Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Waśniewski
Miejsce urodzenia: Goniądz
Data urodzenia: 25-10-1936
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Znany/a też jako:
Tadeusz Waśniewski
urodzony/a 21- 10-1936

Tadeusz Waśniewski
urodzony/a 1939


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo dotyczące członków młodzieżowej organizacji pn. "Wolny Orzeł Polski" [WOP] działającej w okresie 06.1953 - 21.05.1954 na terenie Goniądza. Według ustaleń UB organizacja WOP zajmowała się walką z ustrojem Polski Ludowej poprzez kolportaż ulotek, niszczenie komitetów partii i wrogie wystąpienia podczas świąt państwowych. T. Waśniewski ps. "Sobieski" był jednym z założycieli i członkiem organizacji WOP. Z ramienia organizacji 24.09.1953 uczestniczył we włamaniu do siedziby KG PZPR w Goniądzu (wyniesiono dokumenty partyjne, m.in. ewidencję członków partii), 11.01.1954 we włamaniu do budynku szkoły w Goniądzu (wyniesiono maszynę do pisania). Zatrzymany 24.03.1954 przez funkcjonariuszy KPMO w Ełku. Śledztwo zakończono 29.07.1954 sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem sprawy do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku. 04.08.1954 podprokurator WPR zatwierdził sporządzony przez oficera śledczego WUBP Białystok akt oskarżenia i skierował sprawę do WSR w Białymstoku. IPN Bi 015/522 (KSL 13435), IPN Bi 015/525 (KSL 13445), IPN Bi 07/1502 (2263/III).
Akta sądowe Wyrokiem WSR w Białymstoku z 20.08.1954 został skazany na karę łączną 4 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata i przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa za to, że od czerwca 1953 do 24.03.1954 „przedsięwziął szereg czynności przygotowawczych do zmiany przemocą ustroju PRL, jako jeden z członków kontrrewolucyjnej organizacji >>WOP<< (...), sporządzał ulotki o treści antypaństwowej oraz zdemolował lokal KG PZPR w Goniądzu” oraz za to, że z budynku szkoły w Goniądzu wyniósł maszynę do pisania. Wyrok uprawomocnił się 28.09.1954. Na mocy amnestii karę złagodzono do 3 lat pozbawienia wolności. Przebywał w Więzieniu w Białymstoku, w Jaworznie, w Ośrodku Pracy Więźniów w Czeladzi, w Milowicach, w więzieniu w Gliwicach i Strzelcach Opolskich. Zwolniony warunkowo 08.11.1956. IPN Bi 212/5410/1-2 (Sr 94/54).
Charakterystyka Charakterystyka nr 25 nielegalnej młodzieżowej organizacji WOP działającej w okresie 06.1953 - 21.05.1954 na terenie Goniądza. Celem działalności tej organizacji była walka z ustrojem socjalistycznym poprzez opracowywanie i rozpowszechnianie ulotek antypaństwowych, antysocjalistycznych i godzących w tzw. przyjaźń polsko-radziecką. Tadeusz Waśniewski ps. "Sobieski", działając z ramienia WOP uczestniczył we włamaniu do siedziby KG PZPR w Goniądzu oraz we włamaniu do szkoły w Goniądzu. Członkowie WOP zostali zatrzymani i skazani na karę więzienia. IPN Bi 019/58/1-2.
Akta operacyjne Teczka "Gotowość" zawiera materiały dotyczące przygotowań KWMO w Białymstoku do wprowadzenia stanu wojennego. Tadeusz Waśniewski jest wymieniany w: meldunku dotyczącym przebiegu operacji krypt. "Jodła", wykazie osób przewidzianych do internowania w pierwszej kolejności, wniosku Naczelnika Wydz. III KWMO w Białymstoku o internowanie i wykazie osób, na które zostały wystawione wnioski o internowanie. IPN Bi 047/2227 (212/1).
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczy Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Region Białystok. T. Waśniewski był inwigilowany w ramach ogólnopolskiej operacji "Lato-80" jako delegat na walny zjazd NSZZ "Solidarność" Region Białystok w czerwcu 1981. IPN Bi 011/66 (351/IV). Akta szczątkowe, brak w nich nazwiska ww. Wpis na podst. zapisów kartot.
Sprawa Obiektowa [SO] SO krypt. "Klan", 24.08.1982 przemianowana na "Związek", dotyczy operacyjnej ochrony działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Tadeusz Waśniewski jako delegat Regionu Białystok na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" występuje w dokumentach dotyczących czynności operacyjnych prowadzonych przez grupę operacyjną MSW i KWMO Gdańsk w zakresie tzw. ochrony II tury I Zjazdu NSZZ "Solidarność". IPN Gd 003/166 (185/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany w ramach SOS krypt. "Rozrabiaka" z powodu prowadzenia "negatywnej działalności politycznej". Materiały o sygn. 2541/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany 13.12.1981 na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Białymstoku z powodu, że "mógłby podjąć aktywne działania skierowane przeciwko władzy i porządkowi prawnemu". Wykonanie decyzji zlecono funkcjonariuszom KWMO w Białymstoku. W okresie 13.12.1981 - 05.01.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Białymstoku, 05.01.1982 - 31.03.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Zwolniony z internowania 31.03.1982. IPN Bi 07/264 (653/III).
Akta internowanego W okresie 13.12.1981 - 05.01.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Białymstoku, 05.01.1982 - 31.03.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Zwolniony z internowania 31.03.1982. IPN Bi 49/42, IPN Bi 6/46, IPN Bi 6/3.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany w ramach SOS krypt. "Bumerang" jako b. członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku, jeden z sygnatariuszy "Apelu 100" - petycji wystosowanej w 1985 przez działaczy NSZZ "Solidarność" do Krajowej Komisji Wyborczej ws. bojkotu wyborów do sejmu PRL. Celem założenia sprawy było ustalenie czy rzeczywiście podpisał się on pod ww. petycją. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Akta SOS krypt. "Bumerang" o sygn. arch. 3277/II zostały zniszczone, zachowały się meldunki operacyjne przesyłane przez Wydz. III WUSW w Białymstoku do Departamentu III MSW w Warszawie. IPN BU 01232/14 (mkf 579/2, t. 9).
Akta administracyjne Materiały dotyczące NSZZ "Solidarność" Region Białystok. T. Waśniewski występuje w szyfrogramie do Biura Studiów SB MSW Warszawie z 14.09.1985 jako jeden z sygnatariuszy "Apelu 100". Podczas rozmowy ostrzegawczej, prowadzonej w obecności swojego przełożonego - prorektora Politechniki Białostockiej i sekretarza Komitetu Uczelnianego PZPR, odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. IPN Bi 0037/186/1.
.