Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Franciszek
Nazwisko: Stawicki
Miejsce urodzenia: Tczew
Data urodzenia: 24-03-1950
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Stawicki, jako aktywny działacz Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w FPS „Polmo” Tczew był rozpracowywany w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Motor” nr rej. 882, prowadzonej od 21.09.1961 przez Wydz. III/III „A” KW MO w Gdańsku/ Pion V RUSW w Tczewie. Był podejrzewany o kolportaż ulotek na terenie zakładu pracy. Sprawę krypt. "Motor" zakończono w 1990 roku. Materiały zniszczono 30.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klan”/ „Związek” nr rej. 37004, prowadzona od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III „A”, V, Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku, dotycząca „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. SO krypt. „Klan” 24.08.1982 przemianowano na „Związek”. Marian Stawicki przechodzi w notatce służbowej sporządzonej 04.08.1981. Z informacji przekazanych od źródła pseud. „Tajfun” wynika, że Marian Stawicki miał zostać oddelegowany na zebranie 06.08.1981 w siedzibie Zarządu Regionu Gdańskiego. IPN Gd 003/166 t. 12 (185/IV).
Dokumentacja operacji krypt. „Gotowość” prowadzonej od 03.02.1980 do 22.12.1982 przez Wydz. III „A”/V, Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku w sprawie przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. Marian Stawicki, pracownik FPS „Polmo” Tczew, w okresie strajków sierpniowych utworzył na swoim wydziale Komitet Strajkowy. Został również członkiem Komisji Zakładowej. W materiałach figuruje w wykazach osób przewidzianych do internowania oraz do przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych. Część akt akcji "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 08, poz. 22, zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 (156/10, 911/2).
Akta Mariana Stawickiego internowanego 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku na mocy decyzji nr 90/81 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. W uzasadnieniu decyzji podano, że Marian Stawicki „podejmował działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego”. Zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 146 wydanej 29.04.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/139.
Materiały administracyjne Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku zawierające meldunki dzienne za okres od 13.12.1981 do 23.12.1982 dotyczące akcji krypt. „Jodła”, związanej z internowaniem osób zamieszkałych lub przebywających na terenie województwa gdańskiego oraz akcji krypt. „Klon”, polegającej na przeprowadzaniu rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji. Marian Stawicki, przewodniczący Komisji Wydziałowej w FPS „Polmo” Tczew, figuruje w wykazie osób internowanych z województwa gdańskiego. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Renesans”/ „Mrowisko” nr rej. 42220 prowadzona od 19.01.1982 30 04.05.1985 przez Wydz. V, Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku. Materiały zawierają założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Marian Stawicki figuruje w sporządzonym 31.12.1981 „Wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku” w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Materiały administracyjne Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku z okresu od 19.01.1982 do 30.11.1982 zawierające wykazy internowanych mieszkańców województwa gdańskiego, bądź wobec których uchylono decyzję o internowaniu. Marian Stawicki figuruje w sporządzonym 20.01.1982 „Wykazie osób internowanych - mieszkańców województwa gdańskiego, stan na dzień 16.01.1982” oraz w „Wykazie mieszkańców województwa gdańskiego, którzy w okresie od 11.03.1982 do 30.04.1982 zostali internowani, bądź wobec których uchylono decyzję o internowaniu”, sporządzonym 03.05.1982. IPN Gd 321/132 (91/89, 7/86).
Dary prywatne zawierające wykazy internowanych opozycjonistów z województwa gdańskiego z 1982 roku, wykazy mieszkańców województwa gdańskiego aresztowanych i skazanych za kontynuowanie działalności związkowej za lata 1982-1983. Marian Stawicki figuruje w wykazach internowanych z regionu gdańskiego w OO. w Strzebielinku. IPN Gd 649/202, IPN Gd 879/1, IPN Gd 539/1, IPN Po 161/1.
.