Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Krzysztof
Nazwisko: Abramczyk
Miejsce urodzenia: Szczytno
Data urodzenia: 11-04-1966
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Abramczyk 21.04.1986 został zarejestrowany przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku pod nr 53920 jako figurant - początkowo jako osoba zabezpieczona (OZ), a następnie od 17.06.1986 jako osoba rozpracowywana - w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. "Federacja", prowadzonej przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku w okresie 10.12.1984 - 09.04.1990 pod nr 50428 (do 10.01.1985 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia). Akta SOR "Federacja" zostały złożone 09.04.1990 w archiwum pod sygn. 19956/II, a materiały dotyczące Piotra Abramczyka 25.01.1990 "zniszczono we własnym zakresie". Sprawa krypt. "Federacja" została założona w związku z ukazaniem się na terenie IX LO w Gdańsku ulotek sygnowanych przez Federację Młodzieży Walczącej (FMW) IX LO. Z ulotek wynikało, że FMW jest elementem struktury powstałej wcześniej w Warszawie. Piotr Abramczyk był "zaangażowany w ramach nielegalnej organizacji pn. Gdańska Federacja Młodzieży Walczącej", jeden z przywódców "Grup Wykonawczych" FMW i jednocześnie drukarz nielegalnych wydawnictw oraz łącznik z podobnymi strukturami tej organizacji w innych miastach. W nocy z 03 na 04.07.1986 został zatrzymany podczas próby podpalenia haseł propagandowych. 18.07.1986 ww. przedstawiono zarzuty w związku z podpaleniem, w tym także zarzut o przynależność do nielegalnej organizacji. 06.04.1987 ww. odmówił służby wojskowej i skierowano go do służby zastępczej, od 22.04.1987 ukrywał się. Akta zawierają też meldunek z-cy naczelnika Wydz. III-1 z 17.03.1987 o przeszukaniu mieszkania Piotra Abramczyka w związku z wybuchem przed Komitetem Miejskim PZPR w Gdyni, w ramach szerokiej akcji poszukiwawczej w środowisku radykalnej młodzieży. W meldunku z 11.06.1987 pojawia się podejrzenie, że w autokarach jadących na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II na Westerplatte obok transparentów o wrogiej treści takiej jak np. "Daj świadectwo prawdzie" mogą znajdować się petardy umieszczone tam przez poszukiwanego za odmowę służby wojskowej Piotra Abramczyka i inną osobę. Akta zawierają wielostronnicowy opis akcji poszukiwawczej w autokarach jadących na Westerplatte w dniu 12.06.1987, podjętej pod tym pretekstem. W aktach znajdują się m.in. dokumenty dotyczące konfidenta pracującego dla WSW, którego wizerunki były rozlepiane w 1988 roku w rejonie ulic Gospody i Wejhera w Gdańsku z podpisem "Uwaga - konfident". Agent WSW podejrzewał o sprawczość Piotra Abramczyka, wyjaśniając że przyczynił się do jego aresztowania w lipcu 1986. Piotr Abramczyk figuruje też w innych dokumentach, jak np. wymieniany jest jako organizator zjazdu młodzieży "młodych gniewnych" w Krośnie w czasie ferii zimowych w 1989 roku. IPN Gd 0027/3839 t. 1- 4 (19956/II).
03.07.1986 o godz. 00.40 Piotr Abramczyk został złapany przy ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku-Oliwie przez patrol ZOMO na gorącym uczynku niszczenia planszy z napisem "Pokój dobrem człowieka" (z drugiej strony "Umacniajmy idee porozumienia narodowego"). W zatrzymaniu pomógł nieustalony przechodzień. Ww. przedstawiono zarzuty: o sianie niepokojów społecznych przez próbę podpalenia planszy, o czynną napaść na funkcjonariuszy, o uszkodzenie radiotelefonu służbowego. W trakcie śledztwa nie przyznał się do zarzutu pobicia i uszkodzenia telefonu, twierdził, że sam został "spałowany" i pobity w radiowozie. Śledztwo prowadzone przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku (RSD-25/86) zostało wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku 04.07.1986, a Piotr Abramczyk został tymczasowo aresztowany. 07.07.1986 został przyjęty do Aresztu Śledczego przy ul. Kurkowej. 17.07.1986 Prokurator dorzucił do listy zarzutów zarzut o przynależność do nielegalnej organizacji. Akta zawierają meldunki do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie dotyczące tej sprawy, jej poszczególnych etapów oraz innych osób w nią zamieszanych. 26.09.1986 akta zostały przekazane Prokuraturze Rejonowej celem umorzenia śledztwa na mocy ustawy o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw z dnia 17.07.1986 i złożone 27.02.1990 do archiwum pod sygn. 8816/III . IPN Gd 013/322 (8816/III).
Akta podręczne prokuratora rozpoczynają się notatką urzędową z dnia 17.05.1986, w której funkcjonariusz SB informuje, że Piotr Abramczyk jest zaangażowany w druk nielegalnych wydawnictw. Kolejne dokumenty dotyczą złapania Piotra Abramczyka na gorącym uczynku niszczenia planszy propagandowej, jego tymczasowego aresztowania w dniu 04.07.1986, postawienia mu zarzutów siania niepokojów społecznych poprzez próbę podpalenia planszy, czynną napaść na funkcjonariuszy i zniszczenia mienia w postaci radiotelefonu. Ww. złożył wówczas zeznania na temat działalności środowiska opozycyjnego, do którego należał. 17.07.1986 prokurator wydał postanowienie o uzupełnieniu zarzutów o udział w działaniach nielegalnej organizacji «FMW», której istnienie miało pozostać tajemnicą. Mimo pomocy ww. w śledztwie, 18.07.1986 prokurator wniósł o utrzymanie tymczasowego aresztowania, a Sąd Rejonowy 23.07.1986 przychylił się do jego wniosku. Do akt dołączonych jest 5 grypsów Piotra Abramczyka, przechwyconych przez służbę więzienną. Akta zawierają dokumenty dotyczące rewizji, przesłuchań i ujawnień się innych osób związanych ze sprawą. 09.09.1986 ww. został zwolniony z więzienia z uzasadnieniem, że "przyczyny stosowania tymczasowego aresztu ustały". 26.09.1986 Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku podjął decyzję o zakończeniu postępowania. 09.10.1986 Prokurator Rejonowy wydał postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa wobec Piotra Abramczyka - w części dotyczącej przynależności do «FMW» - z powodu braku dostatecznych dowodów. 15.12.1986 na wniosek Prokuratury Rejonowej Sąd Rejonowy w Gdańsku zadecydował, by umorzyć pozostałą część śledztwa - w kwestii podpalenia planszy i pobicia milicjantów - na podstawie ustawy z dnia 17.07.1986. Zarządzono przepadek mienia i okres próby do 31.12.1987. IPN Gd 71/18.
Piotr Abramczyk przybył do Aresztu Śledczego w Gdańsku 07.07.1986, w wyniku nakazu tymczasowego aresztowania, wystawionego w dniu 04.07.1986, z powodu podejrzenia o przestępstwo z art. 282 a par. 1, 234 par. 1 i in. W dniu 09.09.1986 Wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Gdańsku uchylił środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, jako że "przyczyny stosowania wymienionego środka zapobiegawczego ustały" i ww. został zwolniony z Aresztu Śledczego w Gdańsku tego samego dnia. IPN Gd 161/1 (42/1116).
Akta zawierają korespondencję prowadzoną pomiędzy WUSW w Gdańsku, Prokuraturą Wojewódzką w Gdańsku i Prokuraturą Rejonową w Gdańsku dotyczącą Piotra Abramczyka, ukaranego 09.12.1986 przez Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Sopotu za kolportaż nielegalnych wydawnictwa w dniu 08.12.1986 (4 Ko 3/86/W). W aktach znajduje się informacja wysłana 09.12.1986 przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku do Wydziału Postępowania Karnego Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku, że w dniu 09.12.1986 na wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku wydano postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania dokonanego 08.12.1986 w mieszkaniu należącym do Piotra Abramczyka, gdyż został on zatrzymany na kolportażu nielegalnych wydawnictw. Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku postanowił wystosować wniosek o ukaranie przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Sopotu (zgodnie z miejscem zamieszkania ww.) z art. 52a Kodeksu Wykroczeń. Piotr Abramczyk został ukarany przez kolegium grzywną, ogłoszeniem wyroku do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu na koszt obwinionego, przepadkiem dowodów rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa. IPN Gd 73/2/1/3.
Akta kontrolne Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku z okresu od 19.07.1986 do 30.12.1986. Materiały zawierają oświadczenia i meldunki o ujawnieniu działalności w zdelegalizowanych strukturach NSZZ «Solidarność» składane przez byłych członków tej organizacji w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o amnestii. Piotr Abramczyk pojawia się w notatce służbowej z dnia 23.07.1986 jako wytypowany do uzupełnienia zarzutów, figuruje też na liście podejrzanych i aresztowanych oraz osób nieprzewidzianych do zastosowania ww. ustawy. W aktach znajduje się również meldunek do Biura Inspekcji MSW z 09.09.1986 o uchyleniu tymczasowego aresztu wobec ww. na mocy wzmiankowanej ustawy, bez kwalifikowania do złożenia oświadczenia. IPN Gd 013/234 t. 2 (8691/III).
Akta zawierają meldunki Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku za lata 1985-1989, dotyczące zatrzymań, wszczęć postępowań, tymczasowych aresztowań itp. a także postanowień o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę. W aktach znajdują się meldunki dotyczące Piotra Abramczyka i jego sprawy podpalenia plansz z hasłami, połączonego jakoby z czynną napaścią na funkcjonariusza MO, np. meldunek o uzupełnieniu zarzutów o przynależność do nielegalnej organizacji pn. Federacja Młodzieży Walczącej oraz o tym, że Piotr Abramczyk przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. W aktach znajduje się też meldunek o postanowieniu zastrzeżenia wyjazdów za granicę dla Piotra Abramczyka w okresie 03.07.1986 - 02.07.1988. IPN Gd 0046/491 t. 1 (1259/1).
Charakterystyka nr 165 organizacji "Federacja Młodzieży Walczącej" (FMW) została sporządzona w Wydz. "C" WUSW w Olsztynie 06.04.1987 jako podsumowanie działań. Z opracowania wynika, że organizacja powstała w Olsztynie w grudniu 1985 i działała do 09.1986. Jej inspiratorem był Piotr Abramczyk, a należało do niej 6 młodych osób z Olsztyna. „Organizacja ta nie posiadała struktury wewnętrznej i przywódcy. Członkowie jej nie posługiwali się pseudonimami. Celem ich działalności było inspirowanie społeczeństwa do działań antypaństwowych poprzez kolportaż ulotek i wydawnictw antysocjalistycznych oraz niszczenie emblematów i dekoracji eksponowanych z okazji rocznic i wydarzeń państwowych. Olsztyńska komórka "Federacji Młodzieży Walczącej" współpracowała poprzez kuriera Piotra Abramczyka z "Federacją Młodzieży Walczącej w Gdańsku". We wrześniu 1985 dwie osoby poznały Piotra Abramczyka pseud. „Partyzant”. Początkowo wymieniali się tylko opozycyjnymi doświadczeniami, ale w grudniu 1985 Piotr Abramczyk na zebraniu poinformował o istnieniu FMW i zaproponował utworzenie komórki w Olsztynie, na co zebrani wyrazili zgodę. Piotr Abramczyk pojawiał się ok. 2 razy w miesiącu. Przywoził podziemne czasopisma i ulotki. Członkowie olsztyńskiego FMW zredagowali 1 numer pisma pt. „Żak”, jednak nie wydrukowali go. 23.06.1986 w Olsztynie FMW rozrzuciło przywiezione przez Abramczyka ulotki nawołujące do protestu oraz niszczenia dekoracji związanych z X Zjazdem PZPR. 24.06.1986 Wydz. III WUSW w Olsztynie wszczął sprawę krypt. „Omega” w związku z tymi ulotkami. Podstawą była informacja z 06.02.1986 zamieszczona w piśmie podziemnym „ABC Młodych” z Krakowa o tym, że w Olsztynie powstała w grudniu 1985 komórka FMW. Od założenia sprawy do sierpnia 1986 nic nie wyjaśniono. „16.08.1986 Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku poinformował Wydział III w Olsztynie, że figurant ich rozpracowania krypt. >Federacja< Piotr Abramczyk współpracuje z komórką >Federacji Młodzieży Walczącej< w Olsztynie oraz podał jego kontakty na terenie Olsztyna. Nawiązana współpraca z Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku pozwoliła na ustalenie członków nielegalnej organizacji w Olsztynie". W sporządzonym 06.04.1987 kwestionariuszu osobowym pomocnika nielegalnej organizacji FMW napisano o Piotrze Abramczyku: „założyciel nielegalnej organizacji >Federacja Młodzieży Walczącej< w Olsztynie i inspirator jej działalności w latach 1985-1986". Rozpracowywany był przez Wydział III-1 WUSW w Gdańsku w sprawie krypt. „Federacja”. IPN Bi 087/546 (972/IV), IPN Bi 065/193 (972/4) mikrofilm.
Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ ("Wszystkie Kraje Świata") zarejestrowane 06.08.1986 pod nr GD 706/Z/86 dla Piotra Abramczyka ze względu na postępowanie w sprawach karnych, zostało wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku na okres od 03.07.1986 do 02.07.1988. Zastrzeżenie odwołano 12.09.1988. Materiałów brak. Wpis na podstawie ZSKO.
.