Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Waruszewski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 04-04-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne krypt. „Gotowość” dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego (m.in. wykazy internowanych, plany rozmów ostrzegawczych, wykazy osób przewidzianych do internowania, wykazy zatrzymanych), prowadzonej od 03.02.1980 do 22.12.1982 przez Wydz. III „A”/V, Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku. Andrzej Waruszewski figuruje w informacji z 04.03.1981 o przesłaniu arkuszy ewidencyjnych osób podlegających internowaniu oraz w „Wykazie osób do zatrzymania i internowania” z lutego 1981. Po zatrzymaniu miał zostać przewieziony do Komisariatu MO w Pruszczu Gdańskim. Przy jego nazwisko dopisano: „przekazano Wydz. IV dn. 04.03.1981”. W aktach znajdują się protokoły brakowania dokumentów operacji krypt. „Klon”. Andrzej Waruszewski przechodzi w „Protokole zniszczeń” sporządzonym 28.12.1982 – zniszczono dotyczący go arkusz informacyjny. Część akt krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 9 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/9 (156/9, 911/10), IPN Gd 00207/10 t. 1/1 (156/10, 911/2).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klan” nr rej. 37004, prowadzona od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III „A”, V, Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku, dotycząca „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. SO krypt. „Klan” 24.08.1982 przemianowano na SO krypt. „Związek”. Andrzej Waruszewski figuruje w wykazie arkuszy ewidencyjnych osób przewidzianych do internowania, które zostały przesłane do zaopiniowania oraz w „Wykazie osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 185/IV. IPN Gd 003/166 t. 8 (185/IV).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Renesans”/ „Mrowisko” nr rej. 42220 prowadzona od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. III „A”, Wydz. V, Inspektorat 2 KW MO/WUSW w Gdańsku. Materiały zawierają założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Andrzej Waruszewski – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Elektryfikacji Obsługi Rolnictwa „Eltor” - przechodzi w wykazach i pismach dotyczących osób przewidzianych do internowania. Został przewidziany do internowania już 13.12.1981, jednak ukrywał się do 28.12.1981 kiedy nastąpiło jego zatrzymanie. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 200/IV. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Meldunki dzienne Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku za okres od 13.12.1981 - 23.12.1982 dotyczące akcji krypt. „Jodła”, związanej z internowaniem osób zamieszkałych lub przebywających na terenie województwa gdańskiego oraz akcji krypt. „Klon” polegającej na przeprowadzaniu rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji. Andrzej Waruszewski - przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa „Eltor” w Gdańsku - przechodzi w informacji z 28.12.1981, jako osoba zatrzymana tego dnia i internowana w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku oraz w informacji z 28.04.1982 o uchyleniu internowania. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4).
Akta osobowe Andrzeja Waruszewskiego, internowanego 28.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku na mocy decyzji nr 105 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. W uzasadnieniu podano, że ww. podejmował działania „o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego”. Od 22.04.1982 do 29.04.1982 przebywał na przepustce. Zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 149 wydanej 29.04.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/145.
Meldunki operacyjne Wydz. IV KW MO w Gdańsku za okres od 16.10.1981 do 31.12.1981. Andrzej Waruszewski przechodzi w meldunku z 31.12.1981 jako kierownik działu w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa w Gdańsku, równocześnie przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w tym zakładzie, zatrzymany 28.12.1981 do internowania. IPN Gd 468/4 (IPN BU 0713/300 t. 2).
Andrzej Waruszewski, członek byłej NSZZ „Solidarność” podejmujący „działalność antysocjalistyczną”, został zarejestrowany 05.03.1986 pod nr 53555 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Jedność” nr rej. 53028. Sprawę prowadził Wydz. VI WUSW w Gdańsku od 11.12.1985 do 14.12.1987. W związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności opozycyjnej sprawę zakończono, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 19446/II. Akta o sygn. 19446/II zniszczono 28.06.1989 za protokołem brakowania akt nr 7/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Materiały administracyjne Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z 1982 roku zawierające wykazy internowanych mieszkańców województwa gdańskiego, bądź wobec których uchylono decyzję o internowaniu. Andrzej Waruszewski figuruje w „Wykazie osób internowanych - mieszkańców województwa gdańskiego - stan na dzień 16.01.1982”, sporządzonym 20.01.1982 w Wydz. Śledczym KW MO w Gdańsku oraz w „Wykazie mieszkańców woj. gdańskiego, którzy w okresie od 11.03.1982 do 30.04.1982 zostali internowani, bądź wobec których uchylono decyzję o internowaniu”, sporządzonym 03.05.1982 w Wydz. Śledczym KW MO w Gdańsku. IPN Gd 321/132 (91/89, 7/86).
Dary prywatne zawierające wykazy internowanych opozycjonistów z województwa gdańskiego z 1982 roku, wykazy mieszkańców województwa gdańskiego aresztowanych i skazanych za kontynuowanie działalności związkowej za lata 1982-1983, wykazy internowanych opozycjonistów z województw: gdańskiego, bydgoskiego, toruńskiego, szczecińskiego, słupskiego, koszalińskiego, włocławskiego i lubelskiego osadzonych w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku z 1982 roku. Andrzej Waruszewski figuruje w wykazie „Internowani - uwolnieni, stan na 01.08.1982”, jako internowany od 13.12.1981 do 29.04.1982. IPN Gd 649/202, IPN Gd 879/1, IPN Gd 539/1.
.