Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa Maria
Nazwisko: Dyk
Nazwisko rodowe: Kalinowska
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 27-01-1955
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Joanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wasale” nr rej. 50269 prowadzona od 15.09.1977 do 17.12.1987 przez Dep. III MSW, dotycząca «Studenckiego Komitetu Solidarności Niezależnego Zrzeszenia Studentów» (NZS), w którego skład weszli czołowi działacze SKS. Ewa Dyk została wymieniona wśród sympatyków gdańskiego SKS-u, działających w gdańskim ośrodku «ROPCiO» w „Planie dalszych przedsięwzięć i czynności operacyjnych realizowanych w SOR krypt. »Młodzieżowcy«” nr rej. 24211, sporządzonym 29.01.1979 w Wydz. III KW MO w Gdańsku. Ponadto, jako żona działacza opozycyjnego, była kontrolowana w ramach sprawy krypt. „Znachor”. Ewa Dyk figuruje także w „Wykazie osób zaangażowanych w działalność gdańskiego SKS-u”, sporządzonym 16.12.1978. IPN BU 0222/701 t. 1-2 (54100/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Arka” nr rej. 56436 prowadzona od 27.06.1979 do 07.11.1988 przez Dep. III MSW, dotycząca członków organizacji „Ruch Młodej Polski”, utworzonej w 1979 roku. Ewa Dyk przechodzi w materiałach, jako członek «Studenckiego Komitetu Solidarności» w Gdańsku. IPN Gd 340/1 t. 1 (IPN 0716/217/1, 54427/II).
Kartoteka z lat 1977-1980 sporządzona w Dep. III MSW dotycząca działaczy i sympatyków Studenckich Komitetów Solidarności z następujących ośrodków: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław (nazwiska na litery A-M w układzie alfabetycznym). W materiałach znajduje się karta dotycząca Ewy Dyk: „Aktywna działaczka gdańskiego SKS-u. Uczestnik nielegalnych zgromadzeń i wykładów »LU« [Latającego Uniwersytetu]. Kolportaż materiałów antysocjalistycznych. Zastrzeżono jej wyjazdy [za granicę]”. IPN BU 01232/204.
Jako żona działacza antysocjalistycznego, Ewa Dyk była objęta kontrolą operacyjną przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Znachor” nr rej. 21681. SOS przerejestrowano następnie na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o tym samym kryptonimie i numerze rejestracyjnym. Sprawę prowadzono od 21.09.1976 do 02.11.1984. Zakończenie KE nastąpiło ze względu na wyjazd figuranta za granicę. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18702/II. Materiały o sygn. 18702/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt IPN BU 0222/701 t. 1.
Ewa Dyk, jako sympatyk gdańskiego «SKS-u» i gdańskiego ośrodka ROPCiO figuruje w „Planie dalszych przedsięwzięć i czynności operacyjnych realizowanych w SOR krypt. »Młodzieżowcy«”, sporządzonym 29.01.1979 w Wydz. III KW MO w Gdańsku. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Młodzieżowcy” została zarejestrowana 08.11.1977 przez Wydz. III KW MO w Gdańsku pod nr 24211. Sprawę przekwalifikowano na krypt. „Rampa”, następnie 08.05.1979 przerejestrowano ją do SOR krypt. „Historyk” nr rej. 28080. Prowadzenie sprawy zakończono 26.04.1983 złożeniem materiałów do archiwum pod sygn. 18344/II. Akt o sygn. 18344/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt IPN BU 0222/701 t. 1.
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku w sprawie sporządzania i przechowywania nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska w latach 1977-1980. Ewa Dyk przechodzi w wyciągu z meldunku operacyjnego z 18.12.1978 sporządzonym w Wydz. III KW MO w Gdańsku jako uczestniczka zgromadzenia, które odbyło się tego dnia pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. IPN Gd 013/136 t. 5 (8551/III).
Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku (Ds. 10/78) w sprawie śledztwa prowadzonego w okresie 18.01.1978-28.06.1978 przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku. Śledztwo dotyczyło skierowania w styczniu 1978 do Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku anonimowego pisma zawierającego groźbę pod adresem funkcjonariusza MO w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowych w sprawie Ds. 7/77. Nazwisko Ewy Dyk figuruje w notatce urzędowej z 22.05.1978. Tego dnia przeprowadzono wstępne badanie eliminacyjne charakteru pism „osób zaangażowanych w działalność antypaństwową”. Nie stwierdzono cech wspólnych pisma Ewy Dyk z napisanym odręcznie anonimem skierowanym przeciwko funkcjonariuszowi MO. 28.06.1978 postanowiono o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. IPN Gd 76/4.
Akta podręczne prokuratora z okresu od 02.12.1977 do 30.07.1979 dotyczące osoby, wobec której trwało postępowanie w sprawie redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast, a także przesyłania za granicę, nielegalnych pism i wydawnictw. Ewa Dyk przechodzi w notatce urzędowej sporządzonej 01.06.1978 dotyczącej przeszukania mieszkania. Została tam wymieniona jako żona podejrzanego, obecna w czasie dokonywania czynności. Jej nazwisko figuruje także w protokole przeszukania z 26.07.1979. W czasie przeszukania była ona obecna sama w mieszkaniu. W czasie przeszukania zakwestionowano wiele wydawnictw bezdebitowych. IPN Gd 286/27.
Akta paszportowe Ewy Dyk prowadzone od 31.05.1976 do 06.08.1986 i akta osobowe cudzoziemca prowadzone od 07.1985 do 09.08.1989 przez Wydz. Paszportów KW MO/ WUSW w Gdańsku. Postanowieniem Zastępcy Naczelnika Wydz. III KW MO w Gdańsku ww. otrzymała zastrzeżenie wyjazdów za granicę do „WKŚ” (wszystkich krajów świata) w okresie od czerwca 1977 do czerwca 1979. Przyczyną był fakt, że Ewa Dyk była „żoną figuranta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia. W ubiegłym roku była razem z nim i jego rodzicami we Francji i usiłowali przewieźć nielegalnie do Polski drukarnię. Razem z figurantem aktywnie działa w duszpasterstwie akademickim”. Kolejne zastrzeżenie wyjazdów za granicę otrzymała na okres od 01.08.1978 do 01.08.1980, ponieważ była „aktywną działaczką zorganizowanych elementów antysocjalistycznych, uczestniczką spotkań organizowanych przez SKS i ROPCiO, przechowywała duże ilości wrogich materiałów do kolportowania” nr rej. sprawy 21681; oraz na okres od 04.08.1982 do 04.08.1984 (zarejestrowane pod nr 45231) w związku z tym, że była „działaczką antysocjalistyczną, żoną czołowego działacza Ruchu Młodej Polski. Udzielała mieszkania do odbywania spotkań elementów antysocjalistycznych”. Wszystkie zastrzeżenia wnosił Wydz. III KW MO w Gdańsku. Po wyjeździe Ewy Dyk wraz z rodziną za granicę na pobyt stały założono na nią akta osobowe cudzoziemca i Naczelnik Insp. 2 WUSW w Gdańsku wniósł o umieszczenie jej w „indeksie osób niepożądanych w PRL”. Zgodnie z pismem naczelnika, Ewa Dyk: „swoją wrogą działalność polityczną rozpoczęła w 1980 aktywnie włączając się do ruchu związkowego NSZZ »Solidarność«. Przed wyjazdem do USA na okres stały nawiązała kontakt z Lechem Wałęsą, u którego pełniła funkcję sekretarki (…). Całkowicie akceptowała i popierała wrogą działalność polityczną swojego męża”. W sierpniu 1985 ww. została wpisana do indeksu cudzoziemców. 26.05.1989 Ewa Dyk przyleciała do Polski, w piśmie z 05.07.1989 Zastępca Kierownika Insp. 2 WUSW w Gdańsku do Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku uznał, że „nie widzi celowości dalszego utrzymywaniu zastrzeżenia w indeksie osób niepożądanych w PRL”. Została skreślona z indeksu 09.08.1989. IPN BU 1368/23677 t. 1-2 (N-219919, EAGD 59226).
.