Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Władysław
Nazwisko: Pierzchała
Miejsce urodzenia: Ziębice
Data urodzenia: 06-03-1947
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta stanowią materiały administracyjne, wytworzone w Wydziale Śledczym KWMO w Radomiu, począwszy od roku 1975, jest to m.in. zbiór charakterystyk poszczególnych osób, negatywnie ustosunkowanych do PRL-u, które sporządzono w trakcie przygotowań do przeprowadzenia akcji "Wrzos", mającej na celu internowanie wcześniej wytypowanych przez SB osób z terenu woj. radomskiego, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. Akta zawierają również listy osób przewidzianych do internowania w ramach ogólnopolskiej akcji "Klon", zatrzymania prewencyjnego, tymczasowego aresztowania bądź przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych. Jerzy Pierzchała występuje w materiałach jako osoba inwigilowana w związku z zajmowaniem stanowiska V-ce Przewodniczącego MKR NSZZ "Solidarność" Regionu Ziemia Radomska oraz z racji jego "coraz częstszego włączania się w pozastatutową działalność związku". Powyższą dokumentację stanowią notatki służbowe i charakterystyki sporządzane na temat wybranych osób i ich stosunku wobec panującej wówczas w Polsce sytuacji politycznej i społecznej. IPN Ra 02/16, IPN Ra 02/18. IPN Ra 02/31, IPN Ra 02/25 (54/Ad, 83/Ad, 76/Ad).
Jerzy Pierzchała 27.01.1981 został zarejestrowany pod nr. Ra 7229 do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Energetyk" nr rej. Ra 479 prowadzonej od dnia 01.09.1975 przez Wydz. III ,,A" i Wydz. V WUSW w Radomiu. Jerzy Pierzchała był inwigilowany w zw. z "ochroną operacyjną obiektu - Zakłady Energetyczne Wsch. Okręgu w Radomiu". W dniu 23.02.1990 sprawę "zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum lub innej jednostki". Materiałów o sygn. 1123/IV brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Jerzy Pierzchała był głównym figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Elektryk" nr rej. osoby i sprawy Ra 7229, prowadzonej od dnia 25.11.1981 przez Wydz. V WUSW w Radomiu. Materiałów SOR "Elektryk" brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Jesień", zarejestrowana w listopadzie 1981 pod nr Ra 2799 i prowadzona kolejno przez Wydz. III i Wydz. V KW MO w Radomiu. Sprawę wszczęto w celu pozyskania kluczowych informacji dot. nastrojów, jakie panowały wśród mieszkańców Radomia, w szczególności pracowników największych zakładów produkcyjnych miasta. W treści raportów sporządzanych w trakcie prowadzonej sprawy, przesyłanych następnie do MSW w Warszawie, skupiano się przede wszystkim na kwestiach związanych z poglądami pracowników radomskich zakładów na temat kondycji polskiej gospodarki i finansów państwa, postawy wobec PZPR i planowanych podwyżek jak również wobec aktywistów z kręgu NSZZ "Solidarnośc". Działania operacyjne oscylowały także wokół pozyskania informacji o planowanych strajkach i wiecach w poszczególnych zakładach pracy, o incydentach negatywnych wypowiedzi i oznak jawnego niezadowolenia wobec sytuacji, jaka panowała wówczas w kraju. W notatkach służbowych znajdujących się w tomie 18 akt (okres 11.11.1981-31.12.1981), widnieją zapisy dot. Jerzego Pierzchały, delegata ziemi radomskiej na krajowy zjazd NSZZ "Solidarność". Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO w Radomiu pod sygn. 784/IV. IPN Ra 08/782 t. 18 cz. 1 i 2 (784/IV).
Jerzy Pierzchała figuruje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Pobory" nr rej. Ra 6877 prowadzonej przez Wydz. III "A" KWMO w Radomiu w okresie 05.11.1980-14.04.1981, jako osoba inwigilowana w związku z pełnienim funkcji V-ce Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej Energetyków NSZZ "Solidarność". Sprawa dot. "nastroju niezadowolenia w postaci negatywnych i krytycznych wypowiedzi kierowanych pod adresem administracji, polityki socjalnej, płacowej i cenowej w Zakładzie Energetycznym Okręgu Wschodniego w Radomiu". IPN Ra 08/615 (616/IV).
W materiałach administracyjnych MSW w Warszawie, w dokumencie z dnia 10.12.1981, Jerzy Pierzchała widnieje jako członek Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ ,,Solidarność". IPN BU 0726/59/1 (222/36).
W materiałach ewidencyjnych Wydz. Śledczego KWMO w Radomiu, w telegramie z KGMO w Warszawie do komendantów wojewódzkich MO z dnia 19.02.1982, Jerzy Pierzchała figuruje jako osoba poszukiwana - "poszukiwaniem krajowym nadzwyczajnym, jako osoba podlegająca internowaniu". IPN Ra 04/234/2 (235/III).
Akta kontrolne postępowania Prokuratury Rejonowej i Wydz. Śledczego WUSW w Radomiu (nr RSD 5/78) prowadzone w okresie 08.10.18.01.1982. Jerzy Pierzchała występuje w aktach jako W-ce Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Robotniczej NSZZ "Solidarność"-Ziemia Radomska. Sprawa dotyczyła "rozpowszechnia wiadomości szkodliwych dla interesów PRL". IPN Ra 04/248/14 (249/III, Ds. 1639/78).
Materiały administracyjne Wydz. Śledczego WUSW w Radomiu. Jerzy Pierzchała figuruje w dokumencie z dnia 30.08.1983 jako osoba przewidziana do internowania "na wypadek wojny i zagrożenia państwa z terenu woj. radomskiego". IPN Ra 04/229 (230/III).
Jerzy Pierzchała występuje w aktach kontrolnych postępowania Wydz. Śledczego WUSW w Radomiu i Prokuratury Rejonowej w Kozienicach (nr RSD 4/83) prowadzonej w okresie 23.03.1983-23.06.1983, jako osoba zatrzymana i osadzona nakazem z dnia 29.04.1983 w areszcie KWMO w Radomiu. Jerzy Pierzchała był podejrzany "o posiadanie materiałów o treści antysocjalistycznej oraz o powiązania ww. z osobami kolportującymi nielegalną prasę". Zwolniony w dniu 01.05.1983 po przeszukaniu miejsca zamieszkania (30.04.1983). IPN Ra 04/340 (342/III, Ds. 355/83).
Akta kontrolne czynności sprawdzających w sprawie działań prewencyjnych, podjętych w 1983 roku przez funkcjonariuszy Wydz. Śledczego wraz z wydziałami operacyjnymi KWMO w Radomiu przed uroczystościami pierwszomajowymi, w ramach tzw. akcji "Klon-II" (okres 04.1983-27.02.1984). Jerzy Pierzchała figuruje na liście osób objętych ww. akcją, które były podejrzewane o działalność w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". Działania operacyjne podjęte przez Służbę Bezpieczeństwa miały na celu wyeliminowanie osób stanowiących szczególne zagrożenie dla porządku publicznego w trakcie obowiązywania stanu wojennego w państwie, zwłaszcza w czasie uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych. Wobec osób z kręgu tzw. "elementu wrogiego państwu" na dzień 30.04.1983 na terenie Radomia zaplanowano przeprowadzenie przeszukań, rozmów profilaktycznych i zatrzymań. Akta sprawy złożono 27.02.1984 do archiwum Wydz. "C" WUSW w Radomiu pod sygn. 109/III. IPN Ra 04/108 (109/III).
Akta administracyjne WUSW w Szczecinie z 1984 roku zawierającego krótkie charakterystyki poszczególnych delegatów na I krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność", który miał miejsce w dwóch turach we wrześniu i październiku 1981 w Gdańsku. Jednym z delegatów był Jerzy Pierzchała, nr mandatu 26010, zaangażowany w działalność na rzecz NSZZ "Solidarność", w ramach której pełnił funkcję etatowego przewodniczącego Komisji Zakładowej w Zakładzie Transportu Energetyki oraz wiceprzewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Radomiu. IPN Sz 0012/260 t. 2 (1027/IV).
Akta kontrolne postępowania Wydz. Śledczego WUSW w Radomiu prowadzonego w okresie 19.07.1984-03.08.1984. Jerzy Pierzchała "nie zaprzestał działalności w nielegalnych strukturach NSZZ >Solidarność<. W miejscu swojego zamieszkania posiada literaturę bezdebitową o treści antypaństwowej, a także urządzenia do jej sporządzania. Zachodzi również podejrzenie że ww. zajmuje się kolportażem wspomnianych wydawnictw. Celowe jest przeszukanie miejsca zamieszkania ww.". Sprawę umorzono na mocy amnestii. IPN Ra 04/499 (502/III).
Akta kontrolne postępowania Wydz. Śledczego WUSW i Prokuratury Rejonowej w Radomiu (nr RSD 5/84) prowadzonego w okresie 06.03.1984-30.07.1984. Jerzy Pierzchała występuje w materiałach jako osoba, u której w dniu 05.03.1984 dokonano przeszkania w miejscu zamieszkania. Jerzy Pierzchała z racji tego, że był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność", był podejrzany o kolportaż na terenie Radomia nielegalnych wydawnictw drukowanych w Warszawie. IPN Ra 04/239 (240/III, Ds. 988/84/s).
Akta kontrolne postępowania Wydz. Śledczego WUSW i Prokuratury Rejonowej w Radomiu (nr RSD 10/85) prowadzonego w okresie 11.06.1985-31.12.1985. Jerzy Pierzchała występuje w aktach jako osoba, która otrzymuje od figurantów ww. sprawy nielegalne wydawnictwa. U Jerzego Pierzchały dokonano przeszukań w jego miejscu zamieszkania w sprawie "przedmiotów, które służyły do popełnienia przestępstw, albo których posiadanie bez zezwolenia jest zabronione" oraz przesłuchano go w charakterze świadka. IPN Ra 04/374 (376/III, Ds. 2413/s).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Bibuła" prowadzona w okresie 14.01.1984-24.06.1985 przez Wydz. V WUSW w Radomiu. Jerzy Pierzchała figuruje w sprawie jako podejrzany o "kolportaż ulotek o nielegalnej treści na terenie WCZ Radom". Materiałów o sygn. 613/II brak. Wpis na podstawie zapisów znajdujących się w kartach oraz IPN Ra 017/4.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Dziesięć" nr rej. Ra 11243 prowadzona od dnia 06.06.1986 przez Wydz. III WUSW w Radomiu. Jerzy Pierzchała wystepuje w sprawie jako osoba uznana za jednego z czołowych działaczy opozycji z Radomia, wobec której w dniu 24.06.1986 zastosowano prewencyjne zatrzymanie i przeszukanie w miejscu zamieszkania w związku z X rocznicą "wydarzeń radomskich z czerwca 1976". IPN Ra 05/642 (751/II).
Akta operacyjno-śledcze Wydz. Śledczego WUSW w Radomiu o kryptonimie "Brzoza" dot. środowisk opozycyjnych. Jerzy Pierzchała występuje w materiałach jako osoba zaangażowana w działalność struktur konspiracyjnych w Radomiu i woj. radomskiego, z którą w 1986 roku przeprowadzono "rozmowy ostrzegawcze" podczas których nie zaprzeczał swojej opozycyjnej działalności, konsekwentnie odmawiał podpisu pod deklaracją o przstrzeganiu ówczesnego porządku prawnego oraz odmawiał składania wyjasnień. Jerzemu Pierzchale zastrzeżono wyjazdy z PRL z dniem 25.04.1986 na okres 2 lat. Odwołano 26.09.1988. IPN Ra 04/439 (441/III).
Akta kontrolne postępowania Prokuratury Rejonowej i Wydz. Śledczego WUSW w Radomiu (nr RSD 10/86) prowadzonego w okresie 17.05.1986-17.09.1986. Jerzy Pierzchała występuje w aktach jako osoba "mogąca zakłócić porządek i bezpieczeństwo publiczne na terenie Radomia w okolicy płyty >czerwiec 76< po zakończeniu uroczystości religijnych w kościołach". W dniu 24.06.1986 dokonano przeszukania miejsca zamieszkania ww. i w tym dniu osadzono go w areszcie WUSW w Radomiu. W dn. 25.06.1986 został zwolniony z aresztu. IPN Ra 04/383, IPN Ra 04/473/1 (385/III, 476/III, Ds. 1886/86/s).
W materiałach ewidencyjnych WUSW w Radomiu (notatki z przeglądu spraw operacyjnych dot. działaczy NSZZ "Solidarność"), Janusz Pierzchała wystepuje jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Bibuła". IPN Ra 017/4 (270/Ad).
W aktach kontrolnych sprawy o wykroczenie Wydz. Śledczego WUSW w Radomiu prowadzonej w okresie 14.10.1986-05.02.1987, Jerzy Pierzchała występuje jako znany działacz nielegalnych struktur opozycji w Radomiu, wytypowany do ukarania grzywną, który "zgodnie na dzień 29.10.1986 stwarza wraz z innymi osobami największe zagrożenie i kwalifikuje się do zastosowania ostrzejszych działań karno-administracyjnych w oparciu o znowelizowane prawo o wykroczeniach. Wraz z innymi 13.10.1986 utworzył Tymczasową Radę >Solidarności< Ziemi Radomskiej co zmierza do wywołania niepokojów społecznych". IPN Ra 04/491 (494/III).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Kolporter" nr rej. Ra 11524 prowadzona przez Wydz. VI WUSW w Radomiu w okresie 29.10.1986-22.09.1987. Jerzy Pierzchał występuje w sprawie jako członek Tymczasowej Rady NSZZ "Solidarność" podejrzewany o kolportaż "nielegalnego pisma >Wolny Robotnik< na terenie Zakładu Przemysłu Tytoniowego w Radomiu". Z powodu niewykrycia sprawcy sprawę zakończono. IPN Ra 05/719 (834/II).
W materiałach administracyjnych WUSW w Radomiu w dokumencie z dnia 29.10.1986, Jerzy Pierzchała figuruje jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" - członek Tymczasowej Rady NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska. IPN Ra 02/47/8 (100 Ad).
Aktach sprawy o wykroczenie Wydz. Śledczego WUSW w Radomiu (nr RSD 1/86). Jerzy Pierzchała występuje w dokumentach z dnia 29 i 30.10.1986 jako inwigilowany i przesłuchiwany aktywny działacz podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" w Radomiu w związku z rozpowszechnianiem na terenie Radomia "nielegalnych wydawnictw". Jerzy Pierzchała konsekwentnie odmawiał udzielania odpowiedzi podczas przesłuchań oraz składania podpisu pod protokołami przesłuchań. IPN Ra 04/492 (495/III).
W materiałach administracyjnych Wydz. Śledczego KWMO w Radomiu, w dokumencie z dnia 03.11.1986, Jerzy Pierzchała występuje jako jeden z założycieli Tymczasowej Rady Solidarności Ziemii Radomskiej, protestujący przeciwko zakazowi działalności ww. rady. IPN Ra 02/78/3 (124/Ad).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kosmos" nr rej. Ra 11743 prowadzona przez Wydz. III WUSW w Radomiu w okresie 28.03.1987-09.08.1988. Jerzy Pierzchała figuruje w sprawie jako członek Tymczasowej Rady NSZZ "Solidarność", który bierze udział w rozprawach spraw karnych osób oskarżonych o produkcję i kolportaż "nielegalnych wydawnictw". IPN Ra 05/820 (954/II).
Jerzy Pierzchała 10.12.1987 został zarejestrowany pod nr rej. Ra 7229 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Berło" nr rej. Ra 12061 prowadzonej od dnia 16.11.1987 przez Wydz. III ,,A" i V WUSW w Radomiu. Jerzy Pierzchała był inwigilowany w zw. z "wrogą działalnością w środowisku". Sprawę zakończono 02.10.1989, zdjęto z ewidencji i "przekazano do archiwum lub innej jednostki 24.10.1989". Materiały o sygn. 1102/II zniszczono w Wydz. V WUSW Radom. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Naiwni" nr rej. Ra 9772 prowadzonej od dnia 16.05.1984 przez Wydz. V WUSW w Radomiu. Jerzy Pierzchała występuje w sprawie w związku z "kolportażem nielegalnych wydawnictw". W dniu 16.12.1987 sprawę "zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum lub innej jednostki". Materiały o sygn. 879/II zniszczono w Wydz. V WUSW w Radomiu. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.