Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Mundziakiewicz
Miejsce urodzenia: Wysocko Niźne
Data urodzenia: 14-06-1925
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja operacyjno-śledcza WUBP we Wrocławiu dot. Franciszka Mundziakiewicza podejrzewanego o przynależność do nielegalnej organizacji "Rzeczpospolita Polska Walcząca". W aktach zachowały się m.in. protokoły przesłuchania ww. z 14.03.1952 i 19.03.1952, akt oskarżenia, karta ewidencyjna więźnia z Więzienia Nr 2 we Wrocławiu z 16.09.1952. IPN Wr 024/118 (393/II).
Franciszek Mundziakiewicz występował w sprawie operacyjnej złożonej w archiwum przez Wydz. III WUdsBP w roku 1955, dotyczącej "nieleg.[alnej] org.[nizacji] Rz.P.W. [Rzeczpospolita Polska Walcząca]". Sprawa liczyła 80 teczek. Materiały o sygn. 522/II zniszczono w roku 1971. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa nr 2374/52 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w okresie od 11.03.1952 do 10.04.1952 przeciwko Franciszkowi Mundziakiewiczowi podejrzanemu o "przynależność do nielegalnej organizacji". Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przesłaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/735 (10900/III).
Akta prokuratorskiego nadzoru nad śledztwem nr 2374/52. W dniu 15.04.1952 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Ww. został oskarżony o to, że "od wiosny 1951 r. do chwili aresztowania, tj. do dnia 11 marca 1952 r. na terenie Strzegomia (...) był czynnym członkiem nielegalnej organizacji występującej pod nazwą >Rzeczpospolita Polska Walcząca< (Rz.P.W.) w ramach której usiłował przemocą obalić demokratyczny ustrój Państwa Polskiego, przy czym działalność jego przejawiała się w systematycznym kontaktowaniu się z członkami organizacji (...), z którymi omawiał sprawy organizacji". IPN Wr 155/373 (Pr II 117/52).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 09.05.1952 Franciszek Mundziakiewicz został uznany winnym tego, że "od wiosny 1951 r. do chwili aresztowania, tj. do dnia 11 marca 1952 r. na terenie Strzegomia pow. Świdnica był członkiem nielegalnej organizacji pod nazwą >Rzeczpospolita Polska Walcząca< mającej na celu walkę z obecnym ustrojem Polski Ludowej, w ramach której to organizacji usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego", i skazany na karę 6 lat więzienia wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat oraz przepadek mienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 11.03.1952. Dnia 08.07.1953 WSR wydał Postanowienie o zastosowaniu o amnestii i zmniejszył wymiar kary pozbawienia wolności do 4 lat, a 03.12.1954 Postanowienie o warunkowym zwolnieniu Franciszka Mundziakiewicza z reszty pozostałej mu do odbycia kary więzienia. Z akt wynika, iż ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu (od 10.05.1952), w Więzieniu w Nowogardzie (od 09.05.1953) oraz w Ośrodku Pracy Więźniów w Piechcinie (od 25.07.1953), skąd został zwolniony 09.12.1954. Dnia 10.05.1993 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Franciszka Mundziakiewicza z dnia 09.05.1952. IPN Wr 21/4994 (Sr 298/52), IPN Wr 400/631.
Materiały dot. Franciszka Mundziakiewicza z okresu jego pobytu w więzieniu, m.in. pisma przesyłające teczkę ewidencyjną więźnia, doniesienia TW ps. "Rzepka" z 1953 roku dot. ww., notatka służbowa z 19.03.1955 zamykająca sprawę (materiały nie przedstawiały wartości ewidencyjnej). IPN Wr 024/852 (12511/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1980. Charakterystyka dotycząca "reakcyjnej nielegalnej organizacji występującej pod nazwą >Kresowiak< /do 1950 roku/, następnie >Rzeczpospolita Polska Walcząca<, działającej na terenie b. woj. wrocławskiego". Franciszek Mundziakiewicz występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/172 (F-172), IPN BU 0179/172 (Charakterystyka Nr 172 p. 441).
.