Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Arkadiusz Czesław
Nazwisko: Rybicki
Miejsce urodzenia: GDYNIA
Data urodzenia: 12-01-1953
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Arkadiusz Rybicki 25.09.1976 został zarejestrowany pod nr 21695 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt."Dominik" nr rej. 21511, prowadzonej od 9.08.1976 przez Wydz. IV KW MO w Gdańsku. Sprawa dotyczyła duszpasterstwa akademickiego w Gdańsku. 15.10.1977 materiały dotyczące Arkadiusza Rybickiego włączono do osobnej sprawy krypt."Aram" nr rej. 21695. SOR krypt. "Aram" 14.04.1978 przerejestrowano pod nowy nr 25157. Akta zniszczono 05.09.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
14.04.1978 Wydz. III KW MO w Gdańsku przejął sprawę krypt. "Aram" i prowadził ją pod nr 25157. Następnie 06.10.1983 sprawę przekazano do prowadzenia dla Insp. 2 WUSW w Gdańsku. Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku zarejestrował A. Rybickiego 08.12.983 jako figuranta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Jazon" nr rej. 48075. Akta zniszczono 05.09.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
23.02.1988 A. Rybicki został wyrejestrowany ze sprawy krypt. "Jazon" i przerejestrowany przez Insp. 2 WUSW w Gdańsku do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Zadra" nr rej. 25686 prowadzonej od 14.10.1978. Akta zniszczono 05.09.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt."Klika” nr rej. 22201, prowadzona od 17.10.1977 do 28.08.1980 przez Wydz. III KS MO w Warszawie dotycząca powstania i działalności »Studenckiego Komitetu Solidarności» (»SKS-U»). A. Rybicki przechodzi w sprawie jako aktywny działacz opozycyjny w środowisku studenckim, jeden z inicjatorów utworzenia organizacji młodzieżowej „Ruchu Młodych”. Sprawę zakończono 28.08.1980 z powodu"zaniechania wrogiej” działalności, a materiały złożono do archiwum pod sygn.6690/II. IPN BU 0247/455 t. 3 (6690/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Emisariusz" nr rej. 35922 prowadzona przez Wydz. IV KW MO w Katowicach w latach 1977-1982. Kontrola operacyjna członka ROPCiO, współzałożyciela Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska, utrzymującego kontakt z członkami KSS KOR, członka NSZZ "Solidarność". A. Rybicki przekazywał ulotki zredagowane przez członka ROPCiO na teren województwa suwalskiego. IPN Ka 048/916 t. 6 (44073/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt."Bratniak” nr rej. 43611 prowadzona od 28.02.1979 do 17.12.1980 przez Wydz. III KW MO w Radomiu. Sprawa dotyczyła kolportażu czasopisma "Bratniak” organu prasowego »ROPCiO» na terenie Radomia w 1979 roku. Arkadiusz Rybicki był jednym z redaktorów czasopisma "Bratniak”. IPN Ra 08/532 (533/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Wasale" nr rej. 50269 prowadzona przez Wydz. III Dep. III MSW w Warszawie od 15.09.1977 do 10.12.1987 dotycząca działalności »Studenckich Komitetów Solidarności» ("SKS") na terenie całego kraju. W materiałach znajduje się plan działań operacyjnych w SOR krypt. "Młodzieżowcy” nr rej. 24211 założonej na gdański "SKS”. Arkadiusz Rybicki jeden z inicjatorów utworzenia nowej organizacji "Ruchu Młodej Polski", działającej na terenie Trójmiasta, która miała przejąć inicjatywy podejmowane dotąd przez "SKS”. Ww. został w dniach 26-28.07.1979 zatrzymany na 48 godz. oraz dokonano przeszukania jego mieszkania. IPN BU 0222/701 t. 1, 4, 5 (54100/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Arka" nr rej. 56436 prowadzona przez Wydz. III Departament III MSW od 27.06.1979 do 07.11.1988. Sprawę założono w związku z powstaniem 29.07.1979 organizacji "Ruch Młodej Polski", skupiającej osoby z Studenckich Komitetów Solidarności ("SKS"). Organizacja zajmowała się samokształceniem i wydawaniem pisma "Bratniak”. A. Rybicki, rozpracowywany członek »ROPCiO», jeden z założycieli Ruchu Młodej Polski "RMP” oraz redaktor "Bratniaka”, biorący aktywny udział w "wydarzeniach sierpniowych". Członek Prezydium NSZZ "Solidarność", rzecznik prasowy MKZ. Zatrzymany w dniach 26-28.07.1979. Dokonano przeszukania mieszkania ww. IPN BU 0716/217 t. 1-3 (54427/II/3), IPN Gd 340/1(54427/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Hazardziści” nr 48358 prowadzona od 01.03.1977 do 16.04.1985 przez Wydz. IV Departamentu III MSW, przekazana do Wydz. II Departamentu III MSW, dotycząca rozpracowania działaczy organizacji »Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela» (ROPCiO) na terenie całego kraju. A. Rybicki figuruje jako uczestnik spotkania »ROPCiO» w Gdańsku 18-19.01.1978. IPN BU 0222/243 (53123/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt."Usiłowania” nr rej. 4475 prowadzona od 4.01.1980 do 23.07.1982 przez Wydz. III KW MO w Radomiu. Sprawa dotyczyła działań związanych z przerzutem do Radomia wydawnictw opozycyjnych i zorganizowaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego przez »Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela» (ROPCiO). Arkadiusz Rybicki, działacz ROPCiO przechodzi w aktach jako będący w zainteresowaniu Wydz. "T” KW MO w Gdańsku. IPN Ra 08/742 (743/IV).
Akta kontrolne śledztwa w sprawie sporządzania i przechowywania opozycyjnych wydawnictw na terenie Gdańska w latach 1977-1980, prowadzone przez Wydział Śledczy KW MO w Gdańsku. A. Rybicki występuje w materiałach jako działacz »Studenckiego Komitetu Solidarności» w Gdańsku, następnie "Ruchu Młodej Polski”. Jeden z organizatorów spotkania z tzw. niezrzeszonymi studentami wyższych uczelni Trójmiasta, które odbyło się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego dnia 2.12.1977. Zajmujący się produkcją i kolportażem biuletynu "Bratniak” oraz ulotek o ,,treści antypaństwowej”. Pozostający w zainteresowaniu Wydz. IV KW MO w Gdańsku. Wielokrotnie dokonywano przeszukania jego mieszkania 05.12.1977, 18.04.1979, 26.07.1979, 02.08.1980. Podczas rewizji mieszkania ww. 05.12.1977 znaleziono matryce do drukowania biuletynu "Bratniak” powielacz oraz literaturę i ulotki, które były kolportowane na terenie Trójmiasta. Osadzony w Areszcie Śledczym KW MO na 48 godz. 26.07.1979 w związku ze znalezieniem u ww. "nielegalnych wydawnictw”. Podejrzany o udział w organizowaniu manifestacji na rzecz zwolnionych z aresztu działaczy »SKS-u» w Gdańsku 03.08.1980 oraz kolportażu ulotek o "treści antypaństwowych” oraz udział w złożeniu kwiatów pod Bramą Nr 2 Stoczni Gdańskiej przez działaczy KOR-u i SKS-u 18.04.1979. IPN Gd 013/136 t. 6, 14 (8551/III).
Akta w sprawie "kolportowania i redagowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę fałszywych wiadomości dotyczących PRL". 25.06.1980 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowiła do śledztwa 4 Ds.46/80 włączyć materiały śledztwa 4 Ds.60/78 i oba postępowania prowadzić pod nr 4 Ds.46/80. Śledztwo w sprawie umorzono postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 22.02.1982 na mocy art.1 ust.1 pkt 8 w zw. z art.5 ust.2 dekretu z 12.12.1981 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". A. Rybicki figuruje w śledztwie jako jeden z podejrzanych. Wielokrotnie przeszukiwano mieszkanie ww. (5.12.1977, 10.11.1978), podczas którego znaleziono opozycyjne wydawnictwa "Głos", "Bratniak", "Robotnik" i sprzęt do powielania. Osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku od 26.07.1979 do 28.07.1979. IPN Gd 286/1 t.1-2, IPN Gd 286/2 t.1-6, IPN Gd 286/20, IPN Gd 286/24, IPN Gd 286/25.
Akta w sprawie śledztwa prowadzonego w okresie 18.01.1978 - 28.06.1978 przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku dotyczącego skierowania do Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku w styczniu 1978 pisma zawierającego groźbę bezprawną pod adresem funkcjonariusza MO w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowych w sprawie Ds. 7/77. W dn. 20.05.1978 przeprowadzono badania eliminacyjne dokumentów pisanych odręcznie przez osoby zaangażowane w działalność antypaństwową, w tym Arkadiusza Rybickiego. Nie stwierdzono cech wspólnych pisma ww. z napisanym odręcznie anonimem. 28.06.1978 postanowiono o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. IPN Gd 76/4.
Projekty pism oraz notatki służbowe sporządzone do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Lis", dotyczącej kolportażu wrogich anonimów kierowanych do Rozgłośni Radia Kanada w Montrealu w 1979 roku prowadzone przez Wydz. III KW MO w Gdańsku od 26.05.1979 do 28.12.1979. A. Rybicki figuruje jako jedna z osób podejrzanych o napisanie powyższych anonimów. Dnia 13.09.1979 dokonano porównania pisma ww z anonimem, które wyeliminowało Rybickiego z kręgu podejrzanych. IPN Gd 382/4.
Projekty pism i notatki służbowe do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Cichy", dotyczącej kolportażu materiałów o negatywnej wymowie polityczno-społecznej w 1979 roku. A. Rybicki figuruje jako jeden z podejrzanych. IPN Gd 382/6.
Fragmenty materiałów operacyjnych Wydz. III/"III "A" KW MO w Gdańsku dotyczących osób zaangażowanych w działalność opozycyjną. Arkadiusz Rybicki brał udział w spotkaniu działaczy opozycyjnych dotyczącym Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). IPN Gd 0046/829 t. 5 (1486/5).
Dane osobopoznawcze elementów antysocjalistycznych Komitetu Samoobrony Społecznej - KOR, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Studenckich Komitetów Solidarności, Wolnych Związków Zawodowych na terenie województwa gdańskiego, opracowane w lipcu 1978. A. Rybicki figuruje w wykazie ,,elementów antysocjalistycznych”. Aktywny działacz ROPCiO i duszpasterstwa akademickiego, kierownik bazy poligraficznej. IPN Gd 536/82 (57/80).
Meldunki operacyjne Wydz. IV KW MO w Gdańsku za okres od 04.01.1980 do 30.06.1980. A. Rybicki współautor monografii parafii NSPJ w Gdyni pt: "1949-1979 - 30 lat parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni”, w której przedstawił działania MO, SB i prokuratury wobec jednego z księży. Dnia 06.05.1980 ww. był jednym z biorących udział w modlitwie przed kaplicą MB Ostrobramskiej w kościele NMP w Gdańsku za skazanych przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska kolegów. IPN Gd 468/5 (57/80).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt."Klan"/ "Związek" nr 37004 prowadzona od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III "A"/Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku dotycząca ochrony operacyjnej działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. 24.08.1982 sprawę "Klan" przemianowano na "Związek". A. Rybicki figuruje w aktach jako członek »Ruchu Młodej Polski», redaktor "Bratniaka", jeden z organizatorów "Klubu Służby Niepodległości", rzecznik prasowy MKZ NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, kierownik Biura Informacji Prasowej "Solidarności" w 1981 roku, jeden z organizatorów I KZD NSZZ "Solidarność". Figuruje w: "wykazie osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną czynnie wspierających przerwy w pracy zakładów produkcyjnych Trójmiasta". IPN Gd 003/166 t. 1, 3, 6, 9, 11, 13, 19, 21, 23-27 (185/IV).
Akta operacyjne krypt."Gotowość” dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego i internowania osób na terenie woj. gdańskiego prowadzone od 14.11.1980 do 3.11.1982 przez Wydz. Śledczy/ III"A"/ V KW MO w Gdańsku. A. Rybicki, pracownik Zarządu Regionu NSZZ »Solidarność», redaktor BIPS-u, figuruje w informacjach sytuacyjnych z 21,26-28.08.1980 jako działacz »Ruchu Młodej Polski» przebywający na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Część materiałów krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 7 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/2(911/16, 156/2), IPN Gd 0207/8 (911/5, 156/8), IPN Gd 0207/10 t. 1 (156/10, 911/2).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Renesans"/ "Mrowisko" nr 42220 prowadzona od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. V/Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku dotycząca działań SB zmierzających do powołania kontrolowanych przez siebie struktur tzw. nowej "Solidarności” po wprowadzeniu stanu wojennego. 30.04.1983 Wydz. V KW MO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KW MO w Gdańsku. A. Rybicki, członek »Ruchu Młodej Polski», redaktor pisma "Bratniak”, figuruje w wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Gdańsku. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Akta osobowe Arkadiusza Rybickiego, internowanego od 13.12.1981 do 16.10.1982 w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku. Internowany na mocy decyzji nr 18 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. A. Rybicki przebywał na przepustce od 06.08.1982 do 12.08.1982 zatwierdzonej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z powodu spraw osobistych. Zwolniony z internowania 16.10.1982 na mocy decyzji nr 315 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku 15.10.1982. IPN Gd 159/346.
Meldunki dzienne Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku za okres od 13.12.1981 do 23.12.1982 dotyczące akcji o kryptonimie "Jodła", związanej z internowaniem osób zamieszkałych lub przebywających na terenie województwa gdańskiego oraz akcji o kryptonimie "Klon" polegającej na przeprowadzaniu rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji. A. Rybicki figuruje w wykazie internowanych mieszkańców województwa gdańskiego na mocy decyzji nr 18/81. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4).
Wykazy internowanych opozycjonistów z województwa gdańskiego z 1982 roku. Wykazy mieszkańców województwa gdańskiego aresztowanych i skazanych za kontynuowanie działalności związkowej za lata 1982-1983. Wykazy internowanych opozycjonistów z województw: gdańskiego, bydgoskiego, toruńskiego, szczecińskiego, słupskiego, koszalińskiego, włocławskiego i lubelskiego osadzonych w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku z 1982 roku. A. Rybicki figuruje w licznych wykazach jako internowany 13.12.1981w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. IPN Gd 321/132, IPN Gd 539/1, IPN Gd 649/202, IPN Gd 879/1.
Obserwowany przez Wydz. "B" KW MO w Gdańsku 21.02.1983 jako kontakt figuranta o pseud. "Zenit". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Analizy materiałów Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku zgromadzonych do spraw o charakterze politycznym za okres od maja 1988 do lutego 1989. A. Rybicki figuruje w aktach jako członek Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego, który 03.05.1988 podpisał oświadczenie w sprawie poparcia dla strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i innych zakładów w 1988 roku. Członek pisma "Polityka Polska", które 2.05.1988 wydało oświadczenie dotyczące min. zmian politycznych w Polsce, postulatów swobody zrzeszania się, które zostało nadane przez Radio Wolna Europa. IPN Gd 0046/520 t. 4 (1128/4).
Akta paszportowe prowadzone od 17.09.1987 do 26.02.1990 przez Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku. W aktach znajduje się odmowa wyjazdu za granicę wydana 18.10.1987 przez Szefa WUSW w Gdańsku na podstawie zastrzeżenia nr Z 01351/86 obowiązującego do 09.07.1986 do 09.07.1988 do "WKŚ" (Wszystkich Krajów Świata). Powodem było: "bezpieczeństwo państwa, obronność, ochrona tajemnicy". Ww. pozostawał w zainteresowaniu Inspektoratu 2 WUSW w Gdańsku, zarejestrowany pod nr GD 624/Z/86. IPN Gd 645/609484 (EAGD 609484).
Zastrzeżenia wyjazdów za granicę nr 8458/83 do "WKŚ" (Wszystkich Krajów Świata") od 5.12.1983 do 5.12.1985 wniesione przez Insp. 2 WUSW w Gdańsku oraz od 09.07.1986 do 09.07.1988 wniesione przez Insp. 2 WUSW w Gdańsku dla działacza b. »Solidarności». Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i ZSKO.
Dokumentacja fotograficzna dot. demonstracji ulicznych zorganizowanych przez »Ruch Młodej Polski». W aktach znajdują się m.in. zdjęcia Arkadiusza Rybickiego. IPN BU 024/229.
Materiały prasowe zgromadzone w Biurze "C" MSW. W materiałach znajdują się m.in. numery dwumiesięcznika "Bratniak" z 1979 roku, którego współredaktorem był A. Rybicki. Jest on również autorem licznych artykułów w piśmie. IPN BU 1042/237, IPN BU 1042/238.
Materiały prasowe zgromadzone w Biurze "C" MSW. W materiałach znajduje się m.in. "Ogniwo", Niezależny Miesięcznik Społeczno-Kulturalny nr 34/1987, w którym znajduje się artykuł napisany przez A. Rybickiego pt. "Szansa". IPN BU 1042/770 (529/762).
Publikacja bezdebitowa "Wczoraj i dziś. 50 lat parafii św. Krzyża w Gdańsku-Wrzeszczu", której współautorem jest Arkadiusz Rybicki. IPN Gd 441/43.
.