Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Wojciech
Nazwisko: Wdowiak
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 22-04-1949
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "P-W", zarejestrowanej 01.09.1975 pod nr. Ra 465 i prowadzonej kolejno przez Wydz. III, Wydz. III A KWMO w Radomiu, Wydz. V oraz Wydz. ds. Ochrony Gospodarki WUSW w Radomiu. Sprawę prowadzono w związku z ochroną operacyjną Zakładów Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu (późniejszych Zakładów Metalowych "Łucznik"), mającego status zakładu specjalnego, w którym wytwarzano różnego rodzaju broń, sprzęt dla wojska, metalowe części jak również maszyny do szycia oraz maszyny do pisania. Głównym celem powziętych działań było zapobieganie i rozpoznawanie ewentualnej wrogiej działalności ze strony pracowników zatrudnionych w powyższym zakładzie, jak również "zapewnienie ochrony przed incydentami penetracji zakładu z zewnątrz". Prowadzono także czynności mające na celu kontrolę operacyjną osób, które utrzymywały częste kontakty z przedstawicielami państw kapitalistycznych jak również zapobieganie nieprawidłowościom w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W jednostce archiwalnej Jerzy Wdowiak (zarejestrowany do sprawy 26.01.1981 pod nr rej. Ra 7218) wymieniany jest na trzech kartach, kolejno na schemacie przedstawiającym organizację Wydz. Utrzymania Ruchu Energetycznego - jako mistrz automatów i zabezpieczeń, następnie na schemacie organizacyjnym Wydz. E-3 i w spisie osób odpowiedzialnych za urządzenia energetyczne. Długoletnia inwigilacja zakładu, w czasie której corocznie aktualizowano wszystkie materiały została zaniechana w związku ze zmianą zainteresowań operacyjnych Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW w Radomiu, na wniosek z 24.01.1990. Materiały sprawy złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Radomiu 08.02.1990 pod sygn. 1093/IV. Sam Jerzy Wdowiak został wyrejestrowany ze sprawy we wcześniejszym okresie i objęty indywidualną kontrolą w ramach KE "Brzytwa". IPN Ra 08/10789 (1093/IV).
Materiały Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Brzytwa" (nr rej. Ra 7218), prowadzonego od 11.11.1982 przez Wydz. III A KWMO w Radomiu. Powyższą sprawę wyodrębniono ze Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "P-W" o nr rej. Ra 465, prowadzonej na Zakłady Metalowe im. gen. Waltera w Radomiu. Działania operacyjne podjęte w ramach KE krypt. "Brzytwa", polegające na objęciu ochroną operacyjną Jerzego Wdowiaka w filii ZM "Walter", tj. Zakładu Maszyn do Pisania "Facit", skupione zostały wokół zagrożenia wrogiej działalności ze strony wybranego 05.12.1980 zarządu Komitetu Zakładowego NSZZ "Solidarność", którego przewodniczącym został Jerzy Wdowiak, zatrudniony w powyższych zakładach od 1976 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Solidarności, Jerzy Wdowiak nadal utrzymywał ożywione kontakty z członkami związków i reprezentował wrogą postawę wobec PZPR i ogólnej sytuacji w kraju. Ponadto ww. sprawujący obowiązki mistrza zakładowego wydziału, cieszył się wśród swoich współpracowników dużym poważaniem, a w kwestii dot. "Solidarności" reprezentował nieprzejednaną postawę. Powyższy fakt stanowił przyczynę przerejestrowania 11.11.1982 wymienionego ze Sprawy Obiektowej na Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. "Brzytwa", który następnie prowadzono w Wydz. V. Figurant sprawy zajmował sie również kolportażem nielegalnej prasy podziemnej, m.in. "Tygodnika Mazowsze" wśród pracowników wydziału elektrycznego E-3, za które pobierał różne kwoty pieniężne , przekazywane następnie na podziemną działaność "Solidarności". Jerzy Wdowak, po ogłoszeniu stanu wojennego był również jednym z głównych inicjatorów manifestacji, organizowanych w Zakładach Metalowych, które polegały głównie na opuszczaniu miejsca pracy przez robotników i przemarszu pod pomnik pamięci osób pomordowanych w czasie II wojny światowej na terenie macierzystego zakładu. W trakcie prowadzonych działań operacyjnych z figurantem sprawy przeprowadzono kilka rozmów ostrzegawczych. Iwigilację Jerzego Wdowiaka w ramach KE zakończono ma podstawie wniosku o zaniechanie dalszej kontroli z dnia 18.11.1985, następnie 19.11.1985 sprawę zdjeto z ewidencji, a materiały złożono w archiwum wydz. "C" WUSW w Radomiu pod sygn. 661/II. IPN Ra 05/566 (661/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Jesień", zarejestrowana 11.11.1981 pod nr. Ra 2799 i prowadzona kolejno przez Wydz. III i Wydz. V KW MO w Radomiu. Sprawę operacyjną wszczęto w celu pozyskania kluczowych informacji dot. nastrojów, jakie panowały wśród mieszkańców Radomia, w szczególności pracowników największych zakładów produkcyjnych miasta. W treści raportów sporządzanych w trakcie prowadzonej sprawy, przesyłanych następnie do MSW w Warszawie, skupiano sie przede wszystkim na kwestiach związanych z poglądami pracowników radomskich zakładów na temat kondycji polskiej gospodarki i finansów państwa, postawy wobec PZPR i planowanych podwyżek jak również wobec aktywistów z kręgu NSZZ "Solidarnośc". Działania operacyjne oscylowały także wokół pozyskania informacji o planowanych strajkach i wiecach w poszczególnych zakładach pracy, o incydentach negatywnych wypowiedzi i oznak jawnego niezadowolenia wobec sytuacji, jaka panowała wówczas w kraju. W notatkach służbowych, sporządzanych w toku niniejszej sprawy, widnieją zapisy dot. Jerzego Wdowiaka, inżyniera zatrudnionego w Zakładach Metalowych im. gen . "Waltera" w Radomiu. Jerzy Wdowiak wymieniany jest, jako nieprzejednany działacz "Solidarności", szczególnie zaangażowany w działanośc związkową, negatywnie ustosunkowany do partii, Związku Radzieckiego i ogólnej sytuacji panującej w Polsce. Sprawę operacyjną zakończono 31.12.1981, a materiały złożono w archiwum wydz. "C" KWMO w Radomiu pod sygn. 784/IV. IPN Ra 08/782 t. 18 cz. 1 i 2 (784/IV).
Akta kontrolne czynności sprawdzających w sprawie działań prewencyjnych, podjętych w 1983 roku przez funkcjonariuszy Wydz. Śledczego wraz z wydziałami operacyjnymi KWMO w Radomiu przed uroczystościami pierwszomajowymi, w ramach tzw. akcji "Klon-II". Jerzy Wdowiak figuruje na liście osób objetych akcją "Klon-II", które zatrudnione były w obiektach ochranianych przez sekcję VI wydz. KWMO w Radomiu. W notatce dot. Jerzego Wdowiaka widnieje informacja o jego zatrudnieniu w Zakładzie Maszyn do pisania, na wydz. Elektrycznym E-3 na Gołębiowie. Działania operacyjne podjęte przez Służbę Bezpieczeństwa miały na celu wyeliminowanie osób stanowiących szczególne zagrożenie dla porządku publicznego w trakcie obowiązywania stanu wojennego w państwie, zwłaszcza w czasie uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych. Wobec osób z kręgu tzw. "elementu wrogiego państwu" na dzień 30.04.1983 na terenie Radomia zaplanowano przeprowadzenie przeszukań, rozmów profilkatycznych i zatrzymań. Akta sprawy złożono 27.02.1984 do archiwum Wydz. "C" WUSW w Radomiu pod sygn. 109/III. IPN Ra 04/108 (109/III).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Siatka" o nr rej. Ra 7859, wszczęta w Wydz. II KWMO w Radomiu 17.05.1983, a następnie prowadzona przez Wydz. V WUSW w Radomiu pod nadzorem Wydz. VIII Dep. V MSW w Warszawie. Działania operacyjne w ramach powyższej sprawy wszczęto w związku z podejrzeniem kolportażu nielegalnych wydawnictw przez grupę pracowników z Radomskiej Wytwórni Telefonów "Telekom", którzy nielegalną prasę mieli otrzymywać bezpośrednio z Warszawy. W toku prowadzonych działań operacyjnych ustalono, iż pracownicy "Telekomu" dzięki nawiązaniu licznych kontaktów z byłymi działaczami "Solidarności" z terenu Radomia i Warszawy, weszli w skład nielegalnej struktury, której działalność wymierzona była w interesy polityczne kraju. W materiałach sprawy widnieją również dane Jerzego Wdowiaka, który wymieniany jest jako były działacz "Solidarności" z Zakładów Metalowych "Walter" w Radomiu, będący w zainteresowaniu Wydz. V WUSW w Radomiu oraz utrzymujący kontakty z działaczami podziemia z "Telekomu". Sprawę zakończono w dniu 07.02.1986 na podstawie wniosku z 28.01.1986, a materiały złożono do archiwum wydz. "C" WUSW w Radomiu pod sygn. 678/II. IPN Ra 05/578 (678/II).
Materiały administracyjne, wytworzone w Wydziale Śledczym KWMO w Radomiu, począwszy od 1975 roku, stanowiące m.in. zbiór charakterystyk poszczególnych osób - negatywnie ustosunkowanych do PRL-U, które sporządzono w trakcie przygotowań do przeprowadzenia akcji "Wrzos", mającej na celu internowanie wcześniej wytypowanych przez SB osób z terenu woj. radomskiego, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. Akta zawierają również listy osób przeiwdzianych do internowania, zatrzymania prewencyjnego, tymczasowego aresztowania bądź przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych (personalia Jerzego Wdowiaka widnieją na wykazie z 12.11.1981). W materiałach administracyjnych Jerzy Wdowiak figuruje również w notatce służbowej, w której zawarto informacje o miejscu jego zatrudnienia oraz funkcji sprawowanej w ramach działalności w NSZZ "Solidarnosć" przy Zakładzie Maszyn do Pisania w Gołębiowie (będacym filią Zakładów Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu). Jerzy Wdowak wymieniany jest, jako szczególnie zaangażowany i nieprzejednany działacz "Solidarności". Ponadto także w jednym z dokumentów, datowanym na 28.12.1982, zawierającym wykaz dokumentacji przeznaczonej na mocy decyzji nr 072/82 do przekazania do archiwum, pod poz. 66 wymieniany jest Jerzy Wdowiak. Powyższą dokumentację stanowią notatki służbowe i charakterystyki sporządzane na temat wybranych osób i ich stosunku wobec panującej wówczas w Polsce sytuacji politycznej i społecznej. IPN Ra 02/16, IPN Ra 02/18. IPN Ra 02/31, IPN Ra 02/25 (54/Ad, 83/Ad, 76/Ad).
Akta administracyjne w formie informatora, zawierającego krótkie charakterystyki poszczególnych delegatów na I krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność", który miał miejsce w dwóch turach we wrześniu i październiku 1981, w Gdańsku. Jednym z delegatów był Jerzy Wdowiak, nr mandatu 2601, zatrudniony na stanowisku mistrza w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu, zaangażowany w działalność na rzecz NSZZ "Solidarność", w ramach której pełnił funkcję etatowego przewodniczącego Komisji Zakładowej w radomskich Zakładach Metalowych, których był pracownikiem. IPN SZ 0012/260 t. 2 (1027/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Komisja" o nr rej. Ra 11708, zarejestrowanej 16.03.1987 w Wydz. V WUSW w Radomiu i wszczętej w celu potwierdzenia informacji dot. powołania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarności" w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu. Radomski zakład, mający status zakładu specjalnego był pod stałą obserwacją ze strony Służby Bezpieczeństwa, która skrupulatnie badała każde podejrzenie wrogiej działalności ze strony pracowników zakładu. W przypadku potwierdzenia antypaństwowej działalności, podejmowano czynności mające na celu jej neutralizację. Czynnikiem inicjującym powyższą sprawę operacyjną był kolportaż na terenie radomskiego zakładu nielegalnego pisma "Zgoda", sygnowanego przez Komitet Zakładowy NSZZ "Solidarność" Zakładów Metalowych "Walter" w Radomiu. W materiałach operacyjnych personalia Jerzego Wdowiaka widnieją w dwóch natatakach służbowych SB, w pierwszej dot. składu dawnego Prezydium Komisji Zakładowej w ZM "Walter" z 1981 roku, w drugiej dot. członków Komieteu Zakładowego NSZZ "Solidarność" ww. zakładu również z 1981 roku. Ponadto Jerzy Wdowiak wymieniony jest jako delegat na Regionalne Walne Zebranie działaczy związkowych. W trakcie czynności sprawdzających ustalono, iż zdołano wydać jedynie pierwszy numer powyższego pisma, natomiast plany powołania Komisji Zakładowej nie doszły do skutku. W konsekwencji sprawę zakończono 24.06.1987, a materiały operacyjne złozono w archiwum wydz. "C" WUSW Radom pod sygn. 824/II. IPN Ra 05/710 (824/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Trzon" o nr rej. Ra 12610, wszczętej w wydz. V WUSW w Radomiu 20.01.1989 w związku z powołaniem w dniu 06.01.1989 jawnej struktury NSZZ "Solidarność" w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu. Celem działań operacyjnych wszczętych przez Wydz. V było ustalenie inspiratorów i organizatorów powołania NSZZ "Solidarność" w ZM "Walter", a następnie ich operacyjne rozpracowanie, a także rozpoznanie planowanych metod działania organizacji związkowej. W trakcie prowadzonych czynności operacyjnych funkcjonariusze SB gromadzili informacje dot. m.in. nastrojów i stosunków panujących pomiędzy działaczami "Solidarności", a kierownictwem Zakładów Metalowych "Walter" czy planów zorganizowania przez związkowców wieców i zebrań. Uczestnikiem jednego z takich zebrań był Jerzy Wdowiak, pracownik filii ZM "Walter", który jako były aktywny działacz "Solidarności", w dniu 17.02.1989 brał udział w spotkaniu z załogą Zakładów Metalowych. Nazwisko w/w widnieje również w raporcie dot. spotkania 12-osobowej delegacji działaczy b. "Solidarności" z dyrektorem zakładu, które miało miejsce 13.04.1989. Jerzy Wdowiak zostal zarejestrowany w ramach prowadzonej sprawy operacyjnej 16.02.1989 pod nr Ra 12637. Sprawę zakończono w dniu 31.08.1989, a materiały złożono do archiwum wydz. "C" 23.09.1989 pod sygn. 1098/II. IPN Ra 05/951 (1098/II).
Materiały administracyjne, wytworzone w Wydz. Śledczym WUSW w Radomiu, zawierające meldunki dzienne przesyłane do gabinetu ministra spraw wewnętrznych, datowane na rok 1989. W jednostce aktowej Jerzy Wdowiak wymieniany jest w trzech dokumentach, jako jeden z aktywnych działaczy "Solidarności", reprezentujący pracowników radomskich Zakładów Metalowych, współorganizator wiecu z 17.02.1989. Ponadto Jerzy Wdowiak wchodził w skład 12-osobowej grupy aktywistów "Solidarności", którzy 13.04.1989 wzięli udział w spotkaniu z dyrektorem naczelnym Zakładów Metalowych "Walter", podczas którego przedstawili żądania załogi pracowniczej, dot. m.in. kwestii płacowych i przywrócenia do pracy osób zwolnionych w okresie 1981-1989 z powodu działalności związkowej. Powyższe materiały administracyjne złożono w archiwum wydz. "C" WUSW w Radomiu. IPN Ra 02/66, IPN Ra 02/67 (112/Ad, 113/Ad).
Materiały administracyjne Wydz. Śledczego WUSW w Radomiu, zawierające notatki służbowe, sporządzone w trakcie przeglądu spraw operacyjnych dot. działalności NSZZ "Solidarność" na obszarze ziemii radomskiej w okresie 1983-1990. W materiale archiwlanym dane Jerzego Wdowiaka widnieją w wykazie spraw operacyjnych pod poz. 66, jako figuranta Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Brzytwa", prowadzonego przez KWMO/WUSW w Radomu. IPN Ra 017/4 (Ad/270).
.