Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Kazimierz
Nazwisko: Bazan
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 04-03-1943
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Mieczysława Bazana, działacza NSZZ "Solidarność", który po dobrowolnym przybyciu na wezwanie do KWMO w Katowicach, 13.12.1981 został zatrzymany na podstawie Decyzji nr Ko - 127, wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach i 14.12.1981 został skierowany do Ośrodka Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, na zasadzie art. 42 dekretu z 12.12.1981 o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego. Internowanie ww. zostało przeprowadzone w ramach ogólnopolskiej akcji krypt. "Jodła". Mieczysław Bazan, jako długoletni pracownik Huty "Zawiercie", nieprzerwanie od 06.06.1968, zatrudniony początkowo na stanowisku ślusarza, a następnie brygadzisty, w późniejszym czasie bardzo aktywnie zaangażował się w działalność na rzecz powołania związków zawodowych w rodzimym zakładzie pracy. W momencie powstania 09.09.1980 przy Hucie "Zawiercie" Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność", Mieczysław Bazan wszedł w jego skład. Prowadził aktywną agitację wśród załogi huty, a także rozpowszechniał antysocjalistyczne hasła. Następnie ww. został oddelegowany do pracy związkowej, obejmując wówczas funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność", powołanej przy Hucie "Zawiercie". Ponadto, jako członek Komisji Koordynacyjnej współorganizował akcje strajkowe, a jako delegat regionu śląsko-dąbrowskiego brał udział w Wojewódzkim Zjeździe oraz I Krajowym Zjeździe NSZZ "Solidarność", który miał miejsce jesienią 1981 w Gdańsku. Działalność Mieczysława Bazana na rzecz "Solidarności" stanowiła główną przyczynę jego internowania. W aktach zawarto również informację, iż pomimo złożonej przez ww. skargi na decyzję o internowaniu, Minister Spraw Wewnętrznych postanowił utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję , wówczas Mieczysław Bazan zapowiedział podjęcie strajku głodowego z dniem 01.03.1982, który miał być kontynuowany aż do momentu zwolnienia z internowania. W 04.1982 ww. został przeniesiony do OO. w Zabrzu, a 11.06.1982 został zwolniony z internowania na podstawie decyzji nr 109/82 o uchyleniu internowania z dnia 11.06.1982. Materiały archiwalne złożono w archiwum wydz. "C" KWMO Katowice pod sygn. 38889/II. IPN Ka 036/2645 (38889/II).
Akta osobowe internowanego Mieczysława Bazana, który ze względu na swą aktywną działalność na rzecz utworzenia związków zawodowych w Hucie "Zawiercie", został internowany 14.12.1981 w ramach akcji krypt. "Jodła". Internowanie ww. przeprowadzono na podstawie decyzji nr Ko - 127, wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego KW MO w Katowicach. Mieczysław Bazan w początkowym okresie internowania tj. od 17.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, a następnie w kwietniu 1981 został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu. W aktach znajduje się informacja o podjęciu przez Mieczysława Bazana z dniem 01.03.1982 strajku głodowego. Przyczyną rozpoczęcia głodówki przez internowanego było negatywne rozpatrzenie jego odwołania w sprawie decyzji o internowaniu, które Mieczysław Bazan skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych. W aktach zawarto również prośby o widzenie oraz kartę abulatoryjną internowanego. Ponadto dane personalne Mieczyslawa Bazana z racji jego internowania widnieją również na karcie depozytowej o nr 5055, wystawionej do nr konta 20/82 przez depozytora OO w Strzelcach Opolskich. Mieczysław Bazan z internowania został zwolniony w dniu 11.06.1982. IPN Ka 43/289, IPN Ka 42/31 (9/81, 20/82, karta dep. nr 5055).
Materiały sprawy operacyjnej , zarejestrowanej 25.09.1962 i prowadzonej początkowo przez Wydz. V - 1 KM MO Zawiercie a następnie przez Sekcję VI ds. SB RUSW w Zawierciu, jako teczka zagadnieniowa o nr rej. Ka 5500, którą dnia 26.02.1979 przerejestrowano na Sprawę Obiektową krypt. "Marten" . W zapisach ewidencyjno - kartotecznych zawarto informację dot. rozmowy profilaktyczno - ostrzegawczej, którą 10.03.1984 przeprowadzono w ramach ww. sprawy operacyjnej z Mieczysławem Bazanem, aktywnym działaczem b. "Solidarności" , byłym członkiem KOR-u, internowanym z powodu swej antysocjalistycznej działalności. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Informator sporządzony w Biurze "C" MSW w roku 1984, zawierający krótkie charakterystyki poszczególnych delegatów na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność", który odbył sie w dwóch turach we wrześniu i październiku 1981 w Gdańsku. Jednym z delegatów był Mieczysław Bazan, pracownik Huty "Zawiercie", zatrudniony na stanowisku brygadzisty, aktywny działacz NSZZ "Solidarność", w który pełnił funkcje członka Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Wydziałowej oraz Komisji Koordynacyjnej. Mieczysław Bazan reprezentował region śląsko-dąbrowski. W informatorze zawarto również informację o internowniu ww. w okresie 14.12.1981-11.06.1982. IPN Sz 0012/260 t. 2 (1027/IV).
.