Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ksawery
Nazwisko: Błasiak
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 17-10-1910
Imię ojca: Adam
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ksawery Błasiak - urodzony w roku 1910 w Częstochowie żołnierz AK w Obwodzie Radomsko (w latach 1943-1944) i oficer Konspiracyjnego Wojska Polskiego (od maja 1945 r.) o organizacyjnym pseudonimie "Albert" - figuruje jako "podejrzany" w aktach śledztwa Wydziału Śledczego WUBP w Łodzi z lat 1946-1947. To śledztwo było prowadzone przeciwko kpt. Stanisławowi Sojczyńskiemu pseud. "Warszyc" i 11 innym aresztowanym w końcu czerwca 1946 oficerom Konspiracyjnego Wojska Polskiego - "podejrzanym o pełnienie funkcji kierowniczych w nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP), nakłanianie do zabójstw funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, żołnierzy KBW i Armii Czerwonej, ataki na posterunki MO, napady rabunkowe oraz nielegalne posiadanie broni palnej". W aktach śledczych i ewidencyjnych zapisano między innymi, iż Ksawery Błasiak "po wyzwoleniu nie ujawnił się", od maja 1945 do listopada 1945 "był dowódcą kompanii KWP na miasto Radomsko", a od końca listopada 1945 był pierwszym adiutantem (w stopniu porucznika) kpt. Sojczyńskiego jako dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego i "członkiem kierownictwa KWP". Zapisano, iż "do jego zadań należało przyjmowanie wszelkich rozkazów i przekazywanie ich do poszczególnych Komend [KWP], kontakty z łącznikami i punktami kontaktowymi, prowadzenie kancelarii dowództwa, sporządzanie aktów oskarżenia na osoby wyrokowane przez KWP, karane chłostą i wyznaczanie oddziału, który ma dokonać likwidacji i wymierzonej kary. Sprawował pieczę nad stemplami organizacji, drukarnią i całym sprzętem. Kolportował ulotki, pisał artykuły do gazety KWP itp. Był prawą ręką >Warszyca< (...). Równocześnie por. Ksawery Błasiak od stycznia do marca 1946 dowodził komendą powiatową KWP w Radomsku. Odnotowano, iż ww. został "aresztowany przez WUBP Łódź dn. 28.6.46 (...) W dn. 17.12.46 r. wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi (...) skazany na karę śmierci". Zanotowano, iż wyrok wykonano dn. 19.02.1947. Akta IPN Ld PF12/2270 t. 1-3 (7323/III) oraz zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
Porucznik Ksawery Błasiak figuruje jako oskarżony w aktach śledczych i sądowych zatytułowanych "Materiały dowodowe do sprawy Sr. 786/46 przeciwko Stanisławowi Sojczyńskiemu i innym – teczka II dotycząca Ksawerego Błasiaka. W tej teczce akt jest m.in. "protokół przesłuchania Ksawerego Błasiaka ps. Albert, Julita, Jolanta" oraz dokumenty z archiwum komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego dot. wyżej wymienionego oficera KWP (rozkazy, raporty, książki kasowe itp.), a także odezwy i ulotki KWP. Figuruje też w aktach zatytułowanych "Materiały dowodowe do sprawy Sr. 786/46 przeciwko I komendzie Konspiracyjnego Wojska Polskiego, teczki A, B, C ,D - >archiwum KWP<". Materiały te zostały przesłane z WSR w Łodzi w styczniu 1947 na rozprawę rewizyjną do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie. IPN Ld 4/1 (Sr. 786/46), IPN Ld 4/11-14 (Sr. 786/46).
Porucznik Ksawery Błasiak figuruje w aktach w sprawie karnej przeciwko dwunastu aresztowanym dowódcom i żołnierzom KWP - oskarżonym m.in. o "utworzenie i działalność w nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP)" w latach 1945-1946, organizacji obejmującej swoim zasięgiem województwo łódzkie, śląsko-dąbrowskie, kieleckie i poznańskie, tj. o czyny z art. 86§1 i 2 kk i innych. Do tych akt załączono m.in. dowody rzeczowe (oryginały i odpisy odezw KWP, akty zgonu funkcjonariuszy UB i MO, protokoły oględzin zwłok sporządzone w jęz. polskim i rosyjskim, fotografię przedstawiającą mszę polową oddziału KWP, szkice sytuacyjne opatrzone opisami w jęz. rosyjskim). IPN Ld 6/43 t. 1-2 (Sr. 786/46).
Ksawery Błasiak występuje - wraz z 290 innymi osobami - w aktach Sekcji Śledczej Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomsku zatytułowanych "Sprawozdanie roczne Sekcji Śledczej PUBP w Radomsku za 1946 r. oraz sprawozdania dekadowe pionu III PUBP w Radomsku za okres od 4 V 1946 r. do 4 VIII 1946 r.". Do tych akt załączono "wykaz napadów i akcji zbrojnych za 1947 r." oraz wykaz członków organizacji podziemnych (KWP, WiN, NSZ i SN) działających na terenie powiatu radomszczańskiego. IPN Ld PF10/252 (262/X).
Ksawery Błasiak występuje - wraz z 591 innymi osobami - w aktach Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sieradzu zatytułowanych "Plany, meldunki i raporty specjalne PUBP w Sieradzu dotyczące działalności podziemia zbrojnego na terenie powiatu sieradzkiego za lata 1948-1950". Akta te opisują "walkę z podziemiem zbrojnym" (oddziały KWP, oddział "Groźnego"). Załączono listę aresztowanych członków KWP "Bory", plan likwidacji zbrojnego podziemia w powiecie wieluńskim, wykazy "melin" i szlaków przemarszów oddziałów zbrojnych, spis członków i współpracowników oddziału "Groźnego", wykazy "wrogiego elementu", wykazy miejscowości, w których ujawniono działalność podziemia. IPN Ld PF10/375 t. 1 (396/X).
Występuje w broszurowym opracowaniu SB z Wydz. "C" KW MO w Łodzi z roku 1978 zatytułowanym "Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie łódzkim, okres działalności: 1945-1948, opracowanie nr 279". IPN Ld 030/279 t. 1-2 (1506/X).
.