Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Tadeusz
Nazwisko: Dyk
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 28-12-1954
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Arka” nr rej. 56436 prowadzona od 27.06.1979 do 07.11.1988 przez Dep. III MSW, dotycząca członków nielegalnej organizacji „Ruch Młodej Polski”, utworzonej w roku 1979. Piotr Dyk figuruje w wielu wykazach, informacjach i notatkach służbowych. 18-19.11.1978 w swoim mieszkaniu zorganizował obrady IV Spotkania ROPCiO w Gdańsku. Był jednym z najaktywniejszych działaczy "Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS)". Wraz z innymi działaczami wystąpił z inicjatywą utworzenia organizacji młodzieżowej o zasięgu krajowym pod nazwą „Ruch Młodych”, w którym następnie aktywnie działał. W organizacji prowadził także „komórkę dochodzeniową”, która miała ujawniać osoby współpracujące z SB. Zatrzymany 06.07.1979 jako delegat na zjazd założycielski „Ruchu Młodych”. Przeszukano także jego mieszkanie, gdzie znaleziono wiele wydawnictw bezdebitowych. Był jednym z organizatorów i uczestników manifestacji 18.12.1979 w 9 rocznicę wydarzeń grudniowych. W czasie stanu wojennego wytypowany do internowania i poszukiwany w tym celu do 02.06.1982, kiedy decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych postanowiono, że w przypadku ujawnienia się nie będzie represjonowany. Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Znachor” nr rej. 21681, w ramach której był objęty techniką operacyjną „PP” (podsłuch pomieszczenia). Akta sprawy "Arka" złożono do archiwum pod sygn. 54427/II. IPN Gd 340/1 t. 1-3 (54427/II), IPN BU 0716/217 t. 1-2 (54427/II).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klan”/"Związek" nr rej. 37004 prowadzona od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III „A”, V, Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku. SO krypt. „Klan” 24.08.1982 przemianowano na krypt. „Związek”. Materiały dotyczą „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Piotr Dyk figuruje w kilku wykazach i informacjach, jako członek "Ruchu Młodej Polski" (RMP), współzałożyciel SKS-u. Był sygnatariuszem deklaracji ideowych obu organizacji. Był poszukiwany w celu internowania. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 185/IV. IPN Gd 003/166 t. 1,5,17 (185/IV).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Renesans”/ „Mrowisko” nr rej. 42220 prowadzona od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. V, Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku. Materiały zawierają założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Piotr Dyk figuruje w „Wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania”, sporządzonym 27.12.1981. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 200/IV. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Od 21.03.1976 Piotr Dyk, działacz antysocjalistyczny, rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Znachor” nr rej. 21681. SOS został przekwalifikowany na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o tym samym kryptonimie i pod tym samym nr rejestracyjnym. 02.11.1984 zakończono kontrolę operacyjną Piotra Dyka z powodu jego wyjazdu za granicę. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18702/II. Materiały o sygn. 18702/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta śledztwa (RSD 5/77) prowadzonego od 01.01.1977 do 26.03.1985 przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku w sprawie sporządzania i przechowywania nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska w latach 1977-1980. Piotr Dyk, jako jeden z „czołowych aktywistów” SKS-u w Gdańsku zajmował się wraz z innymi osobami drukowaniem i rozpowszechnianiem pism o treści antysocjalistycznej. Był też współautorem deklaracji założycielskiej SKS wyższych uczelni Trójmiasta. W swoim mieszkaniu organizował spotkania działaczy opozycyjnych. Kilkukrotnie przeszukiwano jego mieszkanie, w którym odnajdywano wiele wydawnictw bezdebitowych. Był sygnatariuszem listu wysłanego 07.01.1977 do Marszałka Sejmu PRL w związku z wydarzeniami czerwca 1976. Autorzy listu protestowali przeciwko „naruszaniu praw osoby ludzkiej, zwłaszcza gdy czynią to przedstawiciele władzy publicznej”: Apelowali o zwolnienie osób przebywających w więzieniach w związku z wystąpieniami 25.06.1976, o wydanie ustawy amnestyjnej obejmującej wszystkich represjonowanych, o przyjęcie do pracy wszystkich zwolnionych i o ukaranie winnych bicia i torturowania zatrzymanych. Był uczestnikiem zgromadzeń pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej 16.12.1977 i 18.12.1987. IPN Gd 013/136 t. 2, 5, 12, 14 (8551/III).
Akta prokuratorskie z okresu 02.12.1977 - 30.07.1979 dotyczące sprawy redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast, a także przesyłania za granicę, nielegalnych pism i wydawnictw zawierających „fałszywe wiadomości, które mogły wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 25.06.1980 sprawy nr 4 Ds. 46/80 oraz nr 4 Ds. 60/78 połączono pod wspólną sygn. 4 Ds. 46/80. Na podstawie informacji operacyjnych, stwierdzono, że Piotr Dyk posiadał literaturę bezdebitową oraz publikacje i maszynopisy sporządzone na jego własnej maszynie „o wrogiej antypaństwowej treści”. Materiały udostępniał innym osobom i w ten sposób rozpowszechniał „nieprawdziwe informacje mogące wyrządzić szkodę interesom PRL”. Wielokrotnie przeszukiwano mieszkanie Piotra Dyka, w którym odnaleziono „szereg pism wykonanych metodą powielania, niektóre w kilkudziesięciu egzemplarzach”, a także „pisma i publikacje, których treść narusza zasady porządku prawnego”. Nazwisko Piotra Dyka pojawia się także we wniosku o zatwierdzenie przeszukania dokonanego u innej osoby. W uzasadnieniu podano, że osoba ta przebywała wcześniej w mieszkaniu Piotra Dyka, gdzie także przeprowadzono przeszukanie. IPN Gd 286/1 t. 1, IPN Gd 286/2 t. 3, IPN Gd 286/26, IPN Gd 286/27.
Akta postępowania prokuratora w sprawie redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast, a także przesyłania za granicę, nielegalnych pism i wydawnictw „zawierających fałszywe wiadomości, które mogły wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Akta dotyczą jednej z działaczek opozycyjnych. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 25.06.1980 sprawy nr 4 Ds. 46/80 oraz nr 4 Ds. 60/78 połączono pod wspólną sygn. 4 Ds. 46/80. Nazwisko Piotra Dyka przechodzi we wniosku o zatwierdzenie przeszukania osoby, której dotyczy śledztwo z 05.12.1977: „W trakcie przeszukiwania mieszkania Piotra Dyka weszła do mieszkania [podejrzana]. Wymieniona posiadała przy sobie torebkę. W tej sytuacji dokonano przeszukania torebki. Ujawniono w niej szereg dokumentów wykonanych metodą powielenia”. IPN Gd 286/15.
Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku (Ds. 10/78) w sprawie śledztwa prowadzonego w okresie 18.01.1978 - 28.06.1978 przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku. Śledztwo dotyczyło skierowania do Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku w styczniu 1978 pisma zawierającego groźbę bezprawną pod adresem funkcjonariusza MO w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowych w sprawie Ds. 7/77. Nazwisko Piotra Dyka figuruje w notatce urzędowej z 31.03.1978. Tego dnia przeprowadzono wstępne badanie eliminacyjne charakteru pism sympatyków KOR-u i ROPCiO. Nie stwierdzono cech wspólnych pisma Piotra Dyka z napisanym odręcznie anonimem skierowanym przeciwko funkcjonariuszowi MO. 28.06.1978 postanowiono o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. IPN Gd 76/4.
Fragmenty materiałów operacyjnych Wydz. III/ III „A” KW MO w Gdańsku z lat 1978-1979, dotyczące osób zaangażowanych w działalność opozycyjną Piotr Dyk przechodzi we fragmencie notatki/raportu odnośnie działań podjętych w ramach rozpracowania figuranta sprawy krypt. „Pisarze”. Ustalono, że zorganizował on w swoim mieszkaniu spotkanie, na które przybyły łącznie 42 osoby, a wśród nich Piotr Dyk. Spotkanie było poświęcone głównie tematowi powstania Konfederacji Polski Niepodległej oraz charakterystyce działalności opozycji na przestrzeni ostatniego 1,5 roku. IPN Gd 0046/829 t. 5 (1486/5).
Materiały operacyjne zawierają protokół komisyjnego zniszczenia dokumentów 28.12.1982 w Wydz. III KW MO w Gdańsku – planów działań związanych z przygotowaniami do wprowadzenia stanu wojennego w ramach operacji krypt. „Gotowość” prowadzonej od 03.02.1980 do 22.12.1982 przez Wydz. III „A”/ V, Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku. Zniszczenie nastąpiło na mocy decyzji nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z 03.12.1982. Zniszczono arkusz ewidencyjny Piotra Dyka z 20.12.1980 - egzemplarz pojedynczy na 2 arkuszach. IPN Gd 0207/8 (156/8, 911/5).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Emisariusz” nr rej. 35922 dotycząca członka ROPCiO, współzałożyciela Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska, członka NSZZ „Solidarność”, utrzymującego szerokie kontakty z regionalnymi, jak i krajowymi działaczami opozycji. Piotr Dyk przechodzi w meldunku operacyjnym Wydz. III KW MO w Katowicach z 12.08.1978. Figurant sprawy w czasie pobytu w Gdańsku 02.08.1978 zatrzymał się u Piotra Dyka - działacza SKS-u. Przechodzi także w „Informacji dotyczącej pobytu [figuranta sprawy] na terenie Trójmiasta” sporządzonej z 03.04.1978, jako figurant sprawy krypt. „Znachor” i aktywny działacz ROPCiO. Sprawę o krypt. "Emisariusz" zarchiwizowano pod sygn. 44073/II. IPN Ka 048/916 t. 2, 6 (44073/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Hazardziści” nr rej. 48358, prowadzona przez Dep. III MSW w latach 1976-1985 przeciwko środowisku Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Piotr Dyk przechodzi w licznych wykazach, informacjach, notatkach służbowych itp., jako uczestnik III Ogólnokrajowego spotkania uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce, osoba zaangażowana w działalność opozycyjną i utrzymująca kontakty z innymi działaczami, także z innych części kraju. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 53123/II. IPN BU 0222/243 (53123/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wasale” nr rej. 50269, prowadzona od 15.09.1977 do 17.12.1987 przez Dep. III MSW, dotycząca Studenckiego Komitetu Solidarności Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), w którego skład weszli czołowi działacze SKS. Piotr Dyk przechodzi w materiałach jako współzałożyciel gdańskiego SKS-u, zwolennik współpracy organizacji z KOR-em, jeden z inicjatorów powstania Ruchu Młodych, figurant sprawy „Znachor” nr rej. 21681, w ramach której był objęty „PP” (podsłuch pomieszczenia), organizator spotkań opozycyjnych w swoim mieszkaniu. Wykonywał i kolportował materiały bezdebitowe. Wchodził w skład redakcji bezdebitowego „Bratniaka”. Materiały sprawy złożono do archiwum pod sygn. 54100/II. IPN BU 0222/701 t. 1-6 (54100/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Klika” nr rej. 22021 prowadzona przez Wydz. III KS MO w Warszawie w okresie 28.10.1977-12.11.1980, dotycząca Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) w Warszawie. Do akt dołączono kserokopię notatnika jednego ze znanych działaczy opozycyjnych i figuranta SOR „Klika”. W notatniku znajdowały się dane kontaktowe innych działaczy opozycyjnych – w tym również dane Piotra Dyka. W materiałach znajduje się także „Informacja dotycząca Ruchu Młodych”, w której Piotr Dyk przechodzi jako jedna z osób wywodzących się z gdańskiego SKS-u. Zaangażowany w działalność opozycyjną w środowisku studenckim. Grupa działaczy, do której należał Piotr Dyk wystąpiła z inicjatywą utworzenia organizacji młodzieżowej o zasięgu krajowym pod nazwą Ruch Młodych. Wraz z innymi działaczami planował sporządzić oświadczenie „zawierające zarzuty pod adresem władz oraz opracowań rezolucję na uczelniach o prawie studentów do posiadania własnych poglądów, możliwości nieskrępowanego działania i uczestniczenia w działalności SKS-u”. IPN BU 0247/455 t. 2-3 (6690/II).
Materiały administracyjne KWMO w Gdańsku zawierające Oświadczenia Studenckiego Komitetu Solidarności Wyższych Uczelni Trójmiasta i Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku z 30.05.1978 w sprawie prowadzenia akcji protestacyjnych przeciwko skazaniu współzałożyciela Wolnych Związków Zawodowych przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska na karę dwóch miesięcy aresztu. Piotr Dyk był jednym z sygnatariuszy oświadczenia z ramienia Studenckiego Komitetu Solidarności Wyższych Uczelni Trójmiasta. IPN Gd 441/117.
Materiały administracyjne KWMO w Gdańsku zawierające ulotkę Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” z 11.06.1978 informującą o prowadzonej przez kilka osób głodówce protestacyjnej przeciwko represjom politycznym. Jednym z protestujących był Piotr Dyk. IPN Gd 896/400.
Materiały administracyjne KW MO w Gdańsku zawierające dane „osobopoznawcze elementów antysocjalistycznych” Komitetu Samoobrony Społecznej - KOR, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Studenckich Komitetów Solidarności, Wolnych Związków Zawodowych na terenie województwa gdańskiego, opracowane w lipcu 1978. Piotr Dyk był jednym z założycieli i aktywnym działaczem Studenckiego Komitetu Solidarności w Gdańsku, zaangażowanym również w działalności ROPCiO. Utrzymywał regularne kontakty z działaczami KSS-KOR w Gdańsku i w Warszawie, Wolnych Związków Zawodowych i ROPCiO w Warszawie. Wielokrotnie udostępniał swoje mieszkanie do różnego rodzaju spotkań i szkoleń. „Aktualnie uważany jest za czołowego przywódcę »opozycji« na terenie Trójmiasta”. IPN Gd 536/82.
Akta paszportowe / akta osobowe cudzoziemca prowadzone od 13.02.1970 do 09.08.1989 przez Wydz. Paszportów KW MO/WUSW w Gdańsku. 10.01.1977 Wydz. III KW MO w Gdańsku postanowił o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę do „WKŚ” ("wszystkich krajów świata") w okresie od stycznia 1977 do stycznia 1979. Przyczyną było to, że Piotr Dyk był figurantem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia. Utrzymywał „ścisłe kontakty z osobami zaangażowanymi w działalność antypaństwowej”. Kolejne zastrzeżenie wyjazdów za granicę zostało wydane na okres od 01.08.1978 do 01.08.1980. W uzasadnieniu podano, że ww. był współzałożycielem gdańskiego SKS-u, organizował i uczestniczył w nielegalnych zebraniach o charakterze antysocjalistycznym. Był także aktywnym działaczem ROPCiO oraz sygnatariuszem wielu petycji kierowanych do najwyższych władz PRL. 04.12.1980 anulowano zastrzeżenie, ale tylko do krajów demokracji ludowej. Kolejne zastrzeżenie zostało wniesione na okres od 30.07.1981 do 30.07.1983. W uzasadnieniu, poza informacjami z poprzedniego zastrzeżenia, podano, że był aktywnym działaczem Ruchu Młodej Polski, „prowadzącym w ramach tego ugrupowania wrogą działalność polityczną”. Do akt paszportowych dołączono „Analizę materiałów dotyczących negatywnej działalności Piotra Dyka”, sporządzoną 11.06.1984 w Wydz. III WUSW w Gdańsku. Piotr Dyk „swoją negatywną działalność polityczną będąc studentem Akademii Medycznej w Gdańsku. W tym czasie wielokrotnie był sygnatariuszem petycji do najwyższych władz PRL. Był również aktywnym działaczem ROPCiO (…), udostępniał swoje mieszkanie na spotkania grup antysocjalistycznych. W listopadzie 1978 w jego mieszkaniu odbył się IV Ogólnopolski Zjazd ROPCiO. Był także założycielem na naszym terenie Studenckiego Komitetu Solidarności. W jego mieszkaniu dochodziło także do spotkań aktywistów KSS »KOR«. Był jednym z założycieli i sygnatariuszy tzw. »deklaracji ideowej Ruchu Młodej Polski«, w którym działał aktywnie. W sierpniu 1980 pracując w ZOZ w Tczewie był pierwszym z inicjatorów powstania NSZZ »Solidarność«. Podczas strajków sierpniowych wielokrotnie przyjeżdżał na teren Stoczni Gdańskiej gdzie oferował swoją pomoc lekarską strajkującym. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się do 02.06.1982. Na plecenie Ministra Spraw Wewnętrznych Komendant Wojewódzki MO w Gdańsku uchylił decyzję o internowaniu Piotra Dyka. W ostatnich latach Piotr Dyk działając w tzw. Komisji Charytatywnej popierał wszystkie akcje protestacyjne. W Komisji zajmował się badaniem byłych internowanych oraz osób zatrzymanych przez organa ścigania za działalność polityczną niezgodną z obowiązującym prawem”. W związku z wyjazdem Piotra Dyka na stałe do USA, w lipcu 1985 Zastępca Kierownika Insp. 2 WUSW Gdańsku wnioskował o umieszczenie go w indeksie osób niepożądanych, co zostało wykonane 01.10.1985. Został skreślony z indeksu 09.08.1989 „w związku z ustaniem przyczyn zastrzeżenia”. IPN BU 1368/23678 (N-219920).
.