Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Marian
Nazwisko: Miąc
Miejsce urodzenia: Lubartów
Data urodzenia: 15-04-1938
Imię ojca: Walerian
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzego Miąca objęto kontrolą w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Wyrzutnik" (nr rej. 28656), zarejestrowanej 05.10.1982 przez Wydział V KW MO Lublin. Tego samego dnia i pod tym samym numerem zarejestrowano Jerzego Miąca - jako pierwszego „figuranta” tej sprawy. Przyczyną inwigilowania go było pozyskanie przez SB informacji, że J. Miąc „rozwieszał na terenie LF Wag [Lubelskie Fabryki Wag] plakaty dot. ks. Popiełuszko, w stylu b. >S[olidarności]<”. Niezależnie od czynności operacyjnych, Wydział Śledczy KW MO Lublin prowadził śledztwo nr RSD 67/82, dotyczące „kontynuowania działalności w zawieszonym NSZZ >Solidarność< poprzez kolportaż nielegalnych wydawnictw (…)”, o co podejrzewano m.in. Jerzego Miąca. Jak odnotowano, "podejrzenie zostało potwierdzone i figurant został skazany wyrokiem Sądu". W dniu 21.12.1984 sprawę „zdjęto z ewidencji operacyjnej”. Materiały zebrane w ramach SOS "Wyrzutnik" dołączono do akt kontrolnych postępowania przygotowawczego nr RSD 67/82, zarchiwizowanych wcześniej pod sygn. 14792/III. Dokumentację operacyjną zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 127/89 z dnia 20.10.1989. Materiały nr rej. 28656 WUSW Lublin zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego (śledztwa) nr RSD 67/82, prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO Lublin w latach 1982-1983 przeciwko trzem osobom – pracownikom Lubelskich Fabryk Wag, w tym przeciwko Jerzemu Miącowi. Byli oni podejrzani o „kontynuowanie działalności w zawieszonym NSZZ >Solidarność< poprzez kolportowanie i rozpowszechnianie wydawnictw sygnowanych przez ten Związek”, tj. o czyn z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Materiały zawierają m.in. „Meldunek o zatrzymaniu” Jerzego Miąca z dnia 30.09.1982, sporządzony przez Wydział Śledczy KW MO Lublin, informujący, że 29.09.1982 Straż Przemysłowa Lubelskiej Fabryki Wag, w której pracował J. Miąc, „ujawniła [u niego] 2 egz. Informatorów >S[olidarności]< wydanych po 13.XII.1981 r. oraz zapiski świadczące o kontynuowaniu przez ww. działalności związkowej”. Dodatkowo, w wyniku przeszukania przeprowadzonego w mieszkaniu Jerzego Miąca „zakwestionowano znaczną ilość Biuletynów i Informatorów >Solidarności< wydanych w okresie stanu wojennego”. Jerzy Miąc został zatrzymany 29.09.1982, a od 01.10.1982 tymczasowo aresztowany. Tego samego dnia postawiono mu zarzuty. Śledztwo prowadziła początkowo Prokuratura Rejonowa dla miasta Lublina w trybie doraźnym (nr rep. 3 Ds 1633/82/S), następnie przekazano je do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie (nr Pg.Śl. II-239/82). Wydział Śledczy KW MO Lublin zakończył postępowanie przygotowawcze 11.12.1982, skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Akta kontrolne śledztwa nr RSD 67/82 złożono w archiwum Wydziału "C" KW MO Lublin w dniu 28.06.1983, pod sygn. 14792/III. Następnie dołączono do nich materiały SOS „Wyrzutnik”, którego „figurantem” był również Jerzy Miąc. Dokumentację częściowo zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 127/89 z dnia 20.10.1989. Akta o sygn. IPN Lu 023/310, t. 1 (14792/III), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta nadzoru nad śledztwem Pg.Śl. II-239/82 Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie, w sprawie dotyczącej trzech osób, w tym Jerzego Miąca, podejrzanego o „kontynuowanie działalności w zawieszonym NSZZ >Solidarność<”. W dniu 29.09.1982 Straż Przemysłowa Lubelskich Fabryk Wag, podczas kontroli pracowników opuszczających zakład, ujawniła przy Jerzym Miącu wydawnictwa NSZZ "Solidarność” oraz „zapiski świadczące o kontynuowaniu przez ww. działalności związkowej”. W wyniku przeszukania jego „szafki ubraniowej i narzędziowej w LFW” oraz mieszkania, które przeprowadzono tego samego dnia, odnaleziono kolejne Biuletyny i Informatory NSZZ „Solidarność”, wydane po wprowadzeniu stanu wojennego. Prokuratura zleciła prowadzenie dalszych czynności śledczych w tej sprawie Wydziałowi Śledczemu KW MO Lublin (RSD 67/82). Jerzy Miąc został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Pozostał w areszcie aż do wyroku sądu, mimo wniosku obrońcy o zmianę środka zapobiegawczego z uwagi na sytuację rodzinną. Początkowo postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa dla miasta Lublina (3 Ds 1633/82/S), następnie, Postanowieniem z dnia 15.10.1982, przekazano je do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie (Pg.Śl. II-239/82). Prowadzono je w trybie doraźnym, co wiceprokurator Prokuratury Rejonowej dla miasta Lublina uzasadnił tym, że „czyn zarzucany podejrzanemu i popełniony w okresie stanu wojennego zawiera szczególnie wysoki stopień społecznego niebezpieczeństwa”. Zarzut postawiony Jerzemu Miącowi przez PR dla m. Lublina 01.10.1982, został zmieniony (rozszerzony) przez WPG w Lublinie Postanowieniem z dnia 25.11.1982. W dniu 11.12.1982 zakończono postępowanie i sporządzono Akt oskarżenia przeciwko Jerzemu Miącowi oraz dwóm pozostałym pracownikom LFW. Jerzy Miąc został oskarżony o to, że „w okresie po 13 grudnia 1981 r. do 13 września 1982 r. w Lublinie, będąc członkiem zawieszonego na mocy dekretu o stanie wojennym NSZZ >Solidarność< nie odstąpił od udziału w działalności w nim, a kontynuował ją poprzez kolportowanie i rozpowszechnianie sygnowanych przez ten związek wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz podejmował inne działania organizacyjne, tj. o przestępstwo określone w art. 48 ust. 2 w zb. z art. 46 ust 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym”. Akta o sygn. IPN Lu 94/633 (Pg.Śl. II-239/82).
Akta Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w sprawie karnej So.W. 794/82 przeciwko trzem osobom, w tym przeciwko Jerzemu Miącowi, zawierające m.in. dowody rzeczowe oraz akta dozoru kuratora (D. 1/83), ustanowionego nad Jerzym Miącem wyrokiem zapadłym w tej sprawie. Jerzy Miąc (wraz z dwoma innymi pracownikami Lubelskich Fabryk Wag) był podejrzany o „kontynuowanie działalności w zawieszonym NSZZ >Solidarność< (…)”. Postępowanie prowadzono w trybie doraźnym. Dnia 11.12.1982 wiceprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie sporządził Akt oskarżenia, obejmujący również Jerzego Miąca. Wyrokiem z dnia 21.12.1982, Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał Jerzego Miąca za winnego „popełnienia przestępstw określonych w art. 48 ust. 2 w zb. z art. 46 ust 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym” i ukarał go dwoma latami pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat, oddając go jednocześnie pod dozór kuratora. Orzeczono również 100 000 zł grzywny (z zaliczeniem na jej poczet okresu aresztowania od 29.09.1982) oraz obciążono go kwotą 5 000 zł na rzecz skarbu państwa i 1/3 kosztów postępowania w tej sprawie. Równocześnie Sąd zarządził zwolnienie go z aresztu. W związku z tym, że Jerzy Miąc mieszkał w Lubartowie, kuratora społecznego, który miał pełnić nad nim dozór, ustanowił Sąd Rejonowy w Lubartowie (sygn. akt: D. 1/83). Termin dozoru upływał 29.12.1987 (koniec okresu zawieszenia wykonania kary). Akta o sygn. IPN BU 1378/65, t. 1, 2 (So.W. 794/82).
Akta Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, w tym dowody rzeczowe do sprawy So.W. 794/82, prowadzonej przeciwko trzem osobom, wśród których był Jerzy Miąc. Oprócz dokumentacji odnoszącej się bezpośrednio się śledztwa oraz sprawy karnej, w aktach znajduje się pismo z dnia 24.11.1982, skierowane przez Naczelnika Aresztu Śledczego w Lublinie (gdzie osadzono J. Miąca) do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie (Pg.Śl. II-239/82), w którym powiadamiano Prokuraturę, że tymczasowo aresztowany Jerzy Miąc "podjął protest głodowy w dniach 08.11. i 13.11.[19]82 r. na znak solidarności z akcjami strajkowymi, jakie miały miejsce w kraju” i „nie przyjmował posiłków". W dniu 21.12.1982, przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie, zapadł wyrok wobec Jerzego Miąca i dwóch pozostałych oskarżonych. Postanowieniem z 30.09.1983, ten sam Sąd, na mocy ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii, darował kary wymierzone trzem skazanym w dniu 21.12.1982, a wśród nich kary orzeczone wobec Jerzego Miąca, przy czym, w przypadku popełnienia podobnego przestępstwa do 31.12.1985, kary darowane na podstawie amnestii podlegałyby wykonaniu. Dnia 20.05.1993 Naczelny Prokurator Wojskowy wniósł do Sądu Najwyższego Rewizję Nadzwyczajną (Pn Rew. 232/93) na korzyść Jerzego Miąca i dwóch pozostałych osób, skazanych wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 21.12.1982, w sprawie So.W. 794/82. Wyrokiem z dnia 25.06.1993 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie (WRN 49/93) uznał rewizję nadzwyczajną za zasadną i uniewinnił wszystkich trzech skazanych od przestępstw, przypisanych im w 1982 roku. W uzasadnieniu wyroku SN stwierdzono m.in., że „działali [oni] w obronie ograniczonych przez ówczesny system społeczno-polityczny praw i wolności obywatelskich oraz zasad demokracji” (do akt dołączono Rewizję nadzwyczajną NPW z 20.05.1993 oraz Wyrok SN w Warszawie z 25.06.1993). Akta o sygn. IPN BU 1378/66 (So.W. 794/82).
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego-skazanego, dotyczące Jerzego Miąca. Zatrzymano go 29.09.1982, zaś w dniu 01.10.1982 wiceprokurator Prokuratury Rejonowej dla miasta Lublina wydał Postanowienie o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania - w związku z podejrzeniem „kontynuowania działalności związkowej”. Dokumenty wskazują, że początkowo umieszczono J. Miąca w Areszcie KW MO Lublin. W dniu 11.10.1982 doprowadzono go do Aresztu Śledczego w Lublinie, gdzie był osadzony aż do wyroku, zapadłego w tej sprawie dnia 21.12.1982, przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego (kara pozbawienia wolności na 2 lata w zawieszeniu na 5 lat). Jednocześnie Sąd uchylił środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego, zarządzając natychmiastowe uwolnienie Jerzego Miąca. Akta o sygn. IPN Lu 23/275 (76/XII/82).
Książka kontroli osób zatrzymanych KW MO Lublin, prowadzona w okresie od 27.05.1982 do 30.12.1982. Pod poz. 1297 znajduje się zapis dotyczący Jerzgo Miąca, odnoszący się do jego zatrzymania i osadzenia w dniu 29.09.1982. Z zapisu wynika, że dnia 11.10.1982 przekazano go do Aresztu Śledczego w Lublinie. Odnotowano również nr sprawy, którą był objęty w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Lublina – 3 Ds 1633/82/S. Akta o sygn. IPN Lu 183/4.
Dziennik rejestracyjny postępowań przygotowawczych i osób podejrzanych Wydziału Śledczego KW MO/WUSW Lublin, prowadzony w okresie od 11.05.1982 do 27.04.1988. Jerzy Miąc występuje w zapisie dotyczącym postępowania przygotowawczego nr 67/82, którym objęte były oprócz niego dwie inne osoby - w związku z „kontynuowaniem działalności w zdelegaizowanym NSZZ >Solidarność<”. We wpisie zawarto podstawowe informacje o kolejnych etapach sprawy oraz o sygnaturze archiwalnej, pod którą złożono materiały postępowania - 14792/III. Akta o sygn. IPN Lu 0276/185 (265/185).
Dokumentacja dotycząca stanu wojennego, zgromadzona przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Lublinie - zarządzenia i wyciągi z wykazu listów gończych, wykazów aresztowanych oraz spraw warunkowo umorzonych z lat 1981-1983. Jerzy Miąc został wpisany do wykazu aresztowanych w 1982 roku, pod poz. 98 – w związku z postępowaniem nr Pg Śl. II-239/82. Akta o sygn. IPN Lu 91/1888 (177/92/10).
Rejestr rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych KW MO/WUSW Lublin oraz wykaz osób skazanych przez sądy i kolegia ds. wykroczeń z lat 1982-1988. W rejestrze odnotowano trzy rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z Jerzym Miącem: pod nr 955 (bez daty dziennej rejestracji rozmowy, prawdopodobnie dotyczy roku 1982), pod nr 1067 - z datą 17.06.1983 oraz pod nr 1266 - z datą 10.05.1985. Jak wynika z treści zapisów, rozmowy te przeprowadzali funkcjonariusze Wydziału V KW MO/WUSW Lublin. Akta o sygn. IPN Lu 0276/196 (265/196).
W dniu 30.04.1985 z Jerzym Miącem przeprowadzono "rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą w związku z rocznicami 1 i 3 maja - by nie podejmował działalności (...) antypaństwowej lub innej sprzecznej z prawem". Zarejestrowano ją w Wydziale „C” WUSW Lublin dnia 10.05.1985, pod nr 1266. Zapis na karcie Mkr-2 z Kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW w Warszawie.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Chomeini" (nr rej. 28065), dotyczącej innych osób - „byłych aktywnych działaczy NSZZ >Solidarność<”. Materiały obejmują lata 1980-1989, pierwotnie pod tym numerem i kryptonimem Wydział V KW MO Lublin zarejestrował Kwestionariusz Ewidencyjny, w ramach którego kontrolowano jednego z późniejszych „figurantów” SOR „Chomeini”. Sprawę przejął następnie RUSW Lubartów. Jerzego Miąca wymieniano w dokumentach sporządzonych przez funkcjonariusza RUSW Lubartów, jako jednego z „działaczy b.[yłej] >S[olidarności]<”, biorących udział w uroczystościach o charakterze patriotyczno-religijnym, m.in. w mszach w intencji zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. W tym kontekście został on wymieniony w Notatce służbowej z 31.08.1984, w Analizie Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Chomeini” z 20.03.1986 oraz w Charakterystyce (dotyczącej „figuranta” sprawy) z 07.01.1987. Akta o sygn. IPN Lu 020/823 (11638/II).
Egzemplarze Informacji sytuacyjnych, szyfrogramów, zestawień, sporządzanych w WUSW Lublin w latach 1988-1989, przekazane do Wydziału „C" WUSW Lublin. Jerzy Miąc został wymieniony w Informacji sytuacyjnej Nr 86/89 z dnia 11.04.1989 (zarejestrowano w Wydziale „C” dnia 27.04.1989, pod nr 38231) oraz w Informacji sytuacyjnej Nr 87/89 z dnia 12.04.1989 (zarejestrowano w Wydziale „C” dnia 27.04.1989, pod nr 38232). W Informacjach tych podano, że był on gościem i prelegentem podczas spotkania, które odbyło się 11.04.1989 w Lubelskich Fabrykach Wag, a zostało zorganizowane przez „grupę roboczą ds. relegalizacji "S[olidarności]<" w LFW. Akta o sygn. IPN Lu 0276/211 (265/211).
„Kalendarium wydarzeń w zakładach pracy województwa lubelskiego w 1989 roku”, opracowane w WUSW Lublin i obejmujące okres od 02.01.1989 do 13.04.1989. Jak wskazuje z rozdzielnik dokumentu, Kalendarium sporządzono m.in. dla I Sekretarza KW PZPR w Lublinie oraz Zastępcy Szefa ds. SB WUSW Lublin. Pod datą 11.04.1989 znajduje się wzmianka o odbytym w Lubelskich Fabrykach Wag spotkaniu „sympatyków >S[olidarności]<, z udziałem Zygmunta Łupiny i Jerzego Miąca. Akta o sygn. IPN Lu 0276/151 (265/151).
Informacje dotyczące Jerzego Miąca umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Odnotowano m.in., że Wydział V KW MO Lublin zarejestrował go w dniu 05.10.1982, pod nr rej. 28656 (jako „figuranta” SOS „Wyrzutnik”) oraz fakt objęcia go postępowaniem przygotowawczym w związku z kontynuowaniem działalności w zawieszonym NSZZ „Solidarność”, za co został skazany 21.12.1982 przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - materiały zarchiwizowano pod sygn. 14792/III. We wpisie zawarto też informację, że w dniu 30.04.1985 z Jerzym Miącem przeprowadzono "rozmowę profilaktyczną, ostrzegając by nie podejmował działalności antypaństwowej”, którą zarejestrowano w Wydziale „C” WUSW Lublin dnia 10.05.1985 pod nr 1266. Informacja o osobie z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.