Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Klimas
Miejsce urodzenia: Petrykozy
Data urodzenia: 16-09-1943
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia SOS krypt. "Basen" o nr rej. 24527, zarejestrowana 14.09.1982 przez Wydział V KMO w Szczecinie w ramach, której 19.10.1982 zarejestrowano, jako podejrzanego o sporządzanie i kolportaż ulotek o antypaństwowej treści Bogdana Klimasa - pracownika Zarządu Portu Szczecin. Sprawę operacyjną zakończono 22.09.1983, następnie 24.09.1983 złożono w Wydz. "C" KWMO Szczecin, a 07.10.1989 materiały sprawy zniszczono. Zgodnie z zapisem zawartym w materiałach ewidencyjnych, na podstawie informacji zgromadzonych w ramach sprawy operacyjnej wszczęto śledztwo, zakończone skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały złożono w wydziale "C" pod nr 14986/II 24.09.1983, a następnie zniszczono 07.10.1989. Brak protokołu brakowania akt.
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Szczecinie wobec Bogdana Klimasa, który działał na rzecz nielegalnego związku wspierającego NSZZ "Solidarność". Bogdan Klimas, pracownik Zarządu Portu Szczecin, zatrudniony w charakterze nawijacza silników elektrycznych, przystąpił do nielegalnej organizacji z początkiem lutego 1982, w ramach której aktywnie działał aż do chwili aresztowania w dniu 10.12.1982. Jako członek tajnego związku Bogdan Klimas zajmował się drukiem i kolportażem ulotek o antypaństwowej treści. Śledztwo w powyższej sprawie zostało wszczęte 10.12.1982, po uprzednim przeszukaniu mieszkania w/w w dniu 08.12.1982, w trakcie którego znaleziono m.in. matryce i farby wykorzystywane przy drukowaniu ulotek, a także maszynę do pisania. Czynności śledcze zakończono 03.01.1982 wystosowaniem aktu oskarżenia, który przekazano do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie. IPN Sz 0013/282 (14519/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie, nadzorującej śledztwo wszczęte 10.12.1982 przez Wydział Śledczy KWMO w Szczecinie w sprawie przynależności Bogdana Klimasa - pracownika Zarządu Portu Szczecin, do nielegalnego związku działającego na rzecz NSZZ "Solidarność", począwszy od nieustalonego dnia lutego 1982 do grudnia 1982. Dowody rzeczowe, zgromadzone podczas przeszukania, przeprowadzonego 08.12.1982 w mieszkaniu w/w pod jego nieobecność, pozwoliły na sporządzenie w dniu 04.12.1982 aktu oskarżenia, który następnie przekazano do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie. Śledztwo w sprawie zakończono 03.01.1983. Natomiast 10.12.1982 Bogdanowi Klimasowi na mocy postanowień WPG w Szczecinie przedstawiono zarzut przynależności do tajnej organizacji oraz zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego z terminem do 08.02.1983. W trakcie pobytu Bogdana Klimasa w areszcie jego obrońca dwukrotnie wnosił odwołanie odnośnie zastosowanego środka zapobiegawczego z żądaniem zwolnienia w/w z aresztu ze względu na jego stan zdrowia oraz fakt, iż był on jedynym żywiecielem swojej rodziny. Obydwa wnioski zostały jednak odrzucone. Przewód sądowy przeprowadzony przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie zakończył się wydaniem wyroku skazującego w dniu 17.01.1983. IPN Sz 372/249 (Pg Śl II 410/82).
Akta sądowe sprawy karnej, rozpatrywanej przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie. Powyższa sprawa dot. antypaństwowej działalności Bogdana Klimasa, byłego członka NSZZ "Solidarność", który jako długoletni pracownik Zarządu Portu w Szczecinie do 13.12.1981 sprawował z ramienia tego związku funkcję męża zaufania w warsztacie elektrycznym Zarządu Portu Szczecin, w którym pracował na stanowisku nawijacza silników elektrycznych. Po ogłoszeniu stanu wojennego Bogdan Klimas zaniechał dalszej działalności związkowej. Jednak z początkiem II 1982 w/w nawiązał kontakty z przedstawicielami struktur "Solidarności", zrzeszonymi w tajnym związku, do którego również przystąpił. Bogdan Klimas zajmował się przede wszystkim drukiem i kolportażem ulotek o antypaństwowej treści, sporzadzał również matryce do powielania tekstu. Swą działalność oskarżony kontynuował do momentu aresztowania w dniu 10.12.1982. Przewód sądowy, przeprowadzony w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Szczecinie zakończył się ogłoszeniem wyroku skazującego w dniu 17.01.1983, na mocy którego Bogdanowi Klimas z powodu jego działalności na rzecz tajnego związku, którego istnienie i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państowowych, wymierzono bezwzględną karę 1 roku więzienia, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 3600 zł oraz przepadek całości zarekwirowanego podczas przeszukania mienia. Obrońca oskarżonego trzykrotnie składał bezskuteczne zażalenia w sprawie osadzenia Bogdana Klimasa w areszcie. Podobnie rewizja dot. zasądzonego wyroku, wniesiona przez obrońcę skazanego, którą rozpatrywał Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, ponieważ w dniu 21.03.1983 utrzymano w mocy zaskarżony wyrok, który z tym samym dniem stał się prawomocny. Ponadto w trakcie pobytu Bogdana Klimasa w areszcie w akcie poparcia dla w/w, kolektyw pracowniczy Zakładu Przeładunków Masowych ZP w Szczecinie sporządził petycję o jego zwolnienie, w której blisko 100 osób poręczyło za osadzonego, jako uczciwego i cenionego pracownika. Dopiero prośba o ułaskawienie z dnia 22.03.1983, skierowana do Rady Państwa PRL w Warszawie, której 26.04.1983 WSG w Szczecinie postanowił nadać dalszy bieg, skutkowała wydaniem uchwały Rady Państwa 08.06.1983 na mocy, której wobec Bogdana Klimasa zastosowano prawo łaski poprzez warunkowe zawieszenie odbywanej kary 1 roku więzienia na 2 lata okresu próby. IPN Sz 363/96 (SgW 2/83).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Poszukiwacze", zarejestrowana pod nr 11204 w 1971 i prowadzona kolejno przez Wydział II KWMO Szczecin oraz Wydział II WUSW w Szczecinie w okresie 1971-1990. Sprawę obiektową prowadzono w związku z kontrolą operacyjną osób, które odmówiły powrotu do kraju w trakcie podróży zagranicznych o charakterze turystycznym lub służbowym. W materiałach agenturalnych zawarto arkusze informacyjne osób inwigilowanych w ramach SO, w tym arkusz dot. Bogdana Klimasa, który nie powrócił do kraju z wycieczki do RFN, zorganizowanej przez PTTK w lutym 1987. Bogdan Klimas został zarejestrowany 20.05.1987 pod nr rej. 37053 jako osoba do sprawy. W dokumencie zawarto również zapis dot. skazania w/w w 1983 roku na karę 1 roku więzienia za przynależność do nielegalnej, antypaństwowej organizacji. Sprawę zdjęto z ewidencji 12.12.1990. IPN Sz 0011/2142 (18008/II).
Materiały archiwalne, pochodzące z prywatnej kolekcji Marii Glińskiej, stanowiącej zbiór ankiet z okresu stanu wojennego osób internowanych, wytworzone w Biskupim Komitecie Społeczno-Charytatywnym w Szczecinie. Ankiety zawierają dane personalne osób internowanych, jak również informacje dot. m.in. stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, materialnej, a także czasu i miejsca internowania lub odbywania kary więzienia orzeczonej na podstawie wyroków zapadłych z powodów politycznych. Informacje dot. Bogdana Klimasa zawarto na stronie 49, na której zamieszczono informacje o pobycie w/w w Zakładzie Karnym w Goleniowie, w Stargardzie, we Wrocławiu i Strzelinie. IPN Sz 512/4.
Akta osobowe skazanego Bogdana Klimasa, który na mocy wyroku wydanego 17.01.1983 przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie odbywał karę 1 roku więzienia. Bogdan Klimas, długoletni pracownik Zarządu Portu Szczecin w toku śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy KWMO w Szczecinie, został oskarżony o udział w tajnym związku, do którego przynależał w okresie 02.1982-12.1982. Kolejnym zarzutem postawionym wobec w/w było sporządzanie i kolportaż ulotek o antypaństwowej treści, które Bogdan Klimas rozprowadzał na terenie swojego miejsca pracy. Bogdan Klimas karę więzienia odbywał m.in. w Zakładach karnych w Strzelinie, Stargardzie Szczecińskim, Goleniowie, z którego został zwolniony 21.06.1983 w trybie warunkowym z wyznaczeniem 2 lat próby, na podstawie postanowienia Rady Państwa o skorzystaniu z prawa łaski wobec skazanego. IPN Sz 702/28 (554/VI/25/83).
Akta paszportowe wytworzone w trakcie realizacji wniosku o wydanie paszportu, złożonego przez Bogdana Klimasa w 1986 roku, w związku z zamiarem wyjazdu na wycieczkę do RFN organizowaną przez szczecińskie PTTK w I kwartale 1987. W dokumentach zawarto informację, iż w/w odmówił powrotu do kraju z wyjazdu do RFN w 1987 roku. W aktach zawarto również wyciąg dot. uchwały Rady Państwa w sprawie ułaskawienia Bogdana Klimasa, skazanego 17.01.1983 wyrokiem WSR w Szczecinie na karę 1 roku więzienia za przynależność do tajnego związku, powiązanego ze strukturami "Solidarności". EASz 217598.
Materiały wytworzone w związku ze sprawą dot. kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego w Warszawie z dnia 22.08.1996 i rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy-Izbę Wojskową w Warszawie. Powyższa skarga kasacyjna dot. wyroków orzeczonych w stosunku do Bogdana Klimasa, skazanego 17.01.1983 na karę 1 roku więzienia za przynależność do tajnego związku, którego istnienie oraz cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych. Powyższy wyrok pomimo złożonego zażalenia został utrzymany w mocy na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej w Warszawie w dniu 21.03.1983. Postępowanie kasacyjne wszczęte w 1996, w którym Prokurator Generalny wnosił o zmianę zaskarżonych wyroków poprzez uniewinnienie Bogdana Klimasa, zakończono wydaniem wyroku w dniu 07.01.1997 przez Sąd Najwyższy w Warszawie, orzekający w powyższej sprawie, w którym przychylił się do wniosku prokuratora. IPN Sz 1209/1981 (Pn. Kas. 1/96).
.