Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Stanisław
Nazwisko: Rosa
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 18-01-1954
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klan” nr rej. 37004, prowadzona od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III „A”/V/ Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku, dotycząca „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. SO krypt. „Klan” 24.08.1982 przemianowano „Związek”. Piotr Rosa figuruje w piśmie z wykazem osób przewidzianych do internowania sporządzonym 01.12.1980 oraz w „Wykazie osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”. IPN Gd 003/166 t. 8 (185/IV).
Akta Wydz. III „A”/V, Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku z okresu 03.02.1980-22.12.1982 zawierające dokumentację operacji krypt. „Gotowość” dotyczącej przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego (m.in. wykazy internowanych, plany rozmów ostrzegawczych, wykazy osób przewidzianych do internowania, wykazy zatrzymanych). Piotr Rosa figuruje w „Wykazie osób, których na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego państwa powołanie do Ludowego Wojska Polskiego nie jest wskazane” oraz w „Wykazie osób przewidzianych do internowania”. W materiałach znajduje się także „Arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu” sporządzony 17.11.1980. Zgodnie z arkuszem Piotr Rosa: „w czasie strajku w bieżącym roku, jak też w chwili obecnej, zajmuje skrajnie negatywne stanowisko w stosunku do obecnej rzeczywistości, nie ukrywa w swych wypowiedziach wrogiego stosunku do członków PZPR”. Internowanie uzasadniano podejrzeniem, że Piotr Rosa mógłby „podjąć działalność bezpośrednio godzącą w zasady ustrojowe PRL”. Część akt krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 7 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 (156/10, 911/2).
Akta osobowe Piotra Rosy internowanego na mocy decyzji nr 117 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Internowanie uzasadnione „podejmowaniem działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego”. Został zatrzymany 21.01.1982 i internowany 23.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Od 10 do 13.04.1982 przebywał na przepustce. Zwolniony z internowania 29.04.1982 na mocy decyzji nr 138 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/132.
Akta paszportowe Piotra Rosy prowadzone od 15.04.1976 do 25.10.1990 przez Wydz. Paszportów KWMO/WUSW w Gdańsku/ Pion Paszportów RUSW w Gdyni. Do akt dołączono m.in. „Notatkę służbową dotyczącą osoby internowanej” sporządzoną 29.04.1982 w Wydz. V KW MO w Gdańsku. Podano w niej, że Piotr Rosa był aktywnym członkiem Komisji Rewizyjnej KZ NSZZ „Solidarność” w zakładzie Polifarb-Olivia, w czasie strajków sierpniowych 1980 i grudniowych 1981 zajmował skrajnie negatywne stanowisko w stosunku do rzeczywistości. 17.06.1982 Piotr Rosa złożył „Oświadczenie dotyczące wyjazdu za granicę w charakterze osoby, która była internowana”, w którym podtrzymał decyzję o wyjeździe czasowym za granicę na czas trwania stanu wojennego. Decyzję motywował „chęcią uniknięcia prześladowań i represji ze strony władz polskich za swoje przekonania i poglądy”. Zobowiązał się także do niezwłocznego powrotu do kraju po zakończeniu stanu wojennego. Naczelnik Wydz. V KW MO w Gdańsku 22.06.1982 wydał opinię, że ze względu na prezentowanie antysocjalistycznej postawy przez ww. niewskazane jest wydawanie paszportu na wyjazd czasowy, ze względów operacyjnych i politycznych należy naciskać i sugerować ww. wyjazd z kraju na stałe. 23.06.1982 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku postanowił o wydaniu paszportu Piotrowi Rosie ze względu na jego „skrajnie antysocjalistycznych poglądy” i „wrogą antysocjalistyczną postawę”. IPN Gd 645/73844 (EAGD 073844).
Dary prywatne zawierające wykazy alfabetyczne członków NSZZ "Solidarność" internowanych w okresie stanu wojennego. Piotr Rosa figuruje na tych wykazach. IPN Po 161/1, IPN Gd 879/1.
.