Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Staszewski
Miejsce urodzenia: Godzimierz
Data urodzenia: 08-11-1951
Imię ojca: Edward
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Postój" zarejestrowanej 27.06.1976 pod numerem Sz 14705 przez Wydz. III KWMO w Szczecinie, prowadzonej w związku z incydentem przerwania pracy przez pracowników Szczecińskiej Stoczni Remontowej "Gryfia". W dniu 25.06.1976 wraz z rozpoczęciem porannej zmiany, pracownicy z Wydziału Maszynowego nie przystąpili do wykonywania swoich obowiązków, z czasem od pracy odstąpili również pracownicy z innych wydziałów stoczni, m.in. kotlarsko-rurarskiego czy elektrycznego. Główną przyczyną demonstracyjnego zawieszenia ciągłości pracy w stoczni były obawy pracowników, będące następstwem przemówienia premiera Jaroszewicza z dnia 24.06.1976, w którym zapowiadano m.in. znaczną podwyżkę cen art. spożywczych. Przerwa w pracy była kontynuowana także po godzinie 15.00, a jednym ze współorganizatorów strajku był Marian Staszewski, tokarz z wydziału kotlarsko-rurarskiego. W następstwie wypadków mających miejsce 25.06.1976 kierownictwo stoczni, we współpracy ze służbą bezpieczeństwa opracowało listę osób do zwolnienia w trybie natychmiastowym i ustawowym. W rezultacie dyscyplinarnie zwolniono 16 pracowników, w tym Mariana Staszewskiego, a 56 osobom wręczono zwolnienie w trybie ustawowym. Według informacji zawartych w dokumentacji prowadzonej sprawy, organizatorzy strajku utrudniali również prowadzenie rozmów pomiędzy kierownictwem, a załogą stoczni. Sprawa operacyjna, wszczęta w celu rozpoznania przyczyny zorganizowania przerwy w pracy przez stoczniowców i ustalenia jej głównych prowodyrów została zakończona 19.08.1977. Materiały sprawy złożono w archiwum wydz. "C" pod sygn. 10695/II. IPN Sz 0011/687 (10695/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Maria"/"Mania" o numerze rejestr. Sz 14753, prowadzona od 08.07.1976 w Wydz. III KWMO w Szczecinie, której głównym figurantem był Marian Staszewski, zatrudniony na stanowisku tokarza w Szczecińskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" w Szczecinie, na wydz. kotlarsko-rurarskim. Sprawa operacyjna prowadzona była z powodu incydentu przerwania pracy w dniu 25.06.1976 przez pracowników Wydziału Obróbki Mechanicznej stoczni "Gryfia", którzy w ten sposób chcieli zademonstrować swoje niezadowolenie spowodowane pogłoskami o wprowadzeniu znacznej podwyżki cen żywności. Pracownicy kontynuowali przerwę bez opuszczania terenu zakładu również po godzinie 15.00, a jaednym z inspiratorów kilkunastooosbowej grupy pracowników do podjęcia ww. działań był Marian Staszewski. Według informacji zawartych w dokumentacji prowadzonej sprawy, figurant miał również utrudniać prowadzenie konsultacji z przedstawiecielami kierownictwa zakładu. Marian Staszewski w kręgu pracowników stoczni był postrzegany, jako osoba bardzo negatywnie nastawiona wobec polityki Rządu i Partii, krytykujaca każdą decyzję podejmowaną przez władze PRL, który również w trakcie wydarzeń Grudnia 70' agitował za podjęciem strajku w stoczni. W toku dalszych wydarzeń za inspirowanie współpracowników do porzucenia obowiązków służbowych, Marian Staszewski, podobnie jak pozostali współuczestnicy zajść, został zwolniony ze stoczni w trybie natychmiastowym z dniem 01.07.1976. Służba bezpieczeństwa podjęła działania mające na celu pozbawienie możliwości podjęcia pracy przez Mariana Staszewskiego również w innych kluczowych zakładach. Figurant sprawy złożył odwołanie od decyzji dyscyplinarnego zwolnienia z pracy do Komisji Odwoławczej przy Prezydencie miasta Szczecina. Po rozprawie z dnia 05.08.1976 w czasie, której Komisja Odwoławcza wydała decyzję o oddaleniu wniosku, Marian Staszewski nie czynił kolejnych kroków odwoławczych, jak również nie podjął pracy w innym tzw. zakładzie uspołecznionym. Dalsza kontrola figuranta prowadzona była przez Komisariat MO w Szczecinie w ramach kontroli elementu niepracującego z uwagi na fakt, iż według służby bezpieczeństwa istaniało niebezpieczeństwo dalszego negatywnego oddziaływania ze strony Mariana Staszewskiego na inne osoby i prowadzenie wrogiej działności. Z godnie z informacjami zawartymi w notatce służbowej z 09.02. 1977 figurant sprawy miał wyjechać ze Szczecina do rodziny mieszkającej w Warszawie. Sprawę zdjęto z ewidencji 21.04.1977, a następnie 22.04.1977 złożono w archiwum Wydz. "C" w Szczecinie pod sygn. 10749/II. IPN Sz 0011/725 (10749/II).
.