Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Teodor
Nazwisko: Ulfik
Miejsce urodzenia: Krzepice
Data urodzenia: 28-07-1925
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Departamentu III MSW powstały na początku lat siedemdziesiątych i zawierają ankiety dotyczące uczestników "wydarzeń na Wybrzeżu" w grudniu 1970 . W jednej z takich ankiet znajdują się informacje dotyczące Adama Ulfika, pracownika Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. W czasie strajku w grudniu 1970 był on członkiem Komitetu Strajkowego. IPN BU 0296/85 (KS/4/224).
Kwestionariusz ewidencyjny kryptonim "Hucuł" (nr rej. Wa 32649) dotyczy pracownika Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, który został objęty kontrolą operacyjną jako doradca, a następnie członek Komitetu Strajkowego w grudniu 1970 r. oraz ze względu na późniejszą działalność. Adam Ulfik aktywny uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w grudniu 1970 r., utrzymywał kontakty zarówno z figurantem kwestionariusza jak i z grupą pracowników stoczni uważaną przez władze za „wichrzycieli”. Zgłaszał w imieniu współpracowników postulaty dotyczące zmian w sferze politycznej i ekonomicznej, jak i w sposobie traktowania robotników przez administrację stoczni, oddzielenia PZPR od związków zawodowych, możliwości swobodnego organizowania strajków. Domagał się ukarania winnych „grudniowej masakry” i upamiętnienia ofiar. Był współorganizatorem „Marszu żałobnego” podczas pochodu 1-majowego w 1971 roku. W materiałach znajduje się wiele fragmentów, w których służba bezpieczeństwa wspomina o działaniach, które miały skompromitować, zdyskredytować w oczach współpracowników i dziennikarzy zwłaszcza zagranicznych Adama Ulfika. Materiały KE złożono do archiwum pod sygn. 48908/II. IPN BU 003090/23 t. 2 (48908/II), IPN BU 003189/12/J t. 2 (6649/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) „Aktywni”, nr rej, Sz 10648, prowadzona była przez Wydz. III A KW MO Szczecin w okresie 23.03.1971 - 31.12.1974 . Materiały dotyczą kontroli operacyjnej aktywnych działaczy w okresie "wypadków" w grudniu 1970 oraz styczniu 1971 w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie. W czasie tych wydarzeń, na przełomie grudnia i stycznia 1970/1971 Adam Ulfik (nr rej. Sz 10650) był inicjatorem akcji strajkowej, a następnie wiceprzewodniczącym komitetu strajkowego i komendantem ochrony. Zgłaszał w imieniu współpracowników postulaty dotyczące zmian w sferze politycznej i ekonomicznej, jak i w sposobie traktowania robotników przez administrację stoczni. W 1971 roku Adam Ulfik nakłaniał pozostałych pracowników Stoczni do uczestniczenia w „manifestacji żałobnej”, która miała się odbyć podczas pochodu 1 maja w celu uczczenia ofiar „wydarzeń grudniowych”. Robotnicy Stoczni na znak żałoby mieli nieść flagi narodowe przewiązane czarnymi wstążkami. Należał do grupy wysuwającej żądania ukarania winnych wydarzeń w grudniu 1970 oraz zawieszenia na terenie stoczni tablicy upamiętniającej ofiary. Materiały archiwalne dotyczące A. Ulfika zostały złożone do archiwum 31.12.1974 pod sygn. 5801/II. Akta SOR „Aktywni” przekazane zostały do archiwum przez Wydział V WUSW w Szczecinie 6.08.1984 pod sygn. 15506/II. IPN Sz 009/476 t. 1 i 2 (5801/II).
W okresie 24.10.1962 - 7.04.1965 Adam Ulfik był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji krypt. „Cela”, nr rej Sz 1628, prowadzonej przez Wydział II jako podejrzany o współpracę z wywiadem amerykańskim. Podejrzenia te nie zostały potwierdzone. Z uwagi na brak dowodów sprawa została zakończona, a materiały złożone do archiwum KWMO w Szczecinie pod sygn. 2871/A. Następnie materiały zgromadzone w tej sprawie zostały włączone do materiałów archiwalnych o sygn. 5801//II. Materiałów archiwalnych o sygn. 2871/A brak wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt IPN Sz 009/476 t. 1, 2. Materiałów archiwalnych o sygn. 2871/A brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt IPN Sz 009/476 t. 1, 2.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Zbiórka", nr rej. Sz 14226, prowadzonej w latach 1975-1976 przez KWMO w Szczecinie. Wcześniej zarejestrowana jako Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) kryptonim "Tokarz" (nr rej. Sz 11992, w latach 1973-1974). Materiały dotyczyły pracownika Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, który jako przewodniczący Rady Oddziałowej na Wydziale Gł. Mechaniki prowadził "wrogą działalność w okresie napięć" na terenie Stoczni. Nakłaniał pozostałych pracowników do uczczenia pamięci ofiar Grudnia’70, dokonał zbiórki funduszy wśród pracowników na kwiaty, które miały być złożone na cmentarzu, jak i do obrony zwolnionych działaczy związkowych, co poskutkowało strajkiem na wydziale. Z figurantem przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, sprawę zakończono. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 5802/II. Adam Ulfik, również pracownik Stoczni, występuje w aktach jako osoba nakłaniająca pozostałych pracowników wydziału do zorganizowania manifestacji żałobnej w celu uczczenia podczas pochodu pierwszomajowego, ofiar wydarzeń grudniowych w 1970 roku. IPN Sz 0011/206 (5802/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny kryptonim "Mały" dotyczył pracownika Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie, aktywnego działacza związkowego, organizatora "wrogich wystąpień" i przerw w pracy w Stoczni, uczestnika "demonstracji żałobnej" w dniu 1 maja 1971. Adam Ulfik przewija się materiałach jako osoba pozostająca w kontakcie z figurantem kwestionariusza, uczestnicząca w spotkaniach grupy dążącej do poprawy warunków pracowników stoczni. IPN Sz 0011/263 t. 2 (5922/II).
Meldunki operacyjne m.in. Wydziału III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie wysłane do MSW w Warszawie w okresie od 12.12.1970 do 4.08.1971. Adam Ulfik występuje w meldunkach z 22.01.1971 i 6.02.1971 jako kandydat potem członek komitetu strajkowego, rozpoczętego w Stoczni im. A, Warskiego strajku okupacyjnego. Bezpośrednią przyczyną strajku była decyzja dyrektora, w której odmówił realizacji postulatów wysuniętych przez robotników (zmiany kadrowe, wolność protestowania, podwyżka płac). Adam Ulfik nosił się również z zamiarem wysłania do Radia Wolna Europa tekstów ballad i wierszy nawiązujących do wydarzeń w grudniu 1970 oraz styczniu 1971. Kandydował do Rady Zakładowej i Rady Robotniczej w Stoczni, lecz nie został wybrany. Wymieniony jako członek tajnego komitetu zajmującego się przygotowaniem do uczczenia w czasie pochodu 1-go Maja 1971 pamięci zamordowanych stoczniowców. Stoczniowcy mieli nieść sztandary przewiązane czarnymi wstążkami oraz portrety osób, które zginęły. IPN Sz 0012/17 t. 1-2 (140/IV).
Akta śledztwa prowadzonego najpierw przez Wydział III KWMO, a następnie WUSW w Szczecinie w sprawie redagowania we Francji w latach 1977-1980 biuletynu „Szerszeń” i rozpowszechniania go za pośrednictwem innych osób na terenie Polski, co było czynem zabronionym. Śledztwo prowadzone było przeciwko figurantowi tej sprawy, byłemu pracownikowi Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego. Adam Ulfik zmarł w 1976 roku. Wymieniony jest jedynie w korespondencji przebywającego poza granicami Polski figuranta, przesłanej do kraju, wśród osób aktywnych w czasie grudnia 1970 w Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 13445/III. IPN Sz 0013/135 t. 1 (13445//III, Rsd 212/82).
Akta śledztwa prowadzonego od 1971 do 1974 roku przez Wydz. III KW MO w Szczecinie dot. innego pracownika Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Adam Ulfik znajduje się na liście osób, u których należy dokonać przeszukania, z uwagi na wcześniejszą działalność w grudniu 1970 i styczniu 1971 oraz objęcia go kontrolą operacyjną ze względu na powiązania z głównym figurantem sprawy. Sprawa została zakończona po wyjeździe figurant za granicę. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 13445/III. IPN Sz 0013/135 t. 4 (13445/III, Rsd 212/82).
Akta kontrolne przeciwkoinnemu pracownikowi Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Adam Ulfik wymieniony został w grupie osób, które wypowiadały się krytycznie o kierowniczej roli PZPR w związkach zawodowych. Żądały usunięcia ze stanowisk obecnych przedstawicieli, którzy przeciwni byli protestom. Stanowczo wg członków grupy należało oddzielić związki zawodowe od PZPR. Grupa ta żądała swobody w organizowaniu strajków protestacyjnych przez robotników. Wysuwała również żądania ekonomiczne np. skrócenie tygodnia pracy do 5 dni oraz podwyżki płac. Żądano zwolnienia więzionych politycznych. Grupa ta zorganizowała „manifestację żałobną” podczas pochodu 1 maja 1971. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 13445/III. IPN Sz 0013/135 t. 6 (13445/III, Rsd 212/82).
Adam Ulfik w dniu 8.09.1971 został zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR), krypt. "Defilada" nr rej Sz 10949, prowadzonej w okresie 8.09.1971 - 19.11.1974 przez Wydział III KW MO w Szczecinie jako organizator, a następnie uczestnik tzw. "Marszu żałobnego" w dniu 1.05.1971. Pracownicy Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego podczas pochodu 1-majowego nieśli flagi biało-czerwone przewiązane czarnymi wstążkami, aby uczcić ofiary wydarzeń w stoczni w grudniu 1970 i styczniu 1971. Materiały sprawy złożono do archiwum pod sygn. 5755/II. Materiały archiwalne o sygn. 5755/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.