Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik Roman
Nazwisko: Sikora
Miejsce urodzenia: NAŁĘCZÓW
Data urodzenia: 07-01-1966
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 15.11.1988 Ludwik Sikora został zarejestrowany przez Wydział V WUSW Gdańsk pod nr rej. 58735 – jako „figurant” Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Kwesta” (nr rej. 47230), wszczętej przez Wydział V dnia 24.06.1983. Materiały nr rej. 47230 oraz nr rej. 58735 „zdjęto z ewidencji operacyjnej” 13.10.1989. Według zapisów w dzienniku rejestracyjnym WUSW Gdańsk, zostały one zniszczone (brak danych na temat protokołu brakowania). Materiałów "SOR "Kwesta" KW MO/WUSW Gdańsk brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Alternatywa” (nr rej. 48429), prowadzonej przez Wydział III/OKPP WUSW Gdańsk w latach 1984-1990. Sprawę założono w związku z rozpowszechnianiem nielegalnego pisma pt. "Homek" (którego kilkanaście egzemplarzy pozyskało SB) oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Alternatywny/ Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Czynności operacyjne w ramach SOR „Alternatywa” dotyczyły działalności na terenie Gdańska „organizacji anarchistycznych i pacyfistycznych”, jak Ruch Społeczeństwa Alternatywnego (RSA), Wolność i Pokój (WiP). Ludwik Sikora występuje w dokumentach odnoszących się do "nielegalnej demonstracji”, zorganizowanej przez WiP w Sopocie 21.03.1988, pod pozorem „powitania wiosny”. Jak odnotowali funkcjonariusze SB, uczestnicy wydarzenia mieli „kukłę ucharakteryzowaną na przywódcę Państwa Polskiego” oraz wznosili „antypaństwowe i antymilicyjne hasła”. Ludwik Sikora znalazł się wśród grupy zatrzymanych podczas demonstracji, z których 18 (w tym L. Sikorę) osadzono następnie w areszcie „do wyjaśnienia”. Wymieniono go, jako jednego z aresztantów, w „Uzupełnieniu meldunku Nr 109” z dnia 21.03.1988, w którym Wydział III WUSW Gdańsk powiadamiał Departament III MSW o przeprowadzonych tego dnia w Sopocie „działaniach operacyjno-zabezpieczających związanych z planowaną przez nielegalną grupę Ruch >Wolność i Pokój< akcją propagandową mającą związek z obrzędem powitania wiosny”. Został też wymieniony w szyfrogramie Wydziału Śledczego do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie z dnia 22.03.1988, wśród zatrzymanych 21 marca, wobec których planowano skierować wnioski o ukaranie do kolegium ds. wykroczeń. Jego dane umieszczono również w „Wykazie dotyczącym osób uczestniczących w dniu 21.03.1988 w Sopocie w obchodzie święta wiosny", sporządzonym 22.03.1988, zawierającym informacje o wszystkich 29 zatrzymanych wówczas osobach, z których część zwolniono, odstępując od umieszczania ich w areszcie. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 19960/II Akta o sygn. IPN Gd 0027/3842 t. 9 (19960/II).
Ludwik Sikora został objęty przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk postępowaniem przygotowawczym (o wykroczenie) nr 28/88, wszczętym w związku z tym, że dnia 21.03.1988 w Sopocie „działając z pobudek chuligańskich, krzykiem zakłócił spokój i porządek publiczny w ten sposób że wznosił m.in. okrzyki: >ZOMO-gestapo<, >przecz z rządem<", tj. popełnił wykroczenie z art. 51 § 2 kw. Postępowanie prowadzono w trybie przyspieszonym. W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy Wydział Śledczy skierował do kolegium wniosek o ukaranie Ludwika Sikory. W dniu 23.03.1988 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Sopotu orzekło wobec L. Sikory 50 000 zł grzywny i „podanie orzeczenia do publicznej wiadomości na koszt obwinionego”. Kolegium odwoławcze (Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Gdańskim), dnia 23.08.1988, utrzymało w mocy orzeczenie I instancji. Dnia 17.07.1989 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Sopotu umorzyło postępowanie, stosując abolicję na postawie ustawy z dnia 29.05.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. Materiałów postępowania przygotowawczego Wydziału Wydział Śledczego WUSW Gdańsk nr 28/88 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Rejestr osób zatrzymanych przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk za okres 09.01.1986 - 01.05.1989. Pod poz. 63 znajduje się zapis informujący o zatrzymaniu Ludwika Sikory w dniu 21.03.1988, o godz. 17.20. Akta o sygn. IPN Gd 0046/518 t. 2 (1126/4).
„Rejestr analiz" Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk, dotyczący prowadzonych postępowań, za okres 20.03.1988 - 11.01.1990. Pod poz. 72 (za 1988 rok) znajduje się wpis dotyczący Ludwika Sikory, zawierający informacje o postępowaniu, którym był objęty: "zawiadomienie o przestępstwie" nastąpiło 21.03.1988 ze strony "ZOMO Gdańsk", w dniach 21-22.03.1988 prowadzono "czynności sprawdzające", które zakończono stwierdzeniem, iż "są podstawy do skierow.[ania] wniosku do Kolegium". Akta o sygn. IPN Gd 0046/519 t. 2 (1127/2).
Dokumentacja z analiz przeprowadzanych przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk w 1988 roku w odniesieniu do materiału zgromadzonego w poszczególnych postępowaniach przygotowawczych. Znajduje się tu również "Analiza zebranych materiałów w sprawie nr RSOW 28/88 dotyczącej L. Sikory", z dnia 22.03.1988, zarejestrowana pod nr 72/88. Odnotowano w niej, że Ludwik Sikora został zatrzymany 21.03.1988 w Sopocie przez funkcjonariuszy ZOMO, "za to, że działając z pobudek chuligańskich krzykiem zakłócał spokój i porządek publiczny przez wznoszenie okrzyków: >ZOMO-gestapo, Precz z Rządem<". Dwaj funkcjonariusze ZOMO, przesłuchani w charakterze świadków w tej sprawie, zeznali, że zatrzymali Ludwika Sikorę "bezpośrednio w miejscu nielegalnego zgromadzenia". Z ich zeznań wynikało również, że "widzieli L. Sikorę jako aktywnego uczestnika tłumu, który innych okrzykami pobudzał do wystąpień chuligańskich". W konkluzji funkcjonariusz Wydziału Śledczego opracowujący "Analizę" stwierdził, że "zebrany materiał dowodowy (...) uzasadnia wystąpienie do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Sopotu z wnioskiem o ukaranie ww. za popełnienie wykroczenia z art. 51 & 2 kw" (dokument zatwierdził Zastępca Naczelnika Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk). Akta o sygn. IPN Gd 0046/520 t. 1 (1128/1).
Rejestr wniosków kierowanych przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk do kolegiów w sprawach o charakterze politycznym, za okres 20.11.1986 - 13.03.1989. W Rejestrze, pod poz. 28 (za 1988 rok), znajduje się zapis z datą 23.03.1988, dotyczący Ludwika Sikory, informujący o przyczynach i etapach prowadzonego przeciwko niemu postępowania. Według zapisu, dnia 21.03.1988 w Sopocie, L. Sikora „zakłócił spokój i porządek publiczny” poprzez wznoszenie m.in. okrzyków „ZOMO-gestapo”, „Precz z rządem”, tj. o czyn z art. 51 & 2 kw. Dnia 23.03.1988 Kolegium Rejonowe w Sopocie ukarało go grzywną w wysokości 50 000 zł oraz „ogłosz[eniem] orzecz[enia] w prasie”. W dniu 23.08.1988 Kolegium Wojewódzkie w Gdańsku utrzymało to orzeczenie w mocy. Z zapisu wynika, że grzywnę zapłacono 08.11.1988, darowano L. Sikorze koszty publikacji - 8 800 zł. Akta o sygn. IPN Gd 0046/518 t. 1 (1126/3).
Akta Prokuratory Rejonowej w Gdańsku dotyczące "próby zorganizowania" w dniu 21.03.1988 w Sopocie "nielegalnej demonstracji" Ruchu Wolność i Pokój. Ludwik Sikora wymieniany jest w korespondencji kierowanej w tej sprawie przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku. Jego dane zawarto w piśmie z dnia 22.03.1988, informującym Prokuraturę o zatrzymaniach dokonanych w trakcie tych wydarzeń - "w związku z zakłóceniem porządku publicznego". W aktach znajduje się także wniosek Wydziału Śledczego z 22.03.1988, o zatwierdzenie przeszukania, przeprowadzonego 21.03.1988 w mieszkaniu Ludwika Sikory. Natomiast pismem z dnia 25.03.1988, Wydział Śledczy powiadamiał Prokuraturę Rejonową o rozpoznaniu 23.03.1988, przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Sopotu, w trybie przyspieszonym, sprawy przeciwko Ludwikowi Sikorze, uznając go winnym zarzucanego mu wykroczenia i wymierzając mu karę 50 000 zł grzywny oraz "ogłoszenie wyroku w prasie lokalnej na koszt obwinionego". Akta o sygn. IPN Gd 249/10 t. 2/19 (4 Ko 19/88/W).
Wydział Śledczy WUSW Gdańsk wystąpił o "zastrzeżenie" wyjazdów Ludwika Sikory do "WKŚ" ("wszystkie kraje świata") do dnia 04.04.1990 - według zapisu, uniemożliwienie mu wyjazdów wynikało z ciążącej na nim grzywny w wysokości 50 000 zł na rzecz kolegium (za udział w demonstracji 21.03.1988 w Sopocie). Na karcie znajduje się adnotacja o anulowaniu "zastrzeżenia" w dniu 26.07.1989. Zapis na karcie Pz-35 z Kartoteki Paszportowej Biura Paszportów MSW.
Informacje dotyczące Ludwika Sikory umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Odnotowano, że w związku z toczącym się postępowaniem karnym, na wniosek Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk, "zastrzeżono" L. Sikorze wyjazdy "do wszystkich krajów świata" na okres od 05.04.1988 do 04.04.1990. "Zastrzeżenie" zarejestrowano dnia 22.04.1988 pod nr GD 361/Z/88. Wydruk "Informacji o osobie" z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 7.07.2022 r. w sprawie o sygn. Ppl Lu 390/22 dotyczące Ludwika Romana Sikory: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.