Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Leski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 21-06-1912
Imię ojca: Juliusz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka zawiera akta kontrolno-śledcze dotyczące Kazimierza Leskiego i innych. Śledztwo było prowadzone w latach 1945-1957 przez Departament Śledczy MBP, Departament III KdsBP, a następnie Departament III MSW. Kazimierz Leski został zatrzymany 23.11.1945 przez funkcjonariuszy WUBP w Poznaniu, a następnie przekazany do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W trakcie śledztwa zarzucono mu to że " w czasie okupacji był szefem kontrwywiadu faszystowskiej organizacji konspiracyjnej >Muszkieterzy<". Kazimierzowi Leskiemu zarzucano również, kierował referatem wywiadów obcych "997" w KG Armii Krajowej w ramach którego rozpracowywał organizacje lewicowe PPR, GL, a następnie AL. Po 1945 roku "nie zaprzestał wrogiej działalności" i w ramach "nielegalnej organizacji WiN był szefem sztabu Obszaru Zachodniego". W dniu 3.02.1947 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie Kazimierz Leski został skazany na 12 lat więzienia oraz utratę praw publicznych. W 1952 roku został ponownie skazany za działalność w okresie okupacji na 10 lat pozbawienia wolności. W 1955 roku został zwolniony z więzienia "ze względu na stan zdrowia". IPN BU 0259/106 (MSW 1525/III) t. 2-3.
Teczka zawiera akta rozpracowania dotyczące rozpracowania członków wywiadu Armii Krajowej. Rozpracowanie prowadzone było w latach 1945-1959 przez Główny Zarząd Informacji LWP, następnie materiały przekazano do Departamentu II MSW. W aktach rozpracowania występuje osoba Kazimierza Leskiego ps. "Bradl", który w czasie wojny działał w strukturach wywiadowczych AK. Materiały zawierają protokół przesłuchania K. Leskiego z dnia 31.01.1946 przed funkcjonariuszami MBP dotyczący działalności wywiadu AK w latach 1943-1944. IPN BU 0192/541 t. 2 (19796/II/2).
Teczka zawiera akta prokuratora w sprawie karnej Kazimierza Leskiego w dn. 30.09.1952 oraz 12.10.1953 skazanego przez Sąd Wojewódzki dla miasta stołecznego Warszawy z artykułu 2 dekretu z 31.08.1944 pod zarzutami że jako szef wywiadu organizacji "Muszkieterzy" i kierownik "Referatu Wywiadów Obcych 997" w kontrwywiadzie KG AK, zajmował się rozpracowywaniem partyzantki radzieckiej, jej wywiadu wojskowego oraz powiązanych z tą partyzantką organizacji lewicowych, a w szczególności PPR, GL i AL oraz poszczególnych ich członków i przekazywanie uzyskanych materiałów wywiadowczych szefowi Muszkieterów, a później kierownictwu AK. W aktach znajdują się wyroki sądowe z 30.09.1952 oraz 12.10.1953, korespondencję z sądem i jednostkami penitencjarnymi z lat 1954-1955 w sprawie warunkowego zwolnienia K. Leskiego z więzienia, orzeczenia komisji lekarskiej, nakaz zwolnienia. IPN BU 507/240 (WT 137/54).
Teczka zawiera obszerne materiały sądowe i śledcze dotyczące członków Delegatury WiN zatrzymanych przez UB latem i jesienią 1945 roku. Wśród akt znajdują się materiały dotyczące Kazimierza Leskiego ps. "Bradl". Został zatrzymany przez WUBP w Poznaniu 23.11.1945 jako "aktywny członek AK i WIN". Podczas śledztwa oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz podziemnych organizacji "Muszkieterów", AK, rozpracowywanie organizacji lewicowych, a także kontynuowanie działalności wywiadowczej po zakończeniu wojny w ramach Delegatury Sił Zbrojnych oraz WiN i uchylanie się od służby wojskowej. 3.02.1947 Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał K. Leskiego na karę 12 lat więzienia, utratę praw publicznych i honorowych przez 5 lat oraz przepadek całego mienia, Decyzją z dnia 5.02.1947 prezydent RP skorzystał z prawa łaski i zmniejszył orzeczoną przez sąd karę do 6 lat pozbawienia wolności. Kazimierz Leski orzeczoną karę odbywał w więzieniu we Wronkach. Z więzienia został zwolniony po odbyciu całości kary 23.11.1951. Po wyjściu z więzienia ponownie zatrzymany przez funkcjonariuszy UB. 30.10.1952 Sąd Wojewódzki dla miasta stołecznego Warszawy skazał K. Leskiego na 10 lat więzienia z art 2 dekretu z 31.08.1944 "za współpracę z Niemcami". Orzeczoną karę odbywał w więzieniach we Wronkach, obozie pracy Jelcz-Laskowice oraz w więzieniu. 22.01.1955 został zwolniony z więzienia z powodów zdrowotnych. 17.06,1957 Kazimierz Leski w postępowaniu rehabilitacyjnym przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie został uniewinniony od stawianych mu zarzutów, w uzasadnieniu wyroku podano, że "złożone poprzednio przez świadków i oskarżonego zeznania stanowiące podstawę do wydania wyroków skazujących, zostały złożone w części obciążającej w warunkach przymusu fizycznego stosowanego przez oficerów śledczych byłego MBP i nie odpowiadają rzeczywistości". Rozporządzeniem Ministrów Sprawiedliwości i Obrony z 23 i 30.12.1969 zarządzono zatarcie skazania K. Leskiemu. 10.12.1991 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego unieważnił wyrok z 3.02.1947 wobec Kazimierza Leskiego. IPN BU 944/112 - IPN BU 944 /124 (Sr. 947/46), IPN BU 1019/92 (Cs.Un. 511/91).
Z zachowanych materiałów wynika, że w latach 1955-1961 Kazimierz Leski był rozpracowywany przez Departament III KdsBP, a następnie Departament III MSW w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. "Bradel". Rozpracowanie założono w celu inwigilacji aktywności K. Leskiego po wyjściu z więzienia w styczniu 1955 z uwagi na fakt, iż w czasie wojny wojny ww. był "szefem wywiadu Organizacji Muszkieterów", następnie pracował w wywiadzie AK. Po wojnie nadal pracował wywiadzie początkowo Delegatury Sił Zbrojnych, a następnie WiN. Za działalność skazany na 12 lat więzienia, więzienie opuścił w 22.01.1955 z uwagi na stan zdrowia. Jak zaznaczono w dokumentach rozpracowania "w więzieniu nadal wykazywał swą wrogą postawę w stosunku do PRL". W trakcie prowadzenia Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej wykorzystywano wobec K. Leskiego perlustrację jego korespondencji i donosy tajnych współpracowników. W latach 1959-1960 oficerowie Departamentu III MSW odbyli z ww. kilka spotkań sondażowych w celu werbunkowym. Do samego werbunku jednak nie doszło z uwagi na "niechęć ww. do mieszania się w sprawy polityczne" oraz stan zdrowia. 14.03.1961 zakończono prowadzenie Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. "Bradel" materiały przekazano do archiwum Biura "C" MSW do nr 36281/b. Powyższe materiały włączono w 1989 do sygnatury MSW 1525/III. Akta IPN BU 0259/106 t. 1, zapis z karty ewidencyjnej E-14 z kartoteki Biura "C" MSW.
Teczka zawiera materiały Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Muszkieter" (nr rejestr. 28339) prowadzonego w związku z rozpracowywaniem Kazimierza Leskiego przez Wydział IV Departamentu III MSW. Powodem rozpracowania były informacje z których wynikało, że K. Leski w latach 1968-1971 utrzymywał kontakty z dyplomatami USA. Ponadto z zebranych informacji wynikało, że w okresie okupacji był kierownikiem "referatu Wywiadów Obcych" krypt. 997 w Oddziale II AK. Po 1945 roku działał w WiN. Skazany na 12 lat więzienia. Miał kontakty ze środowiskami "grup syjonistycznych" i "reakcyjnego podziemia". 26.11.1974 zakończono prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Muszkieter" z uwagi na fakt, iż figurant "z powodów zdrowotnych wyłączył się z czynnego życia towarzyskiego i politycznego". 05.04.1975 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Biura "C" MSW do nr 48576/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 01208/1747 (48576/II).
Teczka zawiera opracowanie historyczne sporządzone przez Wydział "C" KWMO Poznań w 1978 roku na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW, dotyczące organizacji Wolność i Niezawisłość - Komenda Obszaru Zachodniego. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy i charakterystyka Kazimierza Leskiego ps. "Bradl". W okresie okupacji członek AK, brał udział w powstaniu warszawskim jako dowódca kompanii. W lutym 1945 objął stanowisko szefa sztabu Obszaru Zachodniego AK, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych. Od września 1945 był szefem Obszaru Zachodniego WiN. Równolegle do zajmowanego stanowiska w WiN pracował w Stoczni Gdańskiej jako inżynier budowy okrętów. "W nielegalnej organizacji WiN opracowywał instrukcje, utrzymywał ścisły kontakt z szefami podległych okręgów, odbierał od nich sprawozdania i udzielał wytycznych do pracy organizacyjnej". Zajmował się również pracą wywiadowczą i zbierał wiadomości stanowiące tajemnice państwową. 23.11.1945 aresztowany przez WUBP Poznań i przekazany do MBP w Warszawie. Wyrokiem WSR w Warszawie został skazany 3.02.1947 na 12 lat więzienia. IPN BU 0185/103, IPN Po 05/251 (Opracowanie Nr 103, p. 226).
Z zachowanych zapisów ewidencyjnych z kartoteki Bura "C" MSW, oraz zapisów z kartoteki Biura "B" MSW wynika, że Kazimierz Leski został odnotowany w latach 1968-1971 z powodu kontaktów z dyplomatami USA i RFN z ambasad w Warszawie. Zapis na kartach E-14/1 z kartoteki Bura "C" MSW, zapisy na kartach B-8 z kartoteki Biura "B" MSW.
.