Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Sikora
Miejsce urodzenia: Zielonka
Data urodzenia: 21-12-1945
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Sikora 27.08.1980 został zarejestrowany po numerem Ko 18479 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kraz" jako główny jej figurant. Sprawa była prowadzona przez Wydz. III A KWMO w Koszalinie, do archiwum złożona pod sygn. 4348/II. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały złożono w wydziale "C" 03.02.1981 pod nr 4348/II, a następnie zniszczono 10.10.1989 - protokół brakowania akt nr 55/89 poz. 2243.
Sprawa obiektowa (SO) o krypt. "Kosz-Bud" nr rej. Ko 17245 zarejestrowana została 24.08.1979 przez Wydz. III A KWMO w Koszalinie i prowadzona następnie przez wydział V WUSW Koszalin. Sprawę operacyjną założono na podstawie zarządzenia nr 0023/79 Dep. III A MSW z dnia 16.05.1979 w ramach, której objęto ochroną przedsiębiorstwa wchodzące w skład Wojewódzkiego Kompleksu Budownictwa w Koszalinie. Sprawa została zainicjowana na skutek donosów jednego z tajnych współpracowników i zgodnie z treścią wniosku o wszczęcie sprawy obiektowej z 23.08.1979, prowadzona była w celu "rozpoznania i likwidacji źródeł zagrożeń w ramach ochrony przed szkodami grożącymi w wyniku przestępstwa lub innych działań zakócających polityczno-ekonomiczny i społeczny rozwój kraju". W skład koszalińskiego WKB wchodziło również Przedsiebiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa "Transbud", składające sie z poszczególnych oddz. transportowo-sprzętowych, m.in. w Koszalinie, w którym zatrudniony był Stanisław Sikora. Główną przyczyną inwigilacji Stanisława Sikory ze strony SB było jego szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz Komitetów Strajkowych oddz. PTSB "Transbud" w Koszalinie i udział w strajku, który miał miejsce w dniach 25-30.08.1980 w w/w przedsiębiorstwie. Okoliczności i przyczyny zorganizowania strajku wyjaśniane były w ramach sprawy SOR krypt. "Kraz" w trakcie, której stwierdzono, iż m.in. Stanisław Sikora również po zakończeniu strajku, nadal angażował się w negatywną i antypaństwową działalność w ramach nowo powstałych NSZZ "Solidarność". Powyższe ustalenia stanowiły główną przyczynę rejestracji w/w przez Wydział V sekcję VII KWMO w Koszalinie w dniu 01.02.1982 do nr Ko 20246, jako osoby do sprawy SO krypt. "Kosz-Bud". Zgodnie ze wzmianką dot. Stanisława Sikory, zawartą w ocenie zagrożeń i charakterystyce sporządzonej w dniu 02.02.1983, w/w w wyniku swej antypaństwowej, prosolidarnościowej działalności i negatywnej postawy społecznej, został zwolniony z pracy w przedsiebiorstwie. Ponadto Stanisław Sikora, będąc jednym z figurantów SO "Kosz-Bud" w dniu 16.11.1982 został przerejestrowany do nr Ko 21298 w ramach prowadzonej Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Miot". Natomiast materiały dot. Stanisława Sikory, wytworzone w trakcie objęcia ochroną operacyjną jego soby w ramach Sprawy Obiektowej, zostały 20.01.1990 zniszczone we własnym zakresie. 12.03.1990 materiały sprawy złożone zostały do archiwum pod nr 207/IV. IPN Sz 00107/121 (207/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Miot" została zarejestrowana 26.03.1982 przez Wydz. V KWMO w Koszalinie, prowadzona była następnie przez Wydz. V WUSW Koszalin. Stanisław Sikora występuje w sprawie jako jeden z figurantów, zarejestrowany do sprawy 16.11.1982 pod nr rej. 21298. Sprawę zakończono i zdjęto z ewidencji 22.12.1989, złożono do archiwum, a następnie zniszczono we własnym zakresie. Materiały sprawy zniszczone w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.