Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Majle
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 03-03-1952
Imię ojca: Tadeusz
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Majle został zarejestrowany 25.02.1974 pod nr. 8128 przez Wydział III SUSW w Warszawie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Samorząd" (nr 6898). Podstawą do rejestracji było "utrzymywanie kontaktów z "Komandosami" i przeciwnikami integr. ruchu młodzież.". Materiały dotyczące M. Majle wyłączono ze sprawy i przesłano 11.01.1977 do z-cy oddz. WSW Białystok. Brak zachowanych dokumentów, wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Marek Majle otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (W.K.Ś) wniesione przez Wydział III KSMO w związku ze Sprawą Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o nr. 6898. Zastrzeżenie o nr. Z-I-633/78/76 wniesiono na okres od 04.02.1976 do 04.02.1978. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Marek Majle występuje w materiałach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Żołnierka" (nr rejestracyjny 16289) dotyczącego innej osoby. Kwestionariusz był prowadzony przez Wydział III KSMO w Warszawie. Marek Majle figuruje w aktach jako kontakt głównej figurantki sprawy. Materiały zarchiwizowano pod sygnaturą 5314/II. Wpis z 20.03.1978 na podstawie zapisu kartotecznego na karcie E 14/1. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Spółdzielnia” (nr rejestracyjny 33466) została założona przez KSMO w Warszawie w związku z działalnością Marka Majle (i innych) związaną z drukowaniem i kolportażem ulotek w miejscu pracy - Spółdzielni Inwalidów „Wspólna Sprawa”. Sprawę wszczęto na podstawie niepotwierdzonej informacji z 04.04.1982 dostarczonej do Wydziału III KSMO przez Wydział Kryminalny, z której wynikało, iż w Spółdzielni Inwalidów „Wspólna Sprawa” drukowane są nielegalne ulotki oraz odezwy sygnowane przez NSZZ Solidarność. W wyniku prowadzonych działań operacyjnych ustalono, że działania te inspirowane były przez Marka Majle, vice przewodniczącego byłej komisji zakładowej związku oraz członka KSS-KOR. M. Majle podczas spotkań organizowanych w lutym 1982 poza zakładem pracy przekonywał zebranych o konieczności kontynuowania działalności zawieszonego związku oraz wydawania ulotek i „innych pism związanych z działalnością podziemną”. 4 listopada 1982 mieszkanie Marka Majle zostało poddane przeszukaniu, podczas którego „zakwestionowano” materiały wskazujące na powiązania z podziemnymi strukturami „Solidarności”. Na podstawie tych materiałów i wcześniejszych zeznań dotyczących M. Majle uznano jego działalność za wymierzoną „p-ko bezpieczeństwu Państwa” i 05.11.1982 wniesiono o internowanie i osadzono w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, gdzie przebywał do 11.12.1982. Wypuszczony na mocy decyzji o uchyleniu internowania z 03.12.1982. W materiałach SOS znajduje się też notatka z analizy akt paszportowych Marka Majle z 22.10.1982, z której wynika że otrzymał on zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych (KK) w okresie od 22.03.1974 do 21.03.1976 (uzasadnione „utrzymywaniem kontaktów z byłymi >Komandosami< w kraju i za granicą”) oraz kolejne w czasie od 04.02.1976 do 04.02.1978 („postawa antysocjalistyczna”). IPN BU 01322/2241 (6736/2) mikrofilm.
Akta internowanego Marka Majle. Internowany na mocy decyzji nr 107/M/82 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Warszawie. Materiały zawierają obszerne uzasadnienie wydania decyzji, w którym znajdują się informacje o działalności M. Majle. Do chwili wprowadzenia stanu wojennego był on aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, delegatem na I Walny Zjazd w Regionie Mazowsze. Po wprowadzeniu stanu wojennego zabezpieczył i ukrył dokumentację związkową w miejscu pracy. Od lutego 1982 próbował organizować w Spółdzielni „Wspólna Sprawa” grupę drukującą ulotki i nielegalne opracowania. Po przeszukaniu mieszkania M. Majle uzyskano materiały świadczące o powiązaniu go z podziemnymi strukturami „Solidarności” w związku z czym, jako „zagrażającemu porządkowi publicznemu” wniesiono o internowanie. Od 06.11.1982 do 11.12.1982 przebywał w ośrodku odosobnienia Warszawa-Białołęka. IPN BU 0787/282 (3753/III).
Akta penitencjarne. Marek Majle został internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Warszawie (nr 107/M/82) i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Zatrzymany 06.11.1982 i umieszczony w ośrodku odosobnienia, gdzie przebywał do 11.12.1982. Akta tymczasowo aresztowanego zawierają: decyzję o internowaniu, której podstawą było "prowadzenie działalności sprzecznej z obowiązującymi przepisami prawa", kartę depozytową, kartę ambulatoryjną oraz kartę ewidencji korespondencji. IPN BU 448/358.
.