Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józefa
Nazwisko: Mielnik
Miejsce urodzenia: Suchodół
Data urodzenia: 04-01-1933
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Operacyjna ochrona ART (Akademia Roliniczo-Techniczna) w Olsztynie. J. Mielnik, pracownik naukowy ART, wymieniana jest jako członek NSZZ "Solidarność" przy Wydz. Zootechnicznym (w aktach znajduje się Deklaracja Członkowska Józefy Mielnik z 04.10.1980). W aktach znajdują się m.in. informacje dot. rozpracowywania J. Mielnik w ramach KE/SOR "Poborca", z których wynika, że wyżej wymieniona utrzymywała liczne kontakty z działaczami solidarnościowymi, uczestniczyła we wszystkich uroczystościach kościelnych ogłaszanych przez podziemie solidarnościowe jako "protestacyjne", manifestowała istnienie "Solidarności". W dn. 10.02.1985 podczas przeszukania mieszkania Józefy Mielnik odnaleziono nielegalne wydawnictwa, natomiast w dn. 26.04.1985 zatrzymano w jej mieszkaniu 6 osób z olsztyńskiego środowiska solidarnościowego – zatrzymana na 48 godzin. Z Józefą Mielnik przeprowadzano liczne rozmowy ostrzegawcze oraz podjęto operacyjne działania zmierzające do nieprzedłużenie jej umowy o pracę w ART. IPN Bi 065/4/1-15 (767/IV).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Od dn. 04.02.1982 kontrolowana przez Wydz. III KWMO w Olsztynie w ramach KE krypt. "Poborca" z uwagi na aktywną działalność w NSZZ "Solidarność". W dn. 10.01.1985 KE przekwalifikowano na SOR o tym samym kryptonimie. Prowadzenie sprawy operacyjnej zakończono z powodu legalizacji Związku. Mat. o sygn. 13580/II i mkf. o sygn. 13580/2 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kart.-ewidenc.
Akta tymczasowo aresztowanego Zatrzymana 22.02.1982 jako podejrzana o kontynuowanie działalności związkowej NSZZ "Solidarność" i sporządzanie nielegalnych ulotek. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Olsztynie z dn. 24.02.1982 tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Ostródzie. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 07.09.1982 skazana na 1 rok i 6 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Zwolniona z aresztu 07.09.1982. IPN Ol 54/31.
Akta sądowe W dn. 22.02.1982 Józefa Mielnik została zatrzymana jako podejrzana o kontynuowanie działalności związkowej NSZZ "Solidarność" i sporządzanie nielegalnych ulotek. Wskutek prowadzonego śledztwa oskarżona o to, że w dn. 13.12.1981 na terenie ART w Olsztynie działając wspólnie i w porozumieniu z osobami sporządziła za pomocą maszyny do pisania matryce do powielania ulotek wzywających społeczeństwo do nieposłuszeństwa i przeciwdziałania Dekretowi z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym, które zostały rozpowszechnione w miejscach publicznych. Za powyższe wyrokiem Sądu Rejonowego II Wydz. Karny w Olsztynie z dn. 07.09.1982 została skazana na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. W poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 22.02.1982 do 07.09.1982. Sąd Wojewódzki w Olsztynie wyrokiem z 15.12.1982 utrzymał w mocy wyrok I instancji. IPN Ol 89/2 (II K 844/82), IPN Ol 89/3 (II K 844/82).
Akta administracyjne Akta zawierają szyfrogramy kierowane przez Wydz. III KWMO/WUSW w Olsztynie do Wydz. I Departamentu III MSW. Józefa Mielnik wymieniana w Uzupełnieniu meldunku do SOR "Poborca" (dokument z 04.01.1986), z którego wynika, że zamierzała zorganizować akcję zbierania podpisów miedzy innymi pod apelem o akt łaski dla uwięzionych. Apel miał być skierowany do Sejmu PRL, podpisy zbierane w środowisku Olsztyna. W przypadku podjęcia przez Józefę Mielnik wyżej wymienionych działań zamierzano przeprowadzić z nią rozmowę ostrzegawczą. IPN BU 01232/162 (V DS. 163/91, 200/92).
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo dotyczące kolportażu nielegalnego pisma pt. "Agencja Informacyjna Solidarności" na terenie miasta Olsztyn i innych miejscowości woj. olsztyńskiego. Z ustaleń operacyjnych wynika, że od miesiąca sierpnia 1983 w Olsztynie działała nielegalna grupa tzw. "Olsztyńska" zorganizowana przez podziemne struktury NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze, której członkowie wykonywali i kolportowali wyżej wymienione pismo. Józefa Mielnik jest wymieniana w sprawie jako jedna z osób podejrzanych o przynależność do grupy "Olsztyńskiej". W dn. 18.02.1985 przeprowadzono w jej mieszkaniu przeszukanie podczas którego zakwestionowano szereg nielegalnych wydawnictw. Śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawców. IPN Bi 073/2 (5627/III), IPN Bi 0090/1051 (5627/3) - mkf.
Akta prokuratorskie Sprawa dotyczy rozpowszechniania w okresie od sierpnia 1983 do grudnia 1984 w Olsztynie i w innych miejscowościach woj. olsztyńskiego nielegalnych wydawnictw p.t. "Agencja Informacyjna Solidarności". Śledztwo wszczęła w dn. 21.12.1984 Prokuratura Wojewódzka w Olsztynie na wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Olsztynie i przekazała do prowadzenia wyżej wymienionemu Wydziałowi (nr sprawy RSD 38/84). W dn. 18.02.1985 w mieszkaniu Józefy Mielnik przeprowadzono przeszukanie i zakwestionowano szereg nielegalnych wydawnictw. Przesłuchiwana w charakterze świadka manifestowała swoją przynależność do NSZZ "Solidarność", natomiast na pozostałe pytania odmówiła udzielenia odpowiedzi. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie z dn. 30.04.1985 śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawców. IPN Ol 4/555 - IPN Ol 4/557 (Ds. 34/84).
Akta administracyjne Akta zawierają szyfrogramy sporządzone przez Wydz. III WUSW Olsztyn. W materiałach znajdują się m.in. informacje dotyczące SOR "Poborca". Z materiałów wynika, że ww. była skarbnikiem w Komisji Zakładowej NSZZ "S" przy ART w Olsztynie, organizowała zbiórkę pieniędzy na rzecz rodzin osób internowanych i represjonowanych za nieprzestrzeganie praw stanu wojennego, działała w Ośrodku Porad Prawnych przy Kościele Św. Józefa w Olsztynie, uczestniczyła w rocznicowych nabożeństwach kościelnych, była inicjatorką wyjazdów olsztyńskich działaczy "S" na uroczystości kościelne do Warszawy i Gdańska, pełniła funkcję regionalnego współpracownika Komitetu Helsińskiego. Za swoją działalności wielokrotnie zatrzymywana, przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze i przeszukania w jej mieszkaniu. Podczas rozpracowywania J. Mielnik funkcjonariusze SB wykorzystali podsłuch telefoniczny, obserwację operacyjną i kontrolę korespondencji. Prowadzenie SOR „Poborca” zakończono w związku z legalizacją „S”. IPN BU 01232/68 (spis 579/10/63).
Charakterystyka Charakterystyka działalności grup byłych członków NSZZ "Solidarność" działających na terenie woj. olsztyńskiego od 13.12.1981 do 1986. Józefa Mielnik jest wymieniana w Notatce Informacyjnej dotyczącej "Solidarności" przy Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz Kwestionariuszu osobowym (dokumenty z 11 i 12.05.1987). Po wprowadzeniu stanu wojennego brała udział w spotkaniu działaczy "Solidarności" ART w Olsztynie, na którym omawiano zorganizowanie akcji protestacyjnej oraz przygotowała matryce do sporządzenia ulotek. Za powyższe skazana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie na 1 rok i 6 mies. więzienia w zawieszeniu 2 lata. IPN Bi 065/198 (977/IV).
Materiały operacyjne Jednostki archiwlane o sygn. IPN Bi 086/117/1-2 oraz IPN Bi 086/117/7 (5627/II) zawierają materiały zakwestionowane podczas przeszukania dn. 18.02.1985 u Józefy Mielnik, m.in. książki, broszury, zdjęcia, kalendarze, biuletyny, pisma, ulotki - związane z działalnością w Solidarności. IPN Bi 086/117/1-2, IPN Bi 086/117/7 (5627/II)
.