Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Józef
Nazwisko: Naklicki
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 20-09-1969
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Malarze" zarejestrowana 21.06.1985 pod nr Sz 31925 w Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie. Jednym z głównych figurantów sprawy operacyjnej, która dotyczyła malowania napisów antypaństwowych był Andrzej Naklicki. Sprawę zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum w dniu 10.07.1985, a następnie 15.10.1989 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały sprawy złożono w Wydz. "C" pod nr 15958/II w dniu 10.07.1985 a następnie zniszczono 15.09.1989. Protokół brakowania akt nr 3/90 z dnia 11.01.1990 WUSW w Szczecinie.
Andrzej Naklicki 04.03.1986 został zarejestrowany pod nr Sz 33983 przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie jako osoba do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Organizator" (nr rej. Sz 33916). Następnie był rozpracowywany w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Grafika" prowadzonej 08.09.1986 pod nr Sz 35558 w związku z szerzeniem nielegalnej propagandy politycznej wśród szczecińskiej młodzieży akademickiej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Materiały związane z inwigilacją Andrzeja Naklickiego zakończono zdjęciem z ewidencji w dniu 26.02.1990. Wpis na podsatwie zapisów ewidencyjno-kartotecznych. Materiały wycofano decyzją jednostki, a następnie zniszczono we własnym zakresie. Protokołu brakowania brak.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego w związku z rozpowszechnianiem w okresie 10.1985-28.01.1986 bezdebitowej prasy oraz ulotek o antysocjalistycznej i antypaństwowej treści przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w celu wywołania niepokoju publicznego. W toku prowadzenia powyższego śledztwa, zarejestrowanego w Wydz. Śledczym WUSW w Szczecinie pod nr RSD 5/86 (II Ds. 8/86), podjęto działania polegające m.in. na przesłuchaniu świadków oraz przeprowadzono przeszukania w miejscach zamieszkania osób podejrzanych o nielegalną działalność. Ustalono personalia dwóch osób koordynujacych kolportażem bezdebitowej prasy w szczecińskim środowisku studenckim, wobec których w dniu 29.04.1986 wystosowano akt oskarżenia, przesłany do rozpatrzenia do Sądu Rejonowego w Szczecinie. W akcję nielegalnego kolportażu bezdebitowej prasy było zaangażowanych również wiele innych osób, których powiązania z podejrzanymi w sprawie, w trakcie prowadzonych czynności śledczych nie udało się ustalić. W związku z czym Prokurator Wojewódzki, w dniu 14.04.1986 wydał postanowienie o wyłączeniu materiałów z aktualnie prowadzonej sprawy do odrębnego postepowania, które zarejestrowano w Wydz. Śledczym WUSW Szczecin pod nr RSD 9/86 (II Ds. 27/86). W trakcie prowadzenia nowo wszczętego śledztwa wystosowano m.in. postanowienie przeszukania u osób zrzeszonych w tajnej organizacji, działającej pod nazwą "Federacja Młodzieży Walczacej ", do której należał równiez Andrzej Naklicki. Personlia w/w widnieją również w wykazie czynności sprawy o nr 9/86, jako osoby wyznaczonej do przesłuchania. Sprawę nr 9/86 zakończono 25.09.1986 na podstawie postanowienia o umorzeniu śledztwa, wydanego przez Prokuratora Wojewódzkiego w Szczecinie, na zasadzie art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 17.07.1986. IPN Sz 0054/29 (14913/III).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt."Federacja" o nr rej. Wa 97390, prowadzona przez Wydział III Departamentu III MSW w Warszawie, w związku z działalnością nielegalnej organizacji młodzieżowej o nazwie "Federacja Młodzieży Walczącej", będącej kontynuacją rozwiązanej "Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej". Organizacja została powołana w czasie spotkania młodzieży szkolnej i pracującej z terenu Warszawy w czerwcu 1984. Natomiast w dniu 30.08.1984 Komitet załozycielski FMW wydał "Apel do młodzieży", w którym zawarto deklarację ideową, wzywająca młodzież ze wszystkich terenów Polski do walki o niepodległą i demokratyczną Polskę. Organizacja dążyła do objęcia swą działalnością całą Polskę, zwłaszcza duże miasta, a głównymi metodami jej walki z socjalistycznym reżimem była działalność propagandowa poprzez niezależne pisma i ulotki, jak również tworzenie niezależnych bibliotek i kół samokształceniowych. Od samego początku swego istnienia jej działcze zabiegali o przystąpienie do FMW innych, równolegle działających grup młodzieżowych, z terenu całego kraju. W analizowanych dokumentach Andrzej Naklicki wymieniany jest jako czołowy działacz szczecińskiej komórki FMW, która swą działalność rozpoczęła z dniem 19.02.1986 poprzez rozkolportowanie na terenie szczecińskiego LO nr 6 własnego, nielegalnego pisma zatytułowanego "Lustro". Początki działalności szczecińskiej FMW związane były z Ruchem Młodzieży Niezależnej, zawiązanej w Szczecinie w styczniu 1986, który następnie wszedł w skład ogólnopolskiej FMW. W późniejszym czasie cechą charakterystyczną nielegalnej działaności młodzieży z regionu szczecińskiego stała się przynależność do dwóch nielegalnych ugrupowań jednocześnie, bowiem członkowie FMW włączali sie w nurt działaności Ruchu "Wolność i Pokój". Działania operacyjne, związane z rozpracowaniem nielegalnej organizacji zakończono 10.04.1990, w związku z zawartymi w 1989 porozumieniami "Okrągłego Stołu", które umożliwiły FMW podjęcie jawnej działaności. Następnie materiały sprawy złożono w Archiwum Biura "C" MSW w Warszawie pod nr 55598/II. IPN Sz 0248/191 (55598/II).
Materiały sprawy operacyjnej, prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Szczecinie od 14.10.1986, początkowo w formie Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Zespół", zarejestrowanego pod nr Sz 35720. Powyższą sprawę założono w związku z działalnością czołowego działacza nowo powstałej w 1985 roku na terenie Szczecina organizacji o nazwie Ruch "Wolność i Pokój". Wielowątkowa działalność członków ruchu o pacyfistycznym charakterze polegała, m.in. na pokojowej agitacji na rzecz wprowadzenia powszechnej służby zastępczej, przestrzegania praw człowieka w kraju i na świecie, a także poruszała kwestie związane z ochroną środowiska. Pokojowe hasła szerzone przez szczeciński ruch zdobyły popularność głównie w środowisku młodzieży szkół średnich jak również studnetów. W toku działań operacyjnych kontroli ze strony tajnych służb poddano poszczególnych członków organizacji, wśród nich również Andrzeja Naklickiego, ucznia goleniowskiego technikum, który nie był oficjalnie rejestrowany w ramach prowadzonej sprawy. Nazwisko w/w wymieniane jest kilkukrotnie w protokołach zawartych w niniejszych aktach operacyjnych, jako osoba będąca w zainteresowaniu WUSW w Szczecinie ze względu na działalność w ramach nielegalnych organizacji. Andrzej Naklicki, jako jeden z działaczy Ruchu "WiP" brał udział w różnorakich akcjach, polegających na przykład na wywieszaniu transparentów z hasłami identyfikującymi idee głoszone przez organizację, uczestniczył także w zebraniach członków ruchu. Działania operacyjne, związane z SOR "Zespół" zakończono 18.01.1990, po tym jak z początkiem września 1989 ugrupowanie w znaczący stopniu ograniczyło swą antypaństwową działalność. Część materiałów wytworzonych w toku prowadzonej sprawy zniszczono we własnym zakresie ze względu na małą przydatność operacyjną, a pozostałą część złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Szczecinie do nr 17620/II. IPN Sz 0053/683/J, IPN Sz 0011/1970 (17620/II).
Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Marzanna" o nr rej. Sz 36699, wszczętej 17.03. 1987 przez Wydział III WUSW w Szczecinie, na podstawie donosu jednego z tajnych współpracowników. Podjęte w sprawie działania operacyjne miały na celu sprawdzenie wiarygodności przekazanych informacji, dotyczących planów zorganizowania manifestacji protestacyjnej przez działaczy dwóch szczecińskich antypaństwowych organizacji, tj. "Federacji Młodzieży Walczącej" oraz Ruchu "Wolność i Pokój", planowanej na dzień 20.03.1987. Ponadto w przypadku potwierdzenia uzyskanych informacji, przewidziano w Wydz. III podjęcie działań w ramach powyższej sprawy operacyjnej, które miały zapobiec szerzeniu propagandy wśród młodzieży, nawołujacej do wzięia udziału w planowanym przedsięwzięciu. Sama manifestacja, mająca nawiązywać do haseł związanych z ochroną środowiska, przy udziale szczecińskiej młodzieży szkół ponadpodstawowych, miała przyjąć formę tradycyjnego topienia Marzanny, a na miejsce zbiórki wyznaczono okolice Bramy Portowej w Szczecinie. W toku podjętych czynności sprawdzających, które potwierdziły plany zorganizowania manifestacji, funkcjonariusze WUSW w Szczecinie, przystąpili do zabezpieczenia 13 placówek oświatowych w celu ograniczenia kolportażu ulotek informujących o planowanej akcji. Ustalono również nazwiska głównych jej organizatorów, których następnie zatrzymano w celu przeprowadzenia rozmów wyjaśniających. W konsekwencji podjętych przez SB działań zatrzymano 17 uczestników manifestacji wobec, których skierowano wnioski do kolegium d/s wykroczeń. W dokumentacji sprawy operacyjnej nazwisko Andrzeja Naklickiego, działacza Ruchu "Wolność i Pokój", widnieje na spisie osób mających związek z niniejszą sprawą. Sprawę zakończono 25.03.1987, głównych jej figurantów poddano dalszej kontroli w ramach SOR "Grafika", a materiały złożono w Archiwum wydz. "C" WUSW Szczecin. IPN Sz 0053/252 (16644/II).
Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Zrzeszenie", zarejestrowanej 05.11.1987 pod nr Sz 38156 w Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie, przerejestrowanej 24.02.1988 na SOR o tym samym nr rej. i kryptonimie. Działania operacyjne zainicjonowane zostały przez SB na skutek uzyskanych informacji, dotyczących rzekomego powołania wśród studentów US organizacji o nazwie Niezależne Zrzeszenie Studentów. Grupa młodzieży skupiona w w/w stowarzyszeniu czyniła bezskuteczne starania o legalizację powołanego przez siebie ugrupowania. Ponadto działacze NZS, często we współudziale członków Ruchu "WiP" oraz FMW brali udział w licznych happeningach, obchodach rocznicy wydarzeń Grudniowych 70 czy Marca 68, współorganizowali również strajk studentów US, będący odpowiedzią na brak zgody ze strony władz na legalizację NZS. Grupa wydawała również nieregularne pismo "Czarna Skrzynka" oraz kolportowała ulotki i czasopisma bezdebitowe. W sprawie operacyjnej zarejestrowano liczną grupę osób ze środowiska szczecińskich uczelni, często figurantów innych spraw operacyjnych. W dokumentacji zawarto również wykaz osób związanych z SOS/SOR "Zrzeszenie", na której widnieje nazwisko Andrzeja Naklickiego, który w sprawie występuje prawdopodobnie pod nr rej. Sz 33916 (jako osoba do SOS "Organizator", której nr rej. to właśnie nr Sz 33916). W/w wymieniany jest jako członek Ruchu "WiP", uczestnik akcji protestacyjnych. Sprawę operacyjną zakończono 16.11.1989, tuż po legalizacji NZS. IPN Sz 0053/688 (17586/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Debiutanci" o nr rej. Sz 38178, prowadzona przez funkcjonariuszy Wydz. III-A WUSW w Szczecinie, wszczęta 10.11.1987 w celu potwierdzenia i ewentualnego wyjaśnienia informacji dot. celowego uchylania się od podjęcia służby wojskowej przez ówczesnego poborowego, zatrudnionego na stanowisku nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rzędzinach w pow. Dobra Szczecińska. Według uzyskanej informacji figurant SOS w chwili podjęcia pracy jako nauczyciel muzyki i W-F-u, nie posiadał odpowiednich kwalifikacji zawodowych, z uwagi na fakt niedawnego ukończenia szkoły średniej. Mając jednak poparcie ze strony dyrektora szkoły - swojego przełożonego, mógł kontynuować pracę jako nauczyciel, pomimo powołnia do odbycia obowiązkowej służby w wojsku. W materiałach prowadzonej sprawy operacyjnej zawarte są dokumenty odzwierciedlające starania podejmowane przez figuranta, celem odroczenia lub zamiany służby wojskowej na zastępczą służbę w ramach Obrony Cywilnej. W aktach sprawy Andrzej Naklicki wymieniany jest jako działacz Ruchu "WiP', figurant SOR "Grafika", który figurantowi SOS "Debiutanci" udzielał pomocy i wspracia po tym, jak odmówił z powodu swych przekonań politycznych przyjęcia karty powołania do służby wojskowej. Działania operacyjne zakończono przeprowadzeniem rozmowy profilaktycznej, jak również poinformowaniem władz oświatowych. Figurant sprawy ostatecznie zgłosił się do odbycia zastępczej służby wojskowej w ramach OC, a nastepnie został objęty kontrolą operacyjną przez WSW. Natomiast materiały sprawy złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Szczecinie. IPN Sz 0011/1790 (16910/II).
Dokumentacja dot. spraw rozpatrywanych przez Kolegium d/s Wykroczeń w okresie 1988-1990, zgromadzona w Wydz. Śledczym WUSW w Szczecinie. W jednostce archiwalnej zawarto dokumenty dot. Andrzeja Naklickiego, ówczesnego ucznia Technikum Przemysłu Drzewnego w Goleniowie, aktywnego członka Ruchu "WiP', który brał udział w dwóch akcjach demonstracyjnych. Pierwsza, mająca miejsce 29.04.1988, polegała na wywieszeniu w centrum Szczecina, na dachu baru "Dar" transparentu Ruchu "WiP", bez wcześniejszej zgody zarządzajacego obiektem, w celu wywołania niepokoju publicznego. Natomiast drugi incydent polegał na wzniesieniu w bezpośredniej bliskości trybuny honorowej obchodów Święta 1 Maja w dniu 01.05.1988 transparentu w/w organizacji. W konsekwencji Andrzej Naklicki wraz z współuczestnikami zajść został aresztowany, po czym po zabezpieczeniu dowodów wykroczenia został zwolniony, bez osadzenia w areszcie. Następnie Wydz. Śledczy WUSW w Szczecinie skierował 13.05.1988 do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Szczecina wnioski o ukaranie w trybie zwykłym wszystkich uczestników w/w zdarzeń. Andrzej Naklicki został ukarany grzywną w wysokości 45 tys. zł. IPN Sz 0012/475 t. 49 (1515/IV).
Materiały administracyjne stanowi rejestr spraw o wykroczenia, skierowane przez Wydz. Śledczy WUSW w Szczecinie w okresie 1986-1988. W powyższym rejestrze pod poz. 19 i 25 wiednieją zapisy dot. Andrzeja Naklickiego, działacza Ruchu "WiP", przeciwko któremu 13.05.1988 Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Szczecinie skierował do Kolegium ds. Wykroczeń w Szczeinie dwa wnioski o ukaranie za dwukrotny udział w próbie wywołania niepokoju publicznego na terenie miasta Szczecina w dniach 29.04.1988 oraz 01.05.1988, które polegały na wywieszeniu wraz z innymi działaczami organizacji transparentów z hasłami antysocjalistycznymi. Na posiedzeniu kolegium, które odbyło się 09.06.1988 Andrzej Naklicki został ukarany dwukrotną grzywną, łącznie w wysokości 45 tys. zł. IPN Sz 0012/477 (1513/IV).
.