Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Lisak
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 27-08-1957
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Wasale" o nr rejestr. Wa 50269, prowadzona od 15.09.1977 przez Wydział III Departament III MSW w Warszawie, w związku z koordynowaniem czynności operacyjnych, podejmowanych przez Służbę Bezpieczeństwa na skalę całego kraju, odnośnie działalności "Studenckich Komitetów Solidarności". Piotr Lisak, ówcześnie student II roku prawa UAM w Poznaniu, widnieje, m.in. w wykazie studentów z 24.10.1977, w którym zawarto nazwiska osób zaangażowanych w "antypaństwową" działalność. W niniejszym wykazie wymieniany jest jako uczestnik nielegalnych, antypaństwowych zgromadzeń oraz jako kolporter materiałów SKS-u. Ponadto w informacji sygnalnej, nadesłanej przez KWMO w Szczecinie 24.06.1978 do MSW w Warszawie, zawarto krótką charakterystykę osoby Piotra Lisaka, jako działacza duszpasterstwa akademickiego, który z powodu swej antysocjalistycznej działalności na rzecz poznańskiego SKS-u pozostawał w zainteresowaniu Wydz. IV KWMO w Poznaniu. W niniejszym dokumencie widnieje również wzmianka o podjęciu działań przez Służbę Bezpieczeństwa, mających na celu uniemożliwienie figurantowi uzyskania zgody na kontynuację studiów na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Piotr Lisak wymieniany jest również jako uczestnik wykładów organizowanych w mieszkaniu jednej z działaczek SKS-u w ramach tzw. "Latającego Uniwersytetu". Działania operacyjne prowadzone w ramach sprawy zakończono 10.12.1987 po tym, jak "Studencki Komitet Solidarności" zakończył swą działalność. Wielu jego czołowych działaczy zaangażowało się w działalność powstałego w 1981 Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS). Część materiałów sprawy wyłączono i wykorzystano podczas rozpracowywania nowej organizacji, a pozostałe materiały złożono w archiwum Wydz. "C" pod nr 54100/II. IPN BU 0222/701 (54100/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Nonet" o nr rejestracyjnym Po 26237, wszczęta w grudniu 1977 przez Wydział III KWMO w Poznaniu, w związku z powstaniem nielegalnej organizacji o charakterze antysocjalistycznym pod nazwą "Studencki Komitet Solidarności", której założyciele wywodzili się ze środowiska studentów UAM w Poznaniu. Sama organizacja miała spełniać rolę młodzieżowej przybudówki Komitetu Samoobrony Społecznej - KOR. Deklarację założycielską podpisało 9 osób, jednak w pracach związanych z działalnością ww. organizacji brały również udział inne osoby, głównie studenci UAM, w tym Piotr Lisak, student z wydziału historii na UAM. Działacze SKS-u zajmowali sie przede wszystkim kolportażem bezdebitowych wydawnictw, ulotek, zbieraniem podpisów pod różnego rodzaju petycjami, sporządzaniem listów protestacyjnych, m.in. w obronie studentów czy wykładowców represjonowanych przez władze uczelni z powodu działalności antysocjalistycznej. Ważną inicjatywą ze storny SKS-u było organizowanie wykładów w ramach powołanego Towarzystwa Kursów Naukowych, tzw. "Latającego Uniwersytetu". Autorami wykładów w ramach powyższej inicjatywy były osoby związane z KSS-KOR, ROPCiO oraz intelektualiści pozbawieni możliwości publikacji z powodu antysocjalistycznych poglądów. Według informacji zawartych w materiałach operacyjnych, Piotr Lisak był aktywnym członkiem SKS-U, czynnie zaangażowanym w organizowanie nieformalnych grup szkoleniowych o charakterze antysocjalistycznym, wymieniany jako figurant SOS krypt. "Baza". Pochodzący ze Szczecina Piotr Lisak, utrzymywał również kontakty z działaczami szczecińskich, młodzieżowych organizacji antypaństwowych. W czasie pobytu w Szczecinie w mieszkaniu, w którym był na stałe zameldowany, miały miejsce okazjonalne spotkania działaczy SKS-u. Ponadto figurant sprawy był również zaangażowany w działalność w ramach Duszpasterstwa Akademickiego, planując wraz z innymi osobami uruchomienie starej drukarni, znajdujacej się w budynku byłego Kolegium Jezuickiego w Poznaniu, w celu powielania nielegalnych materiałów. Piotr Lisak współorganizował rownież swojego rodzaju ochronę dla działaczy ROPCiO, przyjeżdżajacych do Poznania, a także ochronę konspiracyjnych zebrań i punktów druku, kolportował prasę i ulotki. Działania operacyjne, prowadzone w ramach sprawy operacyjnej miały na celu identyfikację poszczególnych działaczy SKS-u, udokumentowanie ich antypaństwowej działalności i przede wszystkim ograniczenie, a następnie likwidację samej organizacji. Sprawę operacyjną zakończono 23.03.1983, a materiały złożono w archiwum wydz. "C" pod sygn. 11004/II. IPN Po 08/1296 t. 1-6 (11004/II).
Materiały archiwalne stanowią meldunki operacyjne z pracy Wydz. III KWMO w Szczecinie za lata 1977-1978. W meldunku nadanym 12.09.1978 występuje Piotr Lisak, student historii na UAM w Poznaniu, związany ze środowiskiem duszpasterstwa akademickiego. Przyczyną inwigilacji Piotra Lisaka przez Służbę Bezpieczeństwa był jego udział w spotkaniach aktywu ww. środowiska, jak również podejrzenie o podejmowanie prób współorganizowania "Studenckiego Komitetu Solidarności" na terenie Poznania. IPN Sz 0012/17 t. 4 (140/IV).
Piotr Lisak 18.09.1978 został zarejestrowany pod nr. Sz 17307 przez Wydział III KWMO w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Baza". Powodem rejestracji figuranta była jego "nielegalna inicjatywa polityczna" - działalność w ramach duszpasterstwa akademickiego, utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami ROPCiO w Warszawie, kolportaż nielegalnych materiałów jak również angażowanie się w organizację Studenckiego Komitetu Solidarności w poznańskim środowisku studenckim. Sprawę zdjęto w ewidencji w momencie powołania figuranta do odbycia służby wojskowej, materiały operacyjne 12.12.1978 złożono w archiwum Wydz. "C" pod sygn. 12376-II, następnie zniszczono 21.12.1989 - protokół brakowania akt nr 2/90 z 12.01.1990 poz. 1604. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" do nr 12376/II, a następnie zniszczono. Protokół brakowania akt nr 2/90 z 12.01.1990 poz. 1604.
.