Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Jerzy
Nazwisko: Schweitzer
Nazwisko rodowe: Kopczyński
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 31-07-1949
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Kopczyński w dniu 19.02.1969 został zarejestrowany pod nr By 6574 przez SB KMiP MO w Toruniu jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Żak”. Powód założenia KE: „w okresie zajść marcowych 1968 r. brał aktywny udział w organizowaniu nielegalnych wieców studenckich na UMK Toruń. Rozpowszechniał nieprawdziwe wiadomości o sytuacji w innych ośrodkach akademickich na terenie kraju. We wrogi sposób wypowiadał się o przywódcach Partii i Rządu PRL”. Wobec figuranta zastosowano kontakty i donosy ze strony tajnych osobowych źródeł informacji SB, operacyjną obserwację i kontrolę korespondencji oraz wniesiono tzw. zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. Ustalono, że Krzysztof Kopczyński „w okresie wydarzeń grudniowych [1970 r.] przebywał na terenie Gdańska, gdzie kontaktował się z osobami, które tendencyjnie naświetlały tamtejsze wydarzenia. Następnie przyjeżdżał do Torunia i w środowisku studenckim przekazywał nieprawdziwe informacje”. Dnia 8.11.1971 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia Wydziałowi III KW MO w Gdańsku, skąd 7.08.1972 KE zwrócono do KMiP MO w Toruniu. Materiały te zostały zarchiwizowane wraz z aktami śledczymi pod sygn. 5183/III w grudniu 1972. IPN By 070/4757 (5183/III) t. 2.
Akta śledztwa prowadzonego pod nr rej. RSD-14/70 w okresie od 30.06.1970 do 15.03.1971 przez Wydz. Śledczy KW MO w Bydgoszczy w sprawie dot. Krzysztofa Kopczyńskiego. Śledztwo zostało wszczęte w związku z oficjalnym zgłoszeniem przez administrację DS nr 9 UMK w Toruniu doniesienia „o poniżaniu i wyszydzaniu PRL przez studenta II roku Wydz[iału] Prawa UMK w Toruniu, który w okresie od maja do 22 czerwca 1970 r. w zamieszkanym pokoju nr 717 w Domu Studenta nr 9 wywiesił tekturowe plansze z wrogimi hasłami oraz flagę państwową z nakreślonymi na niej napisami o treści wrogiej”. Ponadto wymieniony brał aktywny udział „w organizowaniu nielegalnych wieców studenckich w Toruniu”. Postanowieniem Prokuratury Powiatowej w Toruniu z 17.12.1970 postępowanie zostało jednak umorzone. Materiały wraz z aktami operacyjnymi KE krypt. „Żak” zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Bydgoszczy w marcu 1971 pod sygn. 5183/III. IPN By 070/4757 (5183/III) t. 1.
Kwestionariuszu Ewidencyjny (KE) o krypt. „Toruńczyk” i nr rejestr. 6889, założony przez Wydz. III KS MO dnia 17.01.1973. KE został założony w związku z przechwyceniem przez Wydział „W” KS MO (zajmujący się kontrolą korespondencji) „ulotki o treści antyradzieckiej, przypuszczalnie pochodzącej z okresu wojny polsko-radzieckiej 1920 r., wykonanej na maszynie drukarskiej, oraz zalecenia dokonania z niej reprodukcji i nadesłania ich nadawcy występującemu pod imieniem >Krzysztof<”. Funkcjonariusze SB ustalili, że nadawcą listu był Krzysztof Kopczyński. W trakcie jego „kontroli operacyjnej” zastosowano operacyjną obserwację, technikę operacyjną (PT) i kontrolę korespondencji. Sprawę zakończono 19 lipca 1973 "przeprowadzeniem rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej" z jej figurantem. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KS MO pod sygn. 3134/III dnia 20 listopada 1974. IPN BU 0224/639 (3134/III) akta, IPN BU 01286/2655 (3134/3) mikrofilm.
W dniu 21.01.1977 Krzysztof Kopczyński został zarejestrowany przez Wydz. III KS MO jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia nr 16177 (bez kryptonimu). Sprawa ta dotyczyła „propagowania wrogich poglądów” na UW i „solidaryzowania się z grupą >Graczy< [tj. działaczy KOR]”. Dnia 31.01.1977 odstąpiono od dalszej inwigilacji K. Kopczyńskiego, a materiały zarchiwizowano w Wydz. „C” KS MO pod sygn. 4454/II. Materiałów o sygn. 4454/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Z treści akt paszportowych Wydz. Paszportów KW MO w Gdańsku wynika, że dnia 16.07.1976 Krzysztof Kopczyński otrzymał odmowę paszportu na wyjazd do Włoch i Francji, a 3.12.1976 – odmowę paszportu na wyjazd do Włoch. Powód: „wykorzystał paszport niezgodnie z celem, dla którego był wydany” - bo w roku 1975 przedłużył swój pobyt za granicą. W 1977 r. otrzymał zgodę na wyjazd do Włoch. Po wyjeździe odmówił powrotu do PRL i zamieszkał w NRF, gdzie uzyskał azyl. Z tych materiałów wynika również, że Krzysztof Kopczyński pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Wydz. II KW MO w Gdańsku oraz Wydz. III KS MO. IPN Gd EAGD 52856.
Z materiałów ewidencyjnych Wydz. Paszportów KW MO w Gdańsku wynika, że w roku 1977 Krzysztof Kopczyński wyjechał na pobyt czasowy do Włoch i odmówił powrotu do PRL. W związku z tym dnia 13.04.1979 KW MO w Gdańsku wniosła wobec niego tzw. zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. W zachowanych materiałach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o dacie odwołania zastrzeżenia. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 11.01.1980 został operacyjnie "zabezpieczony" pod nr 30418 przez Wydział II KW MO w Gdańsku. Dnia 23.01.1990 został wyrejestrowany. W zachowanych materiałach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o przyczynie rejestracji i charakterze zainteresowania SB. W grudniu 1985 na jednej z kart zanotowano uwagę: "zmiana obywatelstwa". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.