Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni Józef
Nazwisko: Jędrzejewski
Miejsce urodzenia: Rzeżęcin
Data urodzenia: 12-10-1937
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne KWMO w Gdańsku krypt. "Gotowość" dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego (m.in. wykazy internowanych, plany rozmów ostrzegawczych, wykazy osób przewidzianych do internowania, wykazy zatrzymanych). Antoni Jędrzejewski znajduje się na listach osób internowanych. W aktach znajduje się również arkusz ewidencyjny osoby internowanej, gdzie napisano m.in., że „wymieniony prowadzi aktywną wrogą działalność na rzecz KPN. Stwierdza, że powinna nastąpić zmiana rządu przez zbrojne powstanie. Podejrzewany jest o prowadzenie kolportażu wydawnictw niezależnych”. W aktach znajduje się też negatywna opinia z dnia 31.12.1981, rekomendująca utrzymanie w mocy internowania Antoniego Jędrzejewskiego, stwierdzająca m.in, że podstawą internowania było: udział w akcji strajkowej w miesiącu sierpniu 1980, pełnienie funkcji przewodniczącego NSZZ „Solidarność” KZ Szefostwa Ruchu i nieetatowego członka Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” GSR (Gdańskiej Stoczni Remontowej). "Pełniąc powyższe funkcje związkowe wym. wielokrotnie deklarował się po stronie radykalnych sił >Solidarności< oraz brał czynny udział w organizowaniu strajku okupacyjnego w Gdańskiej Stoczni Remontowej po 13.12.1981 nawołując do ostatecznej rozprawy z Rządem i PZPR". IPN Gd 0207/10 t. 1 (911/2, 156/10).
Antoni Jędrzejewski pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej został internowany 13.12.1981 i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku na mocy decyzji nr 509 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ze względu "na uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności w czasie obowiązywania stanu wojennego nie będzie przestrzegał porządku prawnego lub będzie prowadził działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa lub obronności państwa", gdyż „podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego”. 29.04.1982 Komendant Wojewódzki MO w Gdańsku uchylił ww. decyzję o internowaniu i ww. został zwolniony z Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. IPN Gd 159/116.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Renesans" przemianowana na "Mrowisko" nr rejestr. 42220 założona 19.01.1982 i prowadzona przez Wydz. III"A"/ V/ Inspektorat 2 KW MO/WUSW w Gdańsku. Sprawa dotyczyła zadań i działań operacyjnych przeciwko NSZZ "Solidarność" w woj. gdańskim w postaci inspirowania i tworzenia struktur związkowych aprobowanych przez SB. Zawiera m.in. wykazy członków NSZZ "Solidarność", wykazy osób internowanych, poszukiwanych do internowania, doniesienia agenturalne, analizy pracy operacyjnej, wykazy osób aresztowanych itp. Sprawę zakończono 04.05.1985. Antoni Jędrzejewski figuruje z imienia i nazwiska w "Wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku”. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Meldunki dzienne Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku za okres 13.12.1981-23.12.1982, dotyczące akcji o kryptonimie "Jodła" związanej z internowaniem osób zamieszkałych lub przebywających na terenie województwa gdańskiego oraz akcji o kryptonimie "Klon" polegającej na przeprowadzaniu rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji. Antoni Jędrzejewski występuje na listach internowanych. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4).
.