Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Lassota
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 08-10-1944
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Olga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 26.05.1983 rejestrowany pod nr 9289 jako osoba do SOS krypt. "Warsztat" założonej 26.10.1982, przerejestrowanej 22.06.1984 na SOR. Sprawę założono na "działalność w nielegalnych strukturach politycznych w regionie toruńskim" w PPGNiG (Przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) "Geofizyka" Toruń, którego ww. był pracownikiem. W zw. ze zmianą miejsca pracy Ref. V RUSW Toruń przekazał materiały dot. Jerzego Lassoty do Ref. VI RUSW Toruń, gdzie 14.12.1987 założono na niego SOS krypt. "Geolog" z zachowaniem numeru 9289. Sprawę krypt. "Warsztat" zakończono 25.10.1989. Materiały złożono w archiwum pod nr II-2455, następnie zostały zniszczone 11.01.1990 przez Wydz. SiA WUSW Toruń. Materiały sygn. 2455/II zniszczono. Wpis na podst. zapisów kart.-ewidencyjnych i akt IPN By 0104/292
Sprawa Obiektowa [SO] SO krypt. "Sosna" założona 27.06.1985 przez Ref. VI RUSW Toruń pod nr 12941 na "obiekty przemysłu drzewnego, leśnego i produkcji leśnej" na terenie Torunia w celu ich "operacyjnej ochrony", w tym na Ośrodek Remontowo-Budowlany Lasów Państwowych w Toruniu, którego ww. był pracownikiem. W sprawie obiektowej krypt. "Sosna" zachował się arkusz ewidencyjny z dnia 26.08.1988 dot. Jerzego Lassoty jako "osoby podlegającej internowaniu", której działalność opozycyjna ma "charakter ponadzakładowy". Sprawę "Sosna" zakończono 07.11.1989 "na podstawie decyzji wyższych przełożonych". IPN By 083/28 (72/IV).
Akta kontrolne dochodzenia Dochodzenie w sprawie ujawnienia struktur "Solidarności Walczącej" w Toruniu prowadzone w ramach akcji "Brzoza–3" ("Brzoza-III"). Jerzy Lassota objęty dochodzeniem ze względu na podejrzenie o przynależność do powyższej organizacji. 24.04.1987 przeszukany w miejscu zamieszkania. IPN By 082/172 (226/III).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 14.12.1987 rejestrowany do SOS krypt."Geolog" (założonej na podst. mat. przekazanych przez pion V RUSW Toruń) w zw. z tym, że "w przeszłości był bardzo aktywnym działaczem NSZZ >Solidarność<","jest jednym z inicjatorów założenia Niezależnego Ruchu Społecznego >Ziemia Chełmińska<". W zw. z powyższym był podejrzany, że może prowadzić "nielegalną działalność polityczną w nowym miejscu pracy, tj. w Ośrodku Remontowo-Budowlanym Lasów Państwowych w Toruniu". W celu objęcia go pełną kontrolą operacyjną podjęto współdziałanie z Wydz. III i Wydz. "W" WUSW Toruń oraz przeprowadzono dwie rozmowy ostrzegawcze. Sprawę zakończono 06.02.1989 - "figurant nie podejmuje prób działalności opozycyjnej na terenie zakładu pracy. Prowadzona przez niego działalność ma charakter ponadzakładowy, co pozostaje w zainteresowaniu innego wydziału". Materiały złożono w archiwum sygn. II-2252 i zmikrofilmowano sygn.2252/2. Dalszą kontrolę planowano prowadzić w ramach SO krypt. "Sosna", nr rej. To 12941. IPN By 081/1282 t. 1-2 (2252/II), IPN By 0104/292 (2252/2 mkf.).
Akta administracyjne Jerzy Lassota występuje w rejestrze przeszukań. Przeszukania w miejscu zamieszkania ww. dokonano 24.04.1987. IPN By 076/58
Akta paszportowe Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ (nr Z-I-1513) na okres od 25.07.1983 do 25.07.1985 na wniosek Ref. V KMMO Toruń ze względu na podejrzenie o prowadzenie "działalności antysocjalistycznej", i że "utrzymuje kontakty z członkami podziemia byłego NSZZ >Solidarność< na terenie PPGNiG >Geofizyka< w Toruniu. Rejestrowany jako figurant do nr 9289 do SOR krypt. >Warsztat<". Kolejne zastrzeżenie do WKŚ (nr Z-0936/86) otrzymał na okres od 11.10.1986 do 10.10.1988 na wniosek Ref. V RUSW Toruń ze względu na objęcie ww. rozpracowywaniem operacyjnym. EATO 21017
.