Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Zdzisław
Nazwisko: Suszek
Miejsce urodzenia: ZAMOŚĆ
Data urodzenia: 18-11-1961
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Suszek został zarejestrowany w dniu 25.07.1985 pod nr 10876, jako osoba do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Dostawca" (nr rej. 9684), prowadzonej przez Wydział V WUSW Zamość w okresie od 13.08.1984 do 28.01.1987. Sprawa dotyczyła kolportażu "nielegalnych wydawnictw" NSZZ "Solidarność" na terenie Zamościa. Marek Suszek był jednym z kolporterów. Jak odnotowano, "sprawę zakończono z powodu zaniechania wrogiej działalności." W dniu 28.01.1987 materiały złożono w archiwum Sekcji "C" WZO WUSW Zamość pod sygn. 1452/II. Zniszczono je za Protokołem brakowania akt nr 7/89 z dnia 30.10.1989. Akta o sygn. 1452/II zostały wybrakowane. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego WUSW Zamość, zawierające karty ewidencyjne osób zatrzymanych i aresztowanych w latach 1985-1986. W aktach znajduje się karta ewidencyjna dotycząca Marka Suszka, z której wynika, iż został on zatrzymany przez funkcjonariusza Wydziału Śledczego WUSW Zamość na 48 godzin - miało to miejsce 21.10.1985 o godz. 8.40, a powodem zatrzymania był "kolportaż nielegalnych wydawnictw". Uwolniono go 23.10.1985 o godz. 8.40. IPN Lu 0276/172 (265/172).
Materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Akrobata" (nr rej. 12122), prowadzonej przez Wydział V WUSW Zamość w okresie od 19.09.1986 do 04.10.1988 w związku z ujawnieniem w dniu 17.09.1986 w Zamościu ulotek o treści "6 lat Solidarności - byliśmy, jesteśmy, będziemy". Marek Suszek został zarejestrowany do sprawy dnia 07.09.1988 pod nr 14345 jako jeden ze "sprawców kolportażu". W dniu 22.09.1988 przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, podczas której "ostrzeżono przed podejmowaniem w przyszłości kolportażu ulotek bądź innych wydawnictw >S[olidarności]<" oraz eksponowaniem w "miejscach publicznych napisów >S[olidarność]<". SOR krypt. "Akrobata" zdjęto z ewidencji operacyjnej SB w dniu 04.10.1988, a materiały złożono w archiwum Sekcji "C" WZO WUSW Zamość pod nr 1931/II. Wykonano z nich również mikrofilm (sygn. 1931/2). Marka Suszka objęto natomiast dalszą "kontrolą operacyjną" w ramach SOR "Tulipan". IPN Lu 077/500 (1931/II), IPN Lu 0224/612 (1931/2) mikrofilm.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Tulipan" (nr rej. 13094), prowadzonej przez Wydział V WUSW Zamość w okresie od 08.05.1987 do 09.10.1989. Sprawa została założona w celu ustalenia osób zajmujących się redagowaniem, drukiem i kolportażem "pisma bezdebitowego pt. >Myśl niezależna<, sygnowanego jako pismo Polskiej Partii Niepodległościowej oddział lubelsko-zamojski", które zostało "przejęte operacyjnie" przez SB w dniu 06.05.1987. Marek Suszek został zarejestrowany do sprawy w dniu 27.10.1988 pod nr 14447, jako jeden z kolporterów tego pisma. W toku prowadzenia sprawy ustalono ponadto, iż Marek Suszek (po wyjeździe "głównego figuranta sprawy", tj. Marka Redki) został łącznikiem pomiędzy Komitetem Obywatelskim "Solidarności" w Zamościu, a Regionem Środkowo-Wschodnim NSZZ "Solidarność" w Lublinie. W dniu 09.10.1989 materiały SOR "Tulipan" złożono w archiwum Sekcji "C" WZO WUSW Zamość pod sygn. 2491/II. IPN Lu 077/896 (2491/II).
Akta paszportowe Marka Suszka, zawierające dokumentację z lat 1986-1989. Znajduje się w nich informacja o zastrzeżeniu M. Suszkowi wyjazdów do wszystkich krajów świata (ZA-52/Z/88), wniesionym przez Wydział V WUSW Zamość i wydanym na okres od 26.09.1988 do 26.09.1990. Zastrzeżenie anulowano 13.10.1989. Do akt paszportowych dołączono też dokumenty o charakterze operacyjnym, m.in. Notatkę służbową z dnia 23.09.1988 o treści: "W dniu 1988.08.28 ob. Marek Suszek (...) podczas uroczystości kościelnych w Komarowie trzymał transparent z napisem >Solidarność<. Za powyższe Wydział Śledczy tut. WUSW sporządził wniosek do Kolegium d/s Wykroczeń z art. 61 KW". IPN Lu 362/40097 (EAZA 40097) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 11 kwietnia 2019 r. dotyczące Marka Zdzisława Suszka: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (212 Ppl/Lu/19).

.