Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Coliński
Miejsce urodzenia: Skrzynno
Data urodzenia: 26-12-1920
Imię ojca: Ignacy
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Coliński (ur. w roku 1920), od roku 1945 do 1950 żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) pseudonim "Żbik", "Zarycz" na terenie powiatów Wieluń i Sieradz - figuruje w zapisach ewidencyjnych i kartotekach WUBP i KM MO w Łodzi z lat 1945-1951. Zapisano w nich między innymi, iż Józef Coliński "został zatrzymany dn. 26.09.1949 r. przez PUBP Wieluń (...) jako członek nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie z grupy >Murata< na terenie powiatu wieluńskiego, wchodził w skład bojówki dywersyjnej krypt. >Wawel<, >Balon<. Dokonał 20 napadów rabunkowych na spółdz. urz. gromadzkie i osoby prywatne, 11 razy brał udział w gwałtownych zamachach na funkcjonariuszy MO, ORMO i członków PPR (...). Posiadał broń: 3 szt. KB (...) pistolet >Vis< i karabin >Sten< (...)". Następnie odnotowano: "wyrokiem Wojsk. Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 21.04.1950 r. skazany na karę śmierci (...). Wyrok wykonano 22.5.1950". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Józef Coliński figuruje wraz z pięcioma innymi osobami z KWP w materiałach operacyjnych i śledczych WUBP w Łodzi z lat 1947-1950 zatytułowanych "Akta śledztwa przeciwko (...) podejrzanym o przynależność do nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP) mającej na celu przemocą zmienić ustrój państwa". Do tych akt załączono doniesienie tajnego informatora UB o pseud. "Kogut". IPN Ld PF12/521 t. 1-6 (2560/III, 2560/VII).
Józef Coliński figuruje jako "osoba przechodząca w śledztwie" wraz z dwoma innymi osobami z KWP w materiałach operacyjnych i śledczych WUBP w Łodzi z lat 1948-1950 zatytułowanych "Akta śledztwa przeciwko (...) żołnierzowi oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) pod dowództwem Jana Małolepszego "Murata", podejrzanemu o próbę zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego, napady rabunkowe, zamachy na członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO), napad na posterunek Milicji Obywatelskiej (MO) w Skrzynnie, zabójstwo członka Polskiej Partii Robotniczej (PPR) oraz nielegalne posiadanie broni palnej, tj. o czyny z art. 86§2 kk WP, art. 259 kk, art. 1§1, 2 i 3 oraz 4§1 dekretu z dnia 13-06-1946 r.". IPN Ld PF12/345 t. 2 (2258/III, 2258/VII).
Józef Coliński figuruje wraz z wieloma innymi osobami w materiałach operacyjnych i administracyjnych WUBP w Łodzi z lat 1948-1950 zatytułowanych "Plany, meldunki i raporty specjalne PUBP w Sieradzu dotyczące działalności podziemia zbrojnego na terenie powiatu sieradzkiego za lata 1948-1950". Akta te dotyczą "walki z podziemiem zbrojnym" (oddziały KWP, oddział "Groźnego"). Do akt załączono listę aresztowanych członków KWP "Bory", plan likwidacji podziemia zbrojnego w powiecie wieluńskim, wykazy "melin" i szlaków oddziałów zbrojnych KWP, spis członków i współpracowników oddziału "Groźnego", wykazy "wrogiego elementu", wykazy miejscowości, w których ujawniono działalność antykomunistycznego podziemia. IPN Ld PF10/375 t. 1 (396/X).
Żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) Józef Coliński pseudonim "Zarycz" figuruje wraz z pięcioma innymi osobami w materiałach operacyjnych WUBP w Katowicach z lat 1946-1957 zatytułowanych "Sprawa operacyjna dot. (...) osób podejrzanych o przynależność do KWP grupy "Murata" oraz do grupy "Otto" i grupy "Rudego" i dokonywanie napadów rabunkowych na terenie pow. Wieluń, pow. Kępno, pow. Kluczbork". Sprawa ta była prowadzona przez PUBP w Kluczborku. IPN Ka 08/1945 t. 1 (30544/II).
Występuje w materiałach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi z lat 1947-1951 zatytułowanych "Protokoły przesłuchań świadków, plany, meldunki i raporty PUBP w Wieluniu dotyczące działalności podziemia zbrojnego (KWP) w powiecie wieluńskim za lata 1947-1951". Akta te dotyczą "podziemia zbrojnego" (KWP pod dowództwem "Murata") oraz środowiska "b. członków AK, SN, żołnierzy Armii Andersa". IPN Ld PF10/376 t. 1-2 (397/X).
Żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego Józef Coliński figuruje wraz z pięcioma innymi osobami w aktach osobowych więźniów z roku 1950 zatytułowanych "Akta osobowe więźnia karnego". W aktach tych odnośnie J. Colińskiego zapisano między innymi: "tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Łodzi z dnia 26 września 1949 r. (Pr. II 601/49), wyrokiem WSR w Łodzi z dnia 21 kwietnia 1950 r. (Sr. 154/50) skazany na karę śmierci m.in. za przynależność do oddziałów zbrojnych "Balon" i "Wawel", działających w ramach nielegalnej organizacji "Konspiracyjne Wojsko Polskie" (KWP) na terenie województwa łódzkiego w okresie od 7 czerwca 1947 r. do 7 sierpnia 1949 r., tj. czyny z art. 86 § 2 kk WP i innych. Osadzony od 22 kwietnia 1950 r. w Więzieniu Karno-Śledczym w Łodzi przy ul. Kopernika. Wyrok wykonano 22 maja 1950 r.". IPN Ld 22/40 (34)
Józef Coliński występuje w materiałach KM MO w Łodzi z lat 1946-1954 zatytułowanych: "Materiały dotyczące Konspiracyjnego Wojska Polskiego - meldunki, raporty specjalne, sprawozdania, ustalenia i fotografie dotyczące członków podziemia zbrojnego". Są to materiały historyczne wyłączone ze spraw złożonych w archiwum Wydziału "C" KM MO w Łodzi. Zawierają informacje dot. oddziałów KWP pod dowództwem Jana Małolepszego "Murata" (akcje zbrojne, likwidacje komunistycznej agentury), dokumenty I Komendy KWP pod dowództwem Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" (w tym m.in. raport por. Henryka Glapińskiego "Klingi"), instrukcję UB dot. "zabezpieczenia" referendum ludowego z 30 czerwca 1946. IPN Ld PF10/386 t. 2 (419/X).
Figuruje w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Łodzi z roku 1978 zatytułowanym "Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie łódzkim, okres działalności: 1945-1948, opracowanie nr 279, Łódź 1978". To opracowanie obejmuje głównie kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników KWP. IPN Ld 030/279 t. 2 (1506/X).
.