterystyki oddziałów konspiracyjnych, arkusze informacyjne. IPN Ld PF10/742 (978/X).
Podporucznik Ludwik Danielak pseudonim "Bojar", żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP), figuruje wraz z 22 innymi osobami w materiałach operacyjnych WUBP w Łodzi z lat 1950-1956 zatytułowanych "Materiały operacyjne dotyczące poszukiwań byłych członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) pod dowództwem Jana Małolepszego ps. Murat". Materiały te zawierają m.in. meldunki i raporty UB, protokoły przesłuchań świadków, plany przedsięwzięć operacyjnych WUBP/WUdsBP w Zielonej Górze, PUBP w Sieradzu, PUBP/PUdsBP w Słubicach, PUBP/PUdsBP w Nowej Soli oraz PUdsBP w Żaganiu. Załączono fotografie żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. IPN Ld 084/5 t. 10 (1936/II, 4837/A).
Figuruje jako "podejrzany" w aktach śledczych i operacyjnych WUBP w Łodzi i PUBP w Piotrkowie Trybunalskim z lat 1947-1954 zatytułowanych "Akta śledztwa przeciwko: Danielak Ludwik, imię ojca: Antoni, data urodzenia: 4.4.1923, podejrzany o przynależność do nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP) na terenie powiatu piotrkowskiego, kradzież i nielegalne posiadanie broni palnej, napady rabunkowe, morderstwa i napaści na funkcjonariuszy MO i ORMO, tj. o czyny z art. 86§2 kk WP i innych". Do akt załączono: fotografie Ludwika Danielaka i odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 11.01.1955 (nr Sr. 174/54). IPN Ld PF12/1885 t. 1-17 (5959/III, 5959/VII).
Ludwik Danielak był zarejestrowany jako "figurant sprawy" zatytułowanej "Teczka materiałów dot. Danielak Ludwik, imię ojca: Antoni, ur. 4.04.1923 r.". Są to materiały operacyjne prowadzone w latach 1951-54 przez UB z Wydz. III WUBP we Wrocławiu, dotyczą one poszukiwań na terenie Dolnego Śląska Ludwika Danielaka i 5 innych żołnierzy antykomunistycznej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie. IPN Wr 024/4578 (72558/II).
Ludwik Danielak występuje wraz z 19 innymi osobami z KWP w materiałach operacyjnych WUBP we Wrocławiu z lat 1953-1955 zatytułowanych "Sprawa agencyjno-poszukiwawcza kryptonim >Uchwytny< dot. Ślęzak Józef, imię ojca: Piotr, ur. 24.01.1925 r.". Materiały te dotyczyły poszukiwań żołnierza KWP z oddziałów "Murata" i jego towarzyszy z KWP. IPN Wr 024/332 (3106/II).
Ludwik Danielak występuje wraz z wieloma innymi osobami w materiałach administracyjnych Wydz. III WUBP w Łodzi z lat 1947-1954 zatytułowanych "Raporty i meldunki specjalne Wydziału III WUBP w Łodzi oraz podległych jednostek terenowych dotyczące działalności podziemia zbrojnego i band rabunkowych na terenie województwa łódzkiego" za lata 1947 i 1950-1954. Te sprawozdania obejmują m.in. tematykę oddziałów zbrojnych i poszczególnych żołnierzy KWP. IPN Ld PF10/372 (393/X).
Ludwik Danielak figuruje wraz z wieloma innymi osobami w materiałach administracyjnych Wydz. III WUBP w Łodzi z roku 1954 zatytułowanych "Sprawozdania miesięczne Wydziału III WUBP w Łodzi za 1954 r.". Te sprawozdania obejmują m.in. "rozpracowanie nielegalnych organizacji" i środowisk wywodzących się z organizacji podziemnych: AK, WiN, KWP, SN, NSZ, NOW, MiP oraz tabele statystyczne dot. sieci agenturalnej. IPN Ld PF10/46 (48/X).
Figuruje jako "osoba przechodząca w materiałach" wraz z siedmioma innymi osobami z KWP w materiałach operacyjnych WUBP w Łodzi z lat 1949-1957 dotyczących rolnika z terenu powiatu piotrkowskiego (członka oddziału pod dowództwem Ludwika Danielaka) poszukiwanego przez UB, który ujawnił się w 1954 roku. Materiały te zawierają m.in.: raporty UB, protokoły przesłuchań, korespondencję, plan operacyjnych przedsięwzięć. IPN Ld 011/1701 (11862/II).
Figuruje wraz z innymi osobami w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Łodzi z roku 1978 zatytułowanym "Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie łódzkim, okres działalności: 1945-1948, opracowanie nr 279, Łódź 1978". To opracowanie obejmuje głównie kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników KWP. IPN Ld 030/279 t. 1 (1506/X).
Ludwik Danielak figuruje wraz z innymi osobami z KWP w opracowaniu Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu z roku 1973, bazującym na materiałach WUBP we Wrocławiu z lat 1950-ch, a zatytułowanym "Faktologia: banda terrorystyczno-rabunkowa działająca na terenie woj. wrocławskiego w okresie od maja 1948 r. do lipca 1952 r.; dowódca: brak". IPN Wr 049/366 (F-361).
.