Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Nosko
Miejsce urodzenia: Budzanów
Data urodzenia: 22-08-1922
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta postępowania Prokuratury Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 1947 roku w sprawie Tadeusza Nosko podejrzanego o współpracę z okupantem niemieckim na terenie woj. tarnopolskiego. Dnia 04.10.1947 postępowanie zostało umorzone. W uzasadnieniu wniosku o umorzenie podano, iż "(...) należy uznać zupełny brak dowodów winy podejrzanego (...)". IPN Wr 488/2702 (VII Ds. 192/47).
Sprawa Agencyjnego Rozpracowania wszczęta 06.07.1951 przez Wydz. III WUBP w Opolu o kryptonimie "Sprytni" na organizację pod nazwą "Krajowa Armia Podziemna". Tadeusz Nosko występuje w sprawie jako członek tejże organizacji o ps. "Dąb". IPN Wr 065/70 (3939/2) mikrofilm.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 12 kwietnia 1952 uznany winnym tego, iż "od marca 1950 r. do jesieni 1951 r. w Szybowicach pow. Prudnik woj. opolskie, czynił przygotowania do zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego w ten sposób, że był członkiem nielegalnego związku występującego pod nazwą >Konspiracyjna Armia Podziemia< /K.A.P/ mającego na celu walkę z władzą i ustrojem ludowym w Polsce, w którym używał pseudonimu >Dąb< i jednorazowo wpłacił składkę członkowską, nie przejawiając poza tym innej działalności", i skazany na 4 lata więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na czas 1 roku oraz przepadek całego mienia na rzecz skarbu państwa. Na poczet orzeczonej kary więzienia zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 03.03.1952. W dniu 13.04.1953 Wojskowy Prokurator Rejonowy w Opolu wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i złagodził ww. karę więzienia do 2 lat i 8 miesięcy. Tadeusz Nosko karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Karno-Śledczym w Opolu, Więzieniu w Bytomiu (od 23.10.1952) oraz Ośrodku Pracy Więźniów w Rokitnicy (od 20.12.1952), skąd został zwolniony przedterminowo z dniem 31.03.1954 na podstawie Postanowienia WSR w Opolu z 17.03.1954. Dnia 04.07.1991 Sąd Wojewódzki w Opolu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec ww. z dnia 12.04.1952. IPN Wr 94/193 (Sr 41/52), IPN Wr 121/328.
Akta Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej na grupę osób o krypt. "Znani" prowadzonej przez KP MO w Prudniku w latach 1957-1959 na byłych członków organizacji "Konspiracyjna Armia Powstańcza", w tym Tadeusza Nosko. IPN Wr 011/176 t. 1 (1298/II).
Dnia 27.03.1970 zarejestrowany pod nr. 14314 przez Ref. ds. SB KP MO w Prudniku i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Rolnik" w związku z systematycznym słuchaniem audycji Radia Wolna Europa oraz negatywnymi wypowiedziami na temat partii i rządu. Prowadzenia sprawy zaniechano 02.09.1974, gdyż nie stwierdzono, aby Tadeusz Nosko "wypowiadał się wrogo przeciwko Polsce i ZSRR". IPN Wr 011/176 t. 3 (1298/II).
Opracowanie z roku 1960 sporządzone przez Wydz. "C" KW MO w Opolu dotyczące nielegalnej organizacji występującej pod nazwą Wojsko Polskie - Krajowa Armia Podziemna (KAP), działającej w latach 1949-1952 na terenie woj. opolskiego. Tadeusz Nosko występuje jako członek ww. organizacji, której celem było prowadzenie działań propagandowych przeciwko zakładaniu spółdzielni produkcyjnych oraz przygotowanie do spodziewanej wojny. IPN Wr 09/1080 (1/1080).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO w Opolu w roku 1980 dot. "nielegalnej organizacji pn. >Krajowa Armia Podziemna< o zabarwieniu poakowskim", działającej na terenie powiatu prudnickiego, której członkiem był Tadeusz Nosko. IPN Wr 09/1184 (1/1184).
.