Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Remigiusz
Nazwisko: Dominiak
Miejsce urodzenia: Janiszew Turek
Data urodzenia: 20-08-1930
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze sprawy wszczętej 16.04.1949 i prowadzonej przez Wydział Śledczy WUBP w Szczecinie pod nadzorem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Szczecinie, dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej, działajacej pod nazwą "Polska Organizacja Wojskowa", na terenie powiatu Sławno, na przełomie 1949 i 1949 roku. Celem tajnej organizacji było przede wszystkim obalenie siłą panującego wówczas w państwie polskim ustroju, z tego też względu członkowie organizacji dążyli do zdobycia jak największej ilości broni palnej oraz werbowali nowych działaczy. Według dokumentów archiwalnych Remigiusz Dominiak, jako uczeń 2 klasy Szkoły Zawodowej w Darłowie, za namową jednego z kolegów wstąpił w szeregi POW w lutym 1949 a w marcu 1949 złożył przysięgę na ręce komendanta placówki POW w Darłowie, stając się pełnoprawnym działaczem tajnego związku. Jako nowy członek w/w przyjął pseudonim "Słowik" i działał w jej szeregach aż do momentu zatrzymania przez funkcjonariuszy PUBP w Sławnie, w dniu 12.04.1949. W toku prowadzonego śledztwa Remigiusz Dominiak na podstawie postanowienia o tymczasowym areszcie z dnia 13.04.1949, został osadzony w areszcie karno-śledczym w Szczecinie, był kilkukrotnie przesłuchiwany, a następnie oskarżony o przynależność do nielegalnej organizacji młodzieżowej. Następnie Remigiusz Dominiak na mocy aktu oskarżenia z dnia 12.07.1949 został postawiony przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie, a 22.08.1949 został skazany za swą antypaństwową działalność w ramach POW na 1 rok i 6 miesięcy więzienia, a także przepadek całego mienia oraz utratę praw publicznych i honorowych praw obywatelskich na okres 1 roku. IPN Sz 00101/154 t. 1-11 (1220/III).
Akta sprawy sądowej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie, w okresie 12.07.1949-22.07.1949 w sprawie nielegalnej organizacji młodzieżowej, działającej na terenie powiatu Sławno od 1948 do 1949 pod nazwą Polska Organizacja Wojskowa. W trakcie śledztwa, uprzednio przeprowadzonego przez WUBP w Szczecinie, w dniu 12.07.1949 wystosowano akt oskarżenia wobec Remigiusza Dominiaka, którego oskarżono o przynalezność do w/w organizacji, co stanowiło "przestępstwo szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy państwa polskiego". Do nielegalnej organizacji, której głównym celem była walka z ustrojem komunistycznym w ówczesnej Polsce, w/w wstąpił w II 1949, po namowie jednego ze swych kolegów i w przeciągu krótkiego czasu, podczas jednego z zebrań złożył przysięgę. Remigiusz Dominiak działaczem POW pozostawał do momentu aresztownia w dniu 12.04.1949- został wówczas osadzony w areszcie karno-śledczym w Szczecinie. W toku przewodu sądowego, zakończonego wydaniem wyroku, podczas rozprawy głównej w dniu 22.08.1949 Remigiusz Dominiak został uznany winnym zarzucanych czynów i skazany na 1 rok i 6 miesięcy więzienia, przepadek mienia oraz utratę praw publicznych i honorowych praw obywatelskich na okres 1 roku. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie nie uwzględnił skargi rewizyjnej, złożonej przez obrońcę oskarżonego, rozpatrywanej w dniu 22.02.1950. Remigiusz Dominiak zasądzoną karę więzienia odbył w całości, m.in. w więzieniu we Wronkach, które opuścił 12.10.1950. Natomiast w roku 2003 Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził nieważność wyroków WSR w Szczecinie oraz NSW w Warszawie argumentując, iż główną istotą zarzutów postawionych wobec Remigiusza Dominiaka była jego działalność "kontrrewolucyjna" w ramach POW, skierowana przeciwko reżimowi komunistycznemu panującemu ówczesnie w Polsce. IPN Sz 187/57 (Sr 548/49).
Jednostkę archiwalną stanowi charakterystyka nr 23/74 dot. nielegalnej organizacji o charakterze antypaństwowym, działającej pod nazwą "Polska Organizacja Wojskowa" na terenie powiatu Sławno w okresie 05.1948 - 04.1949, której struktury tworzyła głównie młodzież - uczniowie pobliskich szkół różnego szczebla. Charakterystykę sporządzono na podstawie materiałów archiwalnych, znajdujących się w Wydziale "C" KWMO w Koszalinie. Jednostka zawiera opis struktury organizacyjnej, składu osobowego wraz z kwestionariuszami osobowymi poszczegółnych członków organizacji, w tym Remigiusza Dominiaka. W opracowaniu zawarto również streszczenie działalności tajnej organizacji z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego jak również posiadanego uzbrojenia. IPN Sz 00103/343 (481/IV).
Opracowanie sporządzone w Wydziale II Biura "C" MSW w Warszawie, na podstawie charakterystyki 23/74 wykonanej w Wydz. "C" KWMO w Koszalinie, zawierające krótki opis genezy powstania, działalności i likwidacji tajnej organizacji młodzieżowej, której działaczem był m.in. Remigiusz Dominiak. W materiale zawarto wykaz wszystkich członków i pomocników tejże organizacji, noszącej nazwę Polska Organizacja Wojskowa, działającej na terenie powiatu Sławno. IPN Sz 00108/90 t. 2 (326/IV).
Akta zawierają krótki opis działalności młodzieżowej organizacji antypaństwowej o nazwie "Polska Organizacja Wojskowa", działającej na terenie powiatu Sławno w latach 1948-1949. W opracowaniu sporządzonym przez Biuro "C" MSW w Warszawie w roku 1980 na podstawie charakterystyki 23/74, Remigiusz Dominiak wymieniony jest jako jeden z działaczy tejże organizacji, do której wstąpił w marcu 1949. Materiał archiwalny poza wykazem członków i pomocników tajnej organizacji, zawiera również zwięzły opis podejmowanych przez nich przedsięwzięć, mających na celu walkę z panującym wówczas w Polsce ustrojem. IPN Sz 008/897 (1509/IV).
.